Rachel E. Carter quotes | 15 quotes van Rachel E. Carter

Ben je op zoek naar een Rachel E. Carter quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rachel E. Carter quotes. Veel leesplezier!

Rachel E. Carter quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rachel E. Carter verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rachel E. Carter quotes:

I told you not to trust a wolf,” he continued. His words dripped like honeyed venom. “Because it would only ever want to break you.” Darren let out a small, harsh laugh. “Haven’t you figured it out yet? I’m the wolf, Ryiah. I guess what I really should have told you was to never trust a prince, but that’s not quite as memorable.

NL: Ik zei dat je een wolf niet moest vertrouwen, maar hij ging door. Zijn woorden dropten als honinggif. Want het zou alleen maar willen om je te breken… Darren liet een kleine, harde lach. Heb je het al door? Ik ben de wolf, Ryiah. Ik denk dat wat ik je echt had moeten vertellen was om nooit een prins te vertrouwen, maar dat is niet zo gedenkwaardig.

— Rachel E. Carter, Apprentice


I’m not that pitiful little girl you bullied last year.

NL: Ik ben niet dat zielige meisje dat je vorig jaar hebt gepest.

— Rachel E. Carter, Apprentice


People make mistakes all the time – some of us just are in more of a position to leave an impact when we do.

NL: Mensen maken de hele tijd fouten. Sommigen van ons zijn gewoon meer in een positie om een impact achter te laten als we dat doen.

— Rachel E. Carter, Apprentice


That somehow, this insufferable girl would become the one person I am forever, hopelessly, madly drawn to against my will and possibly even my better judgment.

NL: Dat op een of andere manier dit onuitstaanbare meisje de enige persoon zou worden die ik voor altijd ben, hopeloos, waanzinnig aangetrokken tegen mijn wil en mogelijk zelfs mijn beter oordeel.

— Rachel E. Carter, Apprentice


I don’t need another ‘adversity builds character’ speech, Darren. That man is a chauvinistic pig. Where’s your adversity?”Darren raised a brow. “I’m looking at it.

NL: Ik heb geen behoefte aan een andere “adversiteit bouwt karakter… speech, Darren. Die man is een chauvinistisch varken. Waar is uw tegenslag?Darren hief een wenkbrauw. Ik kijk ernaar.

— Rachel E. Carter, Apprentice


We couldn’t be friends. We couldn’t be enemies.So what were we?

NL: We konden geen vrienden zijn. We konden geen vijanden zijn, dus wat waren we?

— Rachel E. Carter, Apprentice


Someday, Ry, you are going to realize who Darren really is. He’s a prince, and he’s only going to break your heart.

NL: Op een dag, Ry, zul je je realiseren wie Darren echt is. Hij is een prins, en hij zal alleen maar je hart breken.

— Rachel E. Carter, Apprentice


Anything for Byron’s least favorite apprentice. It’s the least I can do since you took over my torch.

NL: Alles voor Byron zijn minst favoriete leerling. Het is het minste wat ik kan doen sinds je mijn fakkel overnam.

— Rachel E. Carter, Apprentice


You can be a great man and still be a fool. Many of our country’s leaders can attest to that. Were they still living.

NL: Je kunt een groot man zijn en nog steeds een dwaas zijn. Veel leiders van ons land kunnen dat bevestigen. Waren ze nog in leven.

— Rachel E. Carter, Apprentice


Three. I had just made my first, second, and third kill. Before I had even obtained my mage’s robes. I bent over and vomited into the grass. There was no pride, no justice, just the appalling sense that I had lost my innocence. That I was a monster.

NL: Drie. Ik had net mijn eerste, tweede en derde moord gepleegd. Voordat ik zelfs mijn magische gewaden had verkregen. Ik boog me voorover en kotste in het gras. Er was geen trots, geen gerechtigheid, alleen het verschrikkelijke gevoel dat ik mijn onschuld had verloren. Dat ik een monster was.

— Rachel E. Carter, Apprentice


I’m not like you. I’ve never cared about keeping relationships or sparing people’s feelings. All I’ve ever cared about is power: how to get it, and how to keep it. I told you as much when we met.

NL: Ik ben niet zoals jij. Ik heb nooit gegeven om het houden van relaties of het sparen van mensen gevoelens. Het enige waar ik ooit om gaf is macht: hoe het te krijgen, en hoe het te houden. Dat heb ik je verteld toen we elkaar ontmoetten.

— Rachel E. Carter, Apprentice


He was a prince. There was no hope in saying yes to the boy with the garnet eyes who left me reckless and confused at every turn. There was no future with him. None. Darren had duty. To the Crown. Gods only knew Priscilla and Blayne had spent enough time reminding me of that.

NL: Hij was een prins. Er was geen hoop om ja te zeggen tegen de jongen met de granaatogen die me roekeloos en verward achterliet bij elke bocht. Er was geen toekomst met hem. Geen. Darren had plicht. Op de Kroon. Goden wisten alleen dat Priscilla en Blayne me daaraan hadden herinnerd.

— Rachel E. Carter, Apprentice


Love Darren? Of course not. Love is for fools not smart enough to see the path in front of them. That’s the difference between you and I, Ryiah. I see the truth and accept Darren for what he is. You just see what you want to see. It’s why I will wear the crown and bear his children while you are left wondering why you were never good enough.

NL: Hou je van Darren? Natuurlijk niet. Liefde is voor dwazen niet slim genoeg om het pad voor hen te zien. Dat is het verschil tussen jou en mij, Ryiah. Ik zie de waarheid en accepteer Darren voor wat hij is. Je ziet gewoon wat je wilt zien. Het is waarom ik de kroon zal dragen en zijn kinderen zal baren terwijl u zich afvraagt waarom u nooit goed genoeg was.

— Rachel E. Carter, Apprentice


Well done, Darren!” Master Byron was full of praise for the prince. “What did you use to cast it?”Darren’s eyes found mine. “Something I don’t regret.

NL: Goed gedaan, Darren… Meester Byron was vol lof voor de prins. Wat heb je gebruikt om het te werpen?Darrens ogen vonden de mijne. Iets waar ik geen spijt van heb.

— Rachel E. Carter, Apprentice


So how did you do it? What makes the cold-hearted princeling mortal like the rest of us?

NL: Hoe heb je het gedaan? Wat maakt de koudhartige prinsachtige sterveling net als de rest van ons?

— Rachel E. Carter, Apprentice