Sarah Dessen quotes | 44 quotes van Sarah Dessen

Ben je op zoek naar een Sarah Dessen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sarah Dessen quotes. Veel leesplezier!

Sarah Dessen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sarah Dessen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sarah Dessen quotes:

There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.

NL: Er is nooit een tijd of plaats voor ware liefde. Het gebeurt per ongeluk, in een hartslag, in een enkel knipperend, kloppend moment.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


Love is needing someone. Love is putting up with someone’s bad qualities because they somehow complete you.

NL: Liefde heeft iemand nodig. Liefde is iemands slechte kwaliteiten verdragen omdat ze je op een of andere manier compleet maken.

— Sarah Dessen, This Lullaby


You know, when it works, love is pretty amazing. It’s not overrated. There’s a reason for all those songs.

NL: Als het werkt, is liefde geweldig. Het wordt niet overschat. Er is een reden voor al die liedjes.

— Sarah Dessen, This Lullaby


I like flaws. I think they make things interesting.

NL: Ik hou van gebreken. Ik denk dat ze dingen interessant maken.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


The fate of your heart is your choice and no one else gets a vote

NL: Het lot van je hart is jouw keuze en niemand anders krijgt een stem.

— Sarah Dessen, This Lullaby


Wherever you will go, I will let you down, But this lullaby goes on.

NL: Waar je ook heen gaat, ik zal je teleurstellen, maar dit slaapliedje gaat door.

— Sarah Dessen, This Lullaby


If you didn’t love him, this never would have happened. But you did. And accepting that love and everything that followed it is part of letting it go.

NL: Als je niet van hem hield, was dit nooit gebeurd. Maar jij wel. En het accepteren van die liefde en alles wat daarop volgde maakt deel uit van het loslaten ervan.

— Sarah Dessen, Dreamland


I realized how truly hard it was, really, to see someone you love change right before your eyes. Not only is it scary, it throws your balance off as well.

NL: Ik realiseerde me hoe moeilijk het was om iemand waar je van houdt te zien veranderen voor je ogen. Niet alleen is het eng, het gooit ook je evenwicht weg.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


I mean, it’s not surprising, really. Once you love something, you always love it in some way. You have to. It’s, like, part of you for good.

NL: Ik bedoel, het is niet echt verrassend. Als je eenmaal van iets houdt, hou je er altijd op een of andere manier van. Je moet wel. Het is een deel van je voorgoed.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


Love is so unpredictable. That’s what makes it so great.

NL: Liefde is zo onvoorspelbaar. Dat maakt het zo geweldig.

— Sarah Dessen, This Lullaby


It didn’t make you noble to step away from something that wasn’t working, even if you thought you were the reason for the malfunction. Especially then. It just made you a quitter. Because if you were the problem, chances were you could also be the solution. The only way to find out was to take another shot.

NL: Het maakte je niet nobel om weg te stappen van iets dat niet werkte, zelfs als je dacht dat jij de reden was voor de storing. Vooral dan. Het maakte je een opgever. Want als jij het probleem was, was de kans groot dat jij ook de oplossing kon zijn. De enige manier om daar achter te komen was om nog een poging te wagen.

— Sarah Dessen, Along for the Ride


You asked me to go out with you. I know you probably changed your mind. But you should know, the answer was yes. It’s always been yes when it comes to you.

NL: Je vroeg me om met je uit te gaan. Ik weet dat je waarschijnlijk van gedachten bent veranderd. Maar je moet weten dat het antwoord ja was. Het is altijd ja geweest als het om jou gaat.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


Are those the only options? Nothing or forever?

NL: Zijn dat de enige opties? Niets of voor altijd?

— Sarah Dessen, This Lullaby


You want to take me to a movie?” I asked. “Well, not really,” he said. “What I really want is for you to be my girlfriend. But I thought saying that might scare you off.

NL: Wil je me meenemen naar de film? Ik vroeg het. “Nou, niet echt,” zei hij. “Wat ik echt wil is dat je mijn vriendin wordt. Maar ik dacht dat dat je zou afschrikken.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


You know, when it works, love is amazing. It’s not overrated.

NL: Als het werkt, is liefde geweldig. Het wordt niet overschat.

— Sarah Dessen, This Lullaby


That was the thing. You never got used to it, the idea of someone being gone. Just when you think it’s reconciled, accepted, someone points it out to you, and it just hits you all over again, that shocking.

NL: Dat was het nou net. Je raakte er nooit aan gewend, het idee dat iemand weg was. Net als je denkt dat het is verzoend, geaccepteerd, iemand wijst het naar je, en het raakt je helemaal opnieuw, dat schokkend.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


It’s all in the view. That’s what I mean about forever, too. For any one of us our forever could end in an hour, or a hundred years from now. You never know for sure, so you’d better make every second count.

NL: Het staat allemaal in het uitzicht. Dat bedoel ik ook voor altijd. Voor ieder van ons kan onze eeuwigheid eindigen in een uur, of over honderd jaar. Je weet het nooit zeker, dus je kunt beter elke seconde tellen.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


I don’t get it,’ Caroline said, bemused. ‘She’s the only one with wings. Why is that?’There were so many questions in life. You couldn’t ever have all the answers. But I knew this one.It’s so she can fly,’ I said. Then I started to run.

