Paulo Coelho quotes | 96 quotes van Paulo Coelho

Ben je op zoek naar een Paulo Coelho quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Paulo Coelho quotes. Veel leesplezier!

Paulo Coelho quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Paulo Coelho verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Paulo Coelho quotes:

One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.

NL: Men wordt geliefd omdat men geliefd is. Er is geen reden nodig om lief te hebben.

— Paulo Coelho, The Alchemist


When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.

NL: Wanneer we liefhebben, streven we er altijd naar om beter te worden dan we zijn. Wanneer we ernaar streven om beter te worden dan we zijn, wordt alles om ons heen ook beter.

— Paulo Coelho, The Alchemist


So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.

NL: Dus, ik hou van je omdat het hele universum samenspande om me te helpen je te vinden.

— Paulo Coelho, The Alchemist


If pain must come, may it come quickly. Because I have a life to live, and I need to live it in the best way possible. If he has to make a choice, may he make it now. Then I will either wait for him or forget him.

NL: Als de pijn moet komen, moge het snel komen. Omdat ik een leven te leven heb, en ik moet het op de best mogelijke manier leven. Als hij een keuze moet maken, mag hij het nu maken. Dan zal ik op hem wachten of hem vergeten.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.

NL: Liefde is een ongetemde kracht. Als we het proberen te beheersen, vernietigt het ons. Als we het proberen gevangen te nemen, maakt het ons tot slaaf. Als we het proberen te begrijpen, laten we ons verloren en verward voelen.

— Paulo Coelho


This is what we call love. When you are loved, you can do anything in creation. When you are loved, there’s no need at all to understand what’s happening, because everything happens within you.

NL: Dit is wat we liefde noemen. Wanneer je geliefd bent, kun je alles doen in de schepping. Wanneer je geliefd bent, is het helemaal niet nodig om te begrijpen wat er gebeurt, omdat alles in je gebeurt.

— Paulo Coelho, The Alchemist


When we meet someone and fall in love, we have a sense that the whole universe is on our side. And yet if something goes wrong, there is nothing left! How is it possible for the beauty that was there only minutes before to vanish so quickly? Life moves very fast. It rushes from heaven to hell in a matter of seconds.

NL: Als we iemand ontmoeten en verliefd worden, hebben we het gevoel dat het hele universum aan onze kant staat. En toch als er iets misgaat, is er niets meer over! Hoe is het mogelijk dat de schoonheid die er slechts enkele minuten eerder was zo snel verdwijnt? Het leven gaat heel snel. Het raast van de hemel naar de hel in een kwestie van seconden.

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


In real life, love has to be possible. Even if it is not returned right away, love can only survive when the hope exists that you will be able to win over the person you desire.

NL: In het echte leven moet liefde mogelijk zijn. Zelfs als het niet direct wordt teruggegeven, kan liefde alleen overleven als de hoop bestaat dat je in staat zult zijn om de persoon te winnen die je wenst.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


Anyone who loves in the expectation of being loved in return is wasting their time.

NL: Iedereen die liefheeft in de verwachting dat ze in ruil daarvoor bemind worden, verspilt hun tijd.

— Paulo Coelho, The Devil and Miss Prym


Anyone who is in love is making love the whole time, even when they’re not. When two bodies meet, it is just the cup overflowing. They can stay together for hours, even days. They begin the dance one day and finish it the next, or–such is the pleasure they experience–they may never finish it. No eleven minutes for them.

NL: Iedereen die verliefd is, vrijt de hele tijd, zelfs als dat niet zo is. Als twee lichamen elkaar ontmoeten, is het gewoon de beker die overstroomt. Ze kunnen uren, zelfs dagen bij elkaar blijven. De ene dag beginnen ze met dansen en de volgende dag maken ze het af, of–dat is het plezier dat ze ervaren–ze maken het misschien nooit af. Geen elf minuten voor hen.

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


After all, what is happiness? Love, they tell me. But love doesn’t bring and never has brought happiness. On the contrary, it’s a constant state of anxiety, a battlefield; it’s sleepless nights, asking ourselves all the time if we’re doing the right thing. Real love is composed of ecstasy and agony.

NL: Wat is geluk tenslotte? Liefde, zeggen ze. Maar liefde brengt geen geluk. Integendeel, het is een constante toestand van angst, een slagveld; het zijn slapeloze nachten, ons de hele tijd afvragend of we het juiste doen. Echte liefde bestaat uit extase en kwelling.

