Ralph Waldo Emerson quotes | 49 quotes van Ralph Waldo Emerson

Ben je op zoek naar een Ralph Waldo Emerson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ralph Waldo Emerson quotes. Veel leesplezier!

Ralph Waldo Emerson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ralph Waldo Emerson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ralph Waldo Emerson quotes:

Love, and you shall be loved.

NL: Liefde, en je zult geliefd worden.

— Ralph Waldo Emerson


He who is in love is wise and is becoming wiser, sees newly every time he looks at the object beloved, drawing from it with his eyes and his mind those virtues which it possesses.

NL: Hij die in liefde is is wijs en wordt wijzer, ziet nieuw elke keer dat hij kijkt naar het geliefde object, trekken uit het met zijn ogen en zijn geest die deugden die het bezit.

— Ralph Waldo Emerson


The Artist always has the masters in his eyes.

NL: De kunstenaar heeft altijd de meesters in zijn ogen.

— Ralph Waldo Emerson


Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

NL: Ga niet waar het pad naar toe kan gaan, ga in plaats daarvan waar er geen pad is en laat een pad achter.

— Ralph Waldo Emerson


It is not the length of life, but the depth.

NL: Het is niet de duur van het leven, maar de diepte.

— Ralph Waldo Emerson


Don’t be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment. The more experiments you make the better.

NL: Wees niet te schuchter en onbezonnen over je daden. Al het leven is een experiment. Hoe meer experimenten je maakt, hoe beter.

— Ralph Waldo Emerson, Journals of Ralph Waldo Emerson, with Annotations – 1841-1844


Sorrow looks back, Worry looks around, Faith looks up

NL: Sorry kijk om je heen, maak je zorgen kijk om je heen, Faith kijkt omhoog

— Ralph Waldo Emerson


Life is a series of surprises and would not be worth taking or keeping if it were not.

NL: Het leven is een reeks verrassingen en zou niet de moeite waard zijn om te nemen of te houden als het niet.

— Ralph Waldo Emerson


Imitation is suicide.

NL: Imitatie is zelfmoord.

— Ralph Waldo Emerson


Life is a train of moods like a string of beads; and as we pass through them they prove to be many colored lenses, which paint the world their own hue, and each shows us only what lies in its own focus.

NL: Het leven is een trein van stemmingen als een reeks van kralen; en als we er doorheen gaan blijken ze vele gekleurde lenzen te zijn, die de wereld hun eigen tint schilderen, en elk toont ons alleen wat er in zijn eigen focus ligt.

— Ralph Waldo Emerson


What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

NL: Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, zijn kleine zaken in vergelijking met wat in ons ligt.

— Ralph Waldo Emerson


Always do what you are afraid to do.

NL: Doe altijd waar je bang voor bent.

— Ralph Waldo Emerson


Write it on your heart that every day is the best day in the year.

NL: Schrijf het op je hart dat elke dag de beste dag van het jaar is.

— Ralph Waldo Emerson


Make the most of yourself….for that is all there is of you.

NL: Maak het beste van jezelf… want dat is alles wat er van je is.

— Ralph Waldo Emerson


Nothing great was ever achieved without enthusiasm.

NL: Er is nooit iets groots bereikt zonder enthousiasme.

— Ralph Waldo Emerson


Shallow men believe in luck or in circumstance. Strong men believe in cause and effect.

NL: Ondiepe mannen geloven in geluk of in omstandigheden. Sterke mannen geloven in oorzaak en gevolg.

— Ralph Waldo Emerson


A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

NL: Een held is niet moediger dan een gewone man, maar hij is dapper vijf minuten langer.

— Ralph Waldo Emerson


Be yourself; no base imitator of another, but your best self. There is something which you can do better than another. Listen to the inward voice and bravely obey that. Do the things at which you are great, not what you were never made for.

NL: Wees jezelf; geen basis imitator van een ander, maar je beste zelf. Er is iets wat je beter kunt doen dan een ander. Luister naar de innerlijke stem en gehoorzaam dat dapper. Doe de dingen waarop je groot bent, niet waar je nooit voor gemaakt bent.

— Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance and Other Essays


Fear defeats more people than any other one thing in the world.

NL: Angst verslaat meer mensen dan enig ander ding in de wereld.

— Ralph Waldo Emerson


Life consists of what man is thinking about all day.

NL: Het leven bestaat uit waar de mens de hele dag aan denkt.

— Ralph Waldo Emerson


None of us will ever accomplish anything excellent or commanding except when he listens to this whisper which is heard by him alone.

NL: Niemand van ons zal ooit iets goeds doen of bevelen, behalve wanneer hij luistert naar deze fluistering die door hem alleen wordt gehoord.

— Ralph Waldo Emerson


The reward of a thing well done is having done it.

NL: De beloning van iets goed gedaan is het hebben gedaan.

— Ralph Waldo Emerson


That which we persist in doing becomes easier to do, not that the nature of the thing has changed, but our power to do so is increased.

NL: Dat wat we blijven doen wordt makkelijker, niet dat de aard van het ding is veranderd, maar onze macht om dat te doen wordt vergroot.

— Ralph Waldo Emerson


If the stars should appear but one night every thousand years how man would marvel and adore.

NL: Als de sterren maar elke duizend jaar één nacht zouden verschijnen… hoe zou de mens zich verwonderen en aanbidden.

— Ralph Waldo Emerson


When you were born you were crying and everyone else was smiling. Live your life so at the end, your’re the one who is smiling and everyone else is crying.

NL: Toen je geboren werd huilde je en iedereen lachte. Leef je leven dus op het einde, jij bent degene die lacht en iedereen huilt.

— Ralph Waldo Emerson


There is one other reason for dressing well, namely that dogs respect it, and will not attack you in good clothes.

