Rasheed Ogunlaru quotes | 34 quotes van Rasheed Ogunlaru

Ben je op zoek naar een Rasheed Ogunlaru quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rasheed Ogunlaru quotes. Veel leesplezier!

Rasheed Ogunlaru quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rasheed Ogunlaru verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rasheed Ogunlaru quotes:

Expectation has brought me disappointment. Disappointment has brought me wisdom. Acceptance, gratitude and appreciation have brought me joy and fulfilment.

NL: De verwachting heeft me teleurgesteld. Teleurstelling heeft me wijsheid gebracht. Acceptatie, dankbaarheid en waardering hebben me vreugde en voldoening gebracht.

— Rasheed Ogunlaru


Intelligence is seeing the ups, downs, cycles and patterns in the game of life. Wisdom is not being played or a player – but being at one with life, dancing with life, being full of life, in flow with life – glad to be alive.

NL: Intelligentie ziet de ups, downs, cycli en patronen in het spel van het leven. Wijsheid wordt niet gespeeld of een speler – maar één zijn met het leven, dansen met het leven, vol leven zijn, in stroom met het leven – blij om te leven.

— Rasheed Ogunlaru


The magic, grace, growth and wonder of life is that wisdom follows a fall and defeat not from a win.

NL: De magie, gratie, groei en het wonder van het leven is dat wijsheid volgt op een val en nederlaag niet van een overwinning.

— Rasheed Ogunlaru


Almost every so called setback is an opportunity for growth, learning, self love, wisdom and humility

NL: Bijna elke zogenaamde tegenslag is een kans voor groei, leren, zelfliefde, wijsheid en nederigheid

— Rasheed Ogunlaru


Intelligence is overrated. Wisdom is under applied.

NL: Intelligentie wordt overschat. Wijsheid wordt toegepast.

— Rasheed Ogunlaru


It is wiser to love who you are than what you want.

NL: Het is wijzer om te houden van wie je bent dan wat je wilt.

— Rasheed Ogunlaru


All the tools, techniques and technology in the world are nothing without the head, heart and hands to use them wisely, kindly and mindfully

NL: Alle gereedschappen, technieken en technologie in de wereld zijn niets zonder het hoofd, hart en handen om ze wijs, vriendelijk en bedachtzaam te gebruiken.

— Rasheed Ogunlaru


If you’re jealous of someone else it simply means you have not come to a true acceptance and appreciation of yourself.

NL: Als je jaloers bent op iemand anders betekent dat gewoon dat je niet tot een ware acceptatie en waardering van jezelf bent gekomen.

— Rasheed Ogunlaru


Don’t be sidetracked by one setback along a path of gifts and blessings

NL: Laat je niet afleiden door een tegenslag langs een pad van geschenken en zegeningen.

— Rasheed Ogunlaru


All the love, learning and opportunities that you seek come from being open to life not being closed throughout it.

NL: Al de liefde, het leren en de kansen die jullie zoeken, komen voort uit het open staan voor het leven dat er niet doorheen wordt gesloten.

— Rasheed Ogunlaru


While there may be many things in life you wish to harvest not every seed you plant will grow.

NL: Hoewel er veel dingen in het leven zijn die je wilt oogsten… zal niet elk zaad dat je plant groeien.

— Rasheed Ogunlaru


You may not need to do it all, design it all or direct it all. But when it comes to making things you want to happen to happen you may well have to inspire and drive it all.

NL: Het is mogelijk dat je het niet allemaal hoeft te doen, alles moet ontwerpen of alles moet regisseren. Maar als het gaat om het maken van dingen die je wilt gebeuren om te gebeuren kunt u goed moeten inspireren en rijden het allemaal.

— Rasheed Ogunlaru


Beware trying to iron out all your quirks, perceived flaws and doubts. It’s often these things that help you find strength, compassion, empathy for others and heart.

NL: Pas op dat je al je eigenaardigheden probeert weg te strijken, gebreken en twijfels ervaart. Het zijn vaak deze dingen die je helpen kracht te vinden, mededogen, empathie voor anderen en hart.

— Rasheed Ogunlaru


When you fall short of your goals and dreams ask yourself is it your mindset, perspective, expectations, effort, approach, acceptance, company or a blend of these that needs to change.

NL: Als je jezelf afvraagt wat je doelen en dromen zijn, is het je denkwijze, perspectief, verwachtingen, inspanning, aanpak, acceptatie, bedrijf of een mix daarvan die moet veranderen.

— Rasheed Ogunlaru


Champions realise that defeat – and learning from it even more than from winning – is part of the path to mastery.

NL: Kampioenen realiseren zich dat nederlaag – en er nog meer van leren dan van winnen – deel uitmaakt van het pad naar meesterschap.

— Rasheed Ogunlaru


There is no greater prize than a quiet, peaceful mind.

NL: Er is geen grotere prijs dan een rustige, vredige geest.

