Philippa Gregory quotes | 10 quotes van Philippa Gregory

Ben je op zoek naar een Philippa Gregory quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Philippa Gregory quotes. Veel leesplezier!

Philippa Gregory quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Philippa Gregory verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Philippa Gregory quotes:

He promised her that he would give her everything, everything she wanted, as men in love always do. And she trusted him despite herself, as women in love always do.

NL: Hij beloofde haar dat hij haar alles zou geven, alles wat ze wilde, zoals mannen in de liefde altijd doen. En ze vertrouwde hem ondanks zichzelf, zoals vrouwen in de liefde altijd doen.

— Philippa Gregory, The White Queen


I can’t sleep, I can’t eat, I can’t do anything but think about him. At night I dream of him, all day I wait to see him, and when I do see him my heart turns over and I think I will faint with desire.

NL: Ik kan niet slapen, ik kan niet eten, ik kan niets anders doen dan aan hem denken. ’s Nachts droom ik van hem, de hele dag wacht ik om hem te zien, en als ik hem zie draait mijn hart om en ik denk dat ik zal flauwvallen van verlangen.

— Philippa Gregory, The Other Boleyn Girl


I would know you anywhere for my true love. Whoever I was and whoever you were, I would know you at once for my true love.

NL: Ik zou je overal herkennen voor mijn ware liefde. Wie ik ook was en wie je ook was, ik zou je meteen kennen voor mijn ware liefde.

— Philippa Gregory, The Other Boleyn Girl


I have given my word that only death will take me from you.

NL: Ik heb mijn woord gegeven dat alleen de dood mij van jou zal afnemen.

— Philippa Gregory


I have seen sights and travelled in countries you cannot imagine. I have been afraid and I have been in danger, and I have never for one moment thought that I would throw myself at at a man for his help.

NL: Ik heb bezienswaardigheden gezien en gereisd in landen die je je niet kunt voorstellen. Ik ben bang geweest en ik ben in gevaar geweest, en ik heb nooit gedacht dat ik me voor zijn hulp tegen een man zou keren.

— Philippa Gregory, The Queen’s Fool


When they see us dance. When they see how you look at me. When they see how I smile at you.

NL: Als ze ons zien dansen. Als ze zien hoe je naar me kijkt. Als ze zien hoe ik naar je lach.

— Philippa Gregory, The Other Boleyn Girl


We’re going’ Anne said firmly. So soon?’ Percy pleaded. ‘But stars come out at night.’Then they fade at dawn’, Anne replied. ‘This star needs to veil herself in darkness.

NL: We gaan, zei Anne. Zo snel?’ Percy pleitte. ‘Maar sterren komen’s nachts naar buiten.’Dan vervagen ze bij zonsopgang’, antwoordde Anne. Deze ster moet zich in het donker verbergen.

— Philippa Gregory, The Other Boleyn Girl


He had taken George, my beloved George, from me. And he had taken my other self: Anne.

NL: Hij had George, mijn geliefde George, van mij afgenomen. En hij had mijn andere ik meegenomen: Anne.

— Philippa Gregory, The Other Boleyn Girl


Poor little girl. Poor little girl,” Nan says, and at first I think she is speaking of the baby, perhaps it is a girl after all. But then I realize she is speaking of me, a girl of thirteen years, whose own mother has said that they can let her die as long as a son and heir is born.

NL: Arm meisje. Arm meisje,” zegt Nan, en in het begin denk ik dat ze het over de baby heeft, misschien is het toch een meisje. Maar dan realiseer ik me dat ze spreekt over mij, een meisje van dertien jaar, wiens eigen moeder heeft gezegd dat ze haar mogen laten sterven zolang er een zoon en erfgenaam is geboren.

— Philippa Gregory, The Red Queen


This is what I feared would come; this is what I have dreaded. It is not very bright and honorable as you have always thought it; it is not like a ballad. It is a muddle and a mess, and a sinful waste, and good men have died and more will follow.

NL: Dit is wat ik vreesde te komen; dit is waar ik bang voor was. Het is niet erg helder en eervol zoals jullie het altijd hebben gedacht; het is niet als een ballade. Het is een modder en een puinhoop, en een zondige verspilling, en goede mensen zijn gestorven en meer zullen volgen.

— Philippa Gregory, The Red Queen