Roy T. Bennett quotes | 239 quotes van Roy T. Bennett

Ben je op zoek naar een Roy T. Bennett quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Roy T. Bennett quotes. Veel leesplezier!

Roy T. Bennett quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Roy T. Bennett verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Roy T. Bennett quotes:

Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people.

NL: Het is de reden dat iemand lacht. Het is de reden dat iemand zich geliefd voelt en gelooft in de goedheid in mensen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Top 15 Things Money Can’t BuyTime. Happiness. Inner Peace. Integrity. Love. Character. Manners. Health. Respect. Morals. Trust. Patience. Class. Common sense. Dignity.

NL: Top 15 Dingen Geld kan kopenTijd. Geluk. Innerlijke Vrede. Integriteit. Liefde. Karakter. Manieren. Gezondheid. Respect. Moraal. Vertrouwen. Geduld. Klasse. Gezond verstand. Waardigheid.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do what you love, love what you do, and with all your heart give yourself to it.

NL: Doe waar je van houdt, hou van wat je doet, en geef jezelf er met heel je hart aan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Even if you cannot change all the people around you, you can change the people you choose to be around. Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel loved.

NL: Zelfs als je niet alle mensen om je heen kunt veranderen, kun je de mensen om je heen veranderen. Het leven is te kort om je tijd te verspillen aan mensen die je niet respecteren, waarderen en waarderen. Breng je leven door met mensen die je laten lachen, lachen en je geliefd laten voelen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Each day brings new opportunities, allowing you to constantly live with love—be there for others—bring a little light into someone’s day. Be grateful and live each day to the fullest.

NL: Elke dag brengt nieuwe kansen, zodat u voortdurend met liefde te leven zijn er voor anderen een beetje licht in iemands dag. Wees dankbaar en leef elke dag ten volle.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Most of us must learn to love people and use things rather than loving things and using people.

NL: De meesten van ons moeten leren om van mensen te houden en dingen te gebruiken in plaats van dingen lief te hebben en mensen te gebruiken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.

NL: Attitude is een keuze. Geluk is een keuze. Optimisme is een keuze. Vriendelijkheid is een keuze. Geven is een keuze. Respect is een keuze. Welke keuze je ook maakt. Kies verstandig.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present.

NL: Als je gelukkig wilt zijn, woon dan niet in het verleden, maak je geen zorgen over de toekomst, richt je op het leven volledig in het heden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


We are all different. Don’t judge, understand instead.

NL: We zijn allemaal verschillend. Oordeel niet, begrijp het in plaats daarvan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Acts of Kindness:A random act of kindness, no matter how small, can make a tremendous impact on someone else’s life.

NL: Handelingen van vriendelijkheid:Een willekeurige daad van vriendelijkheid, hoe klein ook, kan een enorme impact hebben op het leven van iemand anders.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Believe in Your HeartBelieve in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles.

NL: Geloof in je hartGeloof in je hart dat je bedoeld bent om een leven te leiden vol passie, doel, magie en wonderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands.

NL: Neem de verantwoordelijkheid van je eigen geluk, leg het nooit in andere mensen handen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Live the Life of Your Dreams: Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others.

NL: Leef het Leven van Uw Dromen: Wees moedig genoeg om het leven van uw dromen te leven volgens uw visie en doel in plaats van de verwachtingen en meningen van anderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more.

NL: Wees dankbaar voor wat je al hebt terwijl je je doelen nastreeft. Als je niet dankbaar bent voor wat je al hebt, wat maakt je denkt dat je gelukkig zou zijn met meer.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future.

NL: Geen enkele vorm van spijt kan het verleden veranderen en geen enkele vorm van zorg kan de toekomst veranderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do what is right, not what is easy nor what is popular.

NL: Doe wat juist is, niet wat gemakkelijk is of wat populair is.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Treat everyone with politeness and kindness, not because they are nice, but because you are.

NL: Behandel iedereen met beleefdheid en vriendelijkheid, niet omdat ze aardig zijn, maar omdat jij dat bent.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Respect other people’s feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them.

NL: Respecteer andermans gevoelens. Het betekent misschien niets voor jou, maar het kan alles voor hen betekenen.

— Roy T. Bennett


Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you.

NL: Het leven is te kort om je tijd te verspillen aan mensen die je niet respecteren, waarderen en waarderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create.

NL: In plaats van je zorgen te maken over wat je niet kunt beheersen, verander je energie naar wat je kunt creëren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform.

NL: Het is pas nadat u stapte buiten uw comfort zone dat je begint te veranderen, groeien en transformeren.

— Roy T. Bennett


Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.

NL: Laat je niet meeslepen door de angsten in je hoofd. Laat je leiden door de dromen in je hart.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The past is a place of reference, not a place of residence; the past is a place of learning, not a place of living.

NL: Het verleden is een referentieplek, geen verblijfplaats; het verleden is een leerplek, geen woonplek.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people.

NL: Het leven wordt makkelijker en mooier als we het goede in andere mensen kunnen zien.

— Roy T. Bennett


Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.

NL: Let goed op. Wees dankbaar. Wees positief. Wees waar. Wees aardig.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.

NL: Verspil je tijd niet in woede, spijt, zorgen en wrok. Het leven is te kort om ongelukkig te zijn.

— Roy T. Bennett


Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.

NL: Succes is niet hoe hoog je hebt geklommen, maar hoe je een positief verschil maakt voor de wereld.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in return.

NL: Help anderen zonder enige reden en geef zonder de verwachting van het ontvangen van iets in ruil.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You are not rich until you have a rich heart.

NL: Je bent pas rijk als je een rijk hart hebt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life.

NL: Vergelijk jezelf niet met andere mensen, kies er gewoon voor om gelukkig te zijn en je eigen leven te leiden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life.

NL: Hoe meer je je geest voedt met positieve gedachten, hoe meer je grote dingen in je leven kunt aantrekken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Great things happen to those who don’t stop believing, trying, learning, and being grateful.

NL: Grote dingen gebeuren met degenen die niet stoppen met geloven, proberen, leren en dankbaar zijn.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think.

NL: Volg je hart, luister naar je innerlijke stem, stop met zorgen te maken over wat anderen denken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do not let the memories of your past limit the potential of your future. There are no limits to what you can achieve on your journey through life, except in your mind.

NL: Laat de herinneringen van je verleden het potentieel van je toekomst niet beperken. Er zijn geen grenzen aan wat je kunt bereiken op je reis door het leven, behalve in je geest.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do not set aside your happiness. Do not wait to be happy in the future. The best time to be happy is always now.

NL: Zet je geluk niet opzij. Wacht niet om gelukkig te zijn in de toekomst. De beste tijd om gelukkig te zijn is altijd nu.

— Roy T. Bennett


Surround Yourself with People Who Believe in Your Dreams:Surround yourself with people who believe in your dreams, encourage your ideas, support your ambitions, and bring out the best in you.

NL: Omring jezelf met mensen die geloven in je dromen:Ontdek jezelf met mensen die in je dromen geloven, moedig je ideeën aan, steun je ambities en breng het beste in je naar boven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Always remember people who have helped you along the way, and don’t forget to lift someone up.