— Paulo Coelho, The Witch Of Portobello


The strongest love is the love that can demonstrate its fragility.

NL: De sterkste liefde is de liefde die zijn kwetsbaarheid kan aantonen.

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


He knew one of the women well, and had shared his universe with her. They had seen the same mountains, and the same trees, although each of them had seem them differently. She knew his weaknesses, his moments of hatred, of despair. Yet she was there at his side. They shared the same universe.

NL: Hij kende één van de vrouwen goed en had zijn universum met haar gedeeld. Zij hadden dezelfde bergen en dezelfde bomen gezien, hoewel elk van hen er anders uitzag. Ze kende zijn zwakheden, zijn momenten van haat, wanhoop. Toch was ze daar aan zijn zijde. Ze deelden hetzelfde universum.

— Paulo Coelho, The Valkyries


You will never be able to escape from your heart. So it’s better to listen to what it has to say.

NL: Je zult nooit kunnen ontsnappen uit je hart. Dus het is beter om te luisteren naar wat het te zeggen heeft.

— Paulo Coelho, The Alchemist


If you love someone, you must be prepared to set them free.

NL: Als je van iemand houdt, moet je bereid zijn om ze te bevrijden.

— Paulo Coelho, The Winner Stands Alone


Love is not a habit, a commitment, or a debt. It isn’t what romantic songs tell us it is – love simply is.

NL: Liefde is geen gewoonte, een verbintenis of een schuld. Het is niet wat romantische liedjes ons vertellen dat het is – liefde is simpelweg.

— Paulo Coelho


But how will I know who my Soulmate is?” Brida felt that this was one of the most important questions she had ever asked in her life. By taking risks’ she said to Brida. ‘ By risking failure, disappointment, disillusion, but never ceasing in you search for Love. As long as you keep looking, you will triumph in the end.

NL: Maar hoe zal ik weten wie mijn Soulmate is?… Brida vond dat dit een van de belangrijkste vragen was die ze ooit had gesteld in haar leven. Door risico’s te nemen, zei ze tegen Brida. Door het riskeren van mislukking, teleurstelling, desillusie, maar nooit in je zoektocht naar Liefde. Zolang je blijft zoeken, zul je uiteindelijk zegevieren.

— Paulo Coelho, Brida


Love like rain, can nourish from above, drenching couples with a soaking joy. But sometimes under the angry heat of life, love dries on the surface and must nourish from below, tending to its roots keeping itself alive.

NL: Liefde als regen, kan voeden van boven, drenkende koppels met een doorweekte vreugde. Maar soms onder de boze hitte van het leven, droogt liefde aan de oppervlakte en moet voeden van onder, de neiging om haar wortels in leven te houden.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


When you were in love, you were capable of learning everything and of knowing things you had never dared even to think, because love was the key to understanding all of the mysteries.

NL: Toen je verliefd was, was je in staat om alles te leren en dingen te weten die je nooit had durven denken, want liefde was de sleutel tot het begrijpen van alle mysteries.

— Paulo Coelho, Brida


Ever since time began, people have recognized their true Love by the light in their eyes.

NL: Sinds het begin van de tijd hebben mensen hun ware Liefde herkend aan het licht in hun ogen.

— Paulo Coelho


She didn’t need to understand the meaning of life; it was enough to find someone who did, and then fall asleep in his arms and sleep as a child sleeps, knowing that someone stronger than you is protecting you from all evil and all danger

NL: Ze hoefde de zin van het leven niet te begrijpen; het was genoeg om iemand te vinden die dat deed, en dan in slaap vallen in zijn armen en slapen als een kind slaapt, wetende dat iemand die sterker is dan jij je beschermt tegen alle kwaad en alle gevaar

— Paulo Coelho, Brida


Love simply is.

NL: Liefde is dat gewoon.

— Paulo Coelho, The Witch Of Portobello


In fairy tales, the princesses kiss the frogs, and the frogs become princes. In real life, the pricesses kiss princes, and the princes turn into frogs.

