Rachel Caine quotes | 27 quotes van Rachel Caine

Ben je op zoek naar een Rachel Caine quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Rachel Caine quotes. Veel leesplezier!

Rachel Caine quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Rachel Caine verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Rachel Caine quotes:

Jealous?””Maybe.””No reason. I like my ladies with a pulse.

NL: Jaloers?””Misschien.”Geen reden. Ik hou van mijn dames met een polsslag.

— Rachel Caine, Feast of Fools


In this whole screwed-up town, you’re the only thing that’s always been right to me,” he whispered. “I love you, Claire.” She saw something that might have been just a flash of panic go across his expression, but then he steadied again. “I can’t believe I’m saying this, but I do. I love you.

NL: In deze hele verknipte stad, ben je het enige dat altijd goed voor me is geweest,” fluisterde hij. “Ik hou van je, Claire.” Ze zag iets dat misschien een paniekflits was… over zijn uitdrukking gaan, maar toen bleef hij weer staan. Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar dat doe ik wel. Ik hou van je.

— Rachel Caine, Lord of Misrule


You’d be surprised what people will do for money that they wouldn’t do forlove.Myrnin.

NL: Je zou verbaasd zijn over wat mensen doen voor geld dat ze niet zouden doen voor liefde.Myrnin.

— Rachel Caine, Bite Club


I’m gonna kill him,” Eve said, or at least that was what it sounded like filtered through the pillow.Stake him right in the heart, shove garlic up his ass, and-and-“And what?” (Michael)When did you get home?” Claire demanded.Apparently just in time to hear my funeral plans. I especially like the garlic up the ass. It’s…different.

NL: Ik ga hem vermoorden,” Eve zei, of tenminste dat was hoe het klonk als gefilterd door het kussen.Steek hem recht in het hart, duw knoflook in zijn kont, en-en “En wat?” (Michael) Wanneer ben je thuis gekomen?” Claire eiste. Klaarblijkelijk net op tijd om mijn begrafenisplannen te horen. Ik hou vooral van knoflook in m’n kont. Het is… anders.

— Rachel Caine, Feast of Fools


Boys. I’d turn gay if they weren’t so sexy.

NL: Jongens. Ik zou homo worden als ze niet zo sexy waren.

— Rachel Caine, The Dead Girls’ Dance


Crap, are you thinking what I’m thinking?””I’m thinking we have about fifteen vampires and no blood,” Claire said. “Is that it?””No, I was thinking we’re out of chips. Of course that’s what I was thinking.

NL: Verdomme, denk jij wat ik denk?”Ik denk dat we ongeveer vijftien vampiers hebben en geen bloed,” zei Claire. “Is dat het?”Nee, ik dacht dat we geen chips meer hadden. Natuurlijk dacht ik dat.

— Rachel Caine, Feast of Fools


Run first,’ Shane said. ‘Mourn later.’It was the perfect motto for Morganville.

NL: Ren eerst, zei Shane. ‘Mourn later.Het was het perfecte motto voor Morganville.

— Rachel Caine, Glass Houses


That’s brain tissue. How can you-?” Claire shut her mouth, fast. “Never mind. I don’t think I wanna know.””Truly, I think that’s best. Please take it.” He showed his teeth briefly in a very unsettling grin. “I’m giving you a piece of my mind.””I so wish you hadn’t said that.

NL: Dat is hersenweefsel. Hoe kun je…?” Claire, hou haar mond, snel. “Laat maar zitten. Ik denk niet dat ik het wil weten.””Waarlijk, ik denk dat dat het beste is. Neem het alsjeblieft aan.” Hij toonde zijn tanden kort in een zeer verontrustende grijns. “Ik geef je een deel van mijn gedachten.”Ik wou dat je dat niet gezegd had.

— Rachel Caine, Feast of Fools


You’re still here. No beer. I’m not corrupting a minor.” a minor,” she pointed out. “At least for beer.””Yeah, and by the way, how much does it suck that I’m an adult if I kill somebody, and I’m not if I want a beer?

