Richelle Mead quotes | 73 quotes van Richelle Mead

Ben je op zoek naar een Richelle Mead quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Richelle Mead quotes. Veel leesplezier!

Richelle Mead quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Richelle Mead verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Richelle Mead quotes:

Do you think I’m pretty?I think you’re beautifulBeautiful?You are so beautiful, it hurts sometimes.

NL: Vind je me mooi?Ik vind je mooiMooi?Je bent zo mooi, het doet soms pijn.

— Richelle Mead, Vampire Academy


What was love, really? Flowers, chocolate, and poetry? Or was it something else? Was it being able to finish someone’s jokes? Was it having absolute faith that someone was there at your back? Was it knowing someone so well that they instantly understood why you did the things you did—and shared those same beliefs?

NL: Wat was liefde eigenlijk? Bloemen, chocolade en poëzie? Of was het iets anders? Was het in staat om iemands grappen af te maken? Was het absoluut vertrouwen dat er iemand achter je was? Was het iemand zo goed kennend dat ze direct begrepen waarom je de dingen deed die je deed en diezelfde overtuigingen deelde?

— Richelle Mead, Last Sacrifice


Wait. You think I’m going to die? That’s why you slept with me?

NL: Wacht. Denk je dat ik doodga? Ben je daarom met me naar bed geweest?

— Richelle Mead, Shadow Kiss


She was right about something else too,” Dimitri said after a long pause. My back was to him, but there was a strange quality to his voice that made me turn around.”What’s that?” I asked.”That I do still love you.”With that one sentence, everything in the universe changed.

NL: Ze had ook gelijk over iets anders,” zei Dimitri na een lange pauze. Mijn rug was naar hem, maar er was een vreemde kwaliteit aan zijn stem die me omdraaide.”Wat is dat?” Ik vroeg het.”Dat ik nog steeds van je hou.”Met die ene zin veranderde alles in het universum.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


I’ll find you. There is no place in this world you can hide from me. I’m watching.Love, Dimitri

NL: Ik vind je wel. Er is geen plek in deze wereld waar je je voor mij kunt verstoppen. Ik kijk. Liefs, Dimitri.

— Richelle Mead, Spirit Bound


He sighed and then focused his eyes right on me. It was like drowning, drowning in seas of green. There was nothing in the world except for those eyes.”I want to kiss you, Rose,” he said softly. “And I want you to want me too.

NL: Hij zuchtte en richtte zijn ogen op mij. Het was als verdrinken, verdrinken in zeeën van groen. Er was niets in de wereld behalve die ogen.”Ik wil je kussen, Rose,” zei hij zachtjes. “En ik wil dat jij mij ook wilt.

— Richelle Mead, Shadow Kiss


I don’t care if you say we can’t be together. I don’t care if you think I’m the most evil, unnatural creature walking on earth. You can think whatever you want, go whatever you want. I’m going to just go on loving you, even if it’s hopeless.

NL: Het kan me niet schelen als je zegt dat we niet samen kunnen zijn. Het kan me niet schelen of je denkt dat ik het meest kwaadaardige, onnatuurlijke schepsel ben dat op aarde rondloopt. Je kunt denken wat je wilt, gaan wat je wilt. Ik blijf van je houden, ook al is het hopeloos.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


I’m backing down now. I really do love you. That’s why I’m doing this.

NL: Ik trek me terug. Ik hou echt van je. Daarom doe ik dit.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


Don’t take the high ground and assume you already know what you’ll do. The truth is, when it comes to someone you love, you’ll find there isn’t anything you won’t do.

NL: Neem niet de hoge grond en neem aan dat je al weet wat je zult doen. De waarheid is, als het gaat om iemand die je liefhebt, zul je ontdekken dat er niets is wat je niet zal doen.

— Richelle Mead, The Fiery Heart


Because I’ve got a lot more terms of endearment to use. Honey pie. Sugarplum. Bread pudding.”“Why are they all high-calorie foods?