NL: Herinner altijd mensen die je hebben geholpen langs de weg, en vergeet niet om iemand op te tillen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down.

NL: Accepteer jezelf, hou van jezelf, en blijf doorgaan. Als je wilt vliegen, moet je opgeven wat je weegt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Make improvements, not excuses. Seek respect, not attention.

NL: Verbeteren, geen excuses. Zoek respect, geen aandacht.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Keep GoingYour hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end.

NL: Keep GoingJe moeilijkste tijden leiden vaak naar de grootste momenten van je leven. Ga door. Moeilijke situaties bouwen uiteindelijk sterke mensen op.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey.

NL: Het leven gaat over het accepteren van de uitdagingen langs de weg, het kiezen om verder te gaan, en genieten van de reis.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Always find opportunities to make someone smile, and to offer random acts of kindness in everyday life.

NL: Vind altijd kansen om iemand te laten lachen, en om willekeurige daden van vriendelijkheid te bieden in het dagelijks leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Be brave to stand for what you believe in even if you stand alone.

NL: Wees dapper om te staan voor waar je in gelooft, zelfs als je alleen staat.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When the going gets tough, put one foot in front of the other and just keep going. Don’t give up.

NL: Als het moeilijk wordt, zet de ene voet voor de andere en ga gewoon door. Geef het niet op.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it.

NL: Je kunt het gedrag van anderen niet beheersen, maar je kunt altijd kiezen hoe je daarop reageert.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Sometimes you have to lose all you have to find out who you truly are.

NL: Soms moet je alles verliezen wat je nodig hebt om erachter te komen wie je werkelijk bent.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Maturity is when you stop complaining and making excuses, and start making changes.

NL: De vervaldatum is wanneer je stopt met klagen en excuses maken, en begint met het maken van veranderingen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do Not Lie to Yourself We have to be honest about what we want and take risks rather than lie to ourselves and make excuses to stay in our comfort zone.

NL: Lieg niet tegen jezelf We moeten eerlijk zijn over wat we willen en risico’s nemen in plaats van tegen onszelf te liegen en excuses te maken om in onze comfortzone te blijven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Focus on your strengths, not your weaknesses.Focus on your character, not your reputation.Focus on your blessings, not your misfortunes.

NL: Focus op je sterke punten, niet op je zwakke punten.Focus op je karakter, niet op je reputatie.Focus op je zegeningen, niet op je tegenslagen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do not fear failure but rather fear not trying.

NL: Vrees geen mislukking, maar vrees het niet te proberen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Pursue what catches your heart, not what catches your eyes.

NL: Achtervolg wat je hart opvalt, niet wat je ziet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


To shine your brightest light is to be who you truly are.

NL: Je helderste licht schijnen is zijn wie je werkelijk bent.

— Roy T. Bennett


Time doesn’t heal emotional pain, you need to learn how to let go.

NL: Tijd geneest geen emotionele pijn, je moet leren hoe je los moet laten.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stop giving other people the power to control your happiness, your mind, and your life. If you don’t take control of yourself and your own life, someone else is bound to try.

NL: Stop met andere mensen de macht te geven om je geluk, je geest en je leven te beheersen. Als je geen controle over jezelf en je eigen leven neemt, zal iemand anders het proberen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Kindness is not a business. True kindness expects nothing in return and should never act with conditions.

NL: Vriendelijkheid is geen bedrijf. Ware vriendelijkheid verwacht niets in ruil en mag nooit handelen met voorwaarden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Once you realize you deserve a bright future, letting go of your dark past is the best choice you will ever make.

NL: Als je eenmaal beseft dat je een mooie toekomst verdient, is het loslaten van je duistere verleden de beste keuze die je ooit zult maken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine.

NL: Geloof in jezelf. Je bent moediger dan je denkt, getalenteerder dan je denkt, en in staat tot meer dan je denkt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Start each day with a positive thought and a grateful heart.

NL: Begin elke dag met een positieve gedachte en een dankbaar hart.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

NL: Laat de verbetering van jezelf je zo bezig houden dat je geen tijd hebt om anderen te bekritiseren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you believe very strongly in something, stand up and fight for it.

NL: Als je ergens sterk in gelooft, sta dan op en vecht ervoor.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Listen with curiosity. Speak with honesty. Act with integrity. The greatest problem with communication is we don’t listen to understand. We listen to reply. When we listen with curiosity, we don’t listen with the intent to reply. We listen for what’s behind the words.

NL: Luister met nieuwsgierigheid. Praat met eerlijkheid. Gedraag je integer. Het grootste probleem met communicatie is dat we niet luisteren naar begrip. We luisteren naar antwoord. Wanneer we met nieuwsgierigheid luisteren, luisteren we niet met de bedoeling om te antwoorden. We luisteren naar wat er achter de woorden zit.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The strongest people find the courage and caring to help others, even if they are going through their own storm.

NL: De sterkste mensen vinden de moed en zorg om anderen te helpen, zelfs als ze door hun eigen storm gaan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Perfectionism is the enemy of happiness. Embrace being perfectly imperfect. Learn from your mistakes and forgive yourself, you’ll be happier. We make mistakes because we are imperfect. Learn from your mistakes, forgive yourself, and keep moving forward.

NL: Perfectionisme is de vijand van geluk. Omhels dat je perfect imperfect bent. Leer van je fouten en vergeef jezelf, je zult gelukkiger zijn. We maken fouten omdat we onvolmaakt zijn. Leer van je fouten, vergeef jezelf, en blijf doorgaan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


To have what you have never had, you have to do what you have never done.

NL: Om te hebben wat je nooit hebt gehad, moet je doen wat je nooit hebt gedaan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Happiness depends on your mindset and attitude.

NL: Geluk hangt af van je mentaliteit en houding.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Be Brave and Take Risks: You need to have faith in yourself. Be brave and take risks. You don’t have to have it all figured out to move forward.

NL: Wees dapper en neem risico’s: Je moet vertrouwen hebben in jezelf. Wees dapper en neem risico’s. Je hoeft niet alles uit te zoeken om verder te gaan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Courage is feeling fear, not getting rid of fear, and taking action in the face of fear.

NL: Moed is angst voelen, niet zich ontdoen van angst, en actie ondernemen in het gezicht van angst.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself.

NL: Geloof in je oneindige potentieel. Je enige beperkingen zijn die je jezelf oplegt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It’s never too late to change your life for the better. You don’t have to take huge steps to change your life. Making even the smallest changes to your daily routine can make a big difference to your life.

NL: Het is nooit te laat om je leven ten goede te veranderen. Je hoeft geen enorme stappen te zetten om je leven te veranderen. Zelfs de kleinste veranderingen in je dagelijkse routine kunnen een groot verschil maken in je leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The biggest wall you have to climb is the one you build in your mind: Never let your mind talk you out of your dreams, trick you into giving up. Never let your mind become the greatest obstacle to success. To get your mind on the right track, the rest will follow.

