Ranata Suzuki quotes | 67 quotes van Ranata Suzuki

Ben je op zoek naar een Ranata Suzuki quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ranata Suzuki quotes. Veel leesplezier!

Ranata Suzuki quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ranata Suzuki verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ranata Suzuki quotes:

Your memory feels like home to me.So whenever my mind wanders, it always finds it’s way back to you.

NL: Je geheugen voelt aan als thuis voor mij. Dus wanneer mijn geest dwaalt, het vindt het altijd terug naar jou.

— Ranata Suzuki


I believe in love at first sight…But it’s not the first moment you lay eyes on a person, it’s the moment you first seethe person they truly are.

NL: Ik geloof in liefde op het eerste gezicht…Maar het is niet het eerste moment dat je een persoon ziet, het is het moment dat je voor het eerst de persoon ziet die ze werkelijk zijn.

— Ranata Suzuki


…the sad part is, that I will probably end up loving you without you for much longer than I loved you when I knew you.Some people might find that strange.But the truth of it is that the amount of love you feel for someone and the impact they have on you as a person, is in no way relative to the amount of time you have known them.

NL: …het trieste deel is, dat ik waarschijnlijk nog veel langer zonder jou van je zal houden dan ik van je hield toen ik je kende.Sommige mensen zullen dat misschien vreemd vinden.Maar de waarheid is dat de hoeveelheid liefde die je voor iemand voelt en de impact die ze als persoon op je hebben, in geen geval gerelateerd is aan de hoeveelheid tijd die je ze hebt gekend.

— Ranata Suzuki


There is an ocean of silence between us… and I am drowning in it.

NL: Er is een oceaan van stilte tussen ons… en ik verdrink erin.

— Ranata Suzuki


I had someone once who made every day mean something.And now…. I am lost….And nothing means anything anymore.

NL: Ik had ooit iemand die elke dag iets betekende. En nu… Ik ben verdwaald… en niets betekent nog iets.

— Ranata Suzuki


It’s painful, loving someone from afar.Watching them – from the outside.The once familiar elements of their life reduced to nothing more than occasional mentions in conversations and faces changing in photographs…..They exist to you now as nothing more than living proof that something can still hurt you … with no contact at all.

NL: Het is pijnlijk, liefdevolle iemand van verre.Hen bekijken van de buitenkant.De eens bekende elementen van hun leven gereduceerd tot niets meer dan af en toe noemt in gesprekken en gezichten veranderen in foto’s….Ze bestaan voor u nu als niets meer dan levend bewijs dat iets je nog steeds kan kwetsen… met geen contact helemaal.

— Ranata Suzuki


If you cannot hold me in your arms, then hold my memory in high regard.And if I cannot be in your life, then at least let me live in your heart.

NL: Als je me niet in je armen kunt houden, houd dan mijn geheugen hoog in acht.En als ik niet in je leven kan zijn, laat me dan tenminste in je hart leven.

— Ranata Suzuki


I miss that feeling of connection.Knowing he was out there somewhere thinking about me at the same time I was thinking about him.

NL: Ik mis dat gevoel van connectie. Wetende dat hij ergens aan me dacht op het moment dat ik aan hem dacht.

— Ranata Suzuki


When you experience loss, people say you’ll move through the 5 stages of grief….Denial, Anger, Bargaining, Depression, Acceptance….. What they don’t tell you is that you’ll cycle through them all every day.

NL: Wanneer u verlies ervaart, mensen zeggen dat je zal bewegen door de 5 stadia van verdriet…..Denial, Woede, Onderhandelen, Depressie, Aanvaarding….. Wat ze niet vertellen is dat je fietst door hen elke dag.

— Ranata Suzuki


The last time I felt alive – I was looking into your eyes.Breathing your air…. touching your skin…… Saying goodbye….The last time I felt alive…. I was dying.

NL: De laatste keer dat ik me levend voelde, keek ik in je ogen…. je huid aanraken… afscheid nemen… de laatste keer dat ik me levend voelde… Ik was stervende.

