Sanober Khan quotes | 26 quotes van Sanober Khan

Ben je op zoek naar een Sanober Khan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sanober Khan quotes. Veel leesplezier!

Sanober Khan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sanober Khan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sanober Khan quotes:

even in the loneliest momentsi have been therefor myself.

NL: Zelfs op de eenzaamste momenten ben ik daarvoor geweest.

— Sanober Khan


Wordsare powerfulforces of nature.they are destruction.they are nourishment. they are flesh. they are water.they are flowers and bone.they burn. they cleansethey erase. they etch. they can eitherleave youfeelinghomelessor brimmingwith home.

NL: Woorden zijn krachtige krachten van de natuur.Ze zijn vernietiging.Ze zijn voeding. Ze zijn van vlees. ze zijn water. het zijn bloemen en botten. ze branden. Ze reinigen ze. ze etsen. Of ze laten je je dakloos voelen… of ze zijn vol van thuis.

— Sanober Khan


some winterswill never meltsome summerswill never freezeand some things will only… live in poems.

NL: sommige winters zullen nooit smelten sommige zomers zullen nooit bevriezen en sommige dingen zullen alleen… leven in gedichten.

— Sanober Khan, Turquoise Silence


…so i will greet youin a wayall loved thingsare meant to be greetedwith a tear in my heartand a poem in my eye.

NL: Dus ik zal je begroeten op een manier dat alle geliefde dingen bedoeld zijn om begroet te worden met een traan in mijn hart en een gedicht in mijn oog.

— Sanober Khan, Turquoise Silence


i have laughedmore than daffodilsand cried more than June.

NL: Ik heb meer gelachen dan narcissen en meer gehuild dan juni.

— Sanober Khan


your handtouching mine.this is howgalaxiescollide.

NL: Dit is hoe sterrenstelsels samenkomen.

— Sanober Khan


To fall in love with someone’s thoughts – the most intimate, splendid romance.

NL: Om verliefd te worden op iemands gedachten – de meest intieme, prachtige romantiek.

— Sanober Khan


the intensityin your eyesburns my penas i write.

NL: De intensiteit in je ogen verbrandt mijn pena’s die ik schrijf.

— Sanober Khan, A touch, a tear, a tempest


lean in to kiss mein all the placeswhere the acheis the most special.

NL: Leun erin om me te kussen op alle plekken waar de pijn het meest speciaal is.

— Sanober Khan


i writebecauseit is the only wayi can reach you.

NL: Ik schrijf omdat het de enige Wayi is die je kan bereiken.

— Sanober Khan


stronger than mountains.a place where my heart feels the safest- underneath his shirt.

NL: sterker dan bergen. een plek waar mijn hart het veiligst voelt onder zijn shirt.

— Sanober Khan


i immersemyselfin youlikei immerse myselfinto a beautiful story.

NL: Ik dompel mezelf onder in een prachtig verhaal.

— Sanober Khan


With callused handsi tastedthe softness of the moonin the coldest windsi discoveredmy soul’s warmest fireplacein the roughnessof his stubblethe tenderest love.

NL: Met callused handsi proefde de zachtheid van de maan in de koudste windsi ontdekte mijn ziels warmste haard in de ruwheid van zijn stoppel de zachtste liefde.

— Sanober Khan, A Thousand Flamingos


in a worldfull oftemporary thingsyou area perpetual feeling.

NL: in een wereld vol moderne dingen die je voortdurend gevoel geeft.

— Sanober Khan


the saddest thing is to bea minute to someone,when you’ve made them your eternity.

NL: Het triestste is om een minuut voor iemand te zijn, als je ze je eeuwigheid hebt gemaakt.

— Sanober Khan


a flower knows, when its butterfly will return, and if the moon walks out, the sky will understand;but now it hurts, to watch you leave so soon,when I don’t know, if you will ever come back.

NL: Een bloem weet, wanneer zijn vlinder zal wederkeren, en als de maan zal uitgaan, zal de hemel begrijpen; maar nu doet het pijn, om u te zien vertrekken zo snel, als ik niet weet, of je ooit zult terugkomen.

— Sanober Khan


tell meof something fiercer than the love with which i gaze upon youof something softer than the tendernesswith which i hold you.

NL: Vertel me iets heftigers dan de liefde waarmee ik je aankijk van iets zachter dan de tederheid waarmee ik je vasthoud.

— Sanober Khan


there are some poemsthat we leave behindsome that leave us behindwhile some just livesilentlyin the heartcrumble, sometimesdwindledisappeardieand are rebornwhen you smile again.

NL: Er zijn een aantal gedichten die we achterlaten sommige die ons achterlaten terwijl sommige gewoon levenslustig in het hart krommelen, soms opwinden isappaardie en worden herboren als je weer glimlacht.

— Sanober Khan, Turquoise Silence


i want to be in love with youthe same wayi am in love with the moonwith the lightshiningout of its soul.

NL: Ik wil verliefd op je zijn op dezelfde manier als ik verliefd ben op de maan met de lichtende uitstraling van zijn ziel.

— Sanober Khan


sometimes i don’t know, which momentwhich cool gust of wind will come,and enchant metousling my hairand my heart, stirring…that familiar ache of poetry, which drop will kissthe old wrench in my soulreminding me, all over againi miss you better in the rain.

NL: Soms weet ik het niet, welk moment een koele windbui zal komen, en betoverend mijn haar en mijn hart, beroerend… die bekende pijn van poëzie, die druppel zal kussen de oude moersleutel in mijn ziel mij te verwijderen, helemaal opnieuw mis ik je beter in de regen.

— Sanober Khan, A Thousand Flamingos


Sometimes I think,I need a spare heart to feel all the things I feel.

NL: Soms denk ik, dat ik een reserve hart nodig heb om alle dingen te voelen die ik voel.

— Sanober Khan, A Thousand Flamingos


it was the kind of moonthat I would want to send back to my ancestorsand gift to my descendantsso they know that I too,have been bruised…by beauty.

NL: Het was het soort maan dat ik terug zou willen sturen naar mijn voorouders en geschenken aan mijn nakomelingen, zodat ze weten dat ik ook, gekneusd ben… door schoonheid.

— Sanober Khan, Turquoise Silence


because some thingssometimesaren’t ours to hold,but just beautiful to listen to.

NL: Omdat sommige dingen soms niet van ons zijn, maar gewoon mooi om naar te luisteren.

— Sanober Khan, Turquoise Silence


Not words. nor laughter. but rather someonewho will fall in lovewith your silence.

NL: Geen woorden. noch lachen. maar liever iemand die verliefd zal worden op jouw stilte.

— Sanober Khan


whatever you dobe gentle with yourself.you don’t just livein this worldor your homeor your skin.you also livein someone’s eyes.

NL: wat je doen zacht met jezelf.je niet gewoon leven in deze wereld of je huis of je huid.je leeft ook in iemands ogen.

— Sanober Khan


You are that one breath. that puts all the remaining breaths. back into my body.

NL: Jij bent die ene adem. Dat zet alle resterende ademen. Terug in mijn lichaam.

— Sanober Khan