Rick Riordan quotes | 120 quotes van Rick Riordan

Ben je op zoek naar een Rick Riordan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rick Riordan quotes. Veel leesplezier!

Rick Riordan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rick Riordan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rick Riordan quotes:

Be careful of love. It’ll twist your brain around and leave you thinking up is down and right is wrong.

NL: Wees voorzichtig met liefde. Het zal je hersens omdraaien en je laten denken dat omhoog naar beneden is en goed verkeerd is.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


We’re staying together,” he promised. “You’re not getting away from me. Never again.

NL: We blijven bij elkaar,” beloofde hij. “Je ontkomt niet aan mij. Nooit meer.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


The world was collapsing, and the only thing that really mattered to me was that she was alive.

NL: De wereld stortte in, en het enige wat er echt toe deed was dat ze nog leefde.

— Rick Riordan, The Last Olympian


Afterward, I had the last laugh. I made an air bubble at the bottom of the lake. Our friends kept waiting for us to come up, but hey-when you are the son of Poseidon, you don’t have to hurry. And it was pretty much the best underwater kiss of all time.

NL: Daarna had ik de laatste lach. Ik maakte een luchtbel op de bodem van het meer. Onze vrienden bleven wachten tot we boven kwamen, maar als je de zoon van Poseidon bent, hoef je je niet te haasten. En het was bijna de beste onderwater kus aller tijden.

— Rick Riordan


Annabeth pressed her lips to Percy’s ear. “I love you.”She wasn’t sure he could hear her—but if they died, she wanted those to be her last words.

NL: Annabeth drukte haar lippen op Percy’s oor. Ze was er niet zeker van dat hij haar kon horen, maar als ze stierven, wilde ze dat dat haar laatste woorden waren.

— Rick Riordan, The House of Hades


But beauty is about finding the right fit, the most natural fit, To be perfect, you have to feel perfect about yourself — avoid trying to be something you’re not. For a goddess, that’s especially hard. We can change so easily.-Aphrodite

NL: Maar schoonheid gaat over het vinden van de juiste pasvorm, de meest natuurlijke pasvorm, Om perfect te zijn, moet je perfect voelen over jezelf — probeer niet iets te zijn dat je niet bent. Voor een godin is dat bijzonder moeilijk. We kunnen zo gemakkelijk veranderen.-Aphrodite

— Rick Riordan, The Lost Hero


My point is that love is the most powerful motivator in the world. It spurs mortals to greatness. Their noblest, bravest acts are done for love.

NL: Mijn punt is dat liefde de krachtigste motivator ter wereld is. Het spoort stervelingen aan tot grootsheid. Hun nobelste, dapperste daden worden gedaan uit liefde.

— Rick Riordan, The Lost Hero


She held up her calloused, grimy fingers. Leo couldn’t help thinking there was nothing hotter than a girl who didn’t mind getting her hands dirty. But of course, that was just a general comment. Didn’t apply to Calypso. Obviously.

NL: Ze hield haar eeltdragende, grimmige vingers omhoog. Leo kon het niet helpen te denken dat er niets heter was dan een meisje dat het niet erg vond om haar handen vuil te maken. Maar dat was natuurlijk slechts een algemene opmerking. Niet van toepassing op Calypso. Duidelijk.

— Rick Riordan, The House of Hades


Love was the most savage monster of all.

NL: Liefde was het meest wilde monster van allemaal.

— Rick Riordan, The House of Hades


You promised, Seaweed Brain. We would not get separated! Ever again!” “You’re impossible!” “Love you too!

NL: Je hebt het beloofd, Seaweed Brain. We zouden niet gescheiden raken! Nooit meer!..Je bent onmogelijk!… Hou ook van jou!

— Rick Riordan


Love is on every side, and no one’s side. Don’t ask what Love can do for you.

NL: Liefde is aan elke kant, en niemands kant. Vraag niet wat Liefde voor je kan doen.

— Rick Riordan, The House of Hades


Fear can’t be reasoned with. Neither can hate. They’re like love. They’re almost identical emotions. That’s why Ares and Aphrodite like each other. Their twin sons – Fear and Panic – were spawned from both war and love.

NL: Angst kan niet worden gemotiveerd met. Geen van beide kan haten. Ze zijn als liefde. Het zijn bijna identieke emoties. Daarom vinden Ares en Aphrodite elkaar leuk. Hun tweelingzoontjes Angst en paniek werden uit zowel oorlog als liefde voortgebracht.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Nico studied his face – his sea-green eyes, his grin, his ruffled black hair. Somehow Percy Jackson seemed like a regular guy now, not a mythical figure. Not someone to idolize or crush on.

NL: Nico bestudeerde zijn gezicht… zijn zeegroene ogen, zijn grijns, zijn zwart haar. Percy Jackson leek nu een gewone man, geen mythische figuur. Niet iemand om op te verafgoden of verliefd te zijn.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


She had to go on this quest. The fate of the world might depend on it. But part of him wanted to say: Forget the world. He didn’t want to be without her.

NL: Ze moest op deze zoektocht gaan. Het lot van de wereld kan ervan afhangen. Maar een deel van hem wilde zeggen: Vergeet de wereld. Hij wilde niet zonder haar zijn.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


If my life is going to mean anything, I have to live it myself.

NL: Als mijn leven iets betekent, moet ik het zelf beleven.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


You will suffer, son of Hades!’ What else is new? Nico thought.

NL: Je zult lijden, zoon van Hades! Nico dacht.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Life is only precious because it ends, kid. Take it from a god. You mortals don’t know how lucky you are

NL: Het leven is alleen kostbaar omdat het eindigt, knul. Neem het aan van een god. Jullie stervelingen weten niet hoe gelukkig jullie zijn.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


A wind that blows aimlessly is no good to anyone.