— Ranata Suzuki


He was both everything I could ever want…And nothing I could ever have…

NL: Hij was allebei alles wat ik ooit kon wensen… en niets wat ik ooit zou kunnen hebben…

— Ranata Suzuki


I think perhaps I will always hold a candle for you – even until it burns my hand.And when the light has long since gone …. I will be there in the darkness holding what remains, quite simply because I cannot let go.

NL: Ik denk dat ik misschien altijd een kaars voor je zal vasthouden, zelfs tot het mijn hand verbrandt.En wanneer het licht al lang weg is…. Ik zal er zijn in de duisternis die vasthoudt wat er over is, simpelweg omdat ik niet kan loslaten.

— Ranata Suzuki


Though these words will never find you, I hope that you knew I was thinking of you today….. and that I was wishing you every happiness.Love Always,The girl you loved once.

NL: Hoewel deze woorden je nooit zullen vinden, hoop ik dat je wist dat ik vandaag aan je dacht… en dat ik je al het geluk wenste.Liefde Altijd,Het meisje waar je ooit van hield.

— Ranata Suzuki


I have poured my heart out ….And now I am empty.

NL: Ik heb mijn hart uitgestort… en nu ben ik leeg.

— Ranata Suzuki


The only place I ever felt at home was with you. There isn’t a place for me anywhere anymore… I’ve been evicted.

NL: De enige plek waar ik me ooit thuis voelde was bij jou. Er is geen plaats meer voor mij… Ik ben uitgezet.

— Ranata Suzuki


I would have followed you to hell and back… if only you’d lead me back.

NL: Ik zou je gevolgd zijn naar de hel en terug… als je me maar terug zou leiden.

— Ranata Suzuki


I raised you so high that every other man on earth is now doomed to live in your shadow.

NL: Ik heb je zo hoog opgevoed dat elke andere man op aarde nu gedoemd is in je schaduw te leven.

— Ranata Suzuki


Every quote, every book, every film seemed to suggest that ‘one day’ someone would come into my life and love me with an intensity and a passion I had never experienced before. And to their credit they were right; It all came and went so fast it really did feel as if it were just ‘one day’….

NL: Elk citaat, elk boek, elke film leek te suggereren dat een dag iemand in mijn leven zou komen en van me houden met een intensiteit en een passie die ik nog nooit eerder had ervaren. En op hun krediet hadden ze gelijk; Het kwam allemaal en ging zo snel dat het echt voelde alsof het gewoon een dag…

— Ranata Suzuki


He looked at me like I was the stars when all I’d ever felt like was the dark nothingness between them.

NL: Hij keek naar me alsof ik de sterren was toen alles wat ik ooit voelde als was het donkere niets tussen hen.

— Ranata Suzuki


It’s the intricate details you miss the most. For me, it’s the soft lines around the eyes when he smiles… Or that look he gave me sometimes that I cannot begin to describe – but I would know it if I saw it again.It was the look that gave him away.I’d know that look anywhere…It used to be my everything.

NL: Het is de ingewikkelde details die je het meest mist. Voor mij, het is de zachte lijnen rond de ogen als hij glimlacht… Of die blik gaf hij me soms dat ik niet kan beginnen te beschrijven – maar ik zou het weten als ik het weer zag.Het was de blik die hem weggaf.Ik zou weten dat blik overal… Het was mijn alles.

— Ranata Suzuki


Like so many others my story begins with that same old line…. ‘So anyway, there was this guy….’ Until one day…. there wasn’t.And nothing was ever the same after that….

NL: Zoals zoveel anderen begint mijn verhaal met dezelfde oude lijn… Dus hoe dan ook, er was een man………..tot op een dag… er was niet.En niets was ooit hetzelfde daarna….

— Ranata Suzuki


Though life has fated that we never cross paths again, don’t ever feel alone. For we are parallel …. and I will always be by your side.

