Santosh Kalwar quotes | 62 quotes van Santosh Kalwar

Ben je op zoek naar een Santosh Kalwar quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Santosh Kalwar quotes. Veel leesplezier!

Santosh Kalwar quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Santosh Kalwar verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Santosh Kalwar quotes:

I was smiling yesterday,I am smiling today and I will smile tomorrow.Simply because life is too short to cry for anything.

NL: Gisteren was ik aan het lachen, vandaag lach ik en morgen zal ik glimlachen, alleen omdat het leven te kort is om ergens om te huilen.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


I don’t care what you say to me. I care what you share with me.

NL: Het kan me niet schelen wat je tegen me zegt. Het kan me wel schelen wat je met me deelt.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


All the problem of women, starts with men. All the problem of men, ends with women.

NL: Al het probleem van vrouwen, begint met mannen. Het probleem van mannen eindigt met vrouwen.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Friendship is selfless love, care, respect, and honor not a profitable opportunity.

NL: Vriendschap is onbaatzuchtige liefde, zorg, respect en eer geen winstgevende kans.

— Santosh Kalwar


To love is easy, to be in a relationship is extremely difficult.

NL: Liefde is makkelijk, een relatie hebben is heel moeilijk.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


No human should mislead another by promising them something they know to be untrue.

NL: Geen mens mag een ander misleiden door hen iets te beloven waarvan zij weten dat het niet waar is.

— Santosh Kalwar


If you claim to be a real friend then be real in your soul. If you claim to be fake then be an enemy instead.

NL: Als je beweert een echte vriend te zijn, wees dan echt in je ziel. Als je beweert dat je nep bent, wees dan in plaats daarvan een vijand.

— Santosh Kalwar


I was lost yesterday, I am found today and I will be forgotten tomorrow.

NL: Ik was gisteren verdwaald, ik ben vandaag gevonden en ik zal morgen vergeten worden.

— Santosh Kalwar


Do not become someone else just because you are hurt. Be who you are & smile, it may solve, all problems you have got.

NL: Word niet iemand anders omdat je gekwetst bent. Wees wie je bent & lachen, het kan oplossen, alle problemen die je hebt.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


There are two ways to live a life either forget everything or, remember nothing.

NL: Er zijn twee manieren om een leven te leiden… of alles te vergeten of niets te onthouden.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Her happiness floated like waves of ocean along the coast of her life. She found lyrics of her life in his arms but she never sung her song.

NL: H

— Santosh Kalwar


Every single desire can lead to dream and every single dream has possibility to become reality.

NL: Elk verlangen kan leiden tot dromen en elke droom heeft de mogelijkheid om werkelijkheid te worden.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Life is an experiment in which you may fail or succeed. Explore more, expect least.

NL: Het leven is een experiment waarin je kunt falen of slagen. Verken meer, verwacht het minst.

— Santosh Kalwar


Have you ever seen the stars in the night? See them closely, they will tell you, how to be open, how to love and how to shine and twinkle without any differences and jealousy of other stars.

NL: Heb je ooit de sterren in de nacht gezien? Zie ze van dichtbij, ze zullen je vertellen hoe je open moet zijn, hoe je moet liefhebben en hoe je moet schitteren en schitteren zonder verschillen en jaloezie van andere sterren.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Do what you love, think what you feel and live the way you want.

NL: Doe waar je van houdt, denk wat je voelt en leef zoals je wilt.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


A child fish asks mother fish, ‘Mother, why cannot we live on the Earth?’ Mother fish replied, ‘Dear… it is not the place for fish, it is the place for selfish

NL: Een kindvis vraagt moedervis: ‘Moeder, waarom kunnen we niet op Aarde leven?’ Moedervis antwoordde: ‘Beste… het is niet de plek voor vis, het is de plek voor egoïstisch

— Santosh Kalwar


You only get one life. Live it to the fullest. All your miseries will be forgiven when you will be dead.

NL: Je krijgt maar één leven. Leef het ten volle. Al je ellende zal vergeven worden als je dood bent.

— Santosh Kalwar


Always be like a water. Float in the times of pain or dance like waves along the wind which touches its surface.

NL: Wees altijd als een water. Zweven in de tijden van pijn of dansen als golven langs de wind die zijn oppervlak raakt.

— Santosh Kalwar


It is when things are at worst you will get the best.

NL: Wel als de dingen in het slechtste geval zijn, krijg je het beste.

— Santosh Kalwar, You Can


By 20, you should be smart. By 30, you should be strong. By 40, you should be rich. By 50, you should be wise. But if you are smart, strong, rich and wise, you don’t need any age limits.

NL: Tegen 20 jaar zou je slim moeten zijn. Tegen 30, zou je sterk moeten zijn. Tegen 40 jaar zou je rijk moeten zijn. Met vijftig, zou je verstandig moeten zijn. Maar als je slim, sterk, rijk en wijs bent, heb je geen leeftijdsgrenzen nodig.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


All our wisdom is stored in the trees.

