Robert Frost quotes | 27 quotes van Robert Frost

Ben je op zoek naar een Robert Frost quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert Frost quotes. Veel leesplezier!

Robert Frost quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert Frost verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert Frost quotes:

We love the things we love for what they are.

NL: We houden van de dingen waar we van houden om wat ze zijn.

— Robert Frost


Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.

NL: Liefde is een onweerstaanbaar verlangen om onweerstaanbaar gewenst te zijn.

— Robert Frost


The heart can think of no devotionGreater than being shore to the ocean-Holding the curve of one position,Counting an endless repetition.

NL: Het hart kan denken aan geen toewijdingGreater dan de kust aan de oceaan-Holding de curve van een positie, Het tellen van een eindeloze herhaling.

— Robert Frost


I’d like to get away from earth awhileAnd then come back to it and begin over.May no fate wilfully misunderstand meAnd half grant what I wish and snatch me awayNot to return. Earth’s the right place for love:I don’t know where it’s likely to go better.

NL: Ik wil graag een tijdje weg van de aarde en dan terug komen en opnieuw beginnen.Mogen geen lot mij opzettelijk verkeerd begrijpenEn de helft geven wat ik wil en me wegpakkenNiet terug te keren. Aarde is de juiste plek voor liefde:Ik weet niet waar het waarschijnlijk beter gaat.

— Robert Frost, Birches


Ah, when to the heart of man Was it ever less than a treason To go with the drift of things, To yield with a grace to reason, And bow and accept the end Of a love or a season?

NL: Ah, wanneer in het hart van de mens was het altijd minder dan een verraad om te gaan met de drift van de dingen, om toe te geven met een genade om te redeneren, en buigen en het einde van een liefde of een seizoen accepteren?

— Robert Frost


In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

NL: In drie woorden kan ik alles samenvatten wat ik over het leven geleerd heb: het gaat door.

— Robert Frost


These woods are lovely, dark and deep,But I have promises to keep,And miles to go before I sleep,And miles to go before I sleep.

NL: Deze bossen zijn prachtig, donker en diep, maar ik heb beloftes te houden, en kilometers te gaan voordat ik slaap, en kilometers te gaan voordat ik slaap.

— Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening


And were an epitaph to be my story I’d have a short one ready for my own. I would have written of me on my stone: I had a lover’s quarrel with the world.

NL: En was een grafschrift om mijn verhaal te zijn zou ik een korte hebben klaar voor mijn eigen. Ik zou over mij geschreven hebben op mijn steen: Ik had een liefdesruzie met de wereld.

— Robert Frost


Poetry is a way of taking life by the throat.

NL: P

— Robert Frost


Two roads diverged in a wood, and I -I took the one less traveled by,And that has made all the difference.

NL: Twee wegen verschilden in een bos, en ik nam degene die minder reisde, en dat heeft al het verschil gemaakt.

— Robert Frost


I am not a teacher, but an awakener.

NL: Ik ben geen leraar, maar een ontwaker.

— Robert Frost


Don’t ever take a fence down until you know why it was put up.

NL: Haal nooit een hek neer tot je weet waarom het is opgehangen.

— Robert Frost


We dance round in a ring and suppose,But the Secret sits in the middle and knows.

NL: We dansen rond in een ring en veronderstellen, Maar het Geheim zit in het midden en weet het.

— Robert Frost


Forgive, O Lord, my little jokes on TheeAnd I’ll forgive Thy great big one on me.

NL: Vergeef, O Heer, mijn kleine grappen over Thee… en ik vergeef Uw grote grap over mij.

— Robert Frost


Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.

NL: Thuis is de plek waar, als je daarheen moet, ze je moeten arresteren.

— Robert Frost


Happiness makes up in height for what it lacks in length.

NL: Geluk maakt het in hoogte goed voor wat het mist in lengte.

— Robert Frost


Nor is there wanting in the pressSome spirit to stand simply forth,Heroic in it nakedness,Against the uttermost of earth.The tale of earth’s unhonored thingsSounds nobler there than ‘neath the sun;And the mind whirls and the heart sings,And a shout greets the daring one.

NL: Er is ook geen behoefte in de persSommige geest om eenvoudig uit te staan,Heroïsch in het naaktheid, Tegen het uiterste van de aarde.Het verhaal van de aarde’s oneervolle dingen Klinkt nobeler daar dan ‘onder de zon;En de geest wervelt en het hart zingt,En een schreeuw groet de gedurfde.

— Robert Frost


A poem begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a lovesickness.

NL: Een gedicht begint als een knobbel in de keel, een gevoel van verkeerd, een heimwee, een liefdesziekte.

— Robert Frost


Some say the world will end in fire,Some say in ice.From what I’ve tasted of desire,I hold with those who favor fire. But if it had to perish twiceI think I know enough of hateTo say that for destruction iceIs also greatAnd would suffice.

NL: Sommigen zeggen dat de wereld zal eindigen in vuur, Sommigen zeggen in ijs.Van wat ik heb geproefd van verlangen, Ik houd met degenen die voor vuur. Maar als het twee keer verloren moest gaan… denk ik dat ik genoeg van haat weet… om te zeggen dat voor vernietiging ijs… ook groot is… en zou volstaan.

— Robert Frost


Poetry is what gets lost in translation.

NL: Poëzie is wat verloren gaat in de vertaling.

— Robert Frost


The rain to the wind said,You push and I’ll pelt.’They so smote the garden bedThat the flowers actually knelt,And lay lodged–though not dead.I know how the flowers felt.

NL: De regen zei: Jij duwt en ik pelt.’Ze zo sloegen de tuin bed dat de bloemen eigenlijk knielde, en lag verborgen – hoewel niet dood.Ik weet hoe de bloemen voelden.

— Robert Frost


To be a poet is a condition, not a profession.

NL: Een dichter zijn is een voorwaarde, geen beroep.

— Robert Frost


We ran as if to meet the moon.

NL: We renden alsof we de maan wilden ontmoeten.

— Robert Frost


The way a crowShook down on meThe dust of snowFrom a hemlock treeHas given my heartA change of moodAnd saved some partOf a day I had rued.

NL: De manier waarop een kraai op me neerschootHet stof van sneeuwVan een hemlock boomHeeft mijn hart gegevenEen verandering van stemmingEn redde een deel van een dag had ik ruzie.

— Robert Frost


A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain.

NL: Een bank is een plek waar ze je een paraplu lenen bij mooi weer en om vragen wanneer het begint te regenen.

— Robert Frost


I would not come in.I meant not even if asked,And I hadn’t been.

NL: Ik zou niet binnen komen. Ik bedoelde zelfs niet als ik het gevraagd had, en dat was ik ook niet geweest.

— Robert Frost, The Poetry of Robert Frost


Fireflies in the GardenBy Robert Frost 1874–1963 Here come real stars to fill the upper skies, And here on earth come emulating flies, That though they never equal stars in size, (And they were never really stars at heart) Achieve at times a very star-like start. Only, of course, they can’t sustain the part.

NL: Vuurvliegen in de TuinDoor Robert Frost 1874.1963 Hier komen echte sterren om de bovenste luchten te vullen, En hier op aarde komen emulerende vliegen, Dat hoewel ze nooit gelijke sterren in grootte, (En ze waren nooit echt sterren in het hart) bereiken soms een zeer ster-achtige start. Alleen, natuurlijk, kunnen ze de rol niet onderhouden.

— Robert Frost, The Poetry of Robert Frost