NL: Hoewel het leven voorbestemd is dat we nooit meer paden kruisen, voel je nooit alleen. Want we zijn parallel…. En ik zal altijd bij je zijn.

— Ranata Suzuki


Though it’s reasons to burn may vary… you are always the fuel of my fire.

NL: Hoewel de redenen om te branden kunnen variëren… jij bent altijd de brandstof van mijn vuur.

— Ranata Suzuki


It’s difficult for me to imagine the rest of my life without you. But I suppose I don’t have to imagine it… I just have to live it

NL: Het is moeilijk voor mij om me de rest van mijn leven zonder jou voor te stellen. Maar ik denk dat ik het me niet hoef voor te stellen… Ik moet het gewoon leven.

— Ranata Suzuki


I believe in love at first sight…But it’s not the first moment you lay eyes on a person, it’s the moment you first see the person they truly are.

NL: Ik geloof in liefde op het eerste gezicht…Maar het is niet het eerste moment dat je een persoon ziet, het is het moment dat je voor het eerst de persoon ziet die ze werkelijk zijn.

— Ranata Suzuki


It’s times like this…. when it’s over a year later and I’m still crying over you that I want to turn to you and say: See…. This is why I asked you never to kiss me.

NL: Het zijn tijden als deze… wanneer het meer dan een jaar later en ik ben nog steeds huilen over je dat ik wil omdraaien naar u en zeggen: Zie… Daarom heb ik je gevraagd me nooit te kussen.

— Ranata Suzuki


My heart’s been empty since you left – but still I refuse to put up a vacancy sign.I’m just not ready for anybody else to move in yet.

NL: Mijn hart was leeg sinds je vertrok – maar toch weiger ik om een vacature teken.Ik ben gewoon niet klaar voor iemand anders om in te trekken nog.

— Ranata Suzuki


I write what I love.I will not stop – even when my hand hurts….…. because I cannot stop – even though my heart hurts….

NL: Ik schrijf waar ik van hou.Ik zal niet stoppen, zelfs als mijn hand pijn doet……. omdat ik niet kan stoppen.. hoewel mijn hart pijn doet…

— Ranata Suzuki


I’d never dreamed anybody could love me the way he did. And even when he proved it to me time and again – I still could hardly believe it was true.

NL: Ik had nooit gedroomd dat iemand van me kon houden zoals hij dat deed. En zelfs toen hij het me keer op keer bewees kon ik nog nauwelijks geloven dat het waar was.

— Ranata Suzuki


It’s funny how we say a person ‘made’ us when they actually broke us.Sort of like how I say ‘funny’… but I actually mean sad.

NL: Het is grappig hoe we zeggen dat een persoon ons gemaakt toen ze eigenlijk brak ons.Zoiets als hoe ik zeg grappig… maar ik bedoel eigenlijk verdrietig.

— Ranata Suzuki


How I wish I could undo it all … take it all back…All those years I spent unhappy with him …. when I should have been looking for you.

NL: Hoe ik wou dat ik het allemaal ongedaan kon maken… het allemaal terug te nemen… Al die jaren dat ik ongelukkig met hem was… terwijl ik je had moeten zoeken.

— Ranata Suzuki


In a way, it was the same as any normal break up. You took what was yours …. and I kept what I’d had from before we were together…You took my heart …. and I had nothing…

NL: In zekere zin was het hetzelfde als elke normale breuk. Je nam wat van jou was… en ik hield wat ik had van voordat we samen waren…je nam mijn hart…. En ik had niets…

— Ranata Suzuki


I still remember that feeling of walking somewhere confidently, seeing him mid stride and putting my foot down just fine… but feeling like I stumbled.

NL: Ik herinner me nog steeds dat gevoel om ergens zelfverzekerd heen te lopen, hem midden in de pas te zien lopen en mijn voet naar beneden te zetten… maar het voelde alsof ik struikelde.

