Rainbow Rowell quotes | 30 quotes van Rainbow Rowell

Ben je op zoek naar een Rainbow Rowell quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rainbow Rowell quotes. Veel leesplezier!

Rainbow Rowell quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rainbow Rowell verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rainbow Rowell quotes:

Eleanor was right. She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.

NL: Eleanor had gelijk. Ze zag er nooit leuk uit. Ze zag eruit als kunst, en kunst had er niet leuk uit moeten zien; het had je iets moeten laten voelen.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


Holding Eleanor’s hand was like holding a butterfly. Or a heartbeat. Like holding something complete, and completely alive.

NL: Eleanors hand vasthouden was als een vlinder vasthouden. Of een hartslag. Zoals iets compleet vasthouden, en volledig levend.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


What are the chances you’d ever meet someone like that? he wondered. Someone you could love forever, someone who would forever love you back? And what did you do when that person was born half a world away? The math seemed impossible.

NL: Hoe groot is de kans dat je ooit zo iemand ontmoet? Hij vroeg het zich af. Iemand waar je voor altijd van zou kunnen houden, iemand die ook voor altijd van je zou houden? En wat deed je toen die persoon een halve wereld verderop geboren werd? De wiskunde leek onmogelijk.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


Happily ever after, or even just together ever after, is not cheesy,” Wren said. “It’s the noblest, like, the most courageous thing two people can shoot for.

NL: Gelukkig ooit, of zelfs gewoon samen ooit daarna, is niet goedkoop, zei Wren. Het is de meest nobele, zoals, het meest moedige waar twee mensen voor kunnen schieten.

— Rainbow Rowell, Fangirl


Every woman wants a man who’ll fall in love with her soul as well as her body.

NL: Elke vrouw wil een man die verliefd wordt op haar ziel en haar lichaam.

— Rainbow Rowell, Attachments


I love you more than I hate everything else.

NL: Ik hou meer van je dan ik al het andere haat.

— Rainbow Rowell, Landline


The first time he’d held her hand, it felt so good that it crowded out all the bad things. It felt better than anything had ever hurt.

NL: De eerste keer dat hij haar hand vasthield, voelde het zo goed dat het alle slechte dingen verdronken. Het voelde beter dan wat dan ook.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


She smiled, and her eyes started to drift downward. “Cather…” Back up to his eyes.”You know that I’m falling in love with you, right?

NL: Ze glimlachte, en haar ogen begonnen naar beneden te drijven. “Cather…” Terug naar zijn ogen.”Je weet dat ik verliefd op je word, toch?

— Rainbow Rowell, Fangirl


It was the nicest thing she could imagine. It made her want to have his babies and give him both of her kidneys.

NL: Het was het liefste wat ze zich kon voorstellen. Het zorgde ervoor dat ze zijn baby’s wilde en hem beide nieren gaf.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


My girlfriend is sad and quiet and keeps me up all night worrying about her.

NL: Mijn vriendin is verdrietig en stil en houdt me de hele nacht bezig met haar.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


I want someone whose heart is big enough to hold me.

NL: Ik wil iemand wiens hart groot genoeg is om me vast te houden.

— Rainbow Rowell, Attachments


What you are is a fucking tragedy, Simon Snow. You literally couldn’t be a bigger mess.”He tries to kiss me, but I pull back- “And you like that?””I love it.” He says”Why?””Because we match.

NL: Wat jij bent is een verdomde tragedie, Simon Snow. Je kon letterlijk geen grotere puinhoop zijn.Hij probeert me te kussen, maar ik trek me terug.”Ik vind het geweldig.” Hij zegt: “Waarom?”Omdat we overeenkomen.

— Rainbow Rowell, Carry On


Can’t you just like a girl who likes you back?”None of them likes me back. I may as well like the one I really want.

NL: Kun je niet net als een meisje dat jou ook leuk vindt?Niemand vindt mij leuk. Ik kan net zo goed degene leuk vinden die ik echt wil.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


I let myself slip away… Just to stay sane. Just to get through it. And when I felt myself slipping too far, I held on to the one thing I’m always sure of – Blue eyes. Bronze curls. The fact that Simon Snow is the most powerful magician alive. That nothing can hurt him, not even me. That Simon Snow is alive. And I’m hopelessly in love with him.

NL: Ik liet mezelf wegglippen… om gezond te blijven. Gewoon om er doorheen te komen. En toen ik mezelf te ver voelde glijden, hield ik vast aan het enige waarvan ik altijd zeker ben – Blauwe ogen. Bronzen krullen. Het feit dat Simon Snow de machtigste goochelaar ter wereld is. Dat niets hem kan kwetsen, zelfs ik niet. Dat Simon Snow leeft. En ik ben hopeloos verliefd op hem.

— Rainbow Rowell, Carry On


I didn’t know love could leave the lights on all the time.

NL: Ik wist niet dat liefde altijd het licht aan kon laten.

— Rainbow Rowell, Attachments


You think that holding someone hard will bring them closer. You think that you can hold them so hard that you’ll still feel them, embossed on you, when you pull away.Every time Eleanor pulled away from Park, she felt the gasping loss of him.

NL: Je denkt dat iemand hard vasthouden ze dichterbij zal brengen. Je denkt dat je ze zo hard kunt vasthouden dat je ze nog steeds voelt, gegraveerd op je, als je wegtrekt.Elke keer dat Eleanor zich terugtrok uit Park, voelde ze het snakkende verlies van hem.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


You think I’m cute?” He said thinkly, pulling on her hand.She was glad he couldn’t see her face. “I think you’re…”Beautiful. Breathtaking. Like the person in a Greek myth who makes one of the gods stop caring about being a god.

