Samuel Taylor Coleridge quotes | 13 quotes van Samuel Taylor Coleridge

Ben je op zoek naar een Samuel Taylor Coleridge quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Samuel Taylor Coleridge quotes. Veel leesplezier!

Samuel Taylor Coleridge quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Samuel Taylor Coleridge verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Samuel Taylor Coleridge quotes:

Advice is like snow; the softer it falls, the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into the mind.

NL: Advies is als sneeuw; hoe zachter het valt, hoe langer het leeft, en hoe dieper het zinkt in de geest.

— Samuel Taylor Coleridge


Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom.

NL: Gezond verstand in ongewone mate is wat de wereld wijsheid noemt.

— Samuel Taylor Coleridge, Literary Remains, Vol. 1


Silence does not always mark wisdom.

NL: Stilte markeert niet altijd wijsheid.

— Samuel Taylor Coleridge


If men could learn from history, what lessons it might teach us. But passion and party blind our eyes, and the light which experience gives us is a lantern on the stern, which shines only on the waves behind us.

NL: Als mannen konden leren van de geschiedenis, welke lessen het ons zou kunnen leren. Maar passie en partij blind onze ogen, en het licht dat ervaring geeft ons is een lantaarn op het achtersteven, die alleen schijnt op de golven achter ons.

— Samuel Taylor Coleridge


But I do not doubt that it is beneficial sometimes to contemplate in the mind, as in a picture, the image of a grander and better world; for if the mind grows used to the trivia of daily life, it may dwindle too much and decline altogether into worthless thoughts.

NL: Maar ik twijfel er niet aan dat het soms nuttig is om in de geest na te denken, zoals in een beeld, het beeld van een grotere en betere wereld; want als de geest gewend raakt aan de trivia van het dagelijks leven, kan het te veel afnemen en helemaal in waardeloze gedachten vervallen.

— Samuel Taylor Coleridge, The Major Works


The many men, so beautiful!And they all dead did lie:And a thousand thousand slimy thingsLived on; and so did I.

NL: De vele mannen, zo mooi!En zij allen dood logen:En duizend duizend slijmerige dingen leefden voort, en alzo deed ik.

— Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner


What if you slept And what if In your sleep You dreamed And what if In your dream You went to heaven And there plucked a strange and beautiful flower And what if When you awoke You had that flower in you hand Ah, what then?

NL: Wat als je sliep En wat als in je slaap Je droomde En wat als In je droom Je ging naar de hemel En er geplukt een vreemde en mooie bloem En wat als Als je wakker werd Je had die bloem in je hand Ah, wat dan?

— Samuel Taylor Coleridge, The Complete Poems


Water, water, everywhere,And all the boards did shrink;Water, water, everywhere,Nor any drop to drink.

NL: Water, water, overal,En alle planken krimpten;Water, water, overal,Noch een druppel te drinken.

— Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner


Poetry: the best words in the best order.

NL: Poëzie: de beste woorden in de beste volgorde.

— Samuel Taylor Coleridge


Sir, I admit your general rule, That every poet is a fool, But you yourself may serve to show it, That every fool is not a poet.

NL: Meneer, ik geef uw algemene regel toe, dat elke dichter een dwaas is, maar u mag zelf dienen om het te laten zien, dat elke dwaas geen dichter is.

— Samuel Taylor Coleridge


Since then, at an uncertain hour, That agony returns: And till my ghastly tale is told, This heart within me burns.

NL: Sindsdien, op een onzeker uur, komt die kwelling terug: En totdat mijn gruwelijke verhaal wordt verteld, brandt dit hart in mij.

— Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner


In Xanadu did Kubla KhanA stately pleasure-dome decree:Where Alph, the sacred river, ranThrough caverns measureless to man Down to a sunless sea.

NL: In Xanadu deed Kubla KhanEen statig genoegen-dome decreet:Waar Alph, de heilige rivier, liepDoor grotten met mate voor de mens beneden naar een zonloze zee.

— Samuel Taylor Coleridge, The Complete Poems


Alone, alone, all, all alone, Alone on a wide wide sea! And never a saint took pity on My soul in agony.

NL: Alleen, alleen, helemaal alleen, alleen op een brede zee! En nooit heeft een heilige medelijden gehad met mijn ziel in pijn.

— Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner