Renee Ahdieh quotes | 11 quotes van Renee Ahdieh

Ben je op zoek naar een Renee Ahdieh quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Renee Ahdieh quotes. Veel leesplezier!

Renee Ahdieh quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Renee Ahdieh verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Renee Ahdieh quotes:

My soul sees its equal in you.

NL: Mijn ziel ziet zijn gelijke in jou.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


Shazi, I prefer the color blue to any other. The scent of lilacs in your hair is a source of constant torment. I despise figs. Lastly, I will never forget, all the days of my life, the memories of last night—For nothing, not the sun, not the rain, not even the brightest star in the darkest sky, could begin to compare to the wonder of you.Khalid.

NL: Shazi, ik geef de voorkeur aan de kleur blauw boven elke andere. De geur van seringen in je haar is een bron van constante kwelling. Ik veracht vijgen. Tot slot zal ik nooit vergeten, alle dagen van mijn leven, de herinneringen van gisteravond… Want niets, niet de zon, niet de regen, zelfs niet de helderste ster aan de donkerste hemel, kon beginnen te vergelijken met het wonder van jou.Khalid.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


You honestly expect me to breathe in a world without air?

NL: Verwacht je echt dat ik adem in een wereld zonder lucht?

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


Get up, Shahrzad al-Khayzuran. You kneel before no one. Least of all me.

NL: Sta op, Shahrzad al-Khayzuran. Je knielt voor niemand. Vooral ik niet.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


From the stars, to the stars.

NL: Van de sterren tot de sterren.

— Renee Ahdieh, The Rose & the Dagger


You have a beautiful laugh. Like the promise of tomorrow.

NL: Je hebt een mooie lach. Zoals de belofte van morgen.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


Love is a force unto itself, sayyidi. For love, people consider the unthinkable…and often achieve the impossible. I would not sneer at its power.

NL: Liefde is een kracht voor zichzelf, sayyidi. Voor de liefde beschouwen mensen het ondenkbare… en bereiken ze vaak het onmogelijke. Ik zou niet grijnzen naar zijn kracht.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


There is no one I would rather see the sunrise with than you.

NL: Er is niemand met wie ik liever de zonsopgang zou zien dan jij.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


There’s nothing you can do about the past.” “You’re wrong. I can learn from it…” Tariq dug his heels into his stallion’s flanks, and the horse shot forward, painting a dark smudge across the sand. “And I can make sure it never happens again!

NL: Er is niets wat je aan het verleden kunt doen.” “Je hebt het mis. Ik kan ervan leren…” Tariq groef zijn hakken in de flanken van zijn hengst, en het paard schoot vooruit, schilderde een donkere vlek over het zand. “En ik kan ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt!

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


The more a person pushes others away, the clearer it becomes he is in need of love the most.

NL: Hoe meer iemand anderen wegduwt, hoe duidelijker het wordt dat hij liefde het meest nodig heeft.

— Renee Ahdieh, The Wrath and the Dawn


Give me a meaningful love or a beautiful death!

NL: Geef me een betekenisvolle liefde of een mooie dood!

— Renee Ahdieh, The Rose & the Dagger