NL: Want ik heb veel meer voorwaarden van vertedering te gebruiken. Lieverd taart. Sugarplum. Broodpudding.Waarom zijn het allemaal calorierijke gerechten?

— Richelle Mead, The Indigo Spell


He was too perfect, despite being one of the most imperfect people I knew.

NL: Hij was te perfect, ondanks dat hij een van de meest onvolmaakte mensen was die ik kende.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Well, you can think what you want, so long as you remember – no matter how ordinary things seem between us – I’m still here, still in love with you, and care about you more than any other guy, evil or otherwise, ever will.

NL: Nou, je kunt denken wat je wilt, zolang je je herinnert – hoe gewoon dingen ook lijken tussen ons – ik ben nog steeds hier, nog steeds verliefd op je, en geef meer om je dan elke andere kerel, kwaad of anderszins, ooit zal geven.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


No matter how long or how difficult, we will undo whatever that Moroi boy has done to you.” to me.

NL: Het maakt niet uit hoe lang of hoe moeilijk, we zullen ongedaan maken wat Moroi jongen je heeft aangedaan.” Voor mij.

— Richelle Mead, The Fiery Heart


I know I’m not supposed to say this, but I love you.

NL: Ik weet dat ik dit niet mag zeggen, maar ik hou van je.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Love fades. Mine has.

NL: Love fades. Mine has.

— Richelle Mead, Spirit Bound


I realized I’m in love. It’s always been right in front of me.

NL: Ik realiseerde me dat ik verliefd ben. Het is altijd vlak voor me geweest.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


I’m not a warrior or a goddess,” I said at last.Adrian leaned closer. “As far as I’m concerned, you’re both.

NL: Ik ben geen krijger of een godin, zei ik eindelijk.Adriaan leunde dichterbij. Wat mij betreft, zijn jullie allebei.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


And besides . . . I don’t want to leave you. Er, you guys.”He smiled, and it lit up his whole face. “Well, ‘we’ are certainly happy to hear that. Oh, and I’m also happy to watch our darling little love child dragon while you’re in St. Louis.”I grinned back.

NL: En trouwens… .. Ik wil je niet verlaten. Hij lachte, en het verlichtte zijn hele gezicht. Nou, we zijn zeker blij om dat te horen. Oh, en ik ben ook blij om te kijken naar onze lieve kleine liefde kind draak terwijl je in St. Louis.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


I don’t care,” said Seth. “I would have done it. I would have sold my soul for you. You and me…I told you. Something’s always going to keep us near each other…even if we aren’t together.

NL: Kan me niet schelen,” zei Seth. “Ik zou het gedaan hebben. Ik zou mijn ziel voor jou hebben verkocht. Jij en ik… Ik zei het je. Iets zal ons altijd bij elkaar houden… zelfs als we niet samen zijn.

— Richelle Mead, Succubus Heat


You know,” he said, “under normal circumstances, you inviting me to the bedroom would be the highlight of my day.”I jumped up.

NL: Weet je,” zei hij, “onder normale omstandigheden, zou het uitnodigen van mij naar de slaapkamer het hoogtepunt van mijn dag zijn.”Ik sprong op.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Wow,” said Adrian. He sat down on the bed and tested its bounciness, giving it a nod of approval. “This is amazing. What do you think, buttercup?”“I have no words,” I said honestly.He patted the spot beside him. “Want to try it out?

NL: Wauw, zei Adrian. Hij ging op het bed zitten en testte het stuiteren ervan en gaf het een knik van goedkeuring. Dit is geweldig. Wat denk je, boterbloempje?Ik heb geen woorden, dus ik zei eerlijk.Hij klopte de plek naast hem. Wil je het uitproberen?

— Richelle Mead, The Indigo Spell


My nails dug into his back, and he trailed his lips down the edge of my chin, down the center of my neck. He kept going until he reached the bottom of the dress’s V-neck. I let out a small gasp, and he kissed all around the neckline, just enough to tease.

