Robert A. Heinlein quotes | 14 quotes van Robert A. Heinlein

Ben je op zoek naar een Robert A. Heinlein quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert A. Heinlein quotes. Veel leesplezier!

Robert A. Heinlein quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert A. Heinlein verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert A. Heinlein quotes:

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

NL: Liefde is die voorwaarde waarin het geluk van een andere persoon essentieel is voor je eigen persoon.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.

NL: Jaloezie is een ziekte, liefde is een gezonde aandoening. De onvolwassen geest vergist zich vaak de een voor de ander, of gaat ervan uit dat hoe groter de liefde, hoe groter de jaloezie – in feite zijn ze bijna onverenigbaar; de ene emotie laat nauwelijks ruimte voor de andere.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


May you live as long as you wish and love as long as you live.

NL: Moge je zolang leven als je wenst en liefhebben zolang je leeft.

— Robert A. Heinlein


Some people insist that ‘mediocre’ is better than ‘best.’ They delight in clipping wings because they themselves can’t fly. They despise brains because they have none.

NL: Sommige mensen dringen erop aan dat’mediocre’ beter is dan ‘best’. Ze knippen graag vleugels omdat ze zelf niet kunnen vliegen. Ze verachten hersenen omdat ze er geen hebben.

— Robert A. Heinlein, Have Space Suit—Will Travel


Be wary of strong drink, it can make you shoot at the tax collector…and miss.

NL: Wees voorzichtig met sterke drank, het kan je laten schieten op de belastinginner…en mis.

— Robert A. Heinlein, Time Enough for Love


Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.

NL: Vrouwen en katten zullen doen wat ze willen, en mannen en honden moeten ontspannen en wennen aan het idee.

— Robert A. Heinlein


Climate is what you expect, weather is what you get.

NL: Klimaat is wat je verwacht, het weer is wat je krijgt.

— Robert A. Heinlein


A desire not to butt into other people’s business is at least eighty percent of all human wisdom.

NL: Een verlangen om zich niet te bemoeien met andermans zaken is minstens tachtig procent van alle menselijke wijsheid.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


Goodness without wisdom always accomplishes evil.

NL: Goedheid zonder wijsheid bereikt altijd kwaad.

— Robert A. Heinlein


Anyone who cannot cope with mathematics is not fully human. At best, he is a tolerable subhuman who has learned to wear his shoes, bathe, and not make messes in the house.

NL: Iedereen die niet kan omgaan met wiskunde is niet volledig menselijk. In het beste geval is hij een aanvaardbare submens die heeft geleerd om zijn schoenen te dragen, baden, en geen rotzooi te maken in het huis.

— Robert A. Heinlein


But goodness alone is never enough. A hard, cold wisdom is required for goodness to accomplish good. Goodness without wisdom always accomplishes evil.

NL: Maar goedheid alleen is nooit genoeg. Een harde, koude wijsheid is nodig voor goedheid om goed te bereiken. Goedheid zonder wijsheid bereikt altijd kwaad.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


The worst that can possibly have happened to him is death and that we are all in for—if not this morning, then in days, or weeks, or years at most.

NL: Het ergste wat hem kan zijn overkomen is de dood en dat we allemaal in voor — zo niet vanmorgen, dan in dagen, of weken, of ten hoogste jaren.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


Death isn’t funny.” “Then why are there so many jokes about death? Jill, with us — us humans — death is so sad that we must laugh at it.

NL: De dood is niet grappig.” “Waarom zijn er dan zoveel grappen over de dood? Jill, met ons… wij mensen… de dood is zo triest dat we er om moeten lachen.

— Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land


A poet who reads his verse in public may have other nasty habits.

NL: Een dichter die zijn vers in het openbaar leest, kan andere nare gewoontes hebben.

— Robert A. Heinlein