NL: Vind je me leuk?” Hij zei nadenkend, trekkend aan haar hand. Ze was blij dat hij haar gezicht niet kon zien. “Ik vind je…”Prachtig. Adembenemend. Zoals de persoon in een Griekse mythe die een van de goden laat stoppen zich zorgen te maken over het zijn van een god.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


I’m sort of… coming off a bad relationship”“When did it end?”“Slightly before it started.

NL: Ik ben een soort van… uit een slechte relatie… Wanneer eindigde het?

— Rainbow Rowell, Attachments


You were the sun, and I was crashing into you.

NL: Jij was de zon, en ik crashte tegen jou.

— Rainbow Rowell, Carry On


He shakes his head, and he’s saying something, and I think I might kiss him. Because I’ve never kissed anyone before. (I was afraid I might bite.) And I’ve never wanted to kiss anyone but him. (I won’t bite. I won’t hurt him.) I just want to kiss him, then go. “Simon…,” I say. And then he kisses me.

NL: Hij schudt zijn hoofd, en hij zegt iets, en ik denk dat ik hem ga kussen. Omdat ik nog nooit iemand gekust heb. Ik was bang dat ik zou bijten. En ik heb nooit iemand anders willen kussen dan hem. Ik zal niet bijten. Ik zal hem geen pijn doen.) Ik wil hem kussen en dan gaan. “Simon…” zeg ik. En dan kust hij me.

— Rainbow Rowell, Carry On


She wanted to lose herself in him. To tie his arms around her like a tourniquet.If she showed him how much she needed him, he’d run away.

NL: Ze wilde zichzelf in hem verliezen. Om zijn armen om haar heen te binden als een tourniquet.Als ze hem liet zien hoeveel ze hem nodig had, zou hij weglopen.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


If you can’t save your own life, is it even worth saving?

NL: Als je je eigen leven niet kunt redden, is het dan wel het redden waard?

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


I don’t want to do anything. I don’t even want to start this day because then I’ll just be expected to finish it.

NL: Ik wil niets doen. Ik wil deze dag niet eens beginnen, want dan word ik verwacht dat ik het afmaak.

— Rainbow Rowell, Fangirl


Don’t bite his face, Eleanor told herself. It’s disturbing and needy and never happens in situation comedies or movies that end with big kisses.

NL: Niet in zijn gezicht bijten, Eleanor zei het tegen zichzelf. Het is verontrustend en behoeftig en gebeurt nooit in situatie komedies of films die eindigen met grote kusjes.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


Emergency dance party–go away.

NL: Emergency dance party, ga weg.

— Rainbow Rowell, Fangirl


He’s still looking in my eyes. Staring me down like he did that dragon, chin tilted and locked. “I’m not the Chosen One,” he says.I meet his gaze and sneer. My arm is a steel band around his waist. “I choose you,” I say. “Simon Snow, I choose you.

NL: Hij kijkt nog steeds in mijn ogen. Mij naar beneden staren alsof hij die draak deed, kin gekanteld en vergrendeld. “Ik ben niet de Uitverkorene,” zegt hij.Ik ontmoet zijn blik en grijns. Mijn arm is een stalen band rond zijn middel. “Ik kies jou,” zeg ik. ‘Simon Snow, ik kies jou.

— Rainbow Rowell, Carry On


There’s no reason to think we’re going to stop loving each other,’ he said. ‘And there’s every reason to think that we won’t.

NL: Er is geen reden om te denken dat we stoppen van elkaar te houden, zei hij. En er is alle reden om te denken dat we dat niet zullen doen.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


There’s only one of him, she thought, and he’s right here.He knows I’ll like a song before I’ve heard it. He laughs before I even get to the punch line. There’s a place on his chest, just below his throat, that makes me want to let him open doors for me.There’s only one of him.

NL: Er is maar één van hem, dacht ze, en hij is hier.Hij weet dat ik een liedje leuk vind voordat ik het gehoord heb. Hij lacht voordat ik bij de clou kom. Er is een plek op zijn borst, net onder zijn keel, waardoor ik hem deuren voor mij wil laten openen.Er is maar één van hem.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park


When she opened her door, Levi was sitting in the hallway, his legs bent in front of him, hunched forward on his knees. He looked up when she stepped out.“I’m such an idiot,” he said.Cath fell between his knees and hugged him.“I can’t believe I said that,” he said. “I can’t even go nine hours without seeing you.

NL: Toen ze haar deur opendeed, zat Levi in de gang, zijn benen gebogen voor hem, naar voren gebogen op zijn knieën. Hij keek op toen ze stapte uit.Ik ben zo’n idioot, dus zei hij.Cath viel tussen zijn knieën en omhelsde hem.Ik kan niet geloven dat ik zei dat, zei hij. Ik kan niet eens negen uur zonder jou te zien.

— Rainbow Rowell, Fangirl


I’m ending this.”No. Come on. It’s not worth it.”You are,’ he said fiercely, looking at her.’You’re worth it.

NL: Ik maak er een eind aan.’Nee. Kom op. Het is het niet waard.’Jij bent,’ zei hij fel, kijkend naar haar.Je bent het waard.

— Rainbow Rowell, Eleanor & Park