NL: Mijn nagels groeven in zijn rug, en hij volgde zijn lippen langs de rand van mijn kin, in het midden van mijn nek. Hij bleef doorgaan tot hij de onderkant van de jurk bereikte. Ik liet een kleine snee eruit, en hij kuste rond de halslijn, net genoeg om te plagen.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Life, unfortunately, doesn’t seem to care what we want.

NL: Het leven kan ons helaas niet schelen wat we willen.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


But what are loyalty and caring really worth?””To me? Everything.

NL: M

— Richelle Mead, The Golden Lily


Things die. But they don’t always stay dead. Believe me, I know.

NL: Dingen gaan dood. Maar ze blijven niet altijd dood. Geloof me, ik weet het.

— Richelle Mead, Frostbite


I’d said it before and meant it: Alive or undead, the love of my life was a badass.

NL: Ik zei het eerder en meende het: Levend of ondood, de liefde van mijn leven was een badass.

— Richelle Mead, Blood Promise


Only a true best friend can protect you from your immortal enemies.

NL: Alleen een echte beste vriend kan je beschermen tegen je onsterfelijke vijanden.

— Richelle Mead, Vampire Academy


What’s up?” I asked.You tell me,” he said. “You were the one about ready to start making out with Adrian.”It was an experiment,” I said. “It was part of my therapy.”What the hell kind of therapy are you in?

NL: Wat is er?” Ik vroeg het. Zeg jij het maar,” zei hij. “Jij was degene die klaar was om te gaan zoenen met Adrian.”Het was een experiment,” zei ik. “Het maakte deel uit van mijn therapie.”Wat voor therapie ben je in godsnaam aan het doen?

— Richelle Mead, Shadow Kiss


Takes a lot of tries before you hit perfection.” He paused to reconsider that. “Well, except for my parents. They got it on the first try.” (Adrian)

NL: Er zijn veel pogingen nodig voordat je perfectie bereikt.” Hij pauzeerde om dat te heroverwegen. “Nou, behalve mijn ouders. Ze kregen het bij de eerste poging.” (Adrian)

— Richelle Mead, Bloodlines


Yeah? Can you draw a skeleton riding a motorcycle with flames coming out of it? And I want a pirate hat on the skeleton. And a parrot on his shoulder. A skeleton parrot. Or maybe a ninja skeleton parrot? No, that would be overkill. But it’d be cool if the biker skeleton could be shooting some ninja throwing stars. That are on fire.

NL: Ja? Kun je een skelet tekenen op een motorfiets met vlammen die eruit komen? En ik wil een piratenhoed op het skelet. En een papegaai op zijn schouder. Een skelet papegaai. Of misschien een ninja-skelet papegaai? Nee, dat zou overdreven zijn. Maar het zou cool zijn als het bikerskelet een ninja werpster zou kunnen neerschieten. Dat staat in brand.

— Richelle Mead, Bloodlines


It’s okay,” I said soothingly. “You’re just getting your stride back. Once you’re up to full power, I’ll go crack a rib or something so we can test it.”She groaned. “The horrible part is that I don’t think you’re joking.

NL: Het is oké,” zei ik rustgevend. “Je krijgt je pas terug. Zodra je op volle kracht bent, ga ik een rib breken of zo zodat we het kunnen testen.”Ze kreunde. Het vreselijke is dat ik denk dat je geen grapje maakt.

— Richelle Mead, Shadow Kiss


A gun. I had been brought down by a gun. It was practically comical. Cheaters, I thought.

NL: Een pistool. Ik was neergehaald door een pistool. Het was bijna komisch. Valsspelers, dacht ik.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


Relax, having kids is years away. But can you imagine? Your brains, my charm, our collective good looks… then add in the usual physical abilities dhampirs get. It’s really not even fair to everyone else.

NL: Relax, kinderen krijgen is nog jaren weg. Maar kan je je dat voorstellen? Jouw hersenen, mijn charme, onze collectieve looks… voegen dan de gebruikelijke fysieke vaardigheden toe die dhampirs krijgen. Het is niet eens eerlijk tegenover iedereen.

