Roman Payne quotes | 22 quotes van Roman Payne

Ben je op zoek naar een Roman Payne quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Roman Payne quotes. Veel leesplezier!

Roman Payne quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Roman Payne verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Roman Payne quotes:

Mine was the twilight and the morning. Mine was a world of rooftops and love songs.

NL: De mijne was de schemering en de ochtend. De mijne was een wereld van daken en liefdesliedjes.

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


It’s not that we have to quit this life one day, it’s how many things we have to quit all at once: holding hands, hotel rooms, music, the physics of falling leaves, vanilla and jasmine, poppies, smiling, anthills, the color of the sky, coffee and cashmere, literature, sparks and subway trains… If only one could leave this life slowly!

NL: Het is niet dat we moeten stoppen met dit leven op een dag, het is hoeveel dingen we moeten stoppen allemaal in een keer: handen vasthouden, hotelkamers, muziek, de natuurkunde van vallende bladeren, vanille en jasmijn, papavers, glimlachen, mierenheuvels, de kleur van de lucht, koffie en kasjmier, literatuur, vonken en metro treinen… Kon iemand dit leven maar langzaam verlaten!

— Roman Payne, Hope and Despair


It’s not that we have to quit this life one day, but it’s how many things we have to quit all at once: music, laughter,the physics of falling leaves, automobiles, holding hands,the scent of rain, the concept of subway trains… if only one could leave this life slowly!

NL: Het is niet dat we moeten stoppen met dit leven op een dag, maar het is hoeveel dingen we moeten stoppen allemaal in een keer: muziek, lachen, de natuurkunde van vallende bladeren, auto’s, handen vasthouden, de geur van regen, het concept van metro treinen… als slechts één kon dit leven langzaam verlaten!

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


In life, more than in anything else, it isn’t easy to end up alive.

NL: In het leven, meer dan in iets anders, is het niet makkelijk om levend te eindigen.

— Roman Payne


Our lips were for each other and our eyes were full of dreams. We knew nothing of travel and we knew nothing of loss. Ours was a world of eternal spring, until the summer came.

NL: Onze lippen waren voor elkaar en onze ogen zaten vol dromen. We wisten niets van reizen en we wisten niets van verlies. De onze was een wereld van eeuwige lente, tot de zomer kwam.

— Roman Payne, Hope and Despair


Ô, Muse of the Heart’s Passion,let me relive my Love’s memory,to remember her body, so brave and so free,and the sound of my Dreameress singing to me,and the scent of my Dreameress sleeping by me,Ô, sing, sweet Muse, my soliloquy!

NL: Ô, Muse of the Hearts Passion, laat me mijn Liefdesherinnering herleven, om haar lichaam te herinneren, zo dapper en zo vrij, en het geluid van mijn Dromeres zingen voor mij, en de geur van mijn Dromeres slapend bij mij,Ô, zingen, lieve Muse, mijn soliquy!

— Roman Payne


Ô, Sunlight! The most precious gold to be found on Earth.

NL: Ô, Sunlight! Het kostbaarste goud dat op aarde te vinden is.

— Roman Payne


There are hours for rest, and hours for wakefulness; nights for sobriety and nights for drunkenness—(if only so that possession of the former allows us to discern the latter when we have it; for sad as it is, no human body can be happily drunk all the time).

NL: Er zijn uren voor rust, en uren voor wakefulness; nachten voor nuchterheid en nachten voor dronkenschap [als alleen maar zo dat het bezit van de eerste ons toestaat om de laatste te onderscheiden wanneer we het hebben; want verdrietig als het is, geen menselijk lichaam kan gelukkig worden dronken de hele tijd).

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


When a Wanderess has been caged, or perched with her wings clipped, She lives like a Stoic, She lives most heroic, smiling with ruby, moistened lips once her cup of Death is welcome sipped.

NL: Als een Wanderess is gekooid, of vastgezet met haar vleugels geknipt, Ze leeft als een Stoïc, Ze leeft meest heldhaftig, glimlachend met robijn, bevochtigde lippen zodra haar kopje van de Dood is welkom gesipt.

— Roman Payne


A woman must prefer her liberty over a man. To be happy, she must. A man to be happy, however, must yearn for his woman more than his liberty. This is the rightful order.

NL: Een vrouw moet haar vrijheid boven een man verkiezen. Om gelukkig te zijn, moet ze. Een man om gelukkig te zijn moet echter meer verlangen naar zijn vrouw dan naar zijn vrijheid. Dit is de juiste volgorde.

— Roman Payne, Hope and Despair


When no possessions keep us, when no countries contain us, and no time detains us, man becomes a heroic wanderer, and woman, a wanderess.

NL: Wanneer geen bezittingen ons houden, wanneer geen landen ons bevatten, en geen tijd houdt ons vast, de man wordt een heldhaftige zwerver, en vrouw, een zwerver.

— Roman Payne, The Wanderess


What is a Wanderess? Bound by no boundaries, contained by no countries, tamed by no time, she is the force of nature’s course.