NL: Al onze wijsheid is opgeslagen in de bomen.

— Santosh Kalwar


Oh dear Sunday, I am so happy that I want your entire wisdom at my dinner table.

NL: Oh lieve zondag, ik ben zo blij dat ik je wijsheid aan mijn eettafel wil.

— Santosh Kalwar


I have more wisdom than any books ever written in history of times, any scripture ever written which you rhyme but this is not my purpose.

NL: Ik heb meer wijsheid dan enige boeken ooit geschreven in de geschiedenis van de tijd, elke bijbel ooit geschreven die je rijmt maar dit is niet mijn doel.

— Santosh Kalwar


There are some who deploy casual wisdom for the purpose of engaging.

NL: Er zijn sommigen die ongedwongen wijsheid inzetten voor het doel van het aangaan.

— Santosh Kalwar


This is heaven my child.

NL: Dit is de hemel, mijn kind.

— Santosh Kalwar


Do not presume that richness or poorness will bring you happiness.

NL: Ga er niet van uit dat rijkdom of armoede je geluk zal brengen.

— Santosh Kalwar


Mother earth cried so much that she has pool of tears more than the land of happiness.

NL: Moeder aarde huilde zoveel dat ze meer tranen had dan het land van geluk.

— Santosh Kalwar


When life gives you pain, accept it. When life gives you happiness, reject it.

NL: Als het leven je pijn geeft, accepteer het dan. Als het leven je geluk geeft, verwerp het dan.

— Santosh Kalwar


Happiness is a good business these days, more you talk crap about happiness the large number of crowd you will gather.

NL: Geluk is een goede zaak deze dagen, meer je praat onzin over geluk het grote aantal menigte die je zult verzamelen.

— Santosh Kalwar


See mirror, every time you will miss me and look deeper into your eyes till you will find me.

NL: Zie de spiegel, elke keer als je me mist en dieper in je ogen kijkt tot je me vindt.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Born to be wild; born to be free; nobody owns you; you are, a romantic tree.

NL: Geboren om wild te zijn; geboren om vrij te zijn; niemand bezit je; je bent, een romantische boom.

— Santosh Kalwar


The saddest line you scraped in your diary was not that you cried but those moments when we both shared smile.

NL: De droevigste zin die je in je dagboek schrapte was niet dat je huilde, maar die momenten waarop we allebei glimlachten.

— Santosh Kalwar


Everything changes except the love.

NL: Alles verandert behalve de liefde.

— Santosh Kalwar


My words are the kisses but many of the times they don’t taste so good as the touch of your lips does to mine.

NL: Mijn woorden zijn de kusjes, maar vaak smaken ze niet zo goed als de aanraking van jouw lippen met de mijne.

— Santosh Kalwar


Man is the candle light and a woman is the moonlight. They live far away but can grow together during lonesome nights.

NL: De mens is het kaarslicht en een vrouw is het maanlicht. Ze wonen ver weg maar kunnen samen groeien tijdens eenzame nachten.

— Santosh Kalwar


A foolish man question: “what is love?” A madman answer: “Love is an omnipresent attribute of human life. Our appetite will always be unfulfilled for love. It is better for us because without it, earth will not rotate, seasons will not change, birds will not sing and life will not exit.” What do you think?

NL: Een dwaze man vraag: “Wat is liefde?” Een gek antwoord: “Liefde is een alomtegenwoordig kenmerk van het menselijk leven. Onze eetlust zal altijd onvervuld zijn voor liefde. Het is beter voor ons, want zonder deze, aarde zal niet draaien, seizoenen zullen niet veranderen, vogels zullen niet zingen en het leven zal niet verlaten.

— Santosh Kalwar


Love is not about lovers.

NL: Liefde gaat niet over geliefden.

— Santosh Kalwar, You Can


Love can cause problem and love can heal humanly problems based on our virtue.

NL: Liefde kan problemen veroorzaken en liefde kan menselijke problemen genezen op basis van onze deugd.

— Santosh Kalwar


Majority of women like to fantasize and men like to romanticize. I saw a painful mountain in her eyes.

NL: Meerderheid vrouwen houden van fantaseren en mannen houden van romantiek. Ik zag een pijnlijke berg in haar ogen.

— Santosh Kalwar


There is no hope for the hopeless but there is always some love for the loveless.

NL: Er is geen hoop voor de hopelozen, maar er is altijd enige liefde voor de liefdelozen.

— Santosh Kalwar


I am 15 and you are 51, I know you are the best, to be loved by, everyone.

NL: Ik ben 15 en jij bent 51, ik weet dat je de beste bent, om door iedereen geliefd te worden.