NL: Je bent er nog. Geen bier. Ik corrumpeer geen minderjarige.” een minderjarige,” zei ze. ‘Voor bier tenminste.”Ja, en trouwens, hoeveel zuigt het dat ik volwassen ben als ik iemand vermoord, en dat ben ik niet als ik een biertje wil?

— Rachel Caine, Glass Houses


My dad used to say that life’s a journey, but somebody screwed up and lost the map.

NL: Mijn vader zei altijd dat het leven een reis is, maar iemand heeft het verpest en de kaart verloren.

— Rachel Caine, Kiss of Death


[Myrnin to Claire about their costumes of Pierrot and Harlequin, respectively]”Don’t they teach you anything in your schools?”.””Pity. I suppose that’s what comes of your main education flowing from Google.

NL: [Myrnin aan Claire over hun kostuums van Pierrot en Harlequin, respectievelijk] “Leren ze je niets op school?”””Pity. Ik neem aan dat dat is wat er van je hoofdonderwijs afkomstig is van Google.

— Rachel Caine, Feast of Fools


That’s kind of a leap, but the Russian judge gave you a nine point five for style, so okay.

NL: Dat is een beetje een sprong, maar de Russische rechter gaf je een negen komma vijf voor stijl, dus oké.

— Rachel Caine, Glass Houses


You humans, always eating. I’ll make you soup. You can eat it while you keep working.” Myrnin set aside his book and walked into the back of the lab.”Don’t use the same beaker you used for poisons!” Claire yelled after him. He waved a pale hand. “I mean it!

NL: Jullie mensen, eten altijd. Ik maak soep voor je. Je kunt het opeten terwijl je blijft werken.” Myrnin zette zijn boek opzij en liep het lab in.Gebruik niet hetzelfde bekertje als voor gif. Claire schreeuwde naar hem. Hij zwaaide met een bleke hand. “Ik meen het!

— Rachel Caine, Ghost Town


She can go with us to the lab and keep Myrnin pinned down while we pull the plug, if he’s not… you know, better.””Define BETTER with that guy.””Not all fangs and raaaaar.

NL: Ze kan met ons meegaan naar het lab en Myrnin vast houden terwijl wij de stekker eruit trekken, als hij niet… Je weet wel, beter.”Define Better met die kerel.Niet alle hoektanden en raaaar.

— Rachel Caine, Ghost Town


You’re kidding,” Shane said. “Do you think I want to visit Crazy McTeeth in his lair of insanity?””No,” Claire said, “but I’m pretty sure you won’t like it if I go alone when I just kind of promised to be with you. So…?””Right. I’ve been missing Nutty McFang anyway.””Stop making up names for him.””What about Count Crackula?””Just stop.

NL: Je maakt een grapje,” zei Shane. “Denk je dat ik Crazy McTeeth wil bezoeken in zijn krankzinnige hol?”Nee,” zei Claire, “maar ik ben er vrij zeker van dat je het niet leuk vindt als ik alleen ga terwijl ik een soort van beloofde om bij je te zijn. Dus…?””Oké. Ik mis toch wel Nutty McFang.”Hou op met namen voor hem te verzinnen.”En Graaf Crackula?”Hou gewoon op.

— Rachel Caine, Last Breath


Sure,” she said, and hugged the laptop bag closer. “What could go wrong?”Michael’s eyes flashed to meet hers in the rearview mirror.Besides everything, I mean,” she said.

NL: Tuurlijk, ze zei, en knuffelde de laptop tas dichterbij. Wat kan er mis gaan?Michael zijn ogen flitste om de hare te ontmoeten in de achteruitkijkspiegel.Naast alles, ik bedoel, ze zei.

— Rachel Caine, Fade Out


Myrnin turned away to pick up his Ben Franklin spectacles, balanced them on his nose, and looked over them to say, “Don’t do drugs. I feel I ought to say that.

NL: Myrnin draaide zich om om zijn Ben Franklin bril op te pakken, ze in balans te brengen op zijn neus, en keek over hen om te zeggen, “Doe geen drugs. Ik vind dat ik dat moet zeggen.