NL: De grootste muur die je moet beklimmen is degene die je in je hoofd bouwt: laat je geest je nooit uit je dromen praten, verleid je om het op te geven. Laat je geest nooit het grootste obstakel voor succes worden. Om je gedachten op het juiste spoor te krijgen, zal de rest volgen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Patience Is Not the Ability to Wait: Patience is not the ability to wait. Patience is to be calm no matter what happens, constantly take action to turn it to positive growth opportunities, and have faith to believe that it will all work out in the end while you are waiting.

NL: Geduld is niet de mogelijkheid om te wachten: geduld is niet de mogelijkheid om te wachten. Geduld is kalm te zijn, ongeacht wat er gebeurt, voortdurend actie ondernemen om het om te zetten naar positieve groeikansen, en vertrouwen hebben om te geloven dat het allemaal zal werken op het einde terwijl je wacht.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You Are the Master of Your AttitudeYou cannot control what happens to you, but you can control the way you think about all the events. You always have a choice. You can choose to face them with a positive mental attitude.

NL: Jullie zijn de Meester van Jullie AttitudeJullie kunnen niet controleren wat er met jullie gebeurt, maar jullie kunnen de manier waarop jullie denken over alle gebeurtenissen beheersen. Je hebt altijd een keuze. Je kunt ervoor kiezen om ze te confronteren met een positieve mentale houding.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Nothing can disturb your peace of mind unless you allow it to.

NL: Niets kan je gemoedsrust verstoren tenzij je het toestaat.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you have a strong purpose in life, you don’t have to be pushed. Your passion will drive you there.

NL: Als je een sterk doel in het leven hebt, hoef je niet geduwd te worden. Je passie zal je er naartoe drijven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.

NL: Stop nooit met dromen, nooit stoppen met geloven, nooit opgeven, nooit stoppen met proberen, en nooit stoppen met leren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.

NL: Verlies nooit de hoop. Stormen maken mensen sterker en houden het nooit eeuwig vol.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Smile more. Smiling can make you and others happy.

NL: Glimlach meer. Glimlachen kan jou en anderen gelukkig maken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Whenever something bad happens, keep calm, take a few deep breaths and shift the focus to something positive.

NL: Als er iets ergs gebeurt, blijf dan kalm, haal diep adem en verander de focus naar iets positiefs.

— Roy T. Bennett


Being grateful does not mean that everything is necessarily good. It just means that you can accept it as a gift.

NL: Dankbaar zijn betekent niet dat alles noodzakelijkerwijs goed is. Het betekent gewoon dat je het kunt accepteren als een geschenk.

— Roy T. Bennett


You are unique. You have different talents and abilities. You don’t have to always follow in the footsteps of others. And most important, you should always remind yourself that you don’t have to do what everyone else is doing and have a responsibility to develop the talents you have been given.

NL: Je bent uniek. Je hebt verschillende talenten en vaardigheden. Je hoeft niet altijd in de voetsporen van anderen te treden. En het belangrijkste, je moet jezelf er altijd aan herinneren dat je niet hoeft te doen wat iedereen doet en een verantwoordelijkheid hebt om de talenten te ontwikkelen die je hebt gekregen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Don’t let others tell you what you can’t do. Don’t let the limitations of others limit your vision. If you can remove your self-doubt and believe in yourself, you can achieve what you never thought possible.

NL: Laat anderen je niet vertellen wat je niet kunt doen. Laat de beperkingen van anderen je visie niet beperken. Als je je zelftwijfel kunt verwijderen en in jezelf kunt geloven, kun je bereiken wat je nooit voor mogelijk had gehouden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


A smile puts you on the right track. A smile makes the world a beautiful place. When you lose your smile, you lose your way in the chaos of life.

NL: Een glimlach brengt je op het juiste spoor. Een glimlach maakt de wereld een mooie plek. Als je je glimlach verliest, verlies je je weg in de chaos van het leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Everyone you meet is a part of your journey, but not all of them are meant to stay in your life. Some people are just passing through to bring you gifts; either they’re blessings or lessons.

NL: Iedereen die je ontmoet is een deel van je reis, maar niet allemaal zijn bedoeld om in je leven te blijven. Sommige mensen zijn gewoon op doorreis om je geschenken te brengen; of het zijn zegeningen of lessen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Great leaders create more leaders, not followers.

NL: Grote leiders creëren meer leiders, geen volgelingen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Always have a willing hand to help someone, you might be the only one that does.

NL: Heb altijd een bereidwillige hand om iemand te helpen, dan ben jij misschien de enige die dat doet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


What’s done is done. What’s gone is gone. One of life’s lessons is always moving on. It’s okay to look back to see how far you’ve come but keep moving forward.

NL: Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat weg is, is weg. Een van de lessen van het leven is altijd verder gaan. Het is oké om terug te kijken om te zien hoe ver je gekomen bent, maar blijf vooruit gaan.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You cannot change anyone, but you can be the reason someone changes.

NL: Je kunt niemand veranderen, maar je kunt de reden zijn dat iemand verandert.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Guard well your thoughts when alone and your words when accompanied.

NL: Bewaak goed je gedachten als je alleen bent en je woorden wanneer ze vergezeld worden.

— Roy T. Bennett


If you don’t give up on something you truly believe in, you will find a way.

NL: Als je niet opgeeft op iets waar je echt in gelooft, zul je een manier vinden.

— Roy T. Bennett


Be the positive impact on the lives of others.

NL: Wees de positieve impact op het leven van anderen.

— Roy T. Bennett


Dreams don’t work unless you take action. The surest way to make your dreams come true is to live them.

NL: Dromen werken niet tenzij je actie onderneemt. De beste manier om je dromen waar te maken is om ze te leven.

— Roy T. Bennett


The surest way to make your dreams come true is to live them.

NL: De beste manier om je dromen waar te maken is om ze te leven.

— Roy T. Bennett


You are not the victim of the world, but rather the master of your own destiny. It is your choices and decisions that determine your destiny.

NL: Je bent niet het slachtoffer van de wereld, maar de meester van je eigen lot. Het zijn jouw keuzes en beslissingen die jouw lot bepalen.

— Roy T. Bennett


A smart person knows how to talk. A wise person knows when to be silent.

NL: Een slim persoon weet hoe hij moet praten. Een wijs persoon weet wanneer hij moet zwijgen.

— Roy T. Bennett


Turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities.

NL: Verander uw obstakels in kansen en problemen in mogelijkheden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Learning to distance yourself from all the negativity is one of the greatest lessons to achieve inner peace.

NL: Leren afstand te nemen van alle negativiteit is een van de grootste lessen om innerlijke vrede te bereiken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It takes sunshine and rain to make a rainbow. There would be no rainbows without sunshine and rain.

NL: Het kost zonneschijn en regen om een regenboog te maken. Er zouden geen regenbogen zijn zonder zonneschijn en regen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It’s worth making time to find the things that really stir your soul. That’s what makes you really feel alive. You have to say ‘no’ to other things you’re used to, and do it with all your heart.

