Rachel Gibson quotes | 14 quotes van Rachel Gibson

Ben je op zoek naar een Rachel Gibson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rachel Gibson quotes. Veel leesplezier!

Rachel Gibson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rachel Gibson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rachel Gibson quotes:

Just because you refuse to acknowledge something, refuse to look at it or think about it, doesn’t mean it’s not there, that it doesn’t affect you and the choices you make in your life.

NL: Gewoon omdat je weigert iets te erkennen, weigert ernaar te kijken of erover na te denken, betekent niet dat het er niet is, dat het geen invloed heeft op u en de keuzes die u maakt in uw leven.

— Rachel Gibson, Tangled Up In You


I have fallen in love with you, and there is no future for us. That you burst into my life suddenly only a short time ago. That it’s too fast, too soon, and you will leave the same way you came into my life. I’ll turn around one day and you’ll be gone.

NL: Ik ben verliefd op je geworden en er is geen toekomst voor ons. Dat je opeens in mijn leven barstte… maar een korte tijd geleden. Dat het te snel is, te snel, en je zult vertrekken zoals je in mijn leven bent gekomen. Op een dag draai ik me om en ben jij weg.

— Rachel Gibson, Lola Carlyle Reveals All


I feel like I should probably ask you to leave. But I don’t really want you to go. I want you to stay, but I know you shouldn’t.- Hope

NL: Ik vind dat ik je moet vragen om weg te gaan. Maar ik wil niet echt dat je gaat. Ik wil dat je blijft, maar ik weet dat je niet moet.- Hoop

— Rachel Gibson, True Confessions


The only problem with one-man woman was that he was not a one-woman man.

NL: Het enige probleem met eenmansvrouw was dat hij geen eenmansman was.

— Rachel Gibson, I’m In No Mood For Love


Give me some sugar.

NL: Geef me wat suiker.

— Rachel Gibson, Simply Irresistible


I didn’t mean to fall in love with you, but I did.- Chelsea

NL: Ik wilde niet verliefd op je worden, maar ik deed het.- Chelsea

— Rachel Gibson, Nothing But Trouble


You want the fairy tale.” “I want a chance at it.

NL: Je wilt het sprookje.” “Ik wil een kans.

— Rachel Gibson, I’m In No Mood For Love


Snowball?”It’s white.”Meow.”It’s so girly.”This from a guy who named his poodle Princess.”his laughter died. “How do you know about Princess?”Your sister told me.

NL: Sneeuwbal?”Het is wit.” Miauw.”Het is zo meisjesachtig.”Dit van een man die zijn poedelprinses noemde.”zijn gelach stierf. “Hoe weet je van prinses?”Je zus vertelde het me.

— Rachel Gibson, Tangled Up In You


If ever there was something she needed to stick around and fight for, Luc was that something.

NL: Als er ooit iets was waar ze voor moest blijven vechten, Luc was dat iets.

— Rachel Gibson, See Jane Score


Do you really think that I don’t have anything better to do than to spend my time thinking about you? Digging up a little of the goods on Luc Martineau?”Fine lines appeared at the corners of his eyes and he laughed. “Sweetheart, there is nothing little about Luc’s goods.

NL: Denk je echt dat ik niets beters te doen heb dan aan jou te denken? Een beetje opgraven van de goederen op Luc Martineau?Fijne lijnen verscheen op de hoeken van zijn ogen en hij lachte. Lieverd, er is niets kleins aan Luc.

— Rachel Gibson, See Jane Score


For the first time since she’d pieced her heart back together, she felt a small tug at one of the strings. She dropped her hands to her sides and took a step back. The one word she’d waited to hear could destroy her carefully constructed life. “Don’t.”Don’t make me forget. Don’t make it better. Don’t make me love you again. – Autumn Haven

NL: Voor het eerst sinds ze haar hart weer aan elkaar had gescheurd, voelde ze een kleine trek aan één van de touwtjes. Ze liet haar handen aan haar zijde vallen en nam een stap terug. Het enige woord dat ze wilde horen kon haar zorgvuldig opgebouwde leven vernietigen. “Niet doen.Laat me het niet vergeten. Maak het niet beter. Laat me niet weer van je houden. – Autumn Haven

— Rachel Gibson


You never learn the first time. You always have to get hit twice before you see it coming.” He was seeing now what he’d seen that first night at Pure. A bright shiny light he wanted to catch in his hands and hold forever. If she let him.

NL: Je leert het nooit de eerste keer. Je moet altijd twee keer geslagen worden voordat je het ziet aankomen… Hij zag nu wat hij zag die eerste nacht bij Pure. Een fel glanzend licht dat hij in zijn handen wilde vangen en voor altijd wilde vasthouden. Als ze dat toelaat.

— Rachel Gibson, Any Man of Mine


Devon Hamilton-Zemaitis was a beautiful woman. Being dead didn’t change that.

NL: Devon Hamilton-Zemaitis was een mooie vrouw. Dood zijn heeft dat niet veranderd.

— Rachel Gibson, Not Another Bad Date


Kiss me, babe.”‘”No, really.” Beneath the light of a sixty-watt bulb on her porch, Adele Harris placed a hand on the chest of her latest date. “I’ve had enough excitement for one night.

NL: Kus me, schat.”‘”Nee, echt.” Onder het licht van een bol van 60 watt op haar veranda, plaatste Adele Harris een hand op de borst van haar laatste date. “Ik heb genoeg opwinding gehad voor één nacht.

— Rachel Gibson, Not Another Bad Date