Robert Vanleeuwen quotes | 20 quotes van Robert Vanleeuwen

Ben je op zoek naar een Robert Vanleeuwen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert Vanleeuwen quotes. Veel leesplezier!

Robert Vanleeuwen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert Vanleeuwen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert Vanleeuwen quotes:

Don’t trust a man who claims one a liar or a cheat, they will surely define those words of themselves.

NL: Vertrouw niet op een man die beweert dat iemand een leugenaar of een bedrieger is, ze zullen zeker die woorden van zichzelf definiëren.

— Robert Vanleeuwen


For it is in selfishness & greed most choose to walk. In hate we choose to be. Yes even the words of love fall from false lips in these times, spreading a deceitful lie about truth itself. We’d rather be consumed by our flesh than to be a giver of life. Shackled by our world in Lou of freeing it. Destroying our meaning – instead of embracing it.

NL: Want het is egoïstisch & hebzucht de meeste kiezen om te lopen. In haat kiezen we ervoor om te zijn. Ja, zelfs de woorden van liefde vallen uit valse lippen in deze tijden, het verspreiden van een bedrieglijke leugen over de waarheid zelf. We worden liever verteerd door ons vlees dan dat we leven geven. Geschrokken door onze wereld in Lou van het bevrijden ervan. Onze betekenis vernietigen – in plaats van het te omarmen.

— Robert Vanleeuwen


How we give matters. If your thoughts & goals are selfish, than so be your fief. For it is through the heart that we prosper & through each other that we grow.

NL: Hoe we dingen geven. Als uw gedachten & doelen zijn egoïstisch, dan zo uw fief. Want het is door het hart dat we gedijen & via elkaar dat we groeien.

— Robert Vanleeuwen


Some say only the most trustworthy & loving go through trials we don’t understand. I say that it’s only them who didn’t let it change who they were.

NL: Sommigen zeggen dat alleen de meest betrouwbare en liefdevolle gaan door proeven die we niet begrijpen. Ik zeg dat alleen zij het niet hebben laten veranderen wie ze waren.

— Robert Vanleeuwen


When with meaning we walk – we go not where comfort resides, but where truth and love show in abundance.

NL: Wanneer we met betekenis wandelen – we gaan niet waar troost zich bevindt, maar waar waarheid en liefde zich in overvloed manifesteren.

— Robert Vanleeuwen


Do not seek to be known as honorable or courageous. Simply as true. It is then you will surely be known as them both.

NL: Probeer niet bekend te worden als eervol of moedig. Gewoon zo waar. Dan zullen jullie beiden bekend zijn.

— Robert Vanleeuwen


Your spouse is not a possession you attain, but a friend in which you trust & adore.

NL: Uw echtgenoot is niet een bezit dat u bereikt, maar een vriend waarin u vertrouwt & aanbidden.

— Robert Vanleeuwen, Among Wolves’


Imperfections & failure are as much a blessing as our talents & success. Together we must dare to be ourselves so that we may live beyond our wildest dreams

NL: Imperfecties & mislukking zijn net zo een zegen als onze talenten & succes. Samen moeten we onszelf durven zijn zodat we verder kunnen leven dan onze wildste dromen.

— Robert Vanleeuwen


It is good to be jealous, if only of yourself. For what you feel you lack, you will show an abundance.

NL: Het is goed om jaloers te zijn, al was het maar voor jezelf. Voor wat je voelt dat je mist, zul je een overvloed laten zien.

— Robert Vanleeuwen


Money isn’t success. Success is the character with which you make it.

NL: Geld is geen succes. Succes is het personage waarmee je het maakt.

— Robert Vanleeuwen


Don’t aim, listen. Don’t run, walk. Don’t doubt, Move. Your heart will guide you in the right direction.

NL: Niet richten, luister. Niet rennen, lopen. Twijfel er niet aan, Move. Je hart zal je in de goede richting leiden.

— Robert Vanleeuwen


The grace by which our world relies, Is man’s ability to do good. But judgment seeks to condemn in our eyes, the times in which we could

NL: De genade waarmee onze wereld afhankelijk is, is het vermogen van de mens om goed te doen. Maar het oordeel probeert in onze ogen te veroordelen, de tijden waarin we konden

— Robert Vanleeuwen


Greatness is not a term of success, but of endurance.

NL: Grootheid is geen term van succes, maar van uithoudingsvermogen.

— Robert Vanleeuwen


We grow not through the words we read or the lessons we see, but through the love we feel & and the paths we lead.

NL: We groeien niet door de woorden die we lezen of de lessen die we zien, maar door de liefde die we voelen & en de paden die we leiden.

— Robert Vanleeuwen


The true character of a man is not seen through his choices, but the passion in his heart.

NL: Het ware karakter van een man wordt niet door zijn keuzes gezien, maar door de hartstocht in zijn hart.

— Robert Vanleeuwen


Your heart is your life. What keeps you going and what gives you hope. So wherever it leads you, whatever or whoever it lives for. Keep the beat.

NL: Je hart is je leven. Wat je op de been houdt en wat je hoop geeft. Dus waar het je ook heen leidt, wat of voor wie het ook leeft. Hou de beat.

— Robert Vanleeuwen


For there comes a day on which we will see a mirror of judgement; to gaze not on man, but within ourselves. what cometh on that day in you? truth or despair? love or hate?

NL: Want er komt een dag, waarop wij een spiegel des oordeels zullen zien; om niet den mens te zien, maar in onszelven. Wat komt er op die dag in jou? Waarheid of wanhoop? Liefde of haat?

— Robert Vanleeuwen


When love begs hatred & sorrow, show it your heart. For what you sow you reap, what you feel you seek.

NL: Als liefde haat en verdriet smeekt, toon het dan je hart. Voor wat je zaait je oogst, wat je voelt dat je zoekt.

— Robert Vanleeuwen


We’re all a part of this world, and it’s up to us to make this one chance at living – living worth while. But the only way to do that is by doing it together.

NL: We maken allemaal deel uit van deze wereld, en het is aan ons om deze ene kans te maken om te leven – de moeite waard te zijn. Maar de enige manier om dat te doen is door het samen te doen.

— Robert Vanleeuwen


Devotion to material possession, control or power; is the sole reason for hate. Devotion to the heart … the sole reason for love.

NL: Toewijding aan materiële bezetenheid, controle of macht; is de enige reden voor haat. Toewijding aan het hart… de enige reden voor liefde.

— Robert Vanleeuwen