NL: In sprookjes kussen de prinsessen de kikkers en worden de kikkers prinsen. In het echte leven, de prijzen kus prinsen, en de prinsen veranderen in kikkers.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


I am surprised how difficult for people is to say “I love you”. They only say the three magic words when they are sure they will hear “I love you too” back. C’mon! Spread the energy of love without expecting anything! Cowards are incapable of expressing love; it is the prerogative of the brave

NL: Ik ben verbaasd hoe moeilijk het voor mensen is om “ik hou van je” te zeggen. Ze zeggen alleen de drie magische woorden als ze er zeker van zijn dat ze “ik hou ook van jou” terug zullen horen. Kom op! Verspreid de energie van liefde zonder iets te verwachten! Lafaards zijn niet in staat om liefde uit te drukken; het is het voorrecht van de dapperen

— Paulo Coelho


Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.

NL: Liefde is slechts een woord totdat iemand langskomt en het betekenis geeft.

— Paulo Coelho, Aleph


Love is a trap. When it appears, we see only its light, not its shadows.

NL: Liefde is een valstrik. Als het verschijnt, zien we alleen zijn licht, niet zijn schaduwen.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


I think that when we look for love courageously, it reveals itself, and we wind up attracting even more love. If one person really wants us, everyone does. But if we’re alone, we become even more alone. Life is strange.

NL: Ik denk dat als we moedig naar liefde zoeken, het zichzelf onthult, en we uiteindelijk nog meer liefde aantrekken. Als één persoon ons echt wil, doet iedereen dat. Maar als we alleen zijn, worden we nog alleener. Het leven is vreemd.

— Paulo Coelho


What made you fall in love with a prostitute?”“I didn’t understand it myself at the time. But I’ve thought about it since, and I think it was because, knowing that your body would never be mine alone, I had to concentrate on conquering your soul.

NL: Waarom werd je verliefd op een prostituee?Ik begreep het toen niet zelf. Maar ik heb er sindsdien over nagedacht, en ik denk dat het was omdat, wetende dat jouw lichaam nooit alleen van mij zou zijn, ik me moest concentreren op het veroveren van jouw ziel.

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


We can never judge the lives of others, because each person knows only their own pain and renunciation. It’s one thing to feel that you are on the right path, but it’s another to think that yours is the only path.

NL: We kunnen nooit het leven van anderen beoordelen, omdat elke persoon alleen zijn eigen pijn en verzaking kent. Het is één ding om te voelen dat je op het juiste pad bent, maar het is een ander om te denken dat de jouwe het enige pad is.

— Paulo Coelho


When you find your path, you must not be afraid. You need to have sufficient courage to make mistakes. Disappointment, defeat, and despair are the tools God uses to show us the way.

NL: Als je je pad vindt, moet je niet bang zijn. Je moet genoeg moed hebben om fouten te maken. Teleurstelling, nederlaag en wanhoop zijn de hulpmiddelen die God gebruikt om ons de weg te wijzen.

— Paulo Coelho, Brida


Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.

NL: Verspil je tijd niet met uitleg: mensen horen alleen wat ze willen horen.

— Paulo Coelho


I can choose either to be a victim of the world or an adventurer in search of treasure. It’s all a question of how I view my life.

NL: Ik kan kiezen om een slachtoffer van de wereld te zijn of een avonturier op zoek naar schatten. Het is allemaal een kwestie van hoe ik mijn leven zie.

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


Accept what life offers you and try to drink from every cup. All wines should be tasted; some should only be sipped, but with others, drink the whole bottle.

NL: Accepteer wat het leven je biedt en probeer uit elke beker te drinken. Alle wijnen moeten worden geproefd; sommige moeten alleen worden gedronken, maar met anderen, drink de hele fles.

— Paulo Coelho, Brida


I don’t live in either my past or my future. I’m interested only in the present. If you can concentrate always on the present, you’ll be a happy man. Life will be a party for you, a grand festival, because life is the moment we’re living now.

NL: Ik leef niet in mijn verleden of mijn toekomst. Ik ben alleen geïnteresseerd in het heden. Als je je altijd kunt concentreren op het heden, zul je een gelukkig man zijn. Het leven zal een feest voor je zijn, een groot festival, want het leven is het moment dat we nu leven.

— Paulo Coelho, The Alchemist


Life is too short, or too long, for me to allow myself the luxury of living it so badly.

NL: Het leven is te kort, of te lang, voor mij om mezelf de luxe toe te staan het zo slecht te leven.

— Paulo Coelho


How much I missed, simply because I was afraid of missing it.

NL: Hoeveel ik miste, gewoon omdat ik bang was het te missen.

