Roy Bennett quotes | 28 quotes van Roy Bennett

Ben je op zoek naar een Roy Bennett quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Roy Bennett quotes. Veel leesplezier!

Roy Bennett quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Roy Bennett verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Roy Bennett quotes:

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring what others think.

NL: Volg je hart, luister naar je innerlijke stem, geef niet meer om wat anderen denken.

— Roy Bennett


Accept yourself, love yourself, and keep moving forward.

NL: Accepteer jezelf, hou van jezelf, en blijf doorgaan.

— Roy Bennett


Never underestimate yourself when you do what is right. Never overestimate yourself when you do what is wrong.

NL: Onderschat jezelf nooit als je doet wat juist is. Overschat jezelf nooit als je doet wat verkeerd is.

— Roy Bennett


There are five important things for living a successful and fulfilling life: never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.

NL: Er zijn vijf belangrijke dingen om een succesvol en bevredigend leven te leiden: nooit stoppen met dromen, nooit stoppen met geloven, nooit opgeven, nooit stoppen met proberen, en nooit stoppen met leren.

— Roy Bennett


Believe in yourself, your abilities and your own potential. Never let self-doubt hold you captive. You are worthy of all that you dream of and hope for.

NL: Geloof in jezelf, je capaciteiten en je eigen potentieel. Laat je nooit gevangen houden door zelftwijfel. Je bent alles waard waar je van droomt en op hoopt.

— Roy Bennett


Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end.

NL: Je moeilijkste tijden leiden vaak naar de grootste momenten van je leven. Ga door. Moeilijke situaties bouwen uiteindelijk sterke mensen op.

— Roy Bennett


Listen with curiosity. Speak with honesty. Act with integrity.

NL: Luister met nieuwsgierigheid. Praat met eerlijkheid. Gedraag je integer.

— Roy Bennett


Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others.

NL: Wees dapper genoeg om het leven van je dromen te leven volgens je visie en doel in plaats van de verwachtingen en meningen van anderen.

— Roy Bennett


Live a good life. More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate.

NL: Leef een goed leven. Meer glimlachen, minder bezorgd. Meer mededogen, minder oordeel. Meer gezegend, minder gestrest. Meer liefde, minder haat.

— Roy Bennett


Embrace being perfectly imperfect. Learn from your mistakes and forgive yourself, you’ll be happier.

NL: Omhels dat je perfect imperfect bent. Leer van je fouten en vergeef jezelf, je zult gelukkiger zijn.

— Roy Bennett


Every challenge, every adversity, contains within it the seeds of opportunity and growth.

NL: Elke uitdaging, elke tegenslag, bevat daarin de zaden van kansen en groei.

— Roy Bennett


Be brave and take risks… You don’t have to have it all figured out to move forward.

NL: Wees dapper en neem risico’s… je hoeft niet alles uit te zoeken om verder te gaan.

— Roy Bennett


Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles.

NL: Geloof in je hart dat je bedoeld bent om een leven te leiden vol passie, doel, magie en wonderen.

— Roy Bennett


Discipline your mind to see the good in every situation and look on the best side of every event.

NL: Disciplineer je geest om het goede te zien in elke situatie en kijk aan de beste kant van elk evenement.

— Roy Bennett


If you always do what is easy and choose the path of least resistance, you never step outside your comfort zone. Great things don’t come from comfort zones.

NL: Als je altijd doet wat makkelijk is en het pad van de minste weerstand kiest, stap je nooit buiten je comfortzone. Grote dingen komen niet uit comfortzones.

— Roy Bennett


We have to be honest about what we want and take risks rather than lie to ourselves and make excuses to stay in our comfort zone.

NL: We moeten eerlijk zijn over wat we willen en risico’s nemen in plaats van liegen tegen onszelf en excuses maken om in onze comfortzone te blijven.

— Roy Bennett


Be grateful for what you already have while you pursue your goals.

NL: Wees dankbaar voor wat je al hebt terwijl je je doelen nastreeft.

— Roy Bennett


Integrity is doing the right thing when nobody’s watching, doing as you say you would do.

NL: Integriteit is het juiste doen als niemand kijkt, doen wat je zegt dat je zou doen.

— Roy Bennett


Don’t let procrastination take over your life. Be brave and take risks. Your life is happening right now.

NL: Laat uitstel je leven niet overnemen. Wees dapper en neem risico’s. Je leven is nu aan het gebeuren.

— Roy Bennett


When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.

NL: Wanneer je anderen aanmoedigt, verhoog je hun zelfvertrouwen, verhoog je hun zelfvertrouwen, laat ze harder werken, heft hun geesten op en maakt ze succesvol in hun inspanningen. Aanmoediging gaat rechtstreeks naar het hart en is altijd beschikbaar. Wees een aanmoediger. Altijd.

— Roy Bennett


When you start giving, instead of getting, you make a difference… You can always give a warm smile, a sincere hello, a positive vibe… your concern, your attention, your time, your love, and kindness to those around you.

NL: Wanneer je begint te geven, in plaats van te krijgen, maak je een verschil… Je kunt altijd een warme glimlach geven, een oprechte hallo, een positieve sfeer… je bezorgdheid, je aandacht, je tijd, je liefde, en vriendelijkheid aan de mensen om je heen.

— Roy Bennett


Be grateful for what you already have while you pursue what you want.

NL: Wees dankbaar voor wat je al hebt terwijl je doorgaat wat je wilt.

— Roy Bennett


Don’t let your mind talk you out of your dreams, trick you into giving up; don’t let your mind become the greatest obstacle to success. To get your mind on the right track, the rest will follow.

NL: Laat je geest je niet uit je dromen praten, je misleiden om het op te geven; laat je geest niet het grootste obstakel voor succes worden. Om je gedachten op het juiste spoor te krijgen, zal de rest volgen.

— Roy Bennett


Instead of worrying about what you cannot control, focus your energy on what you can create.

NL: In plaats van je zorgen te maken over wat je niet kunt beheersen, richt je je energie op wat je kunt creëren.

— Roy Bennett


Courage is feeling fear, not getting rid of fear, knowing something is more important than fear and taking action in the face of fear.

NL: Moed is angst voelen, niet van angst afkomen, iets weten is belangrijker dan angst en actie ondernemen in het gezicht van angst.

— Roy Bennett


Change your attitude and you change your life. You cannot control what happens to you in your life, but you can always control how you respond to it. The way you choose to respond is a reflection of your attitude. By changing your attitude, you also change your perspective and change your life.

NL: Verander je houding en je verandert je leven. Je kunt niet controleren wat er in je leven met je gebeurt, maar je kunt altijd controleren hoe je erop reageert. De manier waarop je reageert is een weerspiegeling van je houding. Door je houding te veranderen, verander je ook je perspectief en verander je je leven.

— Roy Bennett


It is difficult to live in and enjoy the moment when you are thinking about the past or worrying about the future.

NL: Het is moeilijk om in te leven en te genieten van het moment dat je denkt aan het verleden of je zorgen maakt over de toekomst.

— Roy Bennett


Success, like happiness, is a by-product, not a goal.

NL: Succes, net als geluk, is een bijproduct, geen doel.

— Roy Bennett