— Rachel Caine, Ghost Town


Oliver laughed – actually laughed.”I like this new Claire,” he said. “You should work her this hard all the time, Myrnin. She’s interesting when she’s forthright.”Claire, possessed by the spirit of Eve, shot him the finger. Which made him laugh again, shake his head, and walk up the steps.

NL: Oliver lachte – echt gelachen.”Ik hou van deze nieuwe Claire,” zei hij. “Je zou haar altijd zo hard moeten bewerken, Myrnin. Ze is interessant als ze rechtuit is.Claire, bezeten door de geest van Eva, schoot hem de vinger. Wat hem weer aan het lachen maakte, zijn hoofd schudde en op de trap liep.

— Rachel Caine, Ghost Town


Don’t run I never liked fast food

NL: Ren niet weg. Ik heb nooit van fastfood gehouden.

— Rachel Caine


Maybe I should, I don’t know leave? Because this is starting to sound like one of those reality shows I don’t want to be in. Maybe you guys want to take turns in the confessional booth.

NL: Misschien moet ik, ik weet het niet verlof? Omdat dit begint te klinken als een van die reality shows waar ik niet in wil zijn. Misschien willen jullie om de beurt in de biechtstoel.

— Rachel Caine, Feast of Fools


Shut up!” Eve yelled from somewhere upstairs. “Jackass!””You know, when people say that, I just hear the word awesome,

NL: Hou je mond!” Eve schreeuwde van boven. “Jackass!”Als mensen dat zeggen, hoor ik het woord geweldig,

— Rachel Caine, Last Breath


See?” she heard Shane yell at the kitchen. “She doesn’t stomp around like a cattle stampede!””Bite me, Collins! No bacon for you, either!

NL: Zie je?” Ze hoorde Shane schreeuwen in de keuken. “Ze stampt niet rond als een veehaas!””Krijg de klere, Collins! Voor jou ook geen spek.

— Rachel Caine, Ghost Town


Promise me, Amelie, that you’ll crucify me with silver before you allow me to fall in love.”“I hardly think there’s any chance of that,” Amelie said. “I doubt you have the capacity.

NL: Beloof me, Amelie, dat je me kruisigt met zilver voordat je me toestaat om verliefd te worden.Ik denk niet dat er een kans van dat,… Amelie zei. “Ik betwijfel of je de capaciteit hebt.

— Rachel Caine, Ghost Town


Bite me, Goth princess,” Shane called from the back. “Not literally or anything.”“Maybe you should say that to Michael.”“Not funny, Eve,” Michael said.Eve raised her eyebrows and held her fingers up, measuring off about an inch. “Little bit,” she said.

NL: Bijt me, Goth prinses. Shane belde van achteren. Niet letterlijk of wat dan ook.Misschien moet je dat tegen Michael zeggen…Niet grappig, zei Eve, Michael.Eve hief haar wenkbrauwen op en hield haar vingers omhoog, meten ongeveer een inch. Een klein beetje, zei ze.

— Rachel Caine, Ghost Town


Now,” said Brandons low, cold voice. “Lets not be rude eve.

NL: Nu,” zei Brandons lage, koude stem. “Laten we niet onbeleefd zijn.

— Rachel Caine, Glass Houses


Shane kissed her one more time, lightly and softly, and fluffed her hair back from her face. “To be continued,” he said. “I hate cliff-hangers.” “Blame Eve.

NL: Shane kuste haar nog een keer, licht en zacht, en gooide haar haar terug van haar gezicht. Om vervolgd te worden, zei hij. Ik haat kliffenhangers.

— Rachel Caine, Fade Out


[Myrnin to Claire about their costumes of Pierrot and Harlequin, respectively]”Don’t they teach you anything in your sch

NL: [Myrnin aan Claire over hun kostuums van Pierrot en Harlequin, respectievelijk]”Leren ze je niets in je sch

— Rachel Caine, Feast of Fools