NL: Het is het waard om tijd te maken om de dingen te vinden die je ziel echt opwinden. Dat is wat je echt het gevoel geeft dat je leeft. Je moet zeggen “nee” tegen andere dingen die je gewend bent, en doe het met heel je hart.

— Roy T. Bennett


Discipline Your Mind to Think Positively: Discipline your mind to see the good in every situation and look on the best side of every event.

NL: Discipline Your Mind to Think Positively: Discipline your mind to see the good in every situation and look on the best side of every event.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Focus on your goals, not your fear. Focus like a laser beam on your goals.

NL: Concentreer je op je doelen, niet op je angst. Concentreer je als een laserstraal op je doelen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When one has a grateful heart, life is so beautiful.

NL: Als je een dankbaar hart hebt, is het leven zo mooi.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Count your blessings, not your problems. Count your own blessings, not someone else’s. Remember that jealousy is when you count someone else’s blessings instead of your own.

NL: Tel je zegeningen, niet je problemen. Tel je eigen zegeningen, niet die van iemand anders. Vergeet niet dat jaloezie is wanneer je de zegeningen van iemand anders telt in plaats van die van jezelf.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Never let hard lessons harden your heart; the hard lessons of life are meant to make you better, not bitter.

NL: Laat nooit harde lessen je hart verharden; de harde lessen van het leven zijn bedoeld om je beter te maken, niet bitter.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Integrity is doing the right thing when nobody’s watching, and doing as you say you would do.

NL: Integriteit is het juiste doen als niemand kijkt, en doen wat je zegt dat je zou doen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Failure is a bend in the road, not the end of the road. Learn from failure and keep moving forward.

NL: Falen is een bocht in de weg, niet het einde van de weg. Leer van mislukkingen en blijf doorgaan.

— Roy T. Bennett


You don’t have to like someone, but you have to treat them as you wish to be treated.

NL: Je hoeft niet iemand leuk te vinden, maar je moet ze behandelen zoals je wilt worden behandeld.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Until you step into the unknown, you don’t know what you’re made of.

NL: Totdat je stapt in het onbekende, weet je niet wat je gemaakt van.

— Roy T. Bennett


Don’t wait for things to happen. Make them happen.

NL: Wacht niet tot er dingen gebeuren. Zorg dat ze gebeuren.

— Roy T. Bennett


Good things happen in your life when you surround yourself with positive people.

NL: Goede dingen gebeuren in je leven als je jezelf omringt met positieve mensen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It takes guts and humility to admit mistakes. Admitting we’re wrong is courage, not weakness.

NL: Het vergt lef en nederigheid om fouten toe te geven. Toegeven dat we verkeerd zijn is moed, geen zwakte.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It doesn’t matter how many times you get knocked down. All that matters is you get up one more time than you were knocked down.

NL: Het maakt niet uit hoe vaak je wordt neergeslagen. Het enige wat telt is dat je nog één keer opstaat dan dat je neergeslagen bent.

— Roy T. Bennett


Don’t wait for the right moment to start, start and make each moment right.

NL: Wacht niet op het juiste moment om te beginnen, te beginnen en elk moment goed te maken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Good people see the good and bring out the best in other people.

NL: Goede mensen zien het goede en brengen het beste naar boven in andere mensen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


What you stay focused on will grow.

NL: Waar je op blijft focussen zal groeien.

— Roy T. Bennett


If you don’t know who you truly are, you’ll never know what you really want.

NL: Als je niet weet wie je echt bent, zul je nooit weten wat je echt wilt.

— Roy T. Bennett


Gratitude builds a bridge to abundance.

NL: Dankbaarheid bouwt een brug naar overvloed.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do not let the roles you play in life make you forget who you are.

NL: Laat de rollen die je speelt in het leven je niet vergeten wie je bent.

— Roy T. Bennett


Challenge and adversity are meant to help you know who you are. Storms hit your weakness, but unlock your true strength.

NL: Uitdaging en tegenslag zijn bedoeld om je te helpen weten wie je bent. Stormen raken je zwakte, maar ontgrendelen je ware kracht.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Enjoy every step you take. If you’re curious, there is always something new to be discovered in the backdrop of your daily life.

NL: Geniet van elke stap die je neemt. Als je nieuwsgierig bent, is er altijd iets nieuws te ontdekken in de achtergrond van je dagelijks leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


It is difficult to live in and enjoy the moment when you are thinking about the past or worrying about the future. You cannot change your past, but you can ruin the present by worrying about your future. Learn from the past, plan for the future. The more you live in and enjoy the present moment, the happier you will be.

NL: Het is moeilijk om in te leven en te genieten van het moment dat je denkt aan het verleden of je zorgen maakt over de toekomst. Je kunt je verleden niet veranderen, maar je kunt het heden verpesten door je zorgen te maken over je toekomst. Leer van het verleden, plan voor de toekomst. Hoe meer je leeft en geniet van het huidige moment, hoe gelukkiger je zult zijn.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When things do not go your way, remember that every challenge — every adversity — contains within it the seeds of opportunity and growth.

NL: Wanneer dingen niet je weg gaan, onthoud dat elke uitdaging.. elke tegenslag.. bevat in het de zaden van kansen en groei.

— Roy T. Bennett


Nothing makes a person happier than having a happy heart.

NL: Niets maakt iemand gelukkiger dan een gelukkig hart hebben.

— Roy T. Bennett


Changing your outside world cannot make you happy if you are an unhappy person. The real personal change can only happen from the inside out. If you firstly create the change within yourself, you can turn your life around.

NL: Het veranderen van je buitenwereld kan je niet gelukkig maken als je een ongelukkig persoon bent. De echte persoonlijke verandering kan alleen van binnenuit gebeuren. Als je eerst de verandering in jezelf creëert, kun je je leven omdraaien.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stop doing what is easy. Start doing what is right.

NL: Stop met doen wat makkelijk is. Doe wat juist is.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Successful people have no fear of failure. But unsuccessful people do. Successful people have the resilience to face up to failure—learn the lessons and adapt from it.

NL: Succesvolle mensen hebben geen angst voor mislukking. Maar mensen die geen succes hebben wel. Succesvolle mensen hebben de veerkracht om het hoofd te bieden aan mislukkingenLearn the lessen and adapt from it.

— Roy T. Bennett


You learn something valuable from all of the significant events and people, but you never touch your true potential until you challenge yourself to go beyond imposed limitations.

NL: Je leert iets waardevols van alle belangrijke gebeurtenissen en mensen, maar je raakt nooit je ware potentieel aan totdat je jezelf uitdaagt om verder te gaan dan opgelegde beperkingen.

— Roy T. Bennett


Make the most of the best and the best of the worst, and keep your standards high. Never settle for anything less than you deserve or are capable of achieving.

NL: Profiteer van het beste en het beste van het ergste, en houd je normen hoog. Neem nooit genoegen met iets minder dan je verdient of in staat zijn om te bereiken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


7 Effective Ways to Make Others Feel Important 1. Use their name.2. Express sincere gratitude.3. Do more listening than talking.4. Talk more about them than about you.5. Be authentically interested.6. Be sincere in your praise.7. Show you care.