NL: Een wind die doelloos waait is voor niemand goed.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


No,’ Nico said. ‘Getting a second life is one thing. Making it a better life, that’s the trick.’ As soon as he said it, Nico realized he could’ve been talking about himself. He decided not to bring that up.

NL: Nee, zei Nico. Een tweede leven krijgen is één ding. Het maken van het een beter leven, dat is de truc… Zodra hij het zei, Nico besefte dat hij kon hebben gesproken over zichzelf. Hij besloot daar niet over te beginnen.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Go on with what your heart tells you, or you will lose all.

NL: Ga door met wat je hart je vertelt, of je zult alles verliezen.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Even strength must bow to wisdom sometimes.

NL: Zelfs kracht moet soms buigen voor wijsheid.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Getting something and having the wits to use it…those are two different things.

NL: Iets krijgen en het verstand hebben om het te gebruiken… dat zijn twee verschillende dingen.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


But remember, boy, that a kind act can sometimes be as powerful as a sword.

NL: Maar vergeet niet, jongen, dat een vriendelijke daad soms zo krachtig kan zijn als een zwaard.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


Remake the world, a little at a time, each in your own corner of the world.

NL: Remake the world, a little by a time, each in your own corner of the world.

— Rick Riordan


Fair means everyone gets what they need. And the only way to get what you need is to make it happen yourself.

NL: Eerlijk betekent dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft. En de enige manier om te krijgen wat je nodig hebt is om het zelf te laten gebeuren.

— Rick Riordan, The Red Pyramid


Sometimes small things can become very large, indeed.

NL: Soms kunnen kleine dingen heel groot worden, inderdaad.

— Rick Riordan


Fairness does not mean everyone gets the same. Fairness means everyone gets what they need.

NL: Eerlijkheid betekent niet dat iedereen hetzelfde krijgt. Eerlijkheid betekent dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft.

— Rick Riordan, The Red Pyramid


You have to rise above the squabbling and chaos, and keep believing. You have to always keep your goals in mind.” -Hera, goddess of marriage

NL: Je moet boven het gekibbel en chaos uitstijgen, en blijven geloven. Je moet altijd je doelen in gedachten houden.

— Rick Riordan


Deadlines just aren’t real to me until I’m staring one in the face.

NL: Deadlines zijn niet echt voor mij totdat ik er een in het gezicht staar.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Love conquers all,” Aphrodite promised. “Look at Helen and Paris. Did they let anything come between them?””Didn’t they start the Trojan War and get thousands of people killed?””Pfft. That’s not the point. Follow your heart.

NL: Liefde overwint alles,” beloofde Aphrodite. “Kijk naar Helen en Parijs. Hebben ze iets tussen hen laten komen?”Hebben ze de Trojaanse oorlog niet gestart en duizenden mensen gedood?””Pfft. Daar gaat het niet om. Volg je hart.

— Rick Riordan, The Titan’s Curse


Don’t feel bad, I’m usually about to die.

NL: Voel je niet slecht, ik sta meestal op het punt om te sterven.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


Dreams like a podcast,Downloading truth in my ears.They tell me cool stuff.””Apollo?” I guess, because I figured nobody else could make a haiku that bad.He put his finger to his lips. “I’m incognito. Call me Fred.””A god named Fred?

NL: Dromen als een podcast, Downloaden waarheid in mijn oren.Ze vertellen me coole dingen.”””Apollo?” Ik denk, omdat ik dacht dat niemand anders zo’n slechte haiku kon maken.Hij legde zijn vinger op zijn lippen. “Ik ben incognito. Noem me Fred.””Een god genaamd Fred?

— Rick Riordan


You deal with mythological stuff for a few years, you learn that paradises are usually places where you get killed.

NL: Als je een paar jaar met mythologische dingen omgaat, leer je dat paradijzen meestal plaatsen zijn waar je gedood wordt.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


It’s hard to enjoy practical jokes when your whole life feels like one.

NL: Het is moeilijk om te genieten van praktische grappen als je hele leven voelt als een.

— Rick Riordan, The Last Olympian


Rachel: You’re a half-blood, too?Annabeth: Shhh! Just announce it to the world, how about?Rachel: Okay. Hey, everybody! These two aren’t human! They’re half Greek god!…They don’t seem to care.

NL: Rachel: Jij bent ook een halfbloed?Annabeth: Shhh! Gewoon aankondigen aan de wereld, wat dacht je van?Rachel: Oké. Hé, iedereen. Deze twee zijn niet menselijk! Ze zijn half Griekse god!… Het lijkt er niet om te geven.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


It seemed weird calling a teenager ‘sir’ but I’d learned to be careful with immortals. They tended to get offended easily. Then, they blew stuff up.

NL: Het leek raar om een tiener’meneer’ te noemen, maar ik had geleerd om voorzichtig te zijn met onsterfelijken. Ze werden snel beledigd. Toen bliezen ze dingen op.

— Rick Riordan


She’d also called me brave…unless she was talking to the catfish.

NL: Ze had me ook dapper genoemd… tenzij ze met de meerval praatte.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Hercules,huh? Percy frowned. “That guy was like the Starbucks of Ancient Greece. Everywhere you turn–there he is.

NL: Hercules, hè? Percy fronste. “Die kerel was net de Starbucks of Ancient Greece. Overal waar jij je omdraait… daar is hij.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


[My mom’s] funny that way, celebrating special occasions with blue food. I think it’s her way of saying anything is possible. Percy can pass seventh grade. Waffles can be blue. Little miracles like that.