— Richelle Mead, The Fiery Heart


Are you sleepwalking?’ A voice asked behind me. “I was testing dorm security,” I said. “It sucks.

NL: Slaapwandelen jullie?’ Een stem vroeg achter me. “Ik was de bewaking van de slaapzaal aan het testen,” zei ik. “Het is klote.

— Richelle Mead, Shadow Kiss


I wasn’t fooled. He was avoiding looking at me. “There’s nothing to talk about.””I knew you’d say that. Actually, it was a toss-up between that and ‘I don’t know what you’re talking about.'”Dimitri sighed.

NL: Ik ben niet voor de gek gehouden. Hij vermeed me aan te kijken. “Er is niets om over te praten.””Ik wist dat je dat zou zeggen. Eigenlijk was het een puinhoop tussen dat en ‘Ik weet niet waar je het over hebt.”Dimitri zuchtte.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


Do not do that again,” he said stiffly.”Don’t kiss me back then,” I retorted.He stared at me for what seemed like forever. “I don’t give ‘Zen lessons’ to hear myself talk. I don’t give them because you’re another student. I’m doing this to teach you control.””You’re doing a great job,” I said bitterly.

NL: Doe dat niet nog eens,” zei hij stijf.”Kus me toen niet,” reciteerde ik.Hij staarde me voor altijd aan. “Ik geef ‘Zen lessen’ niet om mezelf te horen praten. Ik geef ze niet omdat je een andere student bent. Ik doe dit om je de controle te leren.”Je doet het geweldig,” zei ik bitter.

— Richelle Mead, Frostbite


Piece of Heaven?” “No, that other place I’m going to go to for thinking what I’m thinking.

NL: Een stuk van de hemel?” “Nee, die andere plek waar ik heen ga om te denken wat ik denk.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Sex had been amazing, but it wasn’t a magical cure for everything. Damn. Somewhere along the way, I’d picked up common sense.

NL: Seks was geweldig, maar het was niet een magische remedie voor alles. Verdomme. Ergens onderweg, had ik gezond verstand opgepikt.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


You look too pretty to be useful.” “Truer words were never spoken.

NL: Je ziet er te mooi uit om nuttig te zijn.” “Er zijn nooit echte woorden gesproken.

— Richelle Mead, Bloodlines


Ah, well,ʺ said Abe, idly studying his fingertips. ʺI have it on good authority thereʹs going to be a new ‘gateʹ opening up soon over on the south side of the wall.”The truth dawned on me. ʺOh lord. Youʹre the one whoʹs been doling out C4.ʺʺYou make it sound so easy,ʺ he said with a frown. ʺThat stuffʹs hard to get a hold of.

NL: Ah, nou,… zei Abe, idly het bestuderen van zijn vingertoppen. Ik heb het op goede autoriteit is er een nieuwe..gate openen binnenkort over aan de zuidkant van de muur.”De waarheid drong tot me door. Oh Heer. Jij bent degene die aan het dolen is C4…Je laat het zo makkelijk klinken, zei hij met een frons. Dat spul is moeilijk te pakken te krijgen.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


I just rely on natural talent,” said Adrian, strolling up to the start of the Dragon’s Lair. “When you have such a wealth of it to draw from, the danger comes from having too much.

NL: Ik vertrouw gewoon op natuurlijk talent,” zei Adrian, wandelend naar het begin van de Dragon’s Lair. “Als je zo’n rijkdom hebt om uit te putten, komt het gevaar door teveel te hebben.

— Richelle Mead, Bloodlines


Do you love him?”There were only a few people in the world who could ask me such insanely personal questions without getting punched. Dimitri was one of them.

NL: Hou je van hem?”Er waren maar een paar mensen in de wereld die me zulke waanzinnig persoonlijke vragen konden stellen zonder geslagen te worden. Dimitri was een van hen.

