Rainer Maria Rilke quotes | 29 quotes van Rainer Maria Rilke

Ben je op zoek naar een Rainer Maria Rilke quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rainer Maria Rilke quotes. Veel leesplezier!

Rainer Maria Rilke quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rainer Maria Rilke verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rainer Maria Rilke quotes:

Perhaps all the dragons in our lives are princesses who are only waiting to see us act, just once, with beauty and courage. Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love.

NL: Misschien zijn alle draken in ons leven prinsessen die slechts wachten om ons te zien handelen, slechts één keer, met schoonheid en moed. Misschien is alles wat ons bang maakt, in zijn diepste essentie, iets hulpeloos dat onze liefde wil.

— Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet


Believe in a love that is being stored up for you like an inheritance, and have faith that in this love there is a strength and a blessing so large that you can travel as far as you wish without having to step outside it.

NL: Geloof in een liefde die voor jullie wordt opgeslagen als een erfenis, en geloof dat er in deze liefde een kracht en een zegen is die zo groot is dat je zo ver kunt reizen als je wilt zonder er buiten te hoeven stappen.

— Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet


For one human being to love another human being: that is perhaps the most difficult task that has been given to us, the ultimate, the final problem and proof, the work for which all other work is merely preparation.

NL: Voor de ene mens om van een ander mens te houden: dat is misschien wel de moeilijkste taak die ons is gegeven, het uiteindelijke, het laatste probleem en bewijs, het werk waarvoor al het andere werk slechts voorbereiding is.

— Rainer Maria Rilke, The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke


That’s love: Two lonely persons keep each other safe and touch each other and talk to each other.

NL: Dat is liefde: Twee eenzame personen houden elkaar veilig en raken elkaar aan en praten met elkaar.

— Rainer Maria Rilke


Once the realization is accepted that even between the closest human beings infinite distances continue, a wonderful living side by side can grow, if they succeed in loving the distance between them which makes it possible for each to see the other whole against the sky.

NL: Zodra het besef wordt aanvaard dat zelfs tussen de dichtstbijzijnde menselijke wezens oneindige afstanden blijven bestaan, kan een wonderbaarlijke levende zij aan zij groeien, als zij erin slagen de afstand tussen hen te liefhebben die het voor ieder mogelijk maakt om het andere geheel tegen de hemel te zien.

— Rainer Maria Rilke


I live my life in widening circles that reach out across the world.

NL: Ik leef mijn leven in het verbreden van cirkels die over de hele wereld reiken.

— Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God


If your daily life seems poor, do not blame it; blame yourself, tell yourself that you are not poet enough to call forth its riches; for to the creator there is no poverty and no poor indifferent place.

NL: Als uw dagelijks leven arm lijkt, geef het niet de schuld; geef uzelf de schuld, vertel uzelf dat u niet dichter genoeg bent om zijn rijkdom te roepen; want aan de schepper is er geen armoede en geen arme onverschillige plaats.

— Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet


She who reconciles the ill-matched threadsOf her life, and weaves them gratefullyInto a single cloth – It’s she who drives the loudmouths from the hallAnd clears it for a different celebration.

NL: Zij die de ongeëvenaarde draden van haar leven verzoent, en ze dankbaar weeftIn een enkele doek.Het is zij die de luidruchtige monden uit de hal drijft en het voor een andere viering ontruimt.

— Rainer Maria Rilke


There are no classes in life for beginners: right away you are always asked to deal with what is most difficult.

NL: Er zijn geen klassen in het leven voor beginners: meteen wordt je altijd gevraagd om te gaan met wat het moeilijkst is.

— Rainer Maria Rilke


Why should you want to give up a child’s wise not-understanding in exchange for defensiveness and scorn, since not-understanding is, after all, a way of being alone, whereas defensiveness and scorn are a participation in precisely what, by these means, you want to separate yourself from.

NL: Waarom zou je willen opgeven dat een kind wijs is en het niet begrijpt in ruil voor defensiefheid en minachting, aangezien het niet begrijpen immers een manier is om alleen te zijn, terwijl defensiefheid en minachting een rol spelen in precies datgene waar je jezelf op deze manier van wilt scheiden.

— Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet


But suppose the endlessly dead were to wake in us some emblem:they might point to the catkins hangingfrom the empty hazel trees, or direct us to the raindescending on black earth in early spring. —And we, who always think of happinessrising, would feel the emotionthat almost baffles uswhen a happy thing falls.

NL: Maar stel dat de eindeloze doden in ons een embleem zouden ontwaken: ze zouden kunnen wijzen naar de katjes die aan de lege hazelaarbomen hangen, of ons leiden naar de regen die in het vroege voorjaar op zwarte aarde afdaalt. — En wij, die altijd denken aan geluksopstand, zouden de emotie voelen die ons bijna verbijstert als een gelukkig ding valt.

— Rainer Maria Rilke, Duino Elegies


It was not in me It came and wentI wanted to hold it It was held by wine(I no longer know what it was)

NL: Het was niet in mij Het kwam en ging Ik wilde het vasthouden Het werd gehouden door wijn(Ik weet niet meer wat het was)

— Rainer Maria Rilke


Look: the trees exist; the houseswe dwell in stand there stalwartly. Only wepass by it all, like a rush of air.And everything conspires to keep quiet about us,half out of shame perhaps, half out of some secret hope.

NL: Kijk: de bomen bestaan; de huizen waar we in wonen staan daar stevig. En alles spant samen om ons stil te houden, half uit schaamte misschien, half uit een geheime hoop.

— Rainer Maria Rilke, Duino Elegies


And now let us believe in a long year that is given to us, new, untouched, full of things that have never been, full of work that has never been done, full of tasks, claims, and demands; and let us see that we learn to take it without letting fall too much of what it has to bestow upon those who demand of it necessary, serious, and great things.

NL: En laten we nu geloven in een lang jaar dat ons gegeven is, nieuw, onaangetast, vol van dingen die nooit geweest zijn, vol van werk dat nooit gedaan is, vol van taken, eisen en eisen; en laten we zien dat we leren om het te nemen zonder te veel te laten vallen van wat het moet geven aan degenen die er behoefte aan hebben, ernstige, en grote dingen.

— Rainer Maria Rilke, Letters of Rainer Maria Rilke, 1892-1910


Who is there today who still cares about a well-finished death? No one. Even the rich, who could after all afford this luxury, are beginning to grow lazy and indifferent; the desire to have a death of one’s own is becoming more and more rare. In a short time it will be as rare as a life of one’s own.

NL: Wie is er vandaag de dag die nog om een goed afgewerkte dood geeft? Niemand. Zelfs de rijken, die zich immers deze luxe kunnen veroorloven, beginnen lui en onverschillig te worden; het verlangen om een eigen dood te hebben wordt steeds zeldzamer. In korte tijd zal het zo zeldzaam zijn als een eigen leven.

— Rainer Maria Rilke, The Notebooks of Malte Laurids Brigge


It wasn’t his, it wasn’t my fault,we both had nothing except patience,but Death has none. I saw him come (how meanly!)and I watched him as he took and took:none of it I could claim as mine.

NL: Het was niet van hem, het was niet mijn schuld, we hadden allebei niets behalve geduld, maar de dood heeft er geen. Ik zag hem komen (wat gemeen!) en ik keek naar hem zoals hij nam en nam:geen ervan kon ik claimen als de mijne.

— Rainer Maria Rilke, The Book of Images


And when suddenlythe god stopped her and, with anguish in his cry,uttered the words: ‘He has turned round’ –she comprehended nothing and said softly: ‘Who?

NL: En toen opeens de god haar tegenhield en, met angst in zijn geroep, de woorden uitsprak: “Hij heeft zich omgedraaid,” begreep zij niets en zei zachtjes: “Wie?

— Rainer Maria Rilke


Love consists of this: two solitudes that meet, protect and greet each other.

NL: Liefde bestaat uit dit: twee eenzaamheiden die elkaar ontmoeten, beschermen en begroeten.

— Rainer Maria Rilke


The purpose of life is to be defeated by greater and greater things.

NL: Het doel van het leven is om verslagen te worden door grotere en grotere dingen.

— Rainer Maria Rilke


If we surrenderedto earth’s intelligencewe could rise up rooted, like trees.

