Robyn Carr quotes | 21 quotes van Robyn Carr

Ben je op zoek naar een Robyn Carr quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robyn Carr quotes. Veel leesplezier!

Robyn Carr quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robyn Carr verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robyn Carr quotes:

I didn’t want to cry in front of you.”He wiped away the tears with the pad of his thumb. in front of me.

NL: Ik wilde niet voor je huilen.Hij veegde de tranen weg met het lapje van zijn duim. waar ik bij ben.

— Robyn Carr, Promise Canyon


Did you miss me?’“A little bit,” she said with a shrug.“You have tears running down your cheeks,” he said with a grin. “I think you missed me more than a little.

NL: Heb je me gemist? een beetje, ze zei dat met een ophaalbeurt..Je hebt tranen lopen over je wangen, dus hij zei met een grijns. Ik denk dat je me meer dan een beetje hebt gemist.

— Robyn Carr, Wild Man Creek


She has to agree to have me. It could take some time, but I’m confident I can trick her into it.

NL: Ze moet akkoord gaan met mij. Het kan even duren, maar ik weet zeker dat ik haar erin kan luizen.

— Robyn Carr, Promise Canyon


We’re adults. I might be a little more of an adult if you’re counting years but I bet I have a lower IQ, so that puts us pretty much even.

NL: We zijn volwassen. Ik ben misschien een beetje meer volwassen als je jaren telt, maar ik wed dat ik een lager IQ heb, dus dat zet ons vrijwel gelijk.

— Robyn Carr, My Kind of Christmas


Maybe we’ll admit this thing we have is perfect, not worth messing around with. And stay together forever. If you’re interested, that is.”She glanced away. “I could think about that.”He buried his face in her neck. “Think fast

NL: Misschien geven we toe dat dit ding dat we hebben perfect is, niet de moeite waard om mee te rotzooien. En voor altijd bij elkaar blijven. Als je geïnteresseerd bent, dat is… Ze keek weg. Hij begroef zijn gezicht in haar nek. Denk snel na.

— Robyn Carr, Wild Man Creek


Until meeting you, I wasn’t looking for anything at all. Since meeting you, I’m kind of looking for a girlfriend.

NL: Totdat ik jou ontmoette, was ik helemaal niet op zoek naar iets. Sinds ik je ontmoet heb, ben ik op zoek naar een vriendin.

— Robyn Carr, Harvest Moon


Wow,” she said. “Do you realise how wonderful you sound?”“Yes, I do,” he said with a firm nod. “And I think I’m underappreciated.

NL: Wauw, zei ze. Besef je hoe geweldig je klinkt?Absoluut, zei hij met een stevige knik. En ik denk dat ik ondergewaardeerd ben.

— Robyn Carr, My Kind of Christmas


How do you know?”“Well, I don’t, I’m making this up, but I bet I’m right.

NL: Hoe weet je dat?Nou, ik doe het niet, ik verzin dit, maar ik wed dat ik gelijk heb.

— Robyn Carr


He tends to go for girls who are-Shelby, honey? Put your hands over your ears for just a sec.” Back into the phone he said, “He likes the real slutty ones. Ow!” he yelled when he received a whop to the back of the head.

NL: Gaat hij voor meisjes die Shelby zijn, lieverd? Doe je handen over je oren voor een seconde… Terug in de telefoon zei hij,..Hij houdt van de echte sletterige. Hij schreeuwde toen hij een whop op de achterkant van het hoofd kreeg.

— Robyn Carr, Wild Man Creek


We’ll make out for a while and you’ll feel better.

NL: We zullen een tijdje zoenen en je zult je beter voelen.

— Robyn Carr, Harvest Moon


However, I have to warn you, I kind of like that you find me irresistible.”“Did I say that?” he asked, a slight tint creeping up his stubbled cheeks. “I didn’t say that! I find you completely resistible.

NL: Echter, ik moet je waarschuwen, Ik vind het een beetje leuk dat je me onweerstaanbaar vindt…Heb ik dat gezegd?Hij vroeg, een lichte tint kruipend op zijn gestikte wangen. Dat heb ik niet gezegd. Ik vind je volledig weerbaar.

— Robyn Carr, My Kind of Christmas


Your big scary husband is crying.

NL: Je grote enge man huilt.

— Robyn Carr, My Kind of Christmas


Marry me. You’ll learn to love me, I promise.

NL: Trouw met me. Je zult leren om van me te houden, dat beloof ik.

— Robyn Carr, Sunrise Point


What are you doing here?”All right, he was standing in front of an easel, holding a paint palette and brush. “Taxidermy?” he responded with just a touch of his own sarcasm.

NL: Wat doe jij hier?Hij stond voor een ezel, met een verfpalet en een borstel. Hij reageerde met slechts een vleugje sarcasme.

— Robyn Carr, Wild Man Creek


Don’t leave yet,” he said, his voice hoarse. “Let me do something. Let me feed you. Hold you. Rub your shoulders. Change your oil. Anything, please.

NL: Ga nog niet weg,” zei hij, zijn stem hees. “Laat me iets doen. Laat me je eten geven. Hou je vast. Wrijf je schouders. Ververs je olie. Alles, alsjeblieft.

— Robyn Carr, Sunrise Point


But you were concerned about making sure things, you know, didn’t get serious.””Yeah, because I’m an idiot.

NL: Maar je was bezorgd om ervoor te zorgen dat de dingen niet serieus werden.”Ja, omdat ik een idioot ben.

— Robyn Carr, Sunrise Point


I like the way you kiss-a couple of test kisses, then a huge kiss.

NL: Ik hou van de manier waarop je een paar testzoenen kust, en dan een enorme kus.

— Robyn Carr, Sunrise Point


I am not sleeping with you.””We could probably manage it, though. Without getting too involved.””No,” she said.”But why? I mean, if we’re trusted friends? And it doesn’t interfere with our responsibilities?””Did that line ever actually work for you?””I can’t remember. But it probably did-it’s brilliant.

NL: Ik ga niet met je naar bed.””We kunnen het waarschijnlijk wel aan. Zonder er te veel bij betrokken te raken.”Nee,” zei ze.”Maar waarom? Ik bedoel, als we vertrouwde vrienden zijn? En het interfereert niet met onze verantwoordelijkheden?”Heeft die zin ooit echt gewerkt voor jou?””Ik kan het me niet herinneren. Maar het is waarschijnlijk… het is briljant.

— Robyn Carr, Sunrise Point


Maybe we could, um, go sit in the truck?” he said, but even as he said it, it sounded so dumb. And not exactly the way he wanted her to remember a marriage proposal.

NL: Zullen we in de truck gaan zitten? Hij zei, maar zelfs zoals hij zei, het klonk zo dom. En niet precies zoals hij wilde dat ze zich een huwelijksaanzoek herinnerde.

— Robyn Carr, Sunrise Point


Tom, how many children do you think I have to have before I figure out you get them by having sex?””Of course there would be protection,” he offered.”Tons of it.

NL: Tom, hoeveel kinderen denk je dat ik moet hebben voordat ik erachter kom dat je ze krijgt door seks te hebben?”Natuurlijk zou er bescherming zijn,” bood hij aan.”Tonnen ervan.

— Robyn Carr, Sunrise Point


Tom. Tom, look at me. Has Nora agreed to marry you?””No, but she will because she has to.

NL: Tom. Tom, kijk me aan. Heeft Nora toegestemd om met je te trouwen?”Nee, maar dat doet ze wel omdat ze moet.

— Robyn Carr, Sunrise Point