— Ranata Suzuki


They say “Follow your heart”….…. But I can’t follow you where you’re going…

NL: Ze zeggen: Volg je hart…….. Maar ik kan je niet volgen waar je heen gaat…

— Ranata Suzuki


They say the truth hurts. And these words hurt more than any I have ever written. But they are the truth – The cold, hard, undeniable truth.Not letting go doesn’t keep him with you.It’s still over. He’s still gone.… And nothing will ever change that.

NL: Ze zeggen dat de waarheid pijn doet. En deze woorden doen meer pijn dan wat ik ooit geschreven heb. Maar ze zijn de waarheid.De koude, harde, onweerlegbare waarheid.Niet loslaten houdt hem niet bij je.Het is nog steeds voorbij. Hij is nog steeds weg… en niets zal dat ooit veranderen.

— Ranata Suzuki


When we’re young, we think that Love and Hate live on opposite sides of the street from one another; But as we get older we realise they’re actually next door neighbours with paper thin walls.

NL: Als we jong zijn, denken we dat Liefde en Haat leven aan tegenovergestelde kanten van de straat van elkaar; Maar als we ouder worden realiseren we ons dat ze eigenlijk naast de deur buren met papier dunne muren.

— Ranata Suzuki


It is the deepest of wrongs I am driven to write…. And losing you was one of them.

NL: Het is de diepste fouten die ik moet schrijven… En jou verliezen was één van hen.

— Ranata Suzuki


Your smile and your laughter lit my whole world.

NL: Je glimlach en je gelach verlichtten mijn hele wereld.

— Ranata Suzuki


I don’t think you ever really understood….…. All the love I had in the world went to you.

NL: Ik denk niet dat je het ooit echt begreep………. Alle liefde die ik in de wereld had, ging naar jou.

— Ranata Suzuki


How many times did we pass each other before we met? If only I’d known…. I would have searched for you endlessly.If only I’d found you before it was already too late.

NL: Hoe vaak zijn we elkaar al gepasseerd voordat we elkaar ontmoetten? Had ik het maar geweten… Ik zou eindeloos naar je gezocht hebben.Als ik je maar gevonden had voordat het al te laat was.

— Ranata Suzuki


When I was with him suddenly I wasn’t this broken person anymore.I was just me.I was whole again.I was just a person – like everyone else.

NL: Toen ik bij hem was opeens was ik niet deze gebroken persoon meer.Ik was gewoon mezelf.Ik was weer heel.Ik was gewoon een persoon, net als iedereen.

— Ranata Suzuki


With you in my life I felt like I could conquer anything.It was as if I was on top of the world and even the stars themselves were just within my grasp.But without you …. even getting through the day is hard.

NL: Met jou in mijn leven voelde ik me alsof ik alles kon overwinnen.Het was alsof ik op de top van de wereld was en zelfs de sterren zelf waren net binnen mijn bereik.Maar zonder jou… Zelfs de dag doorkomen is moeilijk.

— Ranata Suzuki


I need to stop running back to you in my mind all the time.

NL: Ik moet niet steeds naar je terug rennen in mijn gedachten.

— Ranata Suzuki


Our parting was like a stalemate….Neither of us won. Yet both of us lost.And worse still … that unshakable feeling that nothing was ever really finished.

NL: Onze afscheid was als een patstelling… geen van ons beiden won. Toch hebben we allebei verloren.En erger nog… dat onwankelbare gevoel dat er nooit echt iets af was.

— Ranata Suzuki


Though I never really had you….… to me you will always be the one that got away.

NL: Hoewel ik jou nooit echt had………….voor mij zal jij altijd degene zijn die ontsnapte.

— Ranata Suzuki


You’re everything to me. But at best, I’m just a memory to you.

NL: Je bent alles voor me. Maar in het beste geval ben ik slechts een herinnering aan jou.

— Ranata Suzuki


A kiss….….. is just a kiss….Until it’s all you reminisce.(Then the memory becomes your most treasured possession.)

NL: Een kus……….is gewoon een kus…Totdat het alles wat je herinnert.(Dan wordt de herinnering je meest dierbare bezit.)

