Ronald Reagan quotes | 10 quotes van Ronald Reagan

Ben je op zoek naar een Ronald Reagan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ronald Reagan quotes. Veel leesplezier!

Ronald Reagan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ronald Reagan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ronald Reagan quotes:

Government exists to protect us from each other. Where government has gone beyond its limits is in deciding to protect us from ourselves.

NL: Regering bestaat om ons tegen elkaar te beschermen. Waar de regering haar grenzen heeft overschreden, is door te besluiten ons tegen onszelf te beschermen.

— Ronald Reagan


Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same, or one day we will spend our sunset years telling our children and our children’s children what it was once like in the United States where men were free.

NL: Vrijheid is nooit meer dan één generatie verwijderd van uitsterven. We hebben het niet doorgegeven aan onze kinderen in de bloedbaan. Het moet worden gevochten voor, beschermd en doorgegeven aan hen om hetzelfde te doen, of op een dag zullen we onze zonsondergang jaren doorbrengen met het vertellen van onze kinderen en kinderen van onze kinderen hoe het ooit was in de Verenigde Staten waar mannen vrij waren.

— Ronald Reagan


There is no limit to the amount of good you can do if you don’t care who gets the credit.

NL: Er is geen limiet aan de hoeveelheid goed die je kunt doen als het je niet kan schelen wie het krediet krijgt.

— Ronald Reagan


Status quo, you know, is Latin for ’the mess we’re in’.

NL: Status quo, weet je, is Latijn voor ‘de puinhoop waar we in zitten’.

— Ronald Reagan


The future doesn’t belong to the light-hearted. It belongs to the brave.

NL: De toekomst behoort niet tot de lichthartigen. Het is van de dapperen.

— Ronald Reagan


America is too great for small dreams.

NL: Amerika is te groot voor kleine dromen.

— Ronald Reagan


I have left orders to be awakened at any time during national emergency, even if I’m in a cabinet meeting.

NL: Ik heb orders achtergelaten om wakker te worden op elk moment tijdens een nationale noodsituatie, zelfs als ik in een kabinetsvergadering zit.

— Ronald Reagan


I’ve heard that hard work never killed anyone, but I say why take the chance?

NL: Ik heb gehoord dat hard werken nooit iemand doodde, maar ik zeg waarom het risico nemen?

— Ronald Reagan


Politics is not a bad profession. If you succeed there are many rewards, if you disgrace yourself you can always write a book.

NL: Politiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je jezelf te schande maakt kun je altijd een boek schrijven.

— Ronald Reagan


We can’t help everyone, but everyone can help someone.

NL: We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

— Ronald Reagan