NL: 7 Effectieve manieren om anderen zich belangrijk te laten voelen 1. Gebruik hun naam.2. Uiten oprechte dankbaarheid.3. Doe meer luisteren dan praten.4. Praat meer over hen dan over jou.5. Wees authentiek geïnteresseerd.6. Wees oprecht in uw lof 7. Laat zien dat je om me geeft.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Beliefs are choices. First you choose your beliefs. Then your beliefs affect your choices.

NL: Geloofsovertuigingen zijn keuzes. Eerst kies je je geloof. Dan beïnvloeden je overtuigingen je keuzes.

— Roy T. Bennett


Everyone enjoys being acknowledged and appreciated. Sometimes even the simplest act of gratitude can change someone’s entire day. Take the time to recognize and value the people around you and appreciate those who make a difference in your lives.

NL: Iedereen geniet ervan erkend en gewaardeerd te worden. Soms kan zelfs de eenvoudigste daad van dankbaarheid iemands hele dag veranderen. Neem de tijd om de mensen om je heen te herkennen en te waarderen en waardeer degenen die een verschil maken in je leven.

— Roy T. Bennett


Life is short. Focus on what really matters most. You have to change your priorities over time.

NL: Het leven is kort. Concentreer je op wat het belangrijkste is. Je moet je prioriteiten in de loop van de tijd veranderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Always believe in yourself and always stretch yourself beyond your limits. Your life is worth a lot more than you think because you are capable of accomplishing more than you know. You have more potential than you think, but you will never know your full potential unless you keep challenging yourself and pushing beyond your own self imposed limits.

NL: Geloof altijd in jezelf en rek jezelf altijd over je grenzen. Je leven is veel meer waard dan je denkt omdat je in staat bent om meer te bereiken dan je weet. Jullie hebben meer potentieel dan je denkt, maar je zult nooit je volledige potentieel kennen tenzij je jezelf blijft uitdagen en je eigen grenzen blijft overschrijden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You were born to stand out, stop trying to fit in.

NL: Je bent geboren om op te vallen, niet te proberen erbij te horen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stop doing what is easy or popular. Start doing what is right.

NL: Stop met doen wat makkelijk of populair is. Doe wat juist is.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When you take control of your attitude, you take control of your life.

NL: Als je de controle over je houding neemt, neem je de controle over je leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Change may not always bring growth, but there is no growth without change.

NL: Veranderingen brengen niet altijd groei, maar er is geen groei zonder verandering.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Enthusiasm can help you find the new doors, but it takes passion to open them. If you have a strong purpose in life, you don’t have to be pushed. Your passion will drive you there.

NL: Enthousiasme kan je helpen bij het vinden van de nieuwe deuren, maar het vergt passie om ze te openen. Als je een sterk doel in het leven hebt, hoef je niet geduwd te worden. Je passie zal je er naartoe drijven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Let go of something old that no longer serves you in order to make room for something new.

NL: Laat iets ouds los dat je niet langer dient om plaats te maken voor iets nieuws.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The comfort zone is a psychological state in which one feels familiar, safe, at ease, and secure. You never change your life until you step out of your comfort zone; change begins at the end of your comfort zone.

NL: De comfortzone is een psychologische toestand waarin men zich vertrouwd, veilig, op zijn gemak en veilig voelt. Je verandert nooit je leven totdat je uit je comfortzone stapt; verandering begint aan het einde van je comfortzone.

— Roy T. Bennett


What other people think and say about you is none of your business. The most destructive thing you would ever do is to believe someone else’s opinion of you. You have to stop letting other people’s opinions control you.

NL: Wat andere mensen over je denken en zeggen gaat je niets aan. Het meest vernietigende wat je ooit zou doen is iemand anders zijn mening over je geloven. Je moet stoppen met andermans meningen je te laten beheersen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. Do not fear failure but rather fear not trying.

NL: Degene die valt en opstaat is sterker dan degene die het nooit heeft geprobeerd. Vrees geen mislukking, maar vrees het niet te proberen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Great leaders can see the greatness in others when they can’t see it themselves and lead them to their highest potential they don’t even know.

NL: Grote leiders kunnen de grootheid in anderen zien wanneer ze het zelf niet kunnen zien en hen naar hun hoogste potentieel leiden die ze niet eens kennen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


To learn something new, you need to try new things and not be afraid to be wrong.

NL: Om iets nieuws te leren, moet je nieuwe dingen proberen en niet bang zijn om het mis te hebben.

— Roy T. Bennett


One of the best ways to influence people is to make them feel important.

NL: Een van de beste manieren om mensen te beïnvloeden is om ze zich belangrijk te laten voelen.

— Roy T. Bennett


To care about your outward appearance is important, but what’s more important is to have a beautiful soul.

NL: Om te zorgen voor je uiterlijke verschijning is belangrijk, maar wat belangrijker is, is om een mooie ziel te hebben.

— Roy T. Bennett


You will never follow your own inner voice until you clear up the doubts in your mind.

NL: Je zult nooit je eigen innerlijke stem volgen totdat je de twijfels in je geest opruimt.

— Roy T. Bennett


Associate Yourself with People Who Think Positively: Associate yourself with people who think positively. You cannot surround yourself with negative people and expect positive outcomes.

NL: Associeer jezelf met mensen die positief denken: associeer jezelf met mensen die positief denken. Je kunt jezelf niet omringen met negatieve mensen en positieve resultaten verwachten.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Great Leaders Create More LeadersGood leaders have vision and inspire others to help them turn vision into reality. Great leaders create more leaders, not followers. Great leaders have vision, share vision, and inspire others to create their own.

NL: Grote Leiders Creëer meer LeidersGoede leiders hebben visie en inspireren anderen om hen te helpen visie om te zetten in realiteit. Grote leiders creëren meer leiders, geen volgelingen. Grote leiders hebben visie, delen visie, en inspireren anderen om hun eigen te creëren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Dream your own dreams, achieve your own goals. Your journey is your own and unique.

NL: Droom je eigen dromen, bereik je eigen doelen. Uw reis is uw eigen en unieke.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


No one has ever achieved greatness without dreams.

NL: Niemand heeft ooit grootsheid bereikt zonder dromen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Fear robs you of your freedom to make the right choice in life that can bridge the gap between where you are and where you want to be. On the other side of fear, lies freedom. If you want to grow, you need to be brave and take risks. If you’re not uncomfortable, you’re not growing.

NL: Angst berooft je van je vrijheid om de juiste keuze te maken in het leven die de kloof kan overbruggen tussen waar je bent en waar je wilt zijn. Aan de andere kant van angst ligt vrijheid. Als je wilt groeien, moet je dapper zijn en risico’s nemen. Als je je niet ongemakkelijk voelt, groei je niet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Life teaches us the right path is rarely the easy one.

NL: Het leven leert ons dat het juiste pad zelden makkelijk is.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stay strong, stay positive, and never give up.

NL: Blijf sterk, blijf positief en geef nooit op.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You can have everything you want if you can put your heart and soul into everything you do.