— Richelle Mead, Last Sacrifice


How do you feel right now?” “I hurt like hell.””You’ll feel worse tomorrow.””So?””So, better get a jump on this while you still feel…not as bad.””What kind of logic is that?” I retorted.

NL: Hoe voel je je nu?” “Ik heb ontzettend veel pijn.Morgen voel je je nog slechter.”Dus, ik kan maar beter een sprong maken terwijl je je nog steeds… niet zo slecht voelt.”Wat voor logica is dat?” Ik heb teruggebeld.

— Richelle Mead, Vampire Academy


Oh… Adrian, I’ve got one more favor to ask you. A big one.” “Fondue?” he asked hopefully.

NL: Adrian, ik wil je nog één gunst vragen. Een grote.’ –“Vermoeden?” Hij vroeg het hopelijk.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Things on the essential list: vodka, Nine Inch Nails, a steady supply of mortal men, and an all-purpose bitchy attitude.

NL: Dingen op de essentiële lijst: wodka, Nine Inch Nails, een gestage aanvoer van sterfelijke mannen, en een all-purpose bitchy houding.

— Richelle Mead


It was a lame excuse, and I knew that wasn’t the reason he was canceling. If he wanted to avoid me, I would have preferred he made up something about how he and the other guardians had to up Moroi security or practice top-secret ninja moves.

NL: Het was een stom excuus, en ik wist dat dat niet de reden was dat hij afzegde. Als hij me wilde vermijden, had ik liever gehad dat hij iets had verzonnen over hoe hij en de andere bewakers de beveiliging van Moroi moesten verhogen of topgeheime ninja bewegingen moesten oefenen.

— Richelle Mead, Frostbite


You did not just say that. I have a feeling we’re on the verge of hugging and coming up with cute nicknames for each other.

NL: Dat heb je niet gezegd. Ik heb het gevoel dat we op het punt staan om te knuffelen en leuke bijnamen voor elkaar te verzinnen.

— Richelle Mead, Shadow Kiss


Why on earth would you buy a car like this if you can’t drive a stick? There are dozens of cars–new cars–that have automatic transmission. It’d be a million times easier.” Adrian shrugged. “I like the color. It matches my living room.

NL: Waarom zou je zo’n auto kopen als je niet kunt rijden? Er zijn tientallen auto’s — nieuwe auto’s — die automatische transmissie hebben. Het zou een miljoen keer makkelijker zijn.” Adrian heeft zich teruggetrokken. “Ik hou van de kleur. Het past bij mijn woonkamer.

— Richelle Mead, The Golden Lily


It was impossible to get the Dimitri and Tasha thing out of my head, but at least packing and getting ready made sure I didn’t devote 100 percent of my brain power to him. More like 95 percent.

NL: Het was onmogelijk om het Dimitri en Tasha ding uit mijn hoofd te krijgen, maar tenminste inpakken en klaarmaken zorgde ervoor dat ik niet 100 procent van mijn hersenkracht aan hem besteedde. Meer 95 procent.

— Richelle Mead, Frostbite


You used nunchucks on a moose?”Wolfe got a haunted look in his eyes. “I used all sorts of things on that bastard.

NL: Je gebruikte nunchucks op een eland?”Wolfe kreeg een spookachtige blik in zijn ogen. “Ik heb van alles op die klootzak gebruikt.

— Richelle Mead, The Golden Lily


Sydney spent a lot of time on my bed these days.Unfortunately, it wasn’t with me.

NL: Sydney bracht veel tijd door op mijn bed deze dagen.Helaas, het was niet met mij.

— Richelle Mead, The Fiery Heart


Adrian was easily distractible by wacky topics and shiny objects.

NL: Adrian was makkelijk af te leiden door gekke onderwerpen en glimmende objecten.

— Richelle Mead, The Golden Lily


That’s ridiculous.” Especially the part about Christian being manly.

NL: Dat is belachelijk.” Vooral over het feit dat Christian mannelijk is.