NL: Grappig op die manier, speciale gelegenheden vieren met blauw eten. Ik denk dat het haar manier is om te zeggen dat alles mogelijk is. Percy kan de brugklas halen. Wafels kunnen blauw zijn. Kleine wonderen zoals dat.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


My name is Percy Jackson. I’m twelve years old. Until a few months ago, I was a boarding student at Yancy Academy, a private school for troubled kids in upstate New York.Am I a troubled kid?Yeah. You could say that.

NL: Mijn naam is Percy Jackson. Ik ben twaalf jaar oud. Tot een paar maanden geleden was ik een kostschoolstudent aan Yancy Academy, een privéschool voor onrustige kinderen in het noorden van New York.Ben ik een probleemjongen? Dat kun je wel zeggen.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


She said this in the same way you might say Fields of Punishment or Hades’s gym shorts.

NL: Ze zei dit op dezelfde manier als je zou kunnen zeggen Fields of Punishment of Hades’s gym shorts.

— Rick Riordan, The Titan’s Curse


I’m calm,” Rachel insisted. “Every time I’m around you, some monsters attack us. What’s to be nervous about?””Look,” I said. “I’m sorry about the band room. I hope they didn’t kick you our or anything.””Nah. They asked me a lot of questions about you. I played dumb.””Was it hard?” Annabeth asked.

NL: Ik ben kalm,” stond Rachel erop. “Elke keer als ik bij je in de buurt ben, vallen sommige monsters ons aan. Waarom zou je nerveus zijn?”Kijk,” zei ik. “Het spijt me van de bandkamer. Ik hoop dat ze je niet hebben geschopt. Ze stelden me veel vragen over jou. Ik deed alsof ik dom was.”Was het moeilijk?” Annabeth vroeg het.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


Before I could figure out how to apologize for being such an idiot, she tackled me with a hug, then pulled away just as quickly. “I’m glad you’re not a guinea pig.””Me, too.” I hoped my face wasn’t as red as it felt.

NL: Voordat ik kon bedenken hoe ik me moest verontschuldigen voor het feit dat ze zo’n idioot was, tackelde ze me met een knuffel en trok ze zich toen net zo snel terug. “Ik ben blij dat je geen proefkonijn bent.”Ik ook.” Ik hoopte dat mijn gezicht niet zo rood was als het voelde.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


This is Annabeth,” Jason said. “Uh, normally she doesn’t judo-flip people.

NL: Dit is Annabeth, zei Jason. Normaal doet ze geen judo-flip mensen.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


I turned to Dionysus. “You cured him?””Madness is my specialty. It was quite simple.””But…you did something nice. Why?”He raised and eyebrow. “I am nice! I simple ooze niceness, Perry Johansson. Haven’t you noticed?

NL: Ik wendde me tot Dionysus. Heb je hem genezen?””Madness is mijn specialiteit. Het was heel simpel.”Maar… je hebt iets aardigs gedaan. Waarom?”Hij hief en wenkbrauwen. “Ik ben aardig! Ik slijm gewoon mooiheid, Perry Johansson. Is het je niet opgevallen?

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


I felt like one of Apollo’s sacred cows- slow, dumb, and bright red.

NL: Ik voelde me als één van Apollo’s heilige koeien. Langzaam, dom en helder rood.

— Rick Riordan, The Last Olympian


I said hello to the poodle.

NL: Ik zei hallo tegen de poedel.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Two hundred Romans, and no one’s got a pen? Never mind!” He slung his M16 onto his back and pulled out a hand grenade. There were many screaming Romans. Then the hand grenade morphed into a ballpoint pen, and Mars began to write. Frank looked at Percy with wide eyes. He mouthed: Can your sword do grenade form?Percy mouthed back, No. Shut up.

NL: Tweehonderd Romeinen, en niemand heeft een pen? Laat maar!” Hij gooide zijn M16 op zijn rug en trok een handgranaat. Er waren veel schreeuwende Romeinen. Toen veranderde de handgranaat in een balpen, en Mars begon te schrijven. Frank keek Percy met brede ogen aan. Hij mondde: Kan uw zwaard granaat vormen?Percy mondde terug, Nee. Hou je mond.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


You’re a stalker with hooves.””I am not! I followed her to the Big House and hid in a bush and watched the whole thing.

NL: Je bent een stalker met hoeven.”Ik ben het niet! Ik volgde haar naar het grote huis en verstopte me in een bosje en keek naar alles.

— Rick Riordan, The Titan’s Curse


Blackjack,” Percy said, “this is Piper and Jason. They’re friends.”The horse nickered.”Uh, maybe later,” Percy answered.Piper had heard that Percy could speak to horses, being the son of the horse lord Poseidon, but she’d never seen it in action.”What does Blackjack want?” she asked.”Donuts,” Percy said. “Always donuts.

NL: Blackjack,” zei Percy, “dit zijn Piper en Jason. Het zijn vrienden.”Het paard knikte.”Uh, misschien later,” antwoordde Percy.Piper had gehoord dat Percy met paarden kon spreken, als zoon van de paardenheer Poseidon, maar ze had het nooit in actie gezien.”Wat wil Blackjack?” Ze vroeg het.”Donuts,” zei Percy. Altijd donuts.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Delaying death is one of my favorite hobbies

NL: Het uitstellen van de dood is een van mijn favoriete hobby’s

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Poison!” Grover yelped. “Don’t let those things touch you or…””Or we’ll die?” I guessed.”Well…after you shrivel slowly to dust, yes.””Let’s avoid the swords,” I decided.

NL: Vergif!” Grover yelpde. ‘Laat die dingen je niet aanraken of… ‘Of we zullen sterven? ‘ Ik heb het geraden.”Nou… nadat je langzaam tot stof verschrompelt, ja.”Laten we de zwaarden vermijden,” besloot ik.