NL: Wat is een zwerver? Gebonden door geen grenzen, ingesloten door geen landen, getemd door een mum van tijd, is ze de kracht van de natuur cursus.

— Roman Payne, The Wanderess


He was no god, just an artist; and when an artist is a man, he needs a woman to create like a god.

NL: Hij was geen god, alleen een kunstenaar; en wanneer een kunstenaar een man is, heeft hij een vrouw nodig om te scheppen als een god.

— Roman Payne


We were hooked when we woke.We had arms for each other.But I yearned to resumeMy dreams of another.

NL: We waren verslaafd toen we wakker werden.We hadden armen voor elkaar.Maar ik verlangde naar mijn dromen over een ander.

— Roman Payne


With the need for the self in the time of another / I left my seaport grim and dear / knowing good work could be made / in the state governed by both Hope and Despair.

NL: Met de behoefte aan het zelf in de tijd van een ander / Ik verliet mijn zeehaven grimm en lieve / weten goed werk kon worden gemaakt / in de staat bestuurd door zowel Hope en Despair.

— Roman Payne


I’m not ashamed of heroic ambitions. If man and woman can only dance upon this earth for a few countable turns of the sun… let each of us be an Artemis, Odysseus, or Zeus… Aphrodite to the extent of the will of each one.

NL: Ik schaam me niet voor heldhaftige ambities. Als man en vrouw alleen op deze aarde kunnen dansen voor een paar aftelbare zonnewendes… laat ieder van ons een Artemis, Odysseus, of Zeus zijn… Aphrodite in de mate van de wil van ieder van ons.

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


It’s not that we have to quit this life one day, but it’s how many things we have to quit all at once: music, laughter, the physics of falling leaves, automobiles, holding hands, the scent of rain, the concept of subway trains… if only one could leave this life slowly!

NL: Het is niet dat we moeten stoppen met dit leven op een dag, maar het is hoeveel dingen we moeten stoppen allemaal in een keer: muziek, lachen, de natuurkunde van vallende bladeren, auto’s, handen vasthouden, de geur van regen, het concept van metro treinen… als slechts één kon dit leven langzaam verlaten!

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


Whilst the wolflets bayed, A grave was made, And then with the strokes of a silver spade, It was filled to make a mound. And for two cold days and three long nights, The father tended that holy plot; And stayed by where his wife was laid, In the grave within the ground.

NL: Terwijl de wolven baaiden, werd er een graf gemaakt, en toen met de slagen van een zilveren schop, werd het gevuld om een heuvel te maken. En gedurende twee koude dagen en drie lange nachten, verzorgde de vader dat heilige complot; en hij bleef bij de plaats, waar zijn huisvrouw gelegd was, in het graf in de aarde.

— Roman Payne, Cities & Countries


A tired man lay down his headin a dusty room so dim,and for so long his wife did shakeand yell to waken him.Meanwhile his thoughts, his dreams, did stirof sandy, red bullfights,of powder-blasts in the airand carnival delights.Yet still his wife was in despairin a dusty room so dim,for she knew death was a whorenot far from tempting him.

NL: Een vermoeide man legde zijn hoofd neer in een stoffige kamer zo dim, en zo lang schudde zijn vrouw en schreeuwde om hem wakker te maken.Terwijl zijn gedachten, zijn dromen, roerden van zanderige, rode stierengevechten, van poeder-blasten in de lucht en carnaval genoegens.Toch was zijn vrouw in wanhoop in een stoffige kamer zo dim, want ze wist dat de dood was een hoer niet verleid hem.

— Roman Payne


So the nymphs they spoke,we kissed and laid.By noontime’s hourour love was made.Like braided chains of crocus stems,we lay entwined, I laid with them.Our breath, one glassy, tideless sea,our bodies draping wearily,we slept, I slept so lucidly,with hopes to stay this memory.

NL: Dus de nimfen die ze spraken, hebben we gekust en gelegd.’s Middags werd onze liefde gemaakt.Zoals gevlochten kettingen van crocus stengels, lagen we verstrengeld, Ik lag met hen.Onze adem, een glazige, getijloze zee, onze lichamen draperend we sliepen, Ik sliep zo helder, met de hoop om deze herinnering te blijven.

— Roman Payne, Rooftop Soliloquy


I like the posture, but not the yoga. I like the inebriated morning, but not the opium. I like the flower but not the garden, the moment but not the dream. Quiet, my love. Be still. I am sleeping.

NL: Ik hou van de houding, maar niet van de yoga. Ik hou van de dronken ochtend, maar niet van de opium. Ik hou van de bloem, maar niet van de tuin, het moment, maar niet van de droom. Stil, mijn liefste. Wees stil. Ik slaap.

— Roman Payne


Who is better off? The one who writes to revel in the voluptuousness of the life that surrounds them? Or the one who writes to escape the tediousness of that which awaits them outside? Whose flame will last longer?

NL: Wie is er beter af? Degene die schrijft om te genieten van de voluptueusheid van het leven dat hen omringt? Of degene die schrijft om te ontsnappen aan de saaiheid van wat hen buiten te wachten staat? Wiens vlam houdt het langer vol?

— Roman Payne