Rosie Thomas quotes | 11 quotes van Rosie Thomas

Ben je op zoek naar een Rosie Thomas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rosie Thomas quotes. Veel leesplezier!

Rosie Thomas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rosie Thomas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rosie Thomas quotes:

Things don’t matter, people do

NL: Dingen doen er niet toe, mensen doen dat.

— Rosie Thomas


I’ve grieved enough for his life cut short and for mine for running on for so long with so little in it. It’s weakness now, but I suppose I am crying out of a general sense of loss. Maybe I am mourning for the human condition.

NL: Ik heb genoeg gerouwd voor zijn leven… en voor het mijne omdat hij zo lang doorliep met zo weinig erin. Het is nu zwakheid, maar ik denk dat ik huil uit een algemeen gevoel van verlies. Misschien rouw ik om de menselijke toestand.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


The dead do not harm us, only the alive.

NL: De doden doen ons geen kwaad, alleen de levenden.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


I am afraid of reduction. After a lifetime’s independence- yes, selfish independence- I am terrified of being reduced to childhood once more, to helplessness, to seas of confusion from which the cruel lucid intervals poke up like rock shoals. I don’t want to sit in my chair and be fed, much less do I want to be handed over to medical professionals.

NL: Ik ben bang voor vermindering. Na de onafhankelijkheid van mijn leven… ja, egoïstische onafhankelijkheid… ben ik doodsbang om weer tot de kindertijd te worden teruggebracht… tot hulpeloosheid… tot zeeën van verwarring… waarvan de wrede heldere intervallen als rotsscholen opdoken. Ik wil niet in mijn stoel zitten en gevoed worden, laat staan dat ik overgeleverd wil worden aan medische professionals.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


Wherever you look there is so much loss and folly to contemplate.

NL: Waar je ook kijkt, er is zoveel verlies en dwaasheid om over na te denken.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


I am not afraid of death, which after all can’t be far away. What does frighten me, though, is the halfway stage.

NL: Ik ben niet bang voor de dood, wat niet ver weg kan zijn. Maar wat me wel bang maakt, is het halve podium.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


The dead were just the dead, neither awful nor remarkable. History separated out these individuals and preserved their names where others were obilterated for ever.

NL: De doden waren alleen de doden, noch verschrikkelijk noch opmerkelijk. De geschiedenis scheidde deze individuen en bewaarde hun namen waar anderen voor altijd werden verbannen.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


Death preserves an ideal.

NL: De dood behoudt een ideaal.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


The dead and not-yet dead, we are company all together.

NL: De doden en niet-nog-doden, we zijn allemaal gezelschap.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


They had lived and known glory, and then they were ddead. She was alive and they were not, and nothing but a heartbeat separated her from them

NL: Ze leefden en kenden glorie, en toen waren ze dood. Ze leefde en ze waren niet, en niets anders dan een hartslag scheidde haar van hen

— Rosie Thomas, Iris & Ruby


I can only strive for what is important

NL: Ik kan alleen maar streven naar wat belangrijk is.

— Rosie Thomas, Iris & Ruby