— Ranata Suzuki


I know he wasn’t perfect…But he did the best impression of it I’ve ever seen.

NL: Ik weet dat hij was niet perfect… Maar hij deed de beste indruk van het die ik ooit heb gezien.

— Ranata Suzuki


A woman is at heart – a wild creature.But the creature itself … that depends on you. (His wild rabbit – your wild horse)

NL: Een vrouw is in hart en nieren een wild schepsel.Maar het schepsel zelf… dat van jou afhangt. (Zijn wilde konijn… je wilde paard)

— Ranata Suzuki


You can miss places. You can miss people.Just know that what you’re really missing is the way things were. And even if you could go there again…. see them again…. you can’t go back.They’re not the same.You’re not the same.The loss of them changed you.

NL: Je kunt plaatsen missen. Je kunt mensen missen.Weet alleen dat wat je echt mist is de manier waarop de dingen waren. En zelfs als je er nog eens heen kon gaan… Zie ze nog eens… Je kunt niet teruggaan.Ze zijn niet hetzelfde.Je bent niet hetzelfde.Het verlies van hen veranderde je.

— Ranata Suzuki


If you’re searching for a quote that puts your feelings into words – you won’t find it.You can learn every language and read every word ever written – but you’ll never find what’s in your heart.How can you?He has it.

NL: Als u op zoek bent naar een citaat dat uw gevoelens in woorden zet, zult u het niet vinden.U kunt elke taal leren en elk woord ooit geschreven lezen, maar u zult nooit vinden wat er in uw hart.Hoe kunt u?Hij heeft het.

— Ranata Suzuki


I didn’t love you to seek revenge.I didn’t love you out of loneliness or unhappiness.I didn’t love you for any of the misguided reasons that time might convince you I did.I just loved you because you’re you.

NL: Ik hield niet van je om wraak te zoeken.Ik hield niet van je uit eenzaamheid of ongeluk.Ik hield niet van je voor een van de misleidende redenen dat de tijd je zou kunnen overtuigen dat ik deed.Ik hield gewoon van je omdat je jezelf.

— Ranata Suzuki


It hurts that I was just one page in the book of your life…But what hurts more is knowing you’ll revise that chapter someday….….. and you’ll erase me completely.

NL: Het doet pijn dat ik was slechts een pagina in het boek van je leven… Maar wat meer pijn doet is weten dat je zult herzien dat hoofdstuk op een dag…………en je zult me volledig wissen.

— Ranata Suzuki


I try to do something positive – I socialise more…But deep down I know the truth.An entire world of people can never replace the one that I’ve lost.

NL: Ik probeer iets positiefs te doen.Ik socialiseer meer…Maar diep van binnen ken ik de waarheid.Een hele wereld van mensen kan nooit vervangen degene die ik heb verloren.

— Ranata Suzuki


I had always wanted to hear those words.I had always wanted to be your girl.

NL: Ik had die woorden altijd al willen horen.Ik had altijd al jouw meisje willen zijn.

— Ranata Suzuki


It’s just never going to get any easier is it. It’s never going away, this missing you. It’s going to become a sadness I incorporate into myself – along with all the other sadnesses – and quietly carry around with me forever…

NL: Het zal nooit makkelijker worden, is het wel. Het gaat nooit weg, dit mist je. Het zal een verdriet worden die ik in mezelf opnemen samen met alle andere droefheden en rustig met me meedragen voor altijd…

— Ranata Suzuki


For you are you, and I am I, and once we were we… but as long as I exist and so do you – know that I will always love you.

NL: Want jij bent jij, en ik ben ik, en eens waren we… maar zolang ik besta en jij ook weet dat ik altijd van je zal houden.

— Ranata Suzuki


I still think of you every day.But I’m trying not to let it hurt me with the same intensity that it used to.

NL: Ik denk nog steeds elke dag aan jou.Maar ik probeer het niet te laten kwetsen met dezelfde intensiteit als vroeger.