NL: Ik snap het niet,’ zei Caroline, verbijsterd. Zij is de enige met vleugels. Waarom?Er waren zoveel vragen in het leven. Je zou nooit alle antwoorden kunnen hebben. Maar ik wist deze. Het is zodat ze kan vliegen, zei ik. Toen begon ik te rennen.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


Home wasn’t a set house, or a single town on a map. It was wherever the people who loved you were, whenever you were together. Not a place, but a moment, and then another, building on each other like bricks to create a solid shelter that you take with you for your entire life, wherever you may go.

NL: Thuis was geen vast huis, of een enkele stad op een kaart. Het was waar de mensen die van je hielden waren, wanneer jullie samen waren. Niet een plaats, maar een moment, en dan een ander, bouwen op elkaar als stenen om een solide schuilplaats te creëren die je je hele leven met je meeneemt, waar je ook mag gaan.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


But if everything was always smooth and perfect, you’d get too used to that, you know? You have to have a little bit of disorganization now and then. Otherwise, you’ll never really enjoy it when things go right.

NL: Maar als alles altijd glad en perfect was, zou je daar te gewend aan raken, weet je? Je moet af en toe een beetje gedesorganiseerd zijn. Anders zul je er nooit echt van genieten als het goed gaat.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


But that was the problem with having the answers. It was only after you gave them that you realized they sometimes weren’t what people wanted to hear.

NL: Maar dat was het probleem met de antwoorden. Pas nadat je ze gaf, besefte je dat ze soms niet waren wat mensen wilden horen.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


The choices you make now, the people you surround yourself with, they all have the potential to affect your life, even who you are, forever.

NL: De keuzes die je nu maakt, de mensen waarmee je jezelf omringt, hebben allemaal het potentieel om je leven te beïnvloeden, zelfs wie je bent, voor altijd.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


If something doesn’t work exactly right, or maybe needs some special treatment, you don’t just throw it away. Everything can’t be fully operational all the time. Sometimes, we need to have the patience to give something the little nudge it needs.

NL: Als iets niet precies goed werkt, of misschien een speciale behandeling nodig heeft, gooi je het niet zomaar weg. Alles kan niet de hele tijd volledig operationeel zijn. Soms moeten we het geduld hebben om iets te geven wat het nodig heeft.

— Sarah Dessen, Keeping the Moon


I knew that in the silence that followed, that anything could happen here. It might be too late again. I might have missed my chance. But I would at least know I tried, that I took my heart and extended my hand, whatever the outcome.

NL: Ik wist dat in de stilte die volgde, dat hier van alles kon gebeuren. Het is misschien weer te laat. Misschien heb ik mijn kans gemist. Maar ik zou op zijn minst weten dat ik het probeerde, dat ik mijn hart nam en mijn hand uitstrekte, wat de uitkomst ook was.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


It’s not always easy being her daughter.’ I think,’ she said, ‘sometimes it’s hard no matter whose daughter you are.

NL: Het is niet altijd makkelijk om haar dochter te zijn.’ Ik denk,’ zei ze,’soms is het moeilijk, ongeacht wiens dochter je bent.

— Sarah Dessen, Along for the Ride


After all, it’s all kinds of things that make up a life, right? The big, like falling in love and spending time with your family, and the little….like blow drying your hair, applying concealer, and cursing those magazine inserts. It all counts. It has to.

NL: Immers, het zijn allerlei dingen die een leven verzinnen, toch? De grote, zoals verliefd worden en tijd doorbrengen met je familie, en de kleine… zoals blaasdrogen van je haar, het aanbrengen van concealer, en het vervloeken van die magazine inserts. Het telt allemaal. Het moet.

— Sarah Dessen


But all I could think of was how when nothing made sense and hadn’t for ages, you just have to grab onto anything you feel sure of.

NL: Maar het enige waar ik aan kon denken was hoe wanneer niets zinvol was en al eeuwen niet meer had, je alles moet vastgrijpen waar je zeker van bent.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


Because you have to just go with the flow. Your life is not your own, with people coming in and out all the time. You get mellow because you have to.

NL: Want je moet gewoon meegaan met de stroom. Je leven is niet van jezelf, met mensen die de hele tijd in en uit komen. Je wordt rustig omdat je moet.

— Sarah Dessen


The thing is, you can’t always have the best of everything. Because for a life to be real, you need it all: good and bad, beach and concrete, the familiar and the unknown, big talkers and small towns.

NL: Het ding is, je kunt niet altijd het beste van alles hebben. Want voor een echt leven heb je het allemaal nodig: goed en slecht, strand en beton, de bekende en de onbekende, grote praters en kleine stadjes.

— Sarah Dessen, The Moon and More


Life shouldn’t be about the either/or. We’re capable of more than that, you know?

NL: Het leven zou niet over het een of het ander moeten gaan. We zijn tot meer in staat dan dat, weet je?

