Pella Grace quotes | 11 quotes van Pella Grace

Ben je op zoek naar een Pella Grace quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Pella Grace quotes. Veel leesplezier!

Pella Grace quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Pella Grace verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Pella Grace quotes:

Why are you dim when your face is so fucking pretty? When your eyes are bright enough to light up my whole damn world. Why?

NL: Waarom ben je zo dom als je gezicht zo mooi is? Als je ogen helder genoeg zijn om mijn hele verdomde wereld op te lichten. Waarom?

— Pella Grace, Knock Love Out


I’d lick you numb, Mariah. You have no idea the things I’m capable of.

NL: Ik zou je verdoofd likken, Mariah. Je hebt geen idee waar ik toe in staat ben.

— Pella Grace, Knock Love Out


Who loves you, Warren Valentine?” She did. I want Lilla to know that kind of love. The kind of love that never leaves or abandons.

NL: Wie houdt er van je, Warren Valentine?” Dat deed ze. Ik wil dat Lilla dat soort liefde kent. Het soort liefde dat nooit weggaat of verlaat.

— Pella Grace, Knock Love Out


I think you better hurry along with that French toast making, Stud. You know—before my fetus eats your face.”“It would be equally as delicious.

NL: Ik denk dat je beter opschiet met die wentelteefjes maken, Stud. Weet je… voordat mijn foetus je gezicht opeet… zou het net zo heerlijk zijn.

— Pella Grace, Knock Love Out


For the love of mercy, I cannot walk into mediation with a swollen vagina, Cash. Please.”I smile against her thigh, rubbing my scratchy face against the softness of her skin.“Is that what I’m doing?” Innocence—fuck no. I can’t even fake that shit.

NL: In godsnaam, ik kan niet in bemiddeling komen met een gezwollen vagina, Cash. Ik glimlach tegen haar dij, wrijven mijn krassende gezicht tegen de zachtheid van haar huid. Ik kan niet eens doen alsof.

— Pella Grace, Knock Love Out


We tangle and merge. Love and let go. No one will ever know her like I do. I’ve touched every inch of skin. I’ve explored every part of her being. I love her shy when I pull her to my hips, my lap. I love her present uncertainty for things she knows how to do so fucking good. I love her pink flushed skin all over.

NL: We knoeien en smelten samen. Liefde en loslaten. Niemand zal haar ooit kennen zoals ik. Ik heb elke centimeter huid aangeraakt. Ik heb elk deel van haar wezen onderzocht. Ik hou van haar verlegen als ik haar naar mijn heupen trek, mijn schoot. Ik hou van haar huidige onzekerheid voor dingen die ze weet hoe ze moet doen zo verdomd goed. Ik hou van haar roze rode huid overal.

— Pella Grace, Knock Love Out


I’m tickling a traced pattern over her bare hip. She’s pretending to sleep. Her smile is an idiot. A bad secret keeper.

NL: Ik kietel een getraceerd patroon over haar blote heup. Ze doet alsof ze slaapt. Haar glimlach is een idioot. Een slechte geheime bewaker.

— Pella Grace, Knock Love Out


I worked in a grocery store my whole life, Honey-girl. I know what lonely housewives think of this.”“I meant the baby, Jerk.”“Attached to me.”“You think you’re cute, don’t you?”“Are you honestly asking me this? I know you’re not debating it.

NL: Ik heb mijn hele leven in een supermarkt gewerkt, schatje. Ik weet wat eenzame huisvrouwen denken van dit. Ik weet dat je er niet over discussieert.

— Pella Grace, Knock Love Out


An artist, if you’d really like to know who’s fucking your wife.

NL: Een artiest, als je echt wilt weten wie je vrouw neukt.

— Pella Grace, Knock Love Out


I want to have an affair.

NL: Ik wil een affaire hebben.

— Pella Grace, Knock Love Out


My head is in a world of hurt. My apartment is trashed. At the end of today, I could either be dating the girl who saves my family’s future or is going to be the ending of it. When did life get so damn complicated?

NL: Mijn hoofd is in een wereld van pijn. Mijn appartement is vernield. Aan het eind van de dag, zou ik kunnen daten met het meisje dat mijn familie de toekomst redt of het einde ervan zal zijn. Sinds wanneer is het leven zo ingewikkeld?

— Pella Grace, Knock Love Out