— Rick Riordan


What about a compromise? I’ll kill them first, and if it turns out they were friendly, I’ll apologize.

NL: Hoe zit het met een compromis? Ik vermoord ze eerst, en als het blijkt dat ze vriendelijk waren, bied ik mijn excuses aan.

— Rick Riordan, The Lost Hero


Reyna sent me to get Percy,” Frank said. “Did Octavian accept you?””Yeah,” Percy said. “He slaughtered my panda.

NL: Reyna stuurde me om Percy te halen,” zei Frank. Heeft Octavianus je geaccepteerd?”Ja,” zei Percy. “Hij heeft mijn panda afgeslacht.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


This is Leo. I’m the… What’s my title? Am I like, admiral, or captain, or…””Repair boy.””Very funny, Piper.

NL: Dit is Leo. Wat is mijn titel? Ben ik admiraal, of kapitein, of… “Repair boy.Heel grappig, Piper.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


I couldn’t believe I’d come this far, lost Tyson, suffered through so much, only to fail – stopped by a big stupid monster in a baby-blue tuxedo kilt. Nobody was going to swat down my friends like that! I mean…nobody, not Nobody. Ah, you know what I mean.

NL: Ik kon niet geloven dat ik zo ver zou komen, Tyson kwijtraakte, zoveel leed, alleen maar om te falen – gestopt door een groot stom monster in een baby-blauwe smoking kilt. Niemand zou mijn vrienden zo neerslaan! Ik bedoel… niemand, niemand. Je weet wat ik bedoel.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


Erre es korakas, Blinky!” Dionysus cursed. “I will have your soul!

NL: Erre es korakas, Blinky!” Dionysus vervloekt. “Ik zal je ziel hebben!

— Rick Riordan, The Last Olympian


It doesn’t matter if they hate you, or embarrass you, or simply don’t appreciate your genius for inventing the internet-“”You invented the internet?”, Martha said., George said.”It was my idea!” Hermes said. “I mean the internet, not the rats. But that’s not the point.

NL: Het maakt niet uit of ze je haten, of je voor schut zetten, of gewoon niet waarderen uw genie voor het uitvinden van het internet – “”U hebt het internet uitgevonden?”,” zei Martha., zei George.”Het was mijn idee!” Hermes zei het. “Ik bedoel het internet, niet de ratten. Maar daar gaat het niet om.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


Leo couldn’t help smiling. “That could be fun.””Fun” she said unhappily.”Blue elephants.””Blue elephants.””Kiss me you fool.””You fool.

NL: Leo kon het niet helpen om te lachen. “Dat kan leuk zijn.”Leuk” zei ze ongelukkig.”Blauwe olifanten.”Blauwe olifanten.Kus me, idioot.”Jij dwaas.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Almost everything strange washes up near Miami.

NL: Bijna alles wat vreemd is, spoelt aan in de buurt van Miami.

— Rick Riordan


Frank stared at him. “Unfair? You can breathe underwater and blow up glaciers and summon freaking hurricanes-and it’s unfair that I can be an elephant?”Percy considered. “Okay. I guess you got a point. But the next time I say you’re totally beast-“”Just shut up,” Frank said. “Please.”Percy cracked a smile.

NL: Frank staarde hem aan. Oneerlijk? Je kunt onder water ademen en gletsjers opblazen en orkanen oproepen… en het is oneerlijk dat ik een olifant kan zijn?”Percy overwogen. “Oké. Ik denk dat je een punt hebt. Maar de volgende keer dat ik zeg dat je een beest bent… “Hou je kop,” zei Frank. “Alsjeblieft.”Percy brak een glimlach.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


I’ve met plenty of embarrassing parents, but Kronos, the evil Titan Lord who wanted to destroy Western Civilization? Not the kind of dad you invited toschool for Career Day.

NL: Ik heb genoeg beschamende ouders ontmoet, maar Kronos, de kwaadaardige Titan Lord die Western Civilization wilde vernietigen? Niet het soort vader dat je hebt uitgenodigd voor de carrièredag.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


Okay,” I said. “Just a normal afternoon and two normal people.”She nodded. “And so…hypothetically, if these to people likes each other, what would it take to get the stupid guy to kiss the girl, huh?””Oh…” I felt like one of Apollo’s sacred cows-slow, dumb, and bright red. “Um…

NL: Oké,” zei ik. “Gewoon een normale middag en twee normale mensen.”Ze knikte. “En dus… hypothetisch, als deze naar mensen elkaar leuk vinden, wat zou er nodig zijn om die stomme kerel het meisje te laten kussen, huh?” “Oh…” Ik voelde me als een van Apollo’s heilige koeien-slow, dom en felrood. “Um…

— Rick Riordan, The Last Olympian


Five syllables,” Apollo said, counting them on his fingers. “That would be real bad.

NL: Vijf lettergrepen,” zei Apollo, tellen ze op zijn vingers. “Dat zou heel erg zijn.

— Rick Riordan, The Last Olympian


He’d changed since the last summer. Instead of Bermuda shorts and a T-shirt, he wore a button-down shirt, khaki pants, and leather loafers. His sandy hair, which used to be so unruly, was now clipped short. He look like an evil male model, showing off what the fashionable college-age villain was wearing to Harvard this year.

NL: Hij was veranderd sinds de afgelopen zomer. In plaats van Bermuda’s korte broek en een T-shirt droeg hij een button-down shirt, een khaki broek en leren schoenen. Zijn zanderige haar, dat vroeger zo onhandelbaar was, werd nu kort geknipt. Hij ziet eruit als een slecht mannelijk model, en laat zien wat de modieuze student dit jaar aan Harvard droeg.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


Everyone thinks you’ve been kidnapped,” he said. “We’ve been scouring the ship. When Coach Hedge finds out- oh, gods, you’ve been here all night?””Frank!” Annabeth’s ears were as red as strawberries. “We just came down here to talk. We fell asleep. Accidentally. That’s it.””Kissed a couple of times,” Percy said.Annabeth glared at him. “Not helping!