— Paulo Coelho, Brida


Our true friends are those who are with us when the good things happen. They cheer us on and are pleased by our triumphs. False friends only appear at difficult times, with their sad, supportive faces, when, in fact, our suffering is serving to console them for their miserable lives.

NL: Onze echte vrienden zijn degenen die bij ons zijn als de goede dingen gebeuren. Ze juichen ons toe en zijn blij met onze triomfen. Valse vrienden verschijnen alleen in moeilijke tijden, met hun droevige, ondersteunende gezichten, terwijl in feite ons lijden hen troost voor hun ellendige leven.

— Paulo Coelho, The Zahir


Don’t bother trying to explain your emotions. Live everything as intensely as you can and keep whatever you felt as a gift from God. The best way to destroy the bridge between the visible and invisible is by trying to explain your emotions.

NL: Probeer je emoties niet uit te leggen. Leef alles zo intens als je kunt en bewaar wat je voelde als een geschenk van God. De beste manier om de brug tussen het zichtbare en onzichtbare te vernietigen is door je emoties uit te leggen.

— Paulo Coelho, Brida


You are someone who is different, but who wants to be the same as everyone else. And that in my view is a serious illness. God chose you to be different. Why are you disappointing God with this kind of attitude?

NL: Jij bent iemand die anders is, maar die hetzelfde wil zijn als iedereen. En dat is volgens mij een ernstige ziekte. God koos jou om anders te zijn. Waarom stel je God teleur met zo’n houding?

— Paulo Coelho, Veronika Decides to Die


We can never judge the lives of others, because each person knows only their own pain and renunciation.

NL: We kunnen nooit het leven van anderen beoordelen, omdat elke persoon alleen zijn eigen pijn en verzaking kent.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


When we set out on the path, we always have a fairly clear idea of what we hope to find. Women are generally seeking their Soul Mate, and men looking for Power. Neither party is really interested in learning. They simply want to reach the thing they have set as their goal.

NL: Wanneer we op het pad gaan, hebben we altijd een vrij duidelijk idee van wat we hopen te vinden. Vrouwen zoeken over het algemeen naar hun Ziel Mate, en mannen die op zoek zijn naar Macht. Geen van beide partijen is echt geïnteresseerd in leren. Ze willen gewoon het ding bereiken dat ze als hun doel hebben gesteld.

— Paulo Coelho, Brida


It is part of the human nature always to judge others very severely and,when the wind turns against us,always to find an excuse for our own misdeeds,or to blame someone else for our mistakes.

NL: H

— Paulo Coelho, Like the Flowing River


Hide your craziness behind a beautiful smile. That’s all you need.

NL: Verberg je gekte achter een mooie glimlach. Dat is alles wat je nodig hebt.

— Paulo Coelho


Life moves very fast. It rushes from Heaven to Hell in a matter of seconds.

NL: Het leven gaat heel snel. Het raast van de hemel naar de hel in een kwestie van seconden.

— Paulo Coelho


And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

NL: En als je iets wilt, spant het hele universum samen om je te helpen het te bereiken.

— Paulo Coelho, The Alchemist


It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.

NL: Het is de mogelijkheid om een droom uit te laten komen die het leven interessant maakt.

— Paulo Coelho, The Alchemist


Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.

NL: Wachten is pijnlijk. Vergeten is pijnlijk. Maar niet weten wat te doen is het ergste soort lijden.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


No matter what he does, every person on earth plays a central role in the history of the world. And normally he doesn’t know it.

NL: Wat hij ook doet, iedereen op aarde speelt een centrale rol in de geschiedenis van de wereld. Normaal weet hij het niet.

— Paulo Coelho, The Alchemist


Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day.

NL: Niets in de wereld is ooit helemaal verkeerd. Zelfs een gestopte klok is twee keer per dag goed.

— Paulo Coelho, Brida


Tears are words that need to be written.

NL: Tranen zijn woorden die geschreven moeten worden.

— Paulo Coelho


When each day is the same as the next, it’s because people fail to recognize the good things that happen in their lives every day that the sun rises.

NL: Als elke dag hetzelfde is als de volgende, is het omdat mensen de goede dingen die gebeuren in hun leven niet herkennen elke dag dat de zon opkomt.

— Paulo Coelho, The Alchemist


What’s the world’s greatest lie?… It’s this: that at a certain point in our lives, we lose control of what’s happening to us, and our lives become controlled by fate.