NL: Je kunt alles hebben wat je wilt als je je hart en ziel in alles kunt steken wat je doet.

— Roy T. Bennett


Consistency is the true foundation of trust. Either keep your promises or do not make them.

NL: Consistentie is de ware basis van vertrouwen. Hou je aan je beloftes of doe het niet.

— Roy T. Bennett


Be with someone who inspires you and makes you be the best version of yourself.

NL: Wees bij iemand die je inspireert en je de beste versie van jezelf maakt.

— Roy T. Bennett


You were not born on earth to please anyone; you have to live life to express yourself, not to impress someone. Don’t pretend to be someone you’re not, and never lose yourself in search of other people’s acceptance and approval.

NL: Je bent niet op aarde geboren om iemand te behagen; je moet leven om jezelf uit te drukken, niet om indruk te maken op iemand. Doe niet alsof je iemand bent die je niet bent, en verlies jezelf nooit op zoek naar acceptatie en goedkeuring van anderen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


How much you can learn when you fail determines how far you will go into achieving your goals.

NL: Hoeveel je kunt leren als je faalt bepaalt hoe ver je gaat in het bereiken van je doelen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Difficulties and adversities viciously force all their might on us and cause us to fall apart, but they are necessary elements of individual growth and reveal our true potential. We have got to endure and overcome them, and move forward. Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.

NL: Moeilijkheden en tegenslagen dwingen ons al hun macht en zorgen ervoor dat we uit elkaar vallen, maar ze zijn noodzakelijke elementen van individuele groei en onthullen ons ware potentieel. We moeten ze doorstaan en overwinnen en vooruitgaan. Verlies nooit de hoop. Stormen maken mensen sterker en houden het nooit eeuwig vol.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Every choice comes with a consequence. Once you make a choice, you must accept responsibility. You cannot escape the consequences of your choices, whether you like them or not.

NL: Elke keuze heeft een gevolg. Zodra je een keuze maakt, moet je verantwoordelijkheid nemen. Je kunt niet ontsnappen aan de gevolgen van je keuzes, of je ze nu leuk vindt of niet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Change course, but don’t give up.

NL: Verander van koers, maar geef niet op.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Failures are the stairs we climb to reach success.

NL: Mislukkingen zijn de trappen die we beklimmen om succes te bereiken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


No matter how much experience you have, there’s always something new you can learn and room for improvement.

NL: Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt, er is altijd iets nieuws dat je kunt leren en ruimte voor verbetering.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Do not let your negative thoughts have power over you because those thoughts will end up controlling your life. No one can live a positive life with a negative mind.

NL: Laat je negatieve gedachten geen macht over je hebben omdat die gedachten uiteindelijk je leven zullen beheersen. Niemand kan een positief leven leiden met een negatieve geest.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Create a vision for the life you really want and then work relentlessly towards making it a reality.

NL: Creëer een visie voor het leven dat je echt wilt en werk dan meedogenloos om het werkelijkheid te maken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Be where you are, stop over-thinking, and focus on what you are doing.

NL: Wees waar je bent, stop met overdenken en concentreer je op wat je doet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When you lose your smile, you lose your way in the chaos of life.

NL: Als je je glimlach verliest, verlies je je weg in de chaos van het leven.

— Roy T. Bennett


Be an Encourager: When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.

NL: Wees een Aanmoediger: Als je anderen aanmoedigt, verhoog je hun zelfvertrouwen, verhoog je hun zelfvertrouwen, laat ze harder werken, hef je hun geesten op en maak je ze succesvol in hun inspanningen. Aanmoediging gaat rechtstreeks naar het hart en is altijd beschikbaar. Wees een aanmoediger. Altijd.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


To overcome fear is the quickest way to gain your self-confidence.

NL: Angst overwinnen is de snelste manier om je zelfvertrouwen te winnen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Your Life Is Happening Right Now: Don’t let procrastination take over your life. Be brave and take risks. Your life is happening right now.

NL: Je leven is nu aan het gebeuren: Laat uitstel je leven niet overnemen. Wees dapper en neem risico’s. Je leven is nu aan het gebeuren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Let go of something old that no longer serves you to make room for something new.

NL: Laat iets ouds los dat je niet langer dient om ruimte te maken voor iets nieuws.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you care about something enough, you’ll find a way to make it happen.

NL: Als je genoeg om iets geeft, vind je een manier om het te laten gebeuren.

— Roy T. Bennett


Instead of worrying about what could go wrong, change your thoughts to what could go right. When you change the negative thought into a positive one, it eliminates the negative one.

NL: In plaats van je zorgen te maken over wat fout zou kunnen gaan, verander je gedachten in wat goed zou kunnen gaan. Als je de negatieve gedachte verandert in een positieve, elimineert het de negatieve.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Real change is difficult at the beginning. Without the familiar to rely upon, you may not in as much command as you had once been. When things are not going your way, you will start doubting yourself. Stay positive, keep the faith, and keep moving forward – your breakthrough may be just around the corner.

NL: Echte verandering is in het begin moeilijk. Zonder het vertrouwde om op te vertrouwen, mag je niet in zoveel commando als je ooit was geweest. Als het niet goed gaat, begin je aan jezelf te twijfelen. Blijf positief, houd het geloof, en blijf vooruit gaan… je doorbraak kan net om de hoek zijn.

— Roy T. Bennett


You make the world a better place by making daily improvements to become the best version of yourself.

NL: Je maakt de wereld een betere plek door het maken van dagelijkse verbeteringen om de beste versie van jezelf te worden.

— Roy T. Bennett


What helps you persevere is your resilience and commitment.

NL: Wat je helpt vol te houden is je veerkracht en inzet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You attract who you are being. When you work at being the type of person that you want to attract, you attract those kinds of people into your life.

NL: Je trekt aan wie je bent. Als je werkt om het type persoon te zijn dat je wilt aantrekken, trek je dat soort mensen aan in je leven.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you have kindness in your heart, you offer acts of kindness to touch the hearts of others wherever you go—whether they are random or planned. Kindness becomes a way of life.

NL: Als je vriendelijkheid in je hart hebt, bied je daden van vriendelijkheid aan om de harten van anderen aan te raken waar je ook gaat… of ze nu willekeurig zijn of gepland. Vriendelijkheid wordt een manier van leven.

— Roy T. Bennett


Make the most of what you have and keep your standards high. Never settle for anything less than you deserve or are capable of achieving.

NL: Maak het beste van wat je hebt en houd je normen hoog. Neem nooit genoegen met iets minder dan je verdient of in staat zijn om te bereiken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


You have come a long way and have won many battles. Whenever you’re faced with a difficult or challenging situation, you’ll overcome it. Yes, you can.

NL: Jullie zijn van ver gekomen en hebben vele gevechten gewonnen. Wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke of uitdagende situatie, zal je het overwinnen. Ja, dat kun je wel.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself. Believe in yourself, your abilities and your own potential. Never let self-doubt hold you captive. You are worthy of all that you dream of and hope for.