— Richelle Mead, Spirit Bound


Even now, despite Angeline’s watchfulness, she’d occasionally oscillate between random topics, like how shepherd’s pie wasn’t a pie at all and why it was pointless for her to take class in typing when technology would eventually develop robot companions to do it for us.

NL: Zelfs nu, ondanks Angeline’s waakzaamheid, schommelde ze af en toe tussen willekeurige onderwerpen, zoals hoe Shepherd’s taart helemaal geen taart was en waarom het zinloos was voor haar om les te nemen in typen wanneer technologie uiteindelijk robot metgezellen zou ontwikkelen om het voor ons te doen.

— Richelle Mead, The Fiery Heart


You can’t force love, I realized. It’s there or it isn’t. If it’s not there, you’ve got to be able to admit it. If it is there, you’ve got to do whatever it takes to protect the ones you love.

NL: Je kunt de liefde niet dwingen, realiseerde ik me. Het is er of niet. Als het er niet is, moet je het kunnen toegeven. Als het er is, moet je doen wat nodig is om degenen te beschermen waar je van houdt.

— Richelle Mead, Frostbite


Sometimes you wake up from a dream. Sometimes you wake up in a dream. And sometimes, every once in a while, you wake up in someone else’s dream.

NL: Soms word je wakker uit een droom. Soms word je wakker in een droom. En soms, af en toe, word je wakker in iemand anders zijn droom.

— Richelle Mead, Succubus Blues


If I let myself love you, I won’t throw myself in front of her. I’ll throw myself in front of you.

NL: Als ik van je hou, gooi ik mezelf niet voor haar. Ik gooi mezelf voor je.

— Richelle Mead, Vampire Academy


Well, that depends, I suppose. I heard someone once say that men dance the same way they have sex. So, if you want everyone here to think you’re the kind of guy who just sits around and—” He stood up. “Let’s dance.

NL: Nou, dat hangt ervan af, denk ik. Ik hoorde ooit iemand zeggen dat mannen dansen op dezelfde manier als ze seks hebben. Dus, als je wilt dat iedereen hier denkt dat jij het soort man bent die gewoon zit en… “Hij stond op. “Laten we dansen.

— Richelle Mead, Succubus Blues


I get in that kind of situation all the time, Comrade. It’s not a big deal.” Anger replaced my fear. I didn’t like being treated like a child. “Stop calling me that. You don’t even know what you’re talking about.” “Sure I do. I had to do a report on the R.S.S.R. last year.

NL: Ik kom altijd in zo’n situatie, kameraad. Het stelt niks voor.” Woede heeft mijn angst vervangen. Ik wilde niet behandeld worden als een kind. Noem me niet zo. Je weet niet eens waar je het over hebt.” “Natuurlijk doe ik dat. Ik moest een rapport maken over de R.S.S.R. Vorig jaar.

— Richelle Mead, Vampire Academy


But I couldn’t help myself, couldn’t help the way I felt as I recalled the bliss and rush of a vampire’s bite.

NL: Maar ik kon er niks aan doen hoe ik me voelde toen ik me de gelukzaligheid en de haast van een vampierbeet herinnerde.

— Richelle Mead, Vampire Academy


Vampires. Honestly, they’re like children sometimes.

NL: Vampiers. Eerlijk gezegd zijn ze soms als kinderen.

— Richelle Mead, Succubus Blues


Smiling, I cut across the quadrangle toward the commons. I felt better about life than I had in a very long time. We could do this, Lissa and me. We could do this together.

NL: Lachend sneed ik over de vierhoek naar het gewone volk. Ik voelde me beter over het leven dan in een hele lange tijd. We kunnen dit doen, Lissa en ik. We kunnen dit samen doen.

— Richelle Mead, Vampire Academy


What were you thinking?” I demanded once we were moving to the music. I was trying to ignore his hands. “Do you know how much trouble you may have gotten me in?”Adrian grinned. “Nah. They all feel bad for you. You’ll achieve martyrdom after dancing with a mean, wicked vampire. Job security with the Alchemists.