NL: Iedereen denkt dat je ontvoerd bent,” zei hij. “We hebben het schip doorzocht. Als Coach Hedge erachter komt… oh, goden, ben je hier de hele nacht geweest?” “Frank!” Annabeths oren waren zo rood als aardbeien. “We kwamen hier alleen om te praten. We zijn in slaap gevallen. Per ongeluk. Dat is het.””Kuste een paar keer,” zei Percy.Annabeth keek naar hem. “Niet helpen!

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Right,” she said, “We’re going to the Land of the Dead and I shouldn’t think negative.

NL: Juist,” zei ze, “We gaan naar het land van de doden en ik zou niet negatief moeten denken.

— Rick Riordan, The Lightning Thief


Kronos would be 10 times more powerful. His very presence would incinerate you. And once he achieves this he will empower the other Titans. They are weak, compared to what they soon will become, unless you can stop them, the world will fall, the gods will die, and I will never achieve a perfect score on this stupid machine.

NL: Kronos zou 10 keer krachtiger zijn. Zijn aanwezigheid zou je verbranden. En zodra hij dit bereikt zal hij de andere Titanen kracht geven. Ze zijn zwak, vergeleken met wat ze binnenkort zullen worden, tenzij je ze kunt stoppen, de wereld zal vallen, de goden zullen sterven, en ik zal nooit een perfecte score bereiken op deze stomme machine.

— Rick Riordan, The Last Olympian


Hmm…” Jason snapped his fingers. “I can call a friend for a ride.”Percy raised his eyebrows. “Oh, yeah? Me too. Let’s see whose friend gets here first.

NL: Jason brak met zijn vingers. Ik kan een vriend bellen voor een ritje… Percy hief zijn wenkbrauwen. Oh, ja? Ik ook. Eens kijken wiens vriend hier het eerst is.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Wow. When he started looking back on the war with Kronos as the good old days–that was sad.

NL: Wow. Toen hij terugkeek op de oorlog met Kronos als de goede oude tijd, dat was triest.

— Rick Riordan, The House of Hades


Please, Percy…change your clothes. You smell like you’ve been run over by an electric horse.

NL: Alsjeblieft, Percy… doe je kleren om. Je ruikt alsof je overreden bent door een elektrisch paard.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


What are you talking about?” Narcissus demanded. “I am amazing. Everyone knows this.””Amazing at pure suck,” Leo said. “If I was as suck as you, I’d drown myself. Oh wait, you already did that.

NL: Waar heb je het over?” Narcissus eiste. “Ik ben geweldig. Iedereen weet dit.”Amazing at pure suck,” zei Leo. “Als ik net zo slecht was als jij, zou ik mezelf verdrinken. Wacht, dat heb je al gedaan.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Right,” Sadie said. “And Set will just stand there calmly while I read him to death.

NL: Juist,” zei Sadie. “En Set zal daar rustig staan terwijl ik hem dood lees.

— Rick Riordan, The Red Pyramid


Down in the water, Octavian yelled, “Get me out of here! I’ll kill you!”“Tempting,” Percy called down.

NL: In het water, Octavianus schreeuwde, Haal me hier weg! Ik maak je af!Verleidelijk,… Percy riep naar beneden.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


We’d spent maybe ten minutes together, during which time I’d accidentally swung a sword at her, she’d saved my life, and I’d run away chased by a band of supernatural killing machines. You know, your typical chance meeting.

NL: We hadden misschien tien minuten samen doorgebracht, in die tijd dat ik per ongeluk een zwaard naar haar zwaaide, had ze mijn leven gered, en ik was weggelopen achtervolgd door een groep van bovennatuurlijke moordmachines. Je weet wel, je typische toevallige ontmoeting.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


Tyson- “Cash? Like…green paper?”Percy- “Yeah.”Tyson- “Like the kind in duffel bags?”Percy-“Yeah, but we lost those bags days a-g-g–.” “Tyson! How did you–“Tyson- “Thought it was a feed bag for Rainbow. Found it floating in sea, but only paper inside. Sorry.

NL: Tyson… “Cash? Zoals…groen papier?Percy… Ja.Tyson, zoals het soort in plunjezakken?”Percy” Ja, maar we verloren die tassen dagen a-g-g…” “Tyson! Hoe dacht je… “Tyson… “Ik dacht dat het een voerzak was voor Rainbow. Ik vond het drijvend in zee, maar alleen papier binnenin. Sorry.

— Rick Riordan


Leo,” Hazel gasped, “I can’t—my arms—”“Hazel,” he said. “Do you trust me?”“No!”“Me neither,” Leo admitted.

NL: Leo, een hazelnoot. Ik kan m’n armen. Hazel, zei hij. Vertrouw je me?Absoluut niet!Absoluut niet, Leo heeft toegegeven.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Hazel!” he yelled. “That box! Open it!”She hesitated, then saw the box he meant. Te label read WARNING. DO NOT OPEN. “Open it!” Leo yelled again.

NL: Hazel, hij schreeuwde. Die doos. Ze aarzelde en zag de doos die hij bedoelde. Te label gelezen WAARSCHUWING. Doe niet open. Leo schreeuwde weer.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


The meeting was like a war council with donuts. Then again, back at Camp Half-Blood they used to have their most serious discussions around the Ping-Pong table in the rec room with crackers and Cheez Whiz, so Percy felt right at home.

