Robert M. Drake quotes | 36 quotes van Robert M. Drake

Ben je op zoek naar een Robert M. Drake quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert M. Drake quotes. Veel leesplezier!

Robert M. Drake quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert M. Drake verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert M. Drake quotes:

She was a beautiful dreamer. The kind of girl, who kept her head in the clouds, loved above the stars and left regret beneath the earth she walked on.

NL: Ze was een prachtige dromer. Het soort meisje dat haar hoofd in de wolken hield, boven de sterren hield en spijt achterliet onder de aarde waar ze op liep.

— Robert M. Drake


Sometimes to self-discover you must self-destruct.

NL: Soms moet je jezelf vernietigen om jezelf te ontdekken.

— Robert M. Drake


Sometimes the most beautiful people are beautifully broken.

NL: Soms zijn de mooiste mensen prachtig gebroken.

— Robert M. Drake


Somewhere along the way we all go a bit mad. So burn, let go and dive into the horror, because maybe it’s the chaos which helps us find where we belong.

NL: Ergens onderweg worden we allemaal een beetje gek. Dus brand, laat los en duik in de horror, want misschien is het de chaos die ons helpt vinden waar we thuishoren.

— Robert M. Drake


A tamed woman will never leave her mark in the world.

NL: Een getemde vrouw zal nooit haar stempel op de wereld drukken.

— Robert M. Drake


She was broken, I think it’s because she loved too much and she was always blind to the fact that love too is sometimes broken.

NL: Ze was gebroken, ik denk dat het is omdat ze te veel hield en ze was altijd blind voor het feit dat liefde ook is soms gebroken.

— Robert M. Drake


It’s funny, for all it took was a broken heart and that alone was enough, enough for her to do everything she ever dreamed of.

NL: Het is grappig, voor alles wat het kostte was een gebroken hart en dat alleen was genoeg, genoeg voor haar om alles te doen waar ze ooit van droomde.

— Robert M. Drake


If I lived a million lives, I would’ve felt a million feelings and I still would’ve fallen a million times for you.

NL: Als ik een miljoen levens had geleefd, zou ik een miljoen gevoelens hebben gevoeld en nog steeds een miljoen keer voor jou zijn gevallen.

— Robert M. Drake


Suddenly, everything was beautiful. The way she viewed the world was nothing more but a reflection of herself.

NL: Plotseling was alles mooi. De manier waarop ze de wereld zag was niets meer dan een weerspiegeling van zichzelf.

— Robert M. Drake


Society will always be too fragile to accept us for all that makes us beautiful.

NL: De maatschappij zal altijd te kwetsbaar zijn om ons te accepteren voor alles wat ons mooi maakt.

— Robert M. Drake


Madness and chaos are self-destructing but over thinking is the suicide.

NL: Waanzin en chaos zijn zelfvernietigend, maar over het denken is de zelfmoord.

— Robert M. Drake


I had to learn to live without you and I couldn’t make sense of it, because I left so much of me inside of you.

NL: Ik moest leren leven zonder jou en ik kon het niet begrijpen, want ik heb zoveel van mezelf in je achtergelaten.

— Robert M. Drake


You’re not a bad person, you’re just a little bit different and I’m a sucker for that.

NL: Je bent geen slecht persoon, je bent gewoon een beetje anders en ik ben een sukkel voor dat.

— Robert M. Drake


Maybe love was meant to save us from ourselves.

NL: Misschien was liefde bedoeld om ons van onszelf te redden.

— Robert M. Drake


We swallowed the chaos because we knew we didn’t want to be ordinary.

NL: We slikten de chaos in omdat we wisten dat we niet gewoon wilden zijn.

— Robert M. Drake


But dear, don’t be afraid of love it’s only magic.

NL: Maar lieve, wees niet bang voor liefde het is alleen magie.

— Robert M. Drake


Maybe I hope too much. Maybe I dream too much or maybe I love too much to just give up on you.

NL: Misschien hoop ik te veel. Misschien droom ik te veel of hou ik te veel van je om je op te geven.

— Robert M. Drake


She needed the chaos within her in order to discover the extraordinary no man could ever reach.

NL: Ze had de chaos in haar nodig om het buitengewone te ontdekken dat niemand ooit kon bereiken.

— Robert M. Drake


She wildly burned for the one she loved and he stood there watching, hoping he too would catch a blaze from the violence stirring in her heart.

NL: Ze brandde wild voor degene van wie ze hield en hij stond daar te kijken, in de hoop dat hij ook een vuurtje zou vangen van het geweld dat in haar hart roerde.

— Robert M. Drake


Its dark and I’m reading my scars because our moments remind me of where I should be.

NL: Het is donker en ik lees mijn littekens omdat onze momenten me doen denken aan waar ik zou moeten zijn.

— Robert M. Drake


I know how you feel because I’ve been there too. I’ve hated and I’ve loved. I’ve seen my demons root and crawl and my angels branch and soar. I’ve died within myself and lived a thousand different lives. I too fight the same war and I too am drowning in the puddles of self-consciousness this world created.