NL: Er is nog een andere reden om goed te kleden, namelijk dat honden het respecteren, en zal u niet aanvallen in goede kleren.

— Ralph Waldo Emerson


If we encounter a man of rare intellect, we should ask him what books he reads.

NL: Als we een man met zeldzame intellect tegenkomen, moeten we hem vragen welke boeken hij leest.

— Ralph Waldo Emerson


The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common.

NL: Het onveranderlijke teken van wijsheid is om het wonderbaarlijke in het gewone te zien.

— Ralph Waldo Emerson


To finish the moment, to find the journey’s end in every step of the road, to live the greatest number of good hours, is wisdom.

NL: Om het moment af te maken, om het einde van de reis te vinden in elke stap van de weg, om het grootste aantal goede uren te leven, is wijsheid.

— Ralph Waldo Emerson


The creation of a thousand forests is in one acorn

NL: De schepping van duizend bossen is in één eikel

— Ralph Waldo Emerson


For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

NL: Voor elke minuut dat je boos bent verlies je zestig seconden van geluk.

— Ralph Waldo Emerson


Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting some on yourself.

NL: Geluk is een parfum dat je niet op anderen kunt inschenken zonder het op jezelf te krijgen.

— Ralph Waldo Emerson


The happiest man is he who learns from nature the lesson of worship

NL: De gelukkigste man is hij die leert van de natuur de les van aanbidding

— Ralph Waldo Emerson, Nature


The crowning fortune of a man is to be born to some pursuit which finds him employment and happiness, whether it be to make baskets, or broadswords, or canals, or statues, or songs.

NL: Het gekroonde fortuin van een man moet geboren worden voor een achtervolging die hem werk en geluk vindt, of het nu is om manden te maken, of brede zwaarden, of kanalen, of beelden, of liedjes.

— Ralph Waldo Emerson


To fill the hour──that is happiness.

NL: Om het uur te vullen──dat is geluk.

— Ralph Waldo Emerson


Place yourself in the middle of the stream of power and wisdom which animates all whom it floats, and you are without effort impelled to truth, to right and a perfect contentment.

NL: Plaats jezelf in het midden van de stroom van kracht en wijsheid die al wie het drijft bezielt, en je bent zonder moeite gestoten naar de waarheid, naar rechts en een perfecte tevredenheid.

— Ralph Waldo Emerson, Spiritual Laws


Even in the mud and scum of things, something always, always sings.

NL: Zelfs in de modder en uitschot van dingen, iets altijd, altijd zingt.

— Ralph Waldo Emerson


Belief consists in accepting the affirmations of the soul; unbelief, in denying them.

NL: Geloof bestaat in het aanvaarden van de bevestigingen van de ziel; ongeloof, in het ontkennen ervan.

— Ralph Waldo Emerson


If the single man plants himself indomitably on his instincts, and there abides, this huge world will come around to him.

NL: Als de vrijgezel zich onoverwinnelijk op zijn instincten plant, en daar blijft, zal deze enorme wereld tot hem komen.

— Ralph Waldo Emerson


Of all the ways to lose a person, death is the kindest.

NL: Van alle manieren om een persoon te verliezen, is de dood het vriendelijkst.

— Ralph Waldo Emerson


The South-wind bringsLife, sunshine and desire,And on every mount and meadowBreathes aromatic fire;But over the dead he has no power,The lost, the lost, he cannot restore;And, looking over the hills, I mournThe darling who shall not return.

NL: De zuidwind brengt het leven, de zon en de begeerte,En op elke berg en de weide Breathes aromatisch vuur;Maar over de doden heeft hij geen macht,De verlorene, de verlorene, kan hij niet herstellen;En als ik over de heuvels kijk, treur ikDe lieveling, die niet zal terugkeren.

— Ralph Waldo Emerson


I hate quotations. Tell me what you know.

NL: Ik haat citaten. Vertel me wat je weet.

— Ralph Waldo Emerson, The Essays of Ralph Waldo Emerson


Love what is simple and beautiful. These are the essentials.

NL: Hou van wat simpel en mooi is. Dit zijn de essenties.

— Ralph Waldo Emerson, The Tao of Emerson the Tao of Emerson


By necessity, by proclivity, and by delight, we all quote.

NL: Door de noodzaak, door de procliviteit, en door de vreugde, citeren we allemaal.

— Ralph Waldo Emerson


Quotation confesses inferiority.

NL: Offerte bekent minderwaardigheid.

— Ralph Waldo Emerson, Uncollected Writings


Some people will tell you there is a great deal of poetry and fine sentiment in a chest of tea.

NL: Sommige mensen zullen je vertellen dat er veel poëzie en fijn sentiment in een kist thee zit.

— Ralph Waldo Emerson, Letters and Social Aims


Every word was once a poem.

NL: Elk woord was ooit een gedicht.

— Ralph Waldo Emerson


Everything in creation has its appointed painter or poet and remains in bondage like the princess in the fairy tale ’til its appropriate liberator comes to set it free.

NL: Alles in de schepping heeft zijn aangewezen schilder of dichter en blijft in bondage zoals de prinses in het sprookje ’tot de juiste bevrijder komt om het vrij te laten.

— Ralph Waldo Emerson


The secret of education lies in respecting the pupil. It is not for you to choose what he shall know, what he shall do. It is chosen and foreordained and he only holds the key to his own secret.

NL: Het geheim van het onderwijs ligt in het respecteren van de leerling. Het is niet aan u om te kiezen wat hij zal weten, wat hij zal doen. Het is gekozen en voorbestemd en hij heeft alleen de sleutel tot zijn eigen geheim.

— Ralph Waldo Emerson