NL: Wat dacht je wel niet? Ik eiste ooit dat we naar de muziek gingen. Ik probeerde zijn handen te negeren. Weet je hoeveel problemen je me hebt bezorgd?”Adrian grijnste. “Nee. Ze hebben allemaal medelijden met je. Je zult martelaarschap bereiken na het dansen met een gemene, slechte vampier. Werkzekerheid bij de Alchemisten.

— Richelle Mead, The Indigo Spell


Aubrey, crouching on a nearby counter, watched me with squinty eyes, apparently pondering why anyone would willingly immerse themselves in water ever, let alone for extended periods of time.

NL: Aubrey, hurken op een nabijgelegen toonbank, keek me met schelle ogen, blijkbaar nadenkend waarom iemand zou vrijwillig onderdompelen in het water ooit, laat staan voor langere periodes van tijd.

— Richelle Mead, Succubus Blues


I wished the kiss could have gone on forever. Breaking the embrace, he ran a few fingers through my hair and down my cheek. He stepped back toward the door.”I’ll see you later, Roza””At our next practice?” I asked. “We are starting those up again, right? I mean, you still have things to teach me.””Yes. Lots of things.

NL: Ik wou dat de kus voor altijd kon doorgaan. Breek de omhelzing, hij sloeg een paar vingers door mijn haar en door mijn wang. Hij stapte terug naar de deur.”Ik zie je later, Roza” “Bij onze volgende training?” Ik vroeg het. “We gaan die weer opstarten, toch? Ik bedoel, je hebt me nog dingen te leren.””Ja. Veel dingen.

— Richelle Mead, Frostbite


Those words, that voice, had more power over me than any phantom ever could.

NL: Die woorden, die stem, hadden meer macht over mij dan welk spook dan ook.

— Richelle Mead, The Ruby Circle


Love fades, mine has.~Dimitri Belikov~

NL: Liefde vervaagt, de mijne heeft. ~ Dimitri Belikov~

— Richelle Mead, Spirit Bound


It does. This is how it should have been anyway.’ I caught my breath as he kissed my neck, teeth grating my skin. ‘And I’ll take back what’s mine.

NL: Dat is zo. Zo had het sowieso moeten zijn.’ Ik kreeg adem toen hij mijn nek kuste, tanden die mijn huid raspen. En ik neem terug wat van mij is.

— Richelle Mead


What hope is there?” I asked. “If even angels fall, what hope is there for the rest of us?

NL: Welke hoop is er?” Ik vroeg het. “Als zelfs engelen vallen, welke hoop is er dan voor de rest van ons?

— Richelle Mead, Succubus Dreams


For every bad thing in life, there are more good things to tip the balance.

NL: Voor alle slechte dingen in het leven, zijn er meer goede dingen om de balans te verbeteren.

— Richelle Mead, Succubus on Top


And after a while…I mean, how do you choose? Who gets to live? Part of life is that…well, some people have to die. My powers aren’t a prescription you can get filled as needed.

NL: En na een tijdje… ik bedoel, hoe kies je? Wie blijft er leven? Een deel van het leven is dat sommige mensen moeten sterven. Mijn krachten zijn geen recept dat je kan vullen als dat nodig is.

— Richelle Mead, Shadow Kiss


My mother was a voice of reason, a reminder that they had to stay focused and fully assess the situation. Her composure calmed everybody; her strong manner inspired them. This, I realized, was how a leader behaved.

NL: Mijn moeder was een stem van rede, een herinnering dat ze gefocust moesten blijven en de situatie volledig moesten beoordelen. Haar kalmte kalmeerde iedereen; haar sterke manier inspireerde hen. Dit, realiseerde ik me, was hoe een leider zich gedroeg.

— Richelle Mead, Frostbite


In the real world, you can make your own miracles

NL: In de echte wereld kun je je eigen wonderen maken.

— Richelle Mead, Frostbite