— Ranata Suzuki


There’s only ever been one person I’ve looked at and thought…‘I could quite easily spend the entire rest of my life with that man’.And sooner or later I need to accept that he’s spending it with somebody else.

NL: Er zijn maar één persoon die ik ooit heb gekeken en gedacht….Ik kon heel gemakkelijk de rest van mijn leven met die man doorbrengen.En vroeg of laat moet ik accepteren dat hij het met iemand anders uitgeeft.

— Ranata Suzuki


How do you love someone and just… walk away? Just like that. You just, go on as normal…. You get up, get dressed, go to work… How can you do that? How can you be okay with that?

NL: Hoe hou je van iemand en loop je weg? Zomaar. Je doet gewoon zo normaal… Je staat op, kleedt je aan, gaat aan het werk… hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat goed vinden?

— Ranata Suzuki


She wears it so beautifully doesn’t she, her pain… Always smiling, always positive…. always happy to help… It’s like a garment perfectly tailored to fit the way she carries it… with a touch of grace… and the quietness of that sad smile…. All so you’d never know how heavy it really was.

NL: Ze draagt het zo mooi doet ze niet, haar pijn… Altijd glimlachen, altijd positief…. altijd blij om te helpen… Het is als een kledingstuk perfect afgestemd op de manier waarop ze draagt het… met een vleugje gratie… en de stilte van die trieste glimlach…. Zodat je nooit wist hoe zwaar het echt was.

— Ranata Suzuki


There comes a point where you no longer care if there’s a light at the end of the tunnel or not. You’re just sick of the tunnel.

NL: Er komt een punt waar het je niet meer kan schelen of er een licht aan het einde van de tunnel is of niet. Je bent gewoon ziek van de tunnel.

— Ranata Suzuki


It didn’t hurt me. Not “hurt”. Hurt is a four letter word. It’s short, almost cute sounding. Aawwww, did that hurt? No. It didn’t hurt. Destroyed, Obliterated, Desecrated, Annihilated, Demolished, Shattered, or Demoralised maybe… But no. It didn’t hurt me. It didn’t “hurt” me at all.

NL: Het deed me geen pijn. Niet kwetsen. Pijn is een vier letter woord. Het klinkt kort, bijna schattig. Aawwww, deed dat pijn? Nee. Het deed geen pijn. Vernietigd, verbrijzeld, ontheiligd, vernietigt, gesloopt, verbrijzeld of gedemoraliseerd misschien… maar nee. Het deed me geen pijn. Het heeft me helemaal niet gekwetst.

— Ranata Suzuki


You made me feel worthwhile…. like for once it mattered if I was here or not because I actually meant something to someone…. because I meant something to you. I miss that feeling.

NL: Door jou voelde ik me de moeite waard… Het maakte niet uit of ik hier was of niet omdat ik iets voor iemand betekende… Omdat ik iets voor je betekende. Ik mis dat gevoel.

— Ranata Suzuki


Deep down, I think everybody wants to be ‘the one’ to someone. I don’t know if I’ve ever been that person to anyone else – but I do know you are that person to me. You are the one. The only one. And you always will be.

NL: Diep van binnen, denk ik dat iedereen de ware wil zijn voor iemand. Ik weet niet of ik ooit die persoon voor iemand anders geweest.. maar ik weet dat je bent die persoon voor mij. Jij bent de ware. De enige. En dat zul je altijd zijn.

— Ranata Suzuki


You loved him enough to let him leave… Now you need to love yourself enough to let him go.

NL: Je hield genoeg van hem om hem te laten gaan… nu moet je genoeg van jezelf houden om hem te laten gaan.

— Ranata Suzuki


Perhaps the echoes of people we once loved still linger in the places we frequented with them and that is why we go back… Not so much to remember them as to feel them…

NL: Misschien blijven de echo’s van mensen die we ooit liefhadden nog hangen op de plaatsen waar we met hen waren en daarom gaan we terug… niet zozeer om ze te herinneren als om ze te voelen…

— Ranata Suzuki