NL: De vergadering was als een oorlogsraad met donuts. Aan de andere kant, terug in Camp Half-Blood hadden ze hun meest serieuze discussies rond de Ping-Pong tafel in de recreatieruimte met crackers en Cheez Whiz, dus Percy voelde zich meteen thuis.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Stop!” Narcissus got to his feet. “This is not right! This person is obviously not awesome, so he must be…” He struggled for the right words. It had probably been a long time since he’d talked about anything other than himself. “He must be tricking us.” Apparently Narcissus wasn’t completely stupid.

NL: Stop!” Narcissus kwam tot zijn voeten. “Dit is niet goed! Deze persoon is duidelijk niet geweldig, dus hij moet…’ Hij worstelde om de juiste woorden. Het was waarschijnlijk lang geleden dat hij over iets anders dan zichzelf had gepraat. “Hij bedriegt ons.” Blijkbaar was Narcissus niet helemaal dom.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Frank didn’t drop you on purpose,” she said. “He’s not like that. He’s just a little clumsy sometimes.”“Oops,” Leo said, in his best Frank Zhang voice. “Dropped Leo into a squad of enemy soldiers. Dang it!

NL: Frank liet je niet expres vallen, zei ze. Zo is hij niet. Hij is gewoon een beetje onhandig soms… Oops,Leo zei, in zijn beste Frank Zhang stem. Hij liet Leo in een team van vijandelijke soldaten vallen. Verdomme.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Percy was getting tired of water.If he said that aloud, he would probably get kicked out of Poseidon’s Junior Sea Scouts, but he didn’t care.

NL: Percy werd moe van het water.Als hij zei dat hardop, hij zou waarschijnlijk worden geschopt uit Poseidon het Junior Sea Scouts, maar hij maakte het niet uit.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


People usually asked her if she had a belly button. Of course she had a belly button. She couldn’t explain how. She didn’t really want to know.

NL: Meestal vroegen mensen haar of ze een navel had. Natuurlijk had ze een navel. Ze kon niet uitleggen hoe. Ze wilde het niet echt weten.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


Leo frowned at the giant’s spire. “Can’t we blow it up or something?””Without me, you do not have the power,” Hera said. “You might as well try to destroy a mountain.””Done that once today,” Jason said.

NL: Leo fronste bij de toren van de reus. Kunnen we het niet opblazen of zo?”Zonder mij heb je de macht niet,” zei Hera. “Je kunt net zo goed proberen een berg te vernietigen.”Dat is vandaag een keer gebeurd,” zei Jason.

— Rick Riordan, The Lost Hero


Out of the corner of his eye, he saw Tyson pounding the Earthborn into the ground like a game of whack-a-mole. Ella was fluttering above him, dodging missiles and calling out advice: “The groin. The Earthborn’s groin is sensitive.”SMASH!”Good. Yes. Tyson found its groin.

NL: Uit de hoek van zijn oog zag hij Tyson de Aardgeborene in de grond slaan als een spel van een mol. Ella fladderde boven hem, ontweek raketten en riep advies uit: “De lies. De lies van de Aarde is gevoelig.”SMASH!”Goed. Ja. Tyson heeft z’n lies gevonden.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


Before I could lose my courage, I said, “Don’t I get a kiss for luck? It’s kind of a tradition, right?”I figured she would punch me. Instead, she drew her knife and stared at the army marching toward us. “Come back alive, Seaweed Brain. Then, we’ll see.

NL: Voordat ik mijn moed kon verliezen, zei ik: “Krijg ik geen kus voor geluk? Het is een soort traditie, toch?”Ik dacht dat ze me zou slaan. In plaats daarvan trok ze haar mes en staarde naar het leger dat naar ons toe liep. “Kom levend terug, Seaweed Brain. Dan zullen we zien.

— Rick Riordan, The Last Olympian


Are you guys busy?” Juniper asked. “Well,” I said, “we’re in the middle of this game against a bunch of monsters and we’re trying not to die.” “We’re not busy,” Annabeth said.

NL: Hebben jullie het druk?” Juniper vroeg het. “Nou,” zei ik, “we zitten midden in dit spel tegen een stel monsters en we proberen niet te sterven.” “We hebben het niet druk,” zei Annabeth.

— Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth


The Princess Andromeda?””Went ka-boom.

NL: De prinses Andromeda?”Went ka-boom.

— Rick Riordan, The Last Olympian


I stared at him (Dionysus). “You’re…you’re married? But I thought you got in trouble for chasing a wood nymph-

NL: Ik staarde hem aan (Dionysus). “Je bent… ben je getrouwd? Maar ik dacht dat je problemen had omdat je achter een houtnimf aanzat…

— Rick Riordan, The Titan’s Curse


Unless you stop him. Perhaps next we meet.””You’ll be just as annoying?” I guessed.He fixed my with those warm brown eyes. “Or perhaps you could bring me up to speed on those modern courtship rituals.”I sat there stunned until he gave me a glimpse of a smile-just enough to let me know he was teasing. Then he disappeared.”Oh, very funny!” I yelled.

NL: Tenzij je hem tegenhoudt. Misschien zien we elkaar hierna.””Je zal net zo irritant zijn?” Hij heeft m’n warme bruine ogen gemaakt. “Of misschien kun je me op de hoogte brengen van die moderne hofmakerij rituelen.”Ik zat daar verbijsterd totdat hij me een glimp van een glimlach gaf – net genoeg om me te laten weten dat hij aan het plagen was. Toen verdween hij.”Oh, erg grappig!” Ik schreeuwde.

— Rick Riordan, The Red Pyramid


Leo had seen Tia Callida in action; she liked knives, snakes and putting babies in roaring fires. Yeah, definitely let’s unleash her rage. Great idea.