NL: Geloof in je oneindige potentieel. Je enige beperkingen zijn die je jezelf oplegt. Geloof in jezelf, je capaciteiten en je eigen potentieel. Laat je nooit gevangen houden door zelftwijfel. Je bent alles waard waar je van droomt en op hoopt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


One of the best ways to influence people is to make them feel important. Most people enjoy those rare moments when others make them feel important. It is one of the deepest human desires.

NL: Een van de beste manieren om mensen te beïnvloeden is om ze zich belangrijk te laten voelen. De meeste mensen genieten van die zeldzame momenten dat anderen hen belangrijk laten voelen. Het is een van de diepste menselijke verlangens.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Keep your promises and be consistent. Be the kind of person others can trust.

NL: Hou je aan je beloftes en wees consistent. Wees het soort persoon dat anderen kunnen vertrouwen.

— Roy T. Bennett


Keep your mind open. The meaning of things lies in how people perceive them. The same thing could mean different meanings to the same people at different times.

NL: Houd je geest open. De betekenis van dingen ligt in hoe mensen ze waarnemen. Hetzelfde kan betekenen verschillende betekenissen voor dezelfde mensen op verschillende momenten.

— Roy T. Bennett


Integrity is doing what is right and truthful, and doing as you say you would do.

NL: Integriteit is doen wat juist en waarheidsgetrouw is, en doen wat je zegt dat je zou doen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


If you care about someone enough, you’ll always be there for them no matter what.

NL: Als je genoeg om iemand geeft, zul je er altijd voor hen zijn, wat er ook gebeurt.

— Roy T. Bennett


The level of success you achieve will be in direct proportion to the depth of your commitment.

NL: Het niveau van succes dat u bereikt zal in directe verhouding staan tot de diepte van uw inzet.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


One of the best ways to influence people is to make those around you feel important.

NL: Een van de beste manieren om mensen te beïnvloeden is om mensen om je heen zich belangrijk te laten voelen.

— Roy T. Bennett


Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter.

NL: Elke uitdaging waar je vandaag voor staat maakt je morgen sterker. De uitdaging van het leven is bedoeld om je beter te maken, niet bitter.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


We don’t truly appreciate what we have until it’s gone… We don’t really appreciate something until we have experienced some events; we don’t really appreciate our parents until we ourselves have become parents. Be grateful for what you have now, and nothing should be taken for granted.

NL: We waarderen niet echt wat we hebben totdat het weg is… We waarderen niet echt iets totdat we een aantal gebeurtenissen hebben ervaren; we waarderen onze ouders niet echt totdat we zelf ouders zijn geworden. Wees dankbaar voor wat je nu hebt, en niets mag als vanzelfsprekend worden beschouwd.

— Roy T. Bennett


The more you talk about them, the more important they will feel. The more you listen to them, the more important you will make them feel.

NL: H

— Roy T. Bennett


Real change is difficult at the beginning, but gorgeous at the end. Change begins the moment you get the courage and step outside your comfort zone; change begins at the end of your comfort zone.

NL: E

— Roy T. Bennett


The most important thing is this: to be able at any moment to be free to choose a life that makes you happy.

NL: H

— Roy T. Bennett


Leaders are limited by their vision rather than by their abilities.

NL: Leiders worden beperkt door hun visie in plaats van door hun capaciteiten.

— Roy T. Bennett


Be the kind of person who dares to face life’s challenges and overcome them rather than dodging them.

NL: Wees het soort persoon die de uitdagingen van het leven durft aan te gaan en ze te overwinnen in plaats van ze te ontwijken.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Finding the lesson behind every adversity will be the one important thing that helps get you through it.

NL: Het vinden van de les achter elke tegenslag zal het enige belangrijke ding zijn dat je er doorheen helpt.

— Roy T. Bennett


Remember that things are not always as they appear to be… Curiosity creates possibilities and opportunities.

NL: Vergeet niet dat dingen niet altijd zijn zoals ze lijken te zijn… nieuwsgierigheid creëert mogelijkheden en kansen.

— Roy T. Bennett


Do good, live in the most positive and joyful way possible every day.

NL: Doe goed, leef op de meest positieve en vreugdevolle manier mogelijk elke dag.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Until you change how you get things done, you’ll never know what works best.

NL: Totdat je verandert hoe je dingen gedaan krijgt, zul je nooit weten wat het beste werkt.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Stop comparing yourself to others. Always strive to improve yourself to become better today than you were yesterday to serve those around you and the world.

NL: Vergelijk jezelf niet met anderen. Altijd ernaar streven om jezelf te verbeteren om vandaag beter te worden dan gisteren om degenen om je heen en de wereld te dienen.

— Roy T. Bennett


Focus on making choices to lead your life that aligns with your core values in the most purposeful way possible.

NL: Focus op het maken van keuzes om je leven te leiden dat op de meest doelgerichte manier mogelijk is in lijn met je kernwaarden.

— Roy T. Bennett


The past is a place of learning, not a place of living.

NL: Het verleden is een plaats van leren, geen plaats van leven.

— Roy T. Bennett


Never let fear hold you captive. Never let self-doubt hold you captive. Never let frustration hold you captive.

NL: Laat angst je nooit gevangen houden. Laat je nooit gevangen houden door zelftwijfel. Laat frustratie je nooit gevangen houden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Great goals make great people. People cannot hit what they do not aim for.

NL: Geweldige doelen maken geweldige mensen. Mensen kunnen niet raken waar ze niet op richten.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


I admire those who do good and expect nothing in return.

NL: Ik bewonder degenen die goed doen en er niets voor terug verwachten.

— Roy T. Bennett


We all have negative thoughts now and then, but we can choose not to dwell there and not to let them control us.

NL: We hebben allemaal af en toe negatieve gedachten, maar we kunnen ervoor kiezen daar niet te blijven wonen en ze ons niet te laten controleren.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


People are successful because they think and act like successful people.

NL: Mensen zijn succesvol omdat ze denken en handelen als succesvolle mensen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


When you start giving, instead of getting, you make a difference. You can always give a warm smile, a sincere hello, a positive vibe… your attention, your time, your love, and kindness to those around you.

NL: Als je begint te geven, in plaats van te krijgen, maak je een verschil. Je kunt altijd een warme glimlach geven, een oprechte hallo, een positieve sfeer… je aandacht, je tijd, je liefde, en vriendelijkheid aan de mensen om je heen.

— Roy T. Bennett


You have two choices, to conquer your fear or to let your fear conquer you.

NL: Je hebt twee keuzes, om je angst te overwinnen of om je angst te laten overwinnen.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Whatever choice you make makes you. Choose wisely.

NL: Welke keuze je ook maakt. Kies verstandig.

— Roy T. Bennett


The more you believed in yourself, the more you could trust yourself. The more you trust yourself, the less you compare yourself to others.

NL: Hoe meer je in jezelf geloofde, hoe meer je jezelf kon vertrouwen. Hoe meer je jezelf vertrouwt, hoe minder je jezelf vergelijkt met anderen.

— Roy T. Bennett


It is better to find your courage to make changes when you can choose to rather than being forced to. If you do not make change, change will make you.