— Rasheed Ogunlaru


Don’t value your self worth by others or external things but by appreciating who you are within. And if you must measure your success do it not by what you have gained personally but what you have contributed to a wider benefit. – Rasheed Ogunlaru

NL: Waardeer je eigen waarde niet door anderen of externe dingen, maar door te waarderen wie je bent in wie je bent. En als je je succes moet meten, doe het dan niet door wat je persoonlijk hebt gewonnen, maar door wat je hebt bijgedragen aan een breder voordeel. – Rasheed Ogunlaru

— Rasheed Ogunlaru


There is no shortage of external inspiration. Open your eyes and look and you’ll be dazzled by it. But it’s nothing if you fail to see the magic, wonder and potential that resides within.

NL: Er is geen gebrek aan externe inspiratie. Open je ogen en kijk en je zult er verblind door zijn. Maar het is niets als je de magie, het wonder en het potentieel niet ziet dat er in zit.

— Rasheed Ogunlaru


Friendships – and indeed most relationships – are measured in the closeness of hearts, minds and soul ties… not in the distance of physical miles or even the passing of time.

NL: Vriendschappen – en inderdaad de meeste relaties – worden gemeten in de nabijheid van harten, geesten en zielenbanden… niet in de afstand van fysieke mijlen of zelfs het verstrijken van de tijd.

— Rasheed Ogunlaru


Too much time is wasted listening to the noise of the mind – and too little is spent living from the love and power of the heart.

NL: Er wordt teveel tijd verspild aan het luisteren naar het geluid van de geest – en er wordt te weinig besteed aan het leven vanuit de liefde en de kracht van het hart.

— Rasheed Ogunlaru


There’s no beauty without difference and diversity. Love unconditionally.

NL: Er is geen schoonheid zonder verschil en diversiteit. Liefde onvoorwaardelijk.

— Rasheed Ogunlaru


It’s always the mind that needs quietening and the heart that needs listening to.

NL: Het is altijd de geest die rust nodig heeft en het hart waar naar geluisterd moet worden.

— Rasheed Ogunlaru


Inspiration may come from many places but motivation – the love of life, daily drive and the will to thrive – that must come from you from within

NL: Inspiratie kan van vele plaatsen komen, maar motivatie – de liefde van het leven, de dagelijkse drang en de wil om te gedijen – die van binnenuit van jullie moet komen

— Rasheed Ogunlaru


Communication is the breath or death of any relationship

NL: Communicatie is de adem of dood van elke relatie

— Rasheed Ogunlaru


Choose your counsel, company and companions wisely: beware seeking wise words of advice from a fool or expecting informed opinions or decisions from the ignorant.

NL: Kies verstandig uw raad, gezelschap en metgezellen: pas op voor wijze woorden van advies van een dwaas of verwachten geïnformeerde meningen of beslissingen van de onwetende.

— Rasheed Ogunlaru


Live your life, sing your song. Not full of expectations. Not for the ovations. But for the joy of it.

NL: Leef je leven, zing je liedje. Niet vol verwachtingen. Niet voor de ovaties. Maar voor de vreugde ervan.

— Rasheed Ogunlaru


Happiness is awaiting you every moment of each day for you to embrace. You just make the mistake that you need to achieve ’this’ or ’that’ or reach something you call ‘success’ in order to gain it.

NL: Het geluk wacht jullie elk moment van elke dag om jullie te omhelzen. Je maakt gewoon de fout dat je ‘dit’ of ‘dat’ moet bereiken of iets moet bereiken wat je’succes’ noemt om het te winnen.

— Rasheed Ogunlaru


Expectation and disappointment are far from friends but they are close relations.

NL: Verwachting en teleurstelling zijn verre van vrienden, maar ze zijn nauwe relaties.

— Rasheed Ogunlaru


Unlike many other journeys, when it comes to finding self and matters of the heart you’ll swiftly find yourself lost if you follow someone else’s

NL: In tegenstelling tot vele andere reizen, als het gaat om het vinden van zelf en zaken van het hart zul je snel jezelf verloren als je volgt iemand anders’s

— Rasheed Ogunlaru


Your life – and all lives – will be richer if lived with a open, loving heart rather than a closed, fearful mind

NL: Jouw leven – en alle levens – zal rijker zijn als je leeft met een open, liefdevol hart in plaats van een gesloten, angstaanjagende geest

— Rasheed Ogunlaru


Your brand is the value and magic that’s not in your bottle, body or box. It’s the inspiration, incense, intent and impact before, within and beyond.

NL: Je merk is de waarde en magie die niet in je fles, lichaam of doos zit. Het is de inspiratie, wierook, intentie en impact voor, binnen en buiten.

— Rasheed Ogunlaru


All hate is hurt, all compassion is understanding

NL: Alle haat is gekwetst, alle mededogen is begrip.

— Rasheed Ogunlaru


Triumphs are usually the outcomes of countless learned-from ‘failures

NL: Triumphs zijn meestal de resultaten van ontelbare geleerde van ‘faillissementen’

— Rasheed Ogunlaru


Success is a path of setbacks, passion, purpose and inner strength

NL: Succes is een pad van tegenslagen, passie, doel en innerlijke kracht

— Rasheed Ogunlaru