Philip Larkin quotes | 10 quotes van Philip Larkin

Ben je op zoek naar een Philip Larkin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Philip Larkin quotes. Veel leesplezier!

Philip Larkin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Philip Larkin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Philip Larkin quotes:

What will survive of us is love.

NL: Wat van ons overleeft is liefde.

— Philip Larkin, The Whitsun Weddings


Time has transfigured them intoUntruth. The stone fidelityThey hardly meant has come to beTheir final blazon, and to proveOur almost-instinct almost true:What will survive of us is love.

NL: De tijd heeft ze veranderd in Onwaarheid. De stenen trouwZe hebben nauwelijks bedoeld om hun laatste blazon te zijn, en om te bewijzenOnze bijna-instinct bijna waar:Wat zal overleven van ons is liefde.

— Philip Larkin


I seem to walk on a transparent surface and see beneath me all the bones and wrecks and tentacles that will eventually claim me: in other words, old age, incapacity, loneliness, death of others & myself…

NL: Ik lijk op een transparant oppervlak te lopen en onder mij alle botten en wrakken en tentakels te zien die uiteindelijk op mij zullen aanspraak maken: met andere woorden, ouderdom, arbeidsongeschiktheid, eenzaamheid, dood van anderen & mezelf…

— Philip Larkin, Philip Larkin: Letters to Monica


One of the quainter quirks of life is that we shall never know who dies on the same day as we do ourselves.

NL: Een van de quainter eigenaardigheden van het leven is dat we nooit zullen weten wie op dezelfde dag sterft als wij zelf.

— Philip Larkin, Philip Larkin: Letters to Monica


he [Llewelyn Powys] has always in mind the great touchstone Death & consequently life is always judged as how far it fits us, or compensates us, for ultimately dying.

NL: Hij [Llewelyn Powys] heeft altijd gedacht aan de grote toetssteen Dood & dus het leven wordt altijd beoordeeld als hoe ver het ons past, of compenseert ons, voor uiteindelijk sterven.

— Philip Larkin, Philip Larkin: Letters to Monica


Morning, noon & bloody night,Seven sodding days a week,I slave at filthy WORK, that mightBe done by any book-drunk freak.This goes on until I kick the bucket.FUCK IT FUCK IT FUCK IT FUCK IT

NL: Morgen, middag & bloederige nacht,Zeven verdomde dagen per week, ik slaaf op smerige werk, dat zou kunnen worden gedaan door elke boek dronken freak.Dit gaat door tot ik schop de emmer.fuck het verdomd het

— Philip Larkin, Philip Larkin: Letters to Monica


So many things I had thought forgottenReturn to my mind with stranger pain:Like letters that arrive addressed to someoneWho left the house so many years ago.

NL: Zoveel dingen had ik gedacht vergetenTerugkeren naar mijn geest met vreemde pijn:Zoals brieven die komen gericht aan iemand die het huis zo vele jaren geleden verliet.

— Philip Larkin


Uncontradicting solitudeSupports me on its giant palm;And like a sea-anemoneOr simple snail, there cautiouslyUnfolds, emerges, what I am.

NL: Ontegensprekelijke eenzaamheidOndersteunt mij op zijn reusachtige palm;En als een zee-anemoneOf eenvoudige slak, daar voorzichtig Ontvouwt, verschijnt, wat ik ben.

— Philip Larkin, Collected Poems


Rather than words comes the thought of high windows:The sun-comprehending glass,And beyond it, the deep blue air, that showsNothing, and is nowhere, and is endless.

NL: In plaats van woorden komt de gedachte van hoge ramen:De zon-begrijpende glas,En verder, de diepblauwe lucht, die toontNiets, en is nergens, en is eindeloos.

— Philip Larkin, High Windows


Loneliness clarifies. Here silence standsLike heat. Here leaves unnoticed thicken, Hidden weeds flower, neglected waters quicken, Luminously-peopled air ascends; And past the poppies bluish neutral distance Ends the land suddenly beyond a beach Of shapes and shingle. Here is unfenced existence: Facing the sun, untalkative, out of reach.

NL: Eenzaamheid verduidelijkt. Hier staat stilte als hitte. Hier laat onopgemerkt dikker, Verborgen onkruid bloem, verwaarloosd water versnelt, Lichtelijk-volk lucht stijgt; En voorbij de papaver blauw neutrale afstand Eindigt het land plotseling voorbij een strand van vormen en gordelroos. Hier is onomheind bestaan: Gezicht op de zon, niet sprekend, buiten bereik.

— Philip Larkin, The Whitsun Weddings