NL: Wat is’s werelds grootste leugen? Het is dit: dat we op een bepaald moment in ons leven de controle verliezen over wat er met ons gebeurt, en ons leven wordt beheerst door het lot.

— Paulo Coelho


Every blessing ignored becomes a curse.

NL: Elke zegen genegeerd wordt een vloek.

— Paulo Coelho, The Alchemist


We are afraid of losing what we have, whether it’s our life or our possessions and property. But this fear evaporates when we understand that our life stories and the history of the world were written by the same hand.

NL: We zijn bang om te verliezen wat we hebben, of het nu ons leven is of onze bezittingen en bezittingen. Maar deze angst verdampt als we begrijpen dat onze levensverhalen en de geschiedenis van de wereld door dezelfde hand zijn geschreven.

— Paulo Coelho


Finding one important thing in your life doesn’t mean you have togive up all the other important things.

NL: Het vinden van een belangrijk ding in je leven betekent niet dat je alle andere belangrijke dingen moet opgeven.

— Paulo Coelho, Brida


Travel is never a matter of money but of courage

NL: Reizen is nooit een kwestie van geld, maar van moed.

— Paulo Coelho, Aleph


What hurts us is what heals us

NL: Wat ons pijn doet, is wat ons geneest.

— Paulo Coelho, Aleph


Only two things can reveal life’s great secrets: suffering and love.

NL: Slechts twee dingen kunnen de grote geheimen van het leven onthullen: lijden en liefde.

— Paulo Coelho, Aleph


Go and get your things,’ he said. ‘Dreams mean work.

NL: Ga je spullen halen, zei hij. ‘Dromen betekenen werk.

— Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept


Never miss an opportunity to show your love, especially to those close to you, because we are always at our most cautious with them for fear of being hurt.

NL: Mis nooit een kans om je liefde te tonen, vooral niet aan degenen die dicht bij je staan, want we zijn altijd op onze meest voorzichtige met hen uit angst om gekwetst te worden.

— Paulo Coelho, Manuscript Found in Accra


God only allows us to see such things when he wants something to change

NL: God laat ons alleen zulke dingen zien als hij iets wil veranderen.

— Paulo Coelho, Aleph


Sometimes the best of gods gift’s arrive by the shattering of all the window panes.

NL: Soms komt het beste geschenk van de goden… door het verbrijzelen van alle ramen.

— Paulo Coelho, Brida


Life is short. Kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly

NL: Het leven is kort. Kus langzaam, lach waanzinnig, hou echt en vergeef snel

— Paulo Coelho


Words are tears that have been written down. Tears are words that need to be shed. Without them, joy loses all its brilliance and sadness has no end.

NL: Woorden zijn tranen die zijn opgeschreven. Tranen zijn woorden die moeten worden vergoten. Zonder hen verliest vreugde al zijn schittering en is er geen einde aan verdriet.

— Paulo Coelho, Aleph


So long as you do no harm to another, change your opinion once in a while. Contradict yourself without being embarrassed. This is your right. It doesn’t matter what others think -because that’s what they will think, in any case.

NL: Zolang je een ander geen kwaad doet, verander dan af en toe van mening. Vergelijk jezelf zonder je te schamen. Dit is je recht. Het maakt niet uit wat anderen denken – want dat is wat ze zullen denken, in ieder geval.

— Paulo Coelho, Maktub


One day you will wake up & there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now.

NL: Op een dag zul je wakker worden en zal er geen tijd meer zijn om de dingen te doen die je altijd al wilde. Doe het nu.

— Paulo Coelho


We have been moving along at such a fast pace that we no longer know what we are doing. Now we have to wait until our soul catches up with us.

NL: We hebben zo snel vooruitgang geboekt dat we niet meer weten wat we aan het doen zijn. Nu moeten we wachten tot onze ziel ons inhaalt.

— Paulo Coelho, Maktub


Negative desires can cause no evil if you do not allow yourself to be seduced by them.

NL: Negatieve verlangens kunnen geen kwaad veroorzaken als je jezelf niet laat verleiden door hen.

— Paulo Coelho, Maktub


The secret of life, though, is to fall seven times and to get up eight times.

NL: Het geheim van het leven is echter zeven keer vallen en acht keer opstaan.

— Paulo Coelho, The Alchemist


The simple things are also the most extraordinary things, and only the wise can see them.

