Rebecca Solnit quotes | 15 quotes van Rebecca Solnit

Ben je op zoek naar een Rebecca Solnit quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rebecca Solnit quotes. Veel leesplezier!

Rebecca Solnit quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rebecca Solnit verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rebecca Solnit quotes:

The positive emotions that arise in…unpromising circumstances demonstrate that social ties and meaningful work are deeply desired, readily improvised, and intensely rewarding. The very structure of our economy and society prevent these goals from being achieved.

NL: De positieve emoties die ontstaan in…onbelovende omstandigheden tonen aan dat sociale banden en zinvol werk diep gewenst, snel geïmproviseerd en intens lonend zijn. Juist door de structuur van onze economie en samenleving kunnen deze doelstellingen niet worden bereikt.

— Rebecca Solnit


…William Stegner…coined the term ’the geography of hope,’ countering the argument that wilderness preservation served elites with the assertion that wilderness could be a place in which everyone could locate their hopefulness even if few actually entered it.

NL: …William Stegner… koos de term ‘de geografie van hoop’ tegen het argument dat wildernisbehoud elites serveerde met de bewering dat wildernis een plek kon zijn waar iedereen zijn hoop kon vinden, zelfs als er maar weinig daadwerkelijk binnenkwamen.

— Rebecca Solnit, Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics


To say that the emperor has no clothes is a nice anti-authoritarian gesture, but to say that everything without exception is going straight to hell is not an alternative vision but only an inverted version of the mainstream’s ‘everything’s fine.

NL: Om te zeggen dat de keizer geen kleren heeft is een leuk anti-autoritair gebaar, maar om te zeggen dat alles zonder uitzondering recht naar de hel gaat is geen alternatieve visie maar alleen een omgekeerde versie van de mainstream’s ‘alles is prima.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Hope is not a door, but a sense that there might be a door at some point, some way out of the problems of the present moment even before that way is found or followed.

NL: Hoop is geen deur, maar een gevoel dat er op een gegeven moment een deur zou kunnen zijn, een uitweg uit de problemen van het huidige moment zelfs voordat die weg wordt gevonden of gevolgd.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Hopefulness is risky, since it is after all a form of trust, trust in the unknown and the possible, even in discontinuity. To be hopeful is to take on a different persona, one that risks disappointment, betrayal…

NL: Hoop is riskant, want het is immers een vorm van vertrouwen, vertrouwen in het onbekende en het mogelijke, zelfs in verval. Hoopvol zijn is het nemen van een andere persoon, een persoon die teleurstelling riskeert, verraad…

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


The revolution that counts is the one that takes place in the imagination; many kinds of change issue forth thereafter, some gradual and subtle, some dramatic and conflict-ridden–which is to say that revolution doesn’t necessarily look like revolution.

NL: De revolutie die telt is degene die plaatsvindt in de verbeelding; vele soorten veranderingen komen daarna voort, een geleidelijke en subtiele, dramatische en conflict-bezette – dat wil zeggen dat revolutie niet per se op revolutie lijkt.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


The naively cynical measure a piece of legislation, a victory, a milestone not against the past or the limits of the possible, but against their ideas of perfection…

NL: De naïeve cynische maatregel een stukje wetgeving, een overwinning, een mijlpaal niet tegen het verleden of de grenzen van het mogelijke, maar tegen hun ideeën van perfectie…

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


For twenty years I have sat alone at a desk tinkering with sentences and then sending them out, and for most of my literary life the difference between throwing something in the trash and publishing it was imperceptible…

NL: Twintig jaar lang zat ik alleen aan een bureau te knutselen met zinnen en ze vervolgens naar buiten te sturen, en voor het grootste deel van mijn literaire leven het verschil tussen het gooien van iets in de prullenbak en het publiceren ervan was onmerkbaar…

— Rebecca Solnit


I wonder sometimes what would happen if victory was imagined not just as the elimination of evil but the establishment of good…

NL: Ik vraag me soms af wat er zou gebeuren als de overwinning niet alleen werd voorgesteld als het elimineren van het kwaad, maar als het vestigen van het goede…

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Stories migrate secretly. The assumption that whatever we now believe is just common sense, or what we always knew, is a way to save face. It’s also a way to forget the power of a story and of a storyteller, the power in the margins, and the potential for change.

NL: Verhalen migreren stiekem. De aanname dat wat we nu geloven gewoon gezond verstand is, of wat we altijd wisten, is een manier om gezicht te redden. Het is ook een manier om de kracht van een verhaal en van een verhalenverteller te vergeten, de macht in de marges, en het potentieel voor verandering.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


What lies ahead seems unlikely; when it becomes the past, it seems inevitable.

NL: Wat voor ons ligt lijkt onwaarschijnlijk; wanneer het het verleden wordt, lijkt het onvermijdelijk.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


You may be told that the legal decisions lead the changes, that judges and lawmakers lead the culture in those theaters called courtrooms, but they only ratify change. They are almost never where change begins, only where it ends up, for most changes travel from the edges to the center.

NL: U kunt worden verteld dat de juridische beslissingen leiden tot de veranderingen, dat rechters en wetgevers leiden de cultuur in die theaters genoemd rechtszalen, maar ze alleen ratificeren verandering. Ze zijn bijna nooit waar verandering begint, alleen waar het eindigt, want de meeste veranderingen reizen van de randen naar het centrum.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Their grumpiness is often the grumpiness of perfectionists who hold that anything less than total victory is failure, a premise that makes it easy to give up at the start or to disparage the victories that are possible. This is Earth. It will never be heaven. There will always be cruelty, always be violence, always be de- struction.

NL: Hun humeur is vaak de knorrigheid van perfectionisten die denken dat iets minder dan totale overwinning mislukking is, een vooronderstelling die het gemakkelijk maakt om aan het begin op te geven of de overwinningen die mogelijk zijn te verdelen. Dit is de Aarde. Het zal nooit de hemel zijn. Er zal altijd wreedheid zijn, altijd geweld zijn, altijd destructief zijn.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Hope just means another world might be possible, not promise, not guaranteed. Hope calls for action; action is impossible without hope.

NL: Hoop betekent gewoon dat een andere wereld mogelijk is, niet belofte, niet gegarandeerd. Hoop vraagt om actie; actie is onmogelijk zonder hoop.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark


Your opponents would love you to believe that it’s hopeless, that you have no power, that there’s no reason to act, that you can’t win. Hope is a gift you don’t have to surrender, a power you don’t have to throw away.

NL: Je tegenstanders zouden graag geloven dat het hopeloos is, dat je geen macht hebt, dat er geen reden is om te handelen, dat je niet kunt winnen. Hoop is een geschenk dat je niet hoeft over te geven, een kracht die je niet hoeft weg te gooien.

— Rebecca Solnit, Hope in the Dark