NL: Leo had Tia Callida in actie gezien; ze hield van messen, slangen en baby’s in brullende branden. Ja, laten we zeker haar woede ontketenen. Goed idee.

— Rick Riordan


She wondered if it was her stupid mother, the goddess of love, messing with her thoughts. If Piper started getting urges to read fashion magazines, she was going to have to find Aphrodite and smack her.

NL: Ze vroeg zich af of het haar stomme moeder was, de godin van de liefde, die met haar gedachten knoeide. Als Piper aandrang kreeg om modetijdschriften te lezen, zou ze Aphrodite moeten vinden en haar slaan.

— Rick Riordan, The Lost Hero


Ceres wanted a united front in the plant war.””The plant war,” Percy said. “You’re going to arm all the little grapes with tiny assault rifles?

NL: Ceres wilde een verenigd front in de plantenoorlog.”De plantenoorlog,” zei Percy. “Je gaat alle kleine druiven bewapenen met kleine aanvalsgeweren?

— Rick Riordan, The Mark of Athena


You know how hard it is to feel like an extreme falcon-headed combat machine when somebody calls you “chicken man”?

NL: Weet je hoe moeilijk het is om je te voelen als een extreem valkenhoofdige gevechtsmachine als iemand je “kippenman” noemt?

— Rick Riordan, The Red Pyramid


I past another telkhine, who was so startled he dropped his Lil’ Demons lunch box. I left him alive – partly because he had a cool lunch box…

NL: Ik passeerde nog een telkhine, die zo geschrokken was dat hij zijn lunchdoos liet vallen. Ik liet hem in leven, mede omdat hij een koele lunchdoos had…

— Rick Riordan


She led the way. Eyeless sockets of the dead seemed to stare at them as they passed. “These are cool,” Dan decided. “Maybe I could-“”No, Dan,” Amy said. “You can’t collect human bones.””Awww.

NL: Ze leidde de weg. Oogloze stopcontacten van de doden scheen te staren naar hen als ze voorbij. “Deze zijn cool,” besloot Dan. “Misschien kan ik…” “Nee, Dan,” zei Amy. “Je kunt geen menselijke botten verzamelen.””Awww.

— Rick Riordan, The Maze of Bones


Amy, Dan, and Nellie were sitting at a table in a conference room, examining reproductions of Franklin documents-some so rare, the librarians told her, the only copies existed in Paris. “Yeah, here’s a rare grocery list,” Dan muttered. “Wow.

NL: Amy, Dan, en Nellie zaten aan een tafel in een conferentiezaal en onderzochten reproducties van Franklin documenten – sommige zo zeldzaam, dat de bibliothecarissen haar vertelden, dat de enige kopieën in Parijs bestonden. “Ja, hier is een zeldzame boodschappenlijst,” mompelde Dan. “Wow.

— Rick Riordan, The Maze of Bones


Fortunately, we did most of our athletic stuff inside, so we didn’t have to jog through Tribeca looking like a bunch of boot-camp hippie children.

NL: Gelukkig deden we de meeste van onze atletische dingen binnen, zodat we niet hoefden te joggen door Tribeca eruit als een stelletje boot-camp hippie kinderen.

— Rick Riordan


Leo: I’m almost out of gas! Woah, that came out wrong. I meant the burning kind!

NL: Ik heb bijna geen benzine meer. Dat kwam er verkeerd uit. Ik bedoelde de brandende soort!

— Rick Riordan, The Lost Hero


But magic is neither good nor evil. It is a tool, like a knife. Is a knife evil? Only if the wielder is evil.

NL: Maar magie is noch goed noch kwaad. Het is een gereedschap, als een mes. Is een mes slecht? Alleen als de Wielder slecht is.

— Rick Riordan, The House of Hades


He hated when his own advice applied to himself.

NL: Hij haatte het toen zijn eigen advies op zichzelf van toepassing was.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Sometimes wisdom came from strange places, even from giant teenaged goldfish.

NL: Soms kwam wijsheid van vreemde plaatsen, zelfs van reusachtige tienergoudvissen.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


After his experience with Minos, Nico realized that most spectres held only as much power as you allowed them to have. They pried into your mind, using fear or anger or longing to influence you. Nico had learned to shield himself. Sometimes he could even turn the tables and bend ghosts to his will.

NL: Na zijn ervaring met Minos, realiseerde Nico zich dat de meeste spoken slechts zo veel macht hadden als jij toegestaan had. Ze priemden in je geest, met behulp van angst of woede of verlangen om je te beïnvloeden. Nico had geleerd zichzelf te beschermen. Soms kon hij zelfs de tafels draaien en geesten naar zijn wil buigen.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Nico knew something about ghosts. Letting them get inside your head was dangerous. He wanted to help Reyna, but since his own strategy was to deal with his problems alone, spurning anyone who tried to get close, he couldn’t exactly criticize Reyna for doing the same thing.

NL: Nico wist iets over geesten. Ze in je hoofd laten komen was gevaarlijk. Hij wilde Reyna helpen, maar omdat zijn eigen strategie was om alleen met zijn problemen om te gaan, iedereen die probeerde dichtbij te komen af te schrikken, kon hij Reyna niet precies bekritiseren omdat hij hetzelfde deed.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Nothing lasts forever. But the thing is, you can reuse some. Use your mind. – Leo’s Mother, The Lost Hero

NL: Niets duurt eeuwig. Maar je kunt er wel wat hergebruiken. Gebruik je verstand. Leo’s moeder, de verloren held.

— Rick Riordan


She’d secretly had a crush on him since they were twelve years old. Last summer, she’d fallen for him hard.