NL: Als we ons overgeven aan de intelligentie van de aarde… kunnen we opstaan als bomen.

— Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God


It is always what I have already said: always the wish that you may find patience enough in yourself to endure, and simplicity enough to believe; that you may acquire more and more confidence in that which is difficult, and in your solitude among others. And for the rest, let life happen to you. Believe me: life is right, in any case.

NL: Het is altijd wat ik al gezegd heb: altijd de wens dat je geduld genoeg vindt in jezelf om te verdragen, en eenvoud genoeg om te geloven, dat je meer en meer vertrouwen krijgt in wat moeilijk is, en in je eenzaamheid onder anderen. En voor de rest, laat het leven jou overkomen. Geloof me: het leven is in ieder geval goed.

— Rainer Maria Rilke


I live not in dreams but in contemplation of a reality that is perhaps the future.

NL: Ik leef niet in dromen, maar in overpeinzing van een realiteit die misschien de toekomst is.

— Rainer Maria Rilke


Every angel is terrifying.

NL: Elke engel is angstaanjagend.

— Rainer Maria Rilke, Duino Elegies


A billion stars go spinning through the night,glittering above your head,But in you is the presence that will bewhen all the stars are dead.

NL: Een miljard sterren draaien door de nacht, glanzend boven je hoofd, maar in jou is de aanwezigheid die zal zijn wanneer alle sterren dood zijn.

— Rainer Maria Rilke, The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke


Isn’t it time that these most ancient sorrows of ours grew fruitful? Time that we tenderly loosed ourselves from the loved one, and, unsteadily, survived: the way the arrow, suddenly all vector, survives the string to be more than itself. For abiding is nowhere.

NL: Wordt het niet tijd dat deze meest oude smarten van ons vruchtbaar worden? Tijd dat we ons teder losmaakten van de geliefde, en, onopvallend, overleefden: de manier waarop de pijl, plotseling alle vector, de snaar overleeft om meer dan zichzelf te zijn. Voor de eeuwigheid is nergens.

— Rainer Maria Rilke, Duino Elegies


If we surrenderedto earth’s intelligencewe could rise up rooted, like trees.Instead we entangle ourselvesin knots of our own makingand struggle, lonely and confused.So like children, we begin again…to fall,patiently to trust our heaviness.Even a bird has to do thatbefore he can fly.

NL: Als we ons overgaven aan de intelligentie van de aarde konden we opstaan geworteld, als bomen.In plaats daarvan verstrengelen we onszelf in knopen van onze eigen maken en strijd, eenzaam en verward.Dus zoals kinderen, beginnen we opnieuw… te vallen, geduldig om onze zwaarte te vertrouwen.Zelfs een vogel moet dat doen voordat hij kan vliegen.

— Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God


I want my own will, and I wantsimply to be with my will,as it goes toward action.And in the silent, sometimes hardly moving times,when something is coming near,I want to be with those who knowsecret things or else alone…I want to unfold.I don’t want to be folded anywhere,because where I am folded,there I am a lie.

NL: Ik wil mijn eigen wil, en ik wilimply te zijn met mijn wil, zoals het gaat naar actie.En in de stille, soms nauwelijks bewegende tijden, wanneer er iets komt in de buurt, Ik wil zijn met degenen die geheime dingen weten of anders alleen…Ik wil ontvouwen.Ik wil niet worden gevouwen overal, want waar ik ben gevouwen, daar ben ik een leugen.

— Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God


Someday you will name me, then gently place those burning holy roses in my hair.[Songs of Longing]

NL: Op een dag zul je me een naam geven, en dan zachtjes die brandende heilige rozen in mijn haar plaatsen.[Songs of Longing]

— Rainer Maria Rilke, Rainer Maria Rilke – Sämtliche Werke (Complete Works)


Works of art are of an infinite solitude, and no means of approach is so useless as criticism. Only love can touch and hold them and be fair to them.

NL: Kunstwerken zijn van een oneindige eenzaamheid, en geen enkele benadering is zo nutteloos als kritiek. Alleen liefde kan ze aanraken en vasthouden en eerlijk voor hen zijn.

— Rainer Maria Rilke