Rachel Vincent quotes | 11 quotes van Rachel Vincent

Ben je op zoek naar een Rachel Vincent quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rachel Vincent quotes. Veel leesplezier!

Rachel Vincent quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rachel Vincent verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rachel Vincent quotes:

If I love you more than you love me, I’m as good as dead. Yet I can’t make myself take it back. I can’t just walk away from you, because every time you pass by me without smiling, without touching my hand, or at least making eye contact, it feels like I’m dying inside.

NL: Als ik meer van je hou dan van mij, ben ik zo goed als dood. Toch kan ik mezelf niet dwingen het terug te nemen. Ik kan niet gewoon weglopen van je, want elke keer dat je langs me zonder te glimlachen, zonder mijn hand aan te raken, of op zijn minst het maken van oogcontact, het voelt alsof ik sterf van binnen.

— Rachel Vincent, Shift


I want you. I want you so badly I can’t stand it. When you left, it felt like the world got darker. Like I couldn’t truly see anything. Couldn’t feel anything.

NL: Ik wil jou. Ik wil je zo graag dat ik er niet tegen kan. Toen je wegging, voelde het alsof de wereld donkerder werd. Alsof ik echt niets kon zien. Ik voelde niets.

— Rachel Vincent, Alpha


You’re not lost, Kaylee. You can’t ever be lost, because I’ll always know where you are. And if I’m not there with you, I’m on my way, and nothing standing between us will be standing for very long.

NL: Je bent niet verdwaald, Kaylee. Je kunt nooit verdwaald zijn, want ik zal altijd weten waar je bent. En als ik er niet ben met jou, ben ik onderweg, en niets tussen ons zal heel lang staan.

— Rachel Vincent, Before I Wake


Some things are private. Some things needed to be said, even when the person who needed to hear them couldn’t hear anything. Ever again.

NL: Sommige dingen zijn privé. Sommige dingen moesten gezegd worden, zelfs wanneer de persoon die ze moest horen niets kon horen. Nooit meer.

— Rachel Vincent, Alpha


The worst memories stick with us, while the nice ones always seem to slip through our fingers.

NL: De slechtste herinneringen blijven bij ons, terwijl de leuke altijd door onze vingers glippen.

— Rachel Vincent, My Soul to Save


Chocolate says “I’m sorry” so much better than words.

NL: Chocolade zegt ‘het spijt me’ zoveel beter dan woorden.

— Rachel Vincent, My Soul to Save


I had no desire to hear another woman tell my boyfriend how hot he was. If I wanted him to know, I’d damn well tell him myself.

NL: Ik had geen zin om een andere vrouw te horen zeggen hoe sexy hij was. Als ik wilde dat hij het wist, zou ik het hem zelf vertellen.

— Rachel Vincent, Rogue


…don’t judge your future based on others’ mistakes.

NL: …veroordeel je toekomst niet op basis van andere fouten.

— Rachel Vincent, My Soul to Take


Ethan was loyal and funny and protective. When we were little, he was the brother most likely to make me cry—and mostly likely to wipe away my tears.

NL: Ethan was loyaal, grappig en beschermend. Toen we klein waren, was hij de broer die me waarschijnlijk liet huilen en waarschijnlijk mijn tranen wegveegde.

— Rachel Vincent, Prey


…the dead have a way of becoming saints in the eyes of their survivors…

NL: …de doden hebben een manier om heiligen te worden in de ogen van hun overlevenden…

— Rachel Vincent, My Soul to Take


Can’t clean up after you anymore, baby brother, so don’t punk out. Make it count.

NL: Ik kan niet meer na je opruimen, broertje, dus hou je gedeisd. Zorg dat het telt.

— Rachel Vincent, Reaper