Richelle E. Goodrich quotes | 29 quotes van Richelle E. Goodrich

Ben je op zoek naar een Richelle E. Goodrich quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Richelle E. Goodrich quotes. Veel leesplezier!

Richelle E. Goodrich quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Richelle E. Goodrich verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Richelle E. Goodrich quotes:

No one is without troubles, without personal hardships and genuine challenges.  That fact may not be obvious because most people don’t advertise their woes and heartaches.  But nobody, not even the purest heart, escapes life without suffering battle scars.

NL: N

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


Nothing in this world compares to the comfort and security of having someone just hold your hand.

NL: Niets in deze wereld is te vergelijken met het comfort en de veiligheid van iemand die gewoon je hand vasthoudt.

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


Don’t ever give up. Don’t ever give in. Don’t ever stop trying. Don’t ever sell out. And if you find yourself succumbing to one of the above for a brief moment, pick yourself up, brush yourself off, whisper a prayer, and start where you left off.But never, ever, ever give up.

NL: Geef nooit op. Geef nooit toe. Stop nooit met proberen. Nooit uitverkocht. En als je jezelf even aan een van de bovenstaande voelt bezwijken, neem dan jezelf op, poets jezelf af, fluister een gebed en begin waar je gebleven bent.Maar nooit, nooit, geef het op.

— Richelle E. Goodrich, Eena, The Tempter’s Snare


A daily dose of daydreaming heals the heart, soothes the soul, and strengthens the imagination.

NL: Een dagelijkse dosis dagdromen geneest het hart, kalmeert de ziel en versterkt de verbeelding.

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


Never give up. It’s like breathing—once you quit, your flame dies letting total darkness extinguish every last gasp of hope. You can’t do that. You must continue taking in even the shallowest of breaths, continue putting forth even the smallest of efforts to sustain your dreams. Don’t ever, ever, ever give up.

NL: Geef nooit op. Het is net als ademen als je stopt, je vlam sterft laat totale duisternis doven elke laatste hap van hoop. Dat kun je niet doen. Jullie moeten doorgaan met zelfs de ondiepste adem in te nemen, doorgaan met zelfs de kleinste inspanningen om jullie dromen in stand te houden. Geef nooit, nooit, nooit, nooit op.

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


Courage to me is doing something daring, no matter how afraid, insecure, intimidated, alone, unworthy, incapable, ridiculed or whatever other paralyzing emotion you might feel. Courage is taking action….no matter what.  So you’re afraid? Be afraid.  Be scared silly to the point you’re trembling and nauseous, but do it anyway!

NL: Moed voor mij is iets gedurfds doen, hoe bang, onzeker, geïntimideerd, alleen, onwaardig, niet in staat, belachelijk of welke andere verlammende emotie je ook zou kunnen voelen. Moed neemt actie… wat er ook gebeurt.  Dus je bent bang? Wees bang.  Wees zo bang dat je trilt en misselijk bent, maar doe het toch!

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


Mistakes focus our minds on specific details. They weed out truths and afford us goals, bringing straight to our attention lessons to be learned. Mistakes are not meant to make us failures; they are meant to make us wise.

NL: Fouten richten onze gedachten op specifieke details. Ze wieden waarheden uit en gaven ons doelen, die direct onder onze aandacht kwamen om geleerd te worden. Fouten zijn niet bedoeld om ons mislukkingen te maken; ze zijn bedoeld om ons wijs te maken.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


We live that we might have experience; that through it we might gain wisdom, compassion, faith, and inner strength.

NL: Wij leven opdat wij er ervaring mee zouden hebben; opdat wij daardoor wijsheid, mededogen, geloof en innerlijke kracht zouden verwerven.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Just pick a goal and stick to it―no big complicated secret.

NL: Kies gewoon een doelpunt en houd het vast aan een groot ingewikkeld geheim.

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


A poet is simply an artist whose medium is human emotions.  A poet chisels away at our own sensibilities, shaping our vision while molding our hearts.  A poet wraps words around our own feelings and presents them as fresh gifts to humanity.

NL: Een dichter is gewoon een kunstenaar wiens medium menselijke emoties zijn.  Een dichter beitelt zich op onze eigen gevoeligheden, vormt onze visie terwijl hij onze harten vormt.  Een dichter wraps woorden rond onze eigen gevoelens en presenteert ze als nieuwe geschenken aan de mensheid.

— Richelle E. Goodrich, Making Wishes


I love words.  I crave descriptions that overwhelm my imagination with vivid detail.  I dwell on phrases that make my heart thrum.  I cherish expressions that pierce my emotions and force the tears to spill over.   In essence, I long for a writer’s soul sealed in ink on the page.

NL: Ik hou van woorden.  Ik hunker naar beschrijvingen die mijn verbeelding overweldigen met levendige details.  Ik blijf stilstaan bij zinnen die mijn hart doen krimpen.  Ik koester uitdrukkingen die mijn emoties doorboren en de tranen overdrijven.   In wezen verlang ik naar een schrijversziel verzegeld met inkt op de pagina.

— Richelle E. Goodrich


Life isn’t all grand, but it isn’t all miserable either.  There’s both sweet and sour in every day.  So why focus on the ugly when you can gaze at what’s beautiful?  Concentrate on the good.