— Santosh Kalwar


Move on, sky is not limit, wind can touch you, water can dip you, mother will care you, wife will nurture you and above all, oneday you will see your child following, up above the sky; you became a star, twinkling, watching and waiting to come back again, on earth.

NL: Ga verder, de hemel is niet beperkt, de wind kan je aanraken, het water kan je dippen, moeder zal je verzorgen, vrouw zal je voeden en bovenal zul je je kind zien volgen, boven de hemel; je werd een ster, glinsterend, kijkend en wachtend om terug te komen, op aarde.

— Santosh Kalwar


Nothing remains forever, only thing that remain forever is romantically stupid word forever.

NL: Niets blijft voor altijd over, het enige wat voor altijd blijft is romantisch stom woord voor altijd.

— Santosh Kalwar, Quote Me Everyday


Every morning is my birthday and every night is my death-day.

NL: Elke ochtend is mijn verjaardag en elke avond is mijn sterfdag.

— Santosh Kalwar


If you can overcome love, you can overcome fear. If you can overcome fear, you can overcome death.

NL: Als je de liefde kunt overwinnen, kun je angst overwinnen. Als je angst kunt overwinnen, kun je de dood overwinnen.

— Santosh Kalwar


The thin line between life and death is still under construction.

NL: De dunne lijn tussen leven en dood is nog in aanbouw.

— Santosh Kalwar, Adventus


The painful truth about life is not death but death while you are alive.

NL: De pijnlijke waarheid over het leven is niet de dood, maar de dood terwijl je leeft.

— Santosh Kalwar


Science ask facts and religion ask faith, humans are confused between life and death.

NL: Wetenschap vraagt feiten en religie vraagt geloof, mensen zijn verward tussen leven en dood.

— Santosh Kalwar


In every person, there is a doer and a devil. With every passing days, the doer dies and a devil has to rise.

NL: In ieder mens is er een doener en een duivel. Met elke voorbijgaande dagen, sterft de dader en moet een duivel opstaan.

— Santosh Kalwar


The desire of death will not always lead you to death but the fear of death will.

NL: Het verlangen naar de dood zal je niet altijd naar de dood leiden, maar de angst voor de dood wel.

— Santosh Kalwar


Open questions like love, life, death, struggle and sex are our experiences, our opinions are not answers but they still remain mysterious unanswered questions. Let it be Open.

NL: Open vragen zoals liefde, leven, dood, strijd en seks zijn onze ervaringen, onze meningen zijn geen antwoorden, maar ze blijven mysterieuze onbeantwoorde vragen. Laat het open zijn.

— Santosh Kalwar


If life is worth living for so is it worth dying.

NL: Als het leven de moeite waard is om voor te leven, is het de moeite waard om te sterven.

— Santosh Kalwar


We are all created by desire and we all die because of desire.

NL: We zijn allemaal geschapen door verlangen en we sterven allemaal door verlangen.

— Santosh Kalwar


I am dead man alive.

NL: Ik ben dood, levend.

— Santosh Kalwar, I Am Dead Man Alive


Psychology is a subject of life, death, and in-betweens.

NL: Psychologie is een onderwerp van leven, dood en tussendoor.

— Santosh Kalwar


If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.

NL: Als ik pijn in je ogen kan zien, deel dan je tranen met me. Als ik vreugde in je ogen kan zien… deel dan je glimlach met me.

— Santosh Kalwar


Never cry because you have mountains of problem in your hands to solve. Always smile because each problems will someday resolve.

NL: Huil nooit omdat je bergen problemen in je handen hebt om op te lossen. Altijd lachen omdat elke problemen ooit zullen oplossen.

— Santosh Kalwar


Every beginning has an end and every end has a new beginning, don’t worry, broken soul, life will one day come to an end.

NL: Elk begin heeft een einde en elk einde heeft een nieuw begin, maak je geen zorgen, gebroken ziel, het leven zal op een dag tot een einde komen.

— Santosh Kalwar


I see your picture and in that picture I didn’t see you.

NL: Ik zag je foto en op die foto zag ik je niet.

— Santosh Kalwar, Obscurity


Not everything can be felt and not everything will be ever understood.

NL: Niet alles kan worden gevoeld en niet alles zal ooit worden begrepen.

— Santosh Kalwar, Obscurity


Every day and every night, I dance with Jesus Christ, Prophet Mohammad & all personal Gods: Krishna, Shiva & Buddha. You are welcome too !

NL: Elke dag en elke nacht dans ik met Jezus Christus, Profeet Mohammad en alle persoonlijke Goden: Krishna, Shiva & Boeddha. U bent ook van harte welkom!

— Santosh Kalwar


I am not protecting myself or preaching you my story, Reasons will be many but life will move on even in painful journey.

NL: Ik bescherm mezelf niet of predik je mijn verhaal, Redenen zullen velen zijn, maar het leven zal zelfs verder gaan in een pijnlijke reis.

— Santosh Kalwar