NL: Ze was stiekem verliefd op hem sinds ze twaalf jaar oud waren. Vorige zomer was ze hard voor hem gevallen.

— Rick Riordan, The Mark of Athena


He understood how dangerous oaths could be. But Leo didn’t care. “I’m coming back for you, Calypso,” he said to the night wind. “I swear it on the River Styx.

NL: Hij begreep hoe gevaarlijk eden konden zijn. Maar Leo gaf er niets om. “Ik kom terug voor jou, Calypso,” zei hij tegen de nachtwind. “Ik zweer het op de rivier de Styx.

— Rick Riordan, The House of Hades


I tried to think of something to say. Excuse me? Hello? Marry me? Anything would have done.

NL: Ik probeerde iets te zeggen. Pardon? Hallo? Trouw je met me? Alles zou gedaan hebben.

— Rick Riordan, The Red Pyramid


Two farewell gifts,” Sadie muttered, “from two gorgeous guys. I hate my life.

NL: Twee afscheidsgeschenken, Sadie mompelde, “van twee prachtige jongens. Ik haat mijn leven.

— Rick Riordan, The Throne of Fire


Don’t die on me,” she ordered. “You are not dying on me.””Yes, ma’am.” He felt light-headed, but she was about the most beautiful thing he’d ever seen. Her hair was smoldering. Her face was smudged with soot. She had a cut on her arm, her dress was torn, and she was missing a boot. Beautiful.

NL: Ga niet dood,” beval ze. “Je gaat niet dood op mij.”Ja, mevrouw.” Hij voelde zich licht in het hoofd, maar zij was het mooiste wat hij ooit had gezien. Haar haar was aan het smeulen. Haar gezicht was besmeurd met roet. Ze had een snee op haar arm, haar jurk was gescheurd, en ze miste een laars. Prachtig.

— Rick Riordan, The Lost Hero


[Iris] squeezed his hand. “Don’t lose hope, Frank. Rainbows always stand for hope.

NL: Hij kneep in zijn hand. Verlies de hoop niet, Frank. Regenbogen staan altijd voor hoop.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


Hope,” Frank grumbled. “I’d rather have a few good weasels.

NL: Hope,” mopperde Frank. “Ik heb liever een paar goede wezels.

— Rick Riordan, The Son of Neptune


That’s what makes heroes so special. You carry the hopes of humanity into the realm of the eternal.

NL: Dat maakt helden zo speciaal. Jullie dragen de hoop van de mensheid naar het rijk van het eeuwige.

— Rick Riordan, The Sea of Monsters


Stars,” she whispered. “I can see the stars again, my lady.”A tear trickled down Artemis’s cheek. “Yes, my brave one. They are beautiful tonight.”Stars,” Zoe repeated. Her eyes fixed on the night sky. And she did not move again.

NL: Sterren,” fluisterde ze. “Ik kan de sterren weer zien, mijn dame.”Een traan drupte op Artemis’s wang. “Ja, mijn dappere. Ze zijn prachtig vanavond.”Stars,” herhaalde Zoe. Haar ogen bevestigd aan de nachthemel. En ze bewoog niet meer.

— Rick Riordan, The Titan’s Curse


Nico found a sort of freedom in knowing that eventually, no matter what happened, he would end up at the foot of his father’s throne.

NL: Nico vond een soort vrijheid in het weten dat uiteindelijk, wat er ook gebeurde, hij zou eindigen aan de voet van zijn vader troon.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Then Thalia Grace became their leader and started recruiting even more young women to their cause, which grated on Nico – as if Bianca’s death could be forgotten. As if she could be replaced.

NL: Toen Thalia Grace hun leider werd en begon nog meer jonge vrouwen aan te werven voor hun zaak, die Nico overvielen alsof de dood van Bianca kon worden vergeten. Alsof ze vervangen kon worden.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Nico didn’t like to be touched, but somehow this brief contact with his father felt reassuring – the same way the Chapel of Bones was reassuring. Like death, his father’s presence was cold and often callous, but it was real – brutally honest, inescapably dependable.

NL: Nico vond het niet leuk om aangeraakt te worden, maar op een of andere manier voelde dit korte contact met zijn vader geruststellend aan, net zoals de Boneskapel geruststellend was. Net als de dood, was zijn vaders aanwezigheid koud en vaak ongevoelig, maar het was echt brutaal eerlijk, onbeschaamd betrouwbaar.

— Rick Riordan, The Blood of Olympus


Eventually, Krysomallos would be skinned for his fleece, which became known as the Golden Fleece, which means I am related to a sheepskin rug.This is why you don’t want to think too hard about who you’re related to in the Greek myths. It’ll drive you crazy.

NL: Uiteindelijk zou Krysomallos gevild worden voor zijn fleece, dat bekend werd als het Gouden Vlies, wat betekent dat ik verwant ben aan een schapenhuidtapijt.Daarom wil je niet te veel nadenken over wie je familie bent in de Griekse mythes. Het zal je gek maken.

— Rick Riordan, Percy Jackson’s Greek Gods


Flirting with random women in a tavern? That sounds like Helios. Well, it sounds like most of the gods, actually.

NL: Flirten met willekeurige vrouwen in een taverne? Dat klinkt als Helios. Nou, het klinkt als de meeste van de goden, eigenlijk.

— Rick Riordan, Percy Jackson’s Greek Gods


You might as well ask an artist to explain his art, or ask a poet to explain his poem. It defeats the purpose. The meaning is only clear thorough the search.

NL: Je kunt net zo goed een kunstenaar vragen zijn kunst uit te leggen, of een dichter vragen zijn gedicht uit te leggen. Het verslaat het doel. De betekenis is alleen duidelijk grondig de zoektocht.

— Rick Riordan