NL: Het leven is niet allemaal geweldig, maar het is ook niet allemaal ellendig.  Er zit elke dag zoet en zuur in.  Dus waarom focussen op het lelijke als je kunt kijken naar wat mooi is?  Concentreer je op het goede.

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


You will realize one day that all the money in the world cannot buy you happiness. Nor can it make you a person of good character. 

NL: Je zult je op een dag realiseren dat al het geld in de wereld je geluk niet kan kopen. Noch kan het je een persoon van goed karakter maken. 

— Richelle E. Goodrich, Smile Anyway


When I count my blessings, I find you in every one.

NL: Als ik mijn zegeningen tel, vind ik je in elk van hen.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


I love you” means I want you to be happy.

NL: Ik hou van je” betekent dat ik wil dat je gelukkig bent.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Music is happiness with a steady pulse.

NL: Muziek is geluk met een constante hartslag.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Alas, impatience is but another form of unhappiness. It is true, it is true. I have never met a happy impatient person.

NL: Helaas, ongeduld is maar een andere vorm van ongeluk. Het is waar, het is waar. Ik heb nog nooit een gelukkig ongeduldig persoon ontmoet.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Happiness is never in a rush. If you move too fast, you leave it behind.

NL: Geluk heeft nooit haast. Als je te snel gaat, laat je het achter je.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Laugh and smile for no reason at all. Giggle grins are a magnet for happiness.

NL: Lach en glimlach zonder reden. Grijnzen zijn een magneet voor geluk.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Don’t simply exist in this world, but grasp life’s potential by the jacket. Dare it to be all it can. Make life historical—a gripping account of accomplishment. Make life a mystery—a challenging, bold adventure. Make life heartfelt—an enduring, poetic romance. Whatever it is you make of your world, live the fairytale.

NL: Niet gewoon bestaan in deze wereld, maar grijp het potentieel van het leven door het jasje. Durf het te zijn wat het kan. Maak het leven historisch een aangrijpend verslag van prestatie. Maak van het leven een mysterie een uitdagend, gedurfd avontuur. Maak het leven hartelijk een blijvende, poëtische romantiek. Wat je ook van je wereld maakt, leef het sprookje.

— Richelle E. Goodrich, Eena, The Return of a Queen


In a world plagued with commonplace tragedies, only one thing exists that truly has the power to save lives, and that is love.

NL: In een wereld geplaagd door alledaagse tragedies, bestaat er maar één ding dat echt de macht heeft om levens te redden, en dat is liefde.

— Richelle E. Goodrich, Dandelions: The Disappearance of Annabelle Fancher


Past and Present I know well; each is a friend and sometimes an enemy to me. But it is the quiet, beckoning Future, an absolute stranger, with whom I have fallen madly in love.

NL: Verleden en heden ken ik goed; elk is een vriend en soms een vijand voor mij. Maar het is de rustige, wenkende toekomst, een absolute vreemdeling, met wie ik gek geworden ben verliefd.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


My favorite words in the world are these: in conjunction.They question curiosities in simple form and function. is a query of broadest scope. is wonder that fuels all hope.Together they lasso the mind like rope, and spur the wildest deductions!

NL: Mijn favoriete woorden in de wereld zijn deze: in combinatie.Ze vragen nieuwsgierigheid in eenvoudige vorm en functie. is een vraag van het breedste toepassingsgebied. Is wonder dat brandstof alle hoop.Samen lasso de geest als touw, en stimuleren de wildste verminderingen!

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Life can seem like a gloomy wait in the thick of black shadows.And still there are those who smile at the darkness, anticipating the beauty of an eventual sunrise.

NL: Het leven kan lijken op een sombere wacht in het dikke van zwarte schaduwen.En nog steeds zijn er die lachen naar de duisternis, anticiperend op de schoonheid van een uiteindelijke zonsopgang.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Nothing can squelch your fire except turning your back on the thing that fuels it.

NL: Niets kan je vuur kraken, behalve je rug keren op het ding dat het voedt.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


Weakness drives us to set goals, to try harder, to put forth more effort, to dream and wish and hope, to reach out further and down deeper, to pray earnestly, to cry mightily, to understand and empathize with valid sincerity. In truth, weakness is a catalyst for greater strength.

NL: Zwakte drijft ons om doelen te stellen, om harder te proberen, om meer inspanning uit te brengen, om te dromen en te wensen en te hopen, om verder en dieper te reiken, om serieus te bidden, om machtig te huilen, om te begrijpen en mee te leven met geldige oprechtheid. In werkelijkheid is zwakte een katalysator voor meer kracht.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


more. To have days cut off and at their end. To never again……….anything.

NL: Meer. Om dagen afgesneden te hebben en aan hun einde. Om nooit meer………..iets.

— Richelle E. Goodrich, Secrets of a Noble Key Keeper


The rarest, truest beauty is visible only to the heart.

NL: De zeldzaamste schoonheid is alleen zichtbaar voor het hart.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons


The real beauty of a woman is most clearly seen in the smiles of those who interact with her.

NL: De echte schoonheid van een vrouw is het duidelijkst te zien in de glimlachen van degenen die met haar interageren.

— Richelle E. Goodrich, Slaying Dragons