— Sarah Dessen, Along for the Ride


Maybe the truth was, it shouldn’t be so easy to be amazing. Then everything would be. It’s the things you fight for and struggle with before earning that have the greatest worth. When something’s difficult to come by, you’ll do that much more to make sure it’s even harder–if not impossible–to lose.

NL: Misschien was de waarheid, het zou niet zo makkelijk moeten zijn om geweldig te zijn. Dan zou alles zijn. Het zijn de dingen waar je voor vecht en mee worstelt voordat je verdient die de grootste waarde hebben. Als er iets moeilijk is om langs te komen, zul je dat veel meer doen om ervoor te zorgen dat het nog moeilijker is – zo niet onmogelijk – om te verliezen.

— Sarah Dessen, Along for the Ride


I didnt pay atteniton to times or distance, instead focusing on how it felt just to be in motion, knowing it wasn’t about the finish line but how I got there that mattered.

NL: Ik betaalde geen aandacht aan tijden of afstand, in plaats daarvan focuste ik me op hoe het voelde om in beweging te zijn, wetende dat het niet om de finish ging, maar hoe ik daar kwam dat belangrijk was.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


You should never be surprised when someone treats you with respect, you should expect it.

NL: Je moet nooit verbaasd zijn als iemand je met respect behandelt, je moet het verwachten.

— Sarah Dessen, Keeping the Moon


Anyone can hide. Facing up to things, working through them, that’s what makes you strong.

NL: Iedereen kan zich verstoppen. Dingen onder ogen zien, er doorheen werken, dat maakt je sterk.

— Sarah Dessen


What you have to decide… is how you want your life to be. If your forever was ending tomorrow, would this be how you’d want to have spent it? Listen, the truth is, nothing is guaranteed. You know that more than anybody. So dont be afraid. Be alive.

NL: Wat je moet beslissen… is hoe je wilt dat je leven is. Als je voor altijd morgen zou eindigen, zou je het dan zo willen uitgeven? Luister, de waarheid is, niets is gegarandeerd. Dat weet jij beter dan wie dan ook. Dus wees niet bang. Leef.

— Sarah Dessen, The Truth About Forever


The future was one thing that could never be broken, because it had not yet had the chance to be anything.

NL: De toekomst was één ding dat nooit kon worden gebroken, omdat het nog niet de kans had gehad om iets te zijn.

— Sarah Dessen, Saint Anything


When I pictured myself, it was always like just an outline in a colouring book, with the inside not yet completed.

NL: Toen ik mezelf voordeed, was het altijd als een schets in een kleurboek, met de binnenkant nog niet voltooid.

— Sarah Dessen


Yeah. I mean, acknowledging is easy. Something happened or it didn’t. But understanding… that’s where things get sticky.

NL: Ja. Ik bedoel, erkennen is makkelijk. Er is iets gebeurd of niet. Maar begrijpen… dat is waar dingen plakkerig worden.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


Don’t think or judge, just listen.

NL: Denk niet na of oordeel, luister gewoon.

— Sarah Dessen, Just Listen


I felt tears prick my eyes as I looked down at the model again, looking at that girl and boy on the curb. Forever in that place, together.

NL: Ik voelde tranen steken in mijn ogen toen ik weer naar het model keek, kijkend naar dat meisje en jongen op de stoep. Voor altijd op die plek, samen.

— Sarah Dessen, What Happened to Goodbye


It all counts,’ Adam said again. ‘And the bottom line is, what defines you isn’t how many times you crash, but the number of times you get back on the bike. As long as it’s one more, you’re all good.-pg 325 Along for the Ride

NL: Het telt allemaal,” zei Adam opnieuw. ‘En het komt erop neer, wat je definieert is niet hoe vaak je crasht, maar het aantal keren dat je terug op de fiets komt. Zolang het er nog één is, zijn jullie allemaal in orde.-pg 325 Langs voor de Ride

— Sarah Dessen, Along for the Ride


Look,” he said, “the point is there’s no way to be a hundred percent sure about anyone or anything. So you’re left with a choice. Either hope for the best, or just expect the worst.”If you expect the worst, you’re never disappointed,” I pointed out.Yeah, but who lives like that?

NL: Luister, hij zei, het punt is dat er geen manier is om honderd procent zeker te zijn over iemand of wat dan ook. Dus je bent vertrokken met een keuze. Ofwel hoop op het beste, of gewoon verwachten het ergste…Als je verwacht het ergste, je bent nooit teleurgesteld, dus ik wees erop.Yeah, maar wie leeft zo?

— Sarah Dessen


I don’t think anybody ever really knows what’s going to happen,” he said. “We’re all just out here hoping for the best.

NL: Ik denk niet dat iemand ooit echt weet wat er gaat gebeuren,” zei hij. “We hopen allemaal op het beste.

— Sarah Dessen, Once and for All


All I’d ever wanted was to forget. but even when I thought I had, pieces had kept emerging, like bits of wood floating up to the surface that only hint at the shipwreck below.

NL: Ik wilde het alleen maar vergeten. Maar zelfs toen ik dacht dat ik dat had, waren er stukjes blijven opduiken, als stukjes hout die naar de oppervlakte zweven die alleen maar hints naar de scheepswrak hieronder.

— Sarah Dessen, Just Listen