NL: Ik weet hoe je je voelt omdat ik er ook geweest ben. Ik haatte en ik hield ervan. Ik heb mijn demonen zien wortelen en kruipen en mijn engelen tak en zweven. Ik stierf in mezelf en leefde duizend verschillende levens. Ook ik vecht dezelfde oorlog en ook ik verdrink in de plasjes van zelfbewustzijn die deze wereld creëerde.

— Robert M. Drake


At the end of the day I went to this place where your memories left footsteps on my skin and the breath of your touch stained my desire. Yea, it was one of those nights where I needed you the most.

NL: Aan het eind van de dag ging ik naar deze plek waar jouw herinneringen voetstappen achterlieten op mijn huid en de adem van jouw aanraking mijn verlangen bevlekte. Ja, het was zo’n avond waar ik je het meest nodig had.

— Robert M. Drake


With all honesty, somewhere between the hello and the dreams I saw you in I fell in love.

NL: Met alle eerlijkheid, ergens tussen de hallo en de dromen waarin ik je zag, werd ik verliefd.

— Robert M. Drake


She wasn’t broken. She was just bent, over the chance of being ignored by the one she loved.

NL: Ze was niet gebroken. Ze was gewoon gebogen, over de kans om genegeerd te worden door degene van wie ze hield.

— Robert M. Drake


I need you because I know I deserve you but let me fall in love with you one last time before I let go. So I can remember the beautiful imperfection that rattled my bones.

NL: Ik heb je nodig omdat ik weet dat ik je verdien… maar laat me nog één keer verliefd op je worden voordat ik loslaat. Zodat ik me de mooie onvolmaaktheid kan herinneren die mijn botten rammelde.

— Robert M. Drake


How could I live above the water or breathe under it. How could I swim in darkness consumed in an ocean of you? Falling or flying towards you, losing or finding myself in you and beauty was never the word to catch all that you are. For now I know the means of the infinite and it all starts and ends with you.

NL: Hoe kon ik boven het water leven of eronder ademen? Hoe kon ik zwemmen in duisternis verteerd in een oceaan van jou? Vallen of vliegen naar je toe, verliezen of mezelf vinden in je en schoonheid was nooit het woord om te vangen wat je bent. Voor nu ken ik de middelen van het oneindige en het begint en eindigt allemaal met jou.

— Robert M. Drake


Suddenly I remembered that laugh, it told a different story, our story.

NL: Plotseling herinnerde ik me die lach, het vertelde een ander verhaal, ons verhaal.

— Robert M. Drake


Maybe what this is. What we have, is something that will save us from ourselves.

NL: Misschien wat dit is. Wat we hebben, is iets dat ons van onszelf zal redden.

— Robert M. Drake


Excuse me, I feel interrupted and I think I’ve overdose from the idea of loving you.

NL: Excuseer me, ik voel me onderbroken en ik denk dat ik een overdosis heb van het idee om van je te houden.

— Robert M. Drake


I kept loving and loving and loving. Every waking hour, I marveled on how these moments would make made me feel. I wanted to love the world and be the change it so deliciously craved.

NL: Ik bleef liefhebben, liefhebben en liefhebben. Elk moment dat ik wakker werd, verwonderde ik me over hoe deze momenten me zouden laten voelen. Ik wilde de wereld liefhebben en de verandering zijn die het zo heerlijk verlangde.

— Robert M. Drake


Broken hearts, you can run, you can hide and perhaps the earth is big enough to believe you’re safe. So maybe for a moment you have escaped but hear me, hear me well. Love will find you and it will leave nothing behind.

NL: Gebroken harten, je kunt rennen, je kunt je verstoppen en misschien is de aarde groot genoeg om te geloven dat je veilig bent. Dus misschien ben je even ontsnapt, maar luister goed naar me. Liefde zal je vinden en het zal niets achterlaten.

— Robert M. Drake


The greatest adventure is to have no fear for the blaze that lies ahead.

NL: Het grootste avontuur is om geen angst te hebben voor de brand die voor ons ligt.

— Robert M. Drake


We’re only instruments of love, flowing through heaps of pain hoping one day we’d hatch a passion of our own.

NL: Wij zijn slechts instrumenten van liefde, stromend door hopen van pijn hopend dat op een dag we een passie van onze eigen.

— Robert M. Drake


To love is to soar in the wild unexpectedly.

NL: Liefde is om onverwacht in het wild te zweven.

— Robert M. Drake


I arrived, I saw humans and I saw through their faces. Nothing ever changes but the light in their eyes. For I too have buried my demons today, without knowing what might remain beneath the face of tomorrow.

NL: Ik kwam aan, zag mensen en ik zag door hun gezichten. Alleen het licht in hun ogen verandert. Want ook ik heb vandaag mijn demonen begraven, zonder te weten wat er onder het gezicht van morgen zou kunnen blijven.

— Robert M. Drake


Look deeper through the telescopeand do not be afraid when the starscollide towards the darkness,because sometimes the most beautifulthings begin in chaos.

NL: Kijk dieper door de telescoop en wees niet bang als de sterren samenkomen naar de duisternis, want soms beginnen de mooiste dingen in chaos.

— Robert M. Drake