NL: Het is beter om je moed te vinden om veranderingen aan te brengen wanneer je kunt kiezen in plaats van gedwongen te worden. Als u geen verandering maakt, verandert u.

— Roy T. Bennett


The value of surrounding yourself with positive people is not what you get from them, but how good a person you have become because of them.

NL: De waarde van jezelf omringen met positieve mensen is niet wat je van hen krijgt, maar hoe goed je bent geworden door hen.

— Roy T. Bennett


It’s hard not to feel happy when you make someone smile.

NL: Het is moeilijk om je niet gelukkig te voelen als je iemand laat lachen.

— Roy T. Bennett


Everyone’s time is limited. What matters most is to focus on what matters most.

NL: Iedereen zijn tijd is beperkt. Het belangrijkste is om je te concentreren op wat het belangrijkst is.

— Roy T. Bennett


It is difficult to make the right choice if you fear choosing wrongly.

NL: Het is moeilijk om de juiste keuze te maken als je bang bent om verkeerd te kiezen.

— Roy T. Bennett


You need to have faith in yourself. Be brave and take risks. You don’t have to have it all figured out to move forward.

NL: Je moet vertrouwen hebben in jezelf. Wees dapper en neem risico’s. Je hoeft niet alles uit te zoeken om verder te gaan.

— Roy T. Bennett


Nothing can be more hurtful to your heart than betraying yourself.

NL: Niets kan pijnlijker zijn voor je hart dan jezelf te verraden.

— Roy T. Bennett


Too many people are too busy making a living to make a life.

NL: Te veel mensen hebben het te druk om hun brood te verdienen.

— Roy T. Bennett


When you open your mind, you open new doors to new possibilities for yourself and new opportunities to help others.

NL: Wanneer je je geest opent, opent je nieuwe deuren naar nieuwe mogelijkheden voor jezelf en nieuwe mogelijkheden om anderen te helpen.

— Roy T. Bennett


Dream big. Wake up. Take the first step into the unknown.

NL: Droom groot. Wakker worden. Neem de eerste stap in het onbekende.

— Roy T. Bennett


Accepting personal responsibility for your life frees you from outside influences – increases your self-esteem – boosts confidence in your ability to decisions – and ultimately leads to achieve success in life.

NL: Het accepteren van persoonlijke verantwoordelijkheid voor je leven bevrijdt je van invloeden van buitenaf en verhoogt je gevoel van eigenwaarde en verhoogt het vertrouwen in je vermogen om beslissingen te nemen en leidt uiteindelijk tot succes in het leven.

— Roy T. Bennett


The comfort zone is a psychological state in which one feels familiar, safe, at ease, and secure.If you always do what is easy and choose the path of least resistance, you never step outside your comfort zone. Great things don’t come from comfort zones.

NL: De comfortzone is een psychologische toestand waarin men zich vertrouwd, veilig, op zijn gemak en veilig voelt.Als u altijd doet wat gemakkelijk is en het pad van de minste weerstand kiest, stapt u nooit buiten uw comfortzone. Grote dingen komen niet uit comfortzones.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The beginning is always NOW.

NL: Het begin is altijd NU.

— Roy T. Bennett


Step out of your comfort zone. Comfort zones, where your unrealized dreams are buried, are the enemies of achievement. Leadership begins when you step outside your comfort zone.

NL: Stap uit je comfort zone. Comfortzones, waar je onwerkelijke dromen begraven liggen, zijn de vijanden van prestatie. Leiderschap begint wanneer je buiten je comfort zone stapt.

— Roy T. Bennett


The more you can have control over your ego rather than let it run amuck, the more successful you’ll be in all areas of life.

NL: Hoe meer je de controle over je ego kunt hebben in plaats van het amuck te laten lopen, hoe succesvoller je zult zijn in alle gebieden van het leven.

— Roy T. Bennett


Strive to make small changes and learn something new daily, because there is always these experiences you have had to tap into for the future.

NL: Streven om kleine veranderingen te maken en dagelijks iets nieuws te leren, want er zijn altijd deze ervaringen die je hebt moeten gebruiken voor de toekomst.

— Roy T. Bennett


Do not let arrogance go to your head and despair to your heart.

NL: Laat arrogantie niet naar je hoofd gaan en wanhoop naar je hart.

— Roy T. Bennett


Do not let the roles you play in life make you forget that you are human.

NL: Laat de rollen die je speelt in het leven je niet vergeten dat je menselijk bent.

— Roy T. Bennett


Turn obstacles into opportunities and problems into possibilities.

NL: Hindernissen omzetten in kansen en problemen in mogelijkheden.

— Roy T. Bennett, The Light in the Heart


The essence of life does not consist in the lushness of your possessions, but in the richness of your heart.

NL: De essentie van het leven bestaat niet in de weelde van uw bezittingen, maar in de rijkdom van uw hart.

— Roy T. Bennett


Those who win never give up.Those who give up never win.

NL: Degenen die winnen geven nooit op.Degenen die opgeven winnen nooit.

— Roy T. Bennett


Patience, more than the ability to bear pains or endure waiting, is to be calm no matter what happens – constantly take action to turn it to positive growth opportunities – and have faith to believe that it will all work out in the end while you are waiting.

NL: Geduld, meer dan het vermogen om pijnen te verdragen of wachten te verdragen, is om kalm te zijn, ongeacht wat er gebeurt?Neem voortdurend actie om het om te zetten naar positieve groei kansen en geloof te geloven dat het allemaal zal werken op het einde terwijl u wacht.

— Roy T. Bennett


Comfort zone: simply means the routine of one’s daily life – it is a psychological state in which one feels familiar, safe, at ease, and secure.

NL: Comfort zone: simpelweg betekent de routine van iemands dagelijks leven.. het is een psychologische toestand waarin men zich vertrouwd, veilig, op zijn gemak, en veilig voelt.

— Roy T. Bennett


Do not be complacent about your achievements and not to strive for continual improvement when you get to the top. As soon as you let success go to your head, you sink into following familiar patterns and play it safe. In other words, you risk losing your edge.

NL: Wees niet zelfgenoegzaam over uw prestaties en niet te streven naar voortdurende verbetering wanneer je aan de top. Zodra je succes laat gaan naar je hoofd, zinkt u in het volgen van bekende patronen en speel het veilig. Met andere woorden, je riskeert je scherpte te verliezen.

— Roy T. Bennett


Learning to focus on the big picture will help you keep things in a proper perspective.

NL: Leren focussen op het grote plaatje zal je helpen om dingen in een goed perspectief te houden.

— Roy T. Bennett


Be the positive impact on someone’s life.

NL: Wees de positieve impact op iemands leven.

— Roy T. Bennett


Grateful people are happy people. The more things you are grateful for, the happier you will be.

NL: Dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Hoe meer dingen je dankbaar bent, hoe gelukkiger je zult zijn.

— Roy T. Bennett


There is nothing so convincing as a thing well done.

NL: Er is niets zo overtuigend als iets goed gedaan.

— Roy T. Bennett