NL: De simpele dingen zijn ook de meest bijzondere dingen, en alleen de wijzen kunnen ze zien.

— Paulo Coelho, The Alchemist


There are moments when troubles enter our lives and we can do nothing to avoid them.But they are there for a reason. Only when we have overcome them will we understand why they were there.

NL: Er zijn momenten waarop problemen in ons leven komen en we kunnen niets doen om ze te vermijden.Maar ze zijn er voor een reden. Pas als we ze overwonnen hebben, zullen we begrijpen waarom ze er waren.

— Paulo Coelho, The Fifth Mountain


But if you believe yourself worthy of the thing you fought so hard to get, then you become an instrument of God, you help the Soul of the World, and you understand why you are here.

NL: Maar als je gelooft dat je jezelf waardig bent voor datgene waar je zo hard voor gevochten hebt, dan word je een instrument van God, je helpt de Ziel van de Wereld, en je begrijpt waarom je hier bent.

— Paulo Coelho, The Alchemist


In the long run what people think about shepherds and bakers becomes more important for them than their own destinies.

NL: Op de lange termijn wordt wat mensen denken over herders en bakkers belangrijker voor hen dan hun eigen lot.

— Paulo Coelho


No one loses anyone, because no one owns anyone. That is the true experience of freedom: having the most important thing in the world without owning it

NL: Niemand verliest iemand, want niemand bezit iemand. Dat is de ware ervaring van vrijheid: het hebben van het belangrijkste in de wereld zonder het te bezitten

— Paulo Coelho, Eleven Minutes


Sometimes, we are so attached to our way of life that we turn down wonderful opportunities simply because we don’t know what to do with it.

NL: Soms zijn we zo gehecht aan onze manier van leven dat we prachtige kansen afwijzen omdat we niet weten wat we ermee moeten doen.

— Paulo Coelho, Like the Flowing River


Because I don’t live in either my past or my future.I’m interested only in the present”.

NL: Omdat ik noch in mijn verleden noch in mijn toekomst leef.Ik ben alleen geïnteresseerd in het heden.”

— Paulo Coelho, The Alchemist


I don’t regret my painful times, i bare my scars as if they were medals. I know that freedom has a high price, as high as that of slavery; the only difference is that you pay with pleasure and a smile, even when that that smile dimmed by tears

NL: Ik heb geen spijt van mijn pijnlijke tijden, ik kaal mijn littekens alsof het medailles waren. Ik weet dat vrijheid een hoge prijs heeft, zo hoog als die van slavernij; het enige verschil is dat je betaalt met plezier en een glimlach, zelfs wanneer die glimlach gedimd door tranen

— Paulo Coelho


A Warrior of Light values a child’s eyes because they are able to look at the world without bitterness. When he wants to find out if the person beside him is worthy of his trust, he tries to see him as a child would

NL: Een Krijger van Licht waardeert de ogen van een kind omdat ze in staat zijn om naar de wereld te kijken zonder bitterheid. Als hij wil weten of de persoon naast hem zijn vertrouwen waard is, probeert hij hem te zien als een kind.

— Paulo Coelho, Warrior of the Light


Life doesn´t come with any guarantees. You have to risk it to get the biscuit.” – The Alchemist, Paulo Cohelo –

NL: Het leven heeft geen garanties. Je moet het risico nemen om het koekje te krijgen.” De Alchemist, Paulo Cohelo…

— Paulo Coelho, The Alchemist


When you want something, he entire universe conspires to help you achieve it.

NL: Als je iets wilt, spant hij heel het universum samen om je te helpen het te bereiken.

— Paulo Coelho, The Alchemist


People are capable at anytime in their lives,of doing what they dream of

NL: Mensen zijn in staat op elk moment in hun leven te doen waar ze van dromen.

— Paulo Coelho, The Alchemist


The problem is that they don’t even realize that they’re walking a new road every day. They don’t see that the fields are new and the seasons change. All they think about is food and water

NL: Het probleem is dat ze zich niet eens realiseren dat ze elke dag op een nieuwe weg lopen. Ze zien niet dat de velden nieuw zijn en de seizoenen veranderen. Ze denken alleen aan voedsel en water.

— Paulo Coelho, The Alchemist


The secret of happiness is to see all the marvels of the world, and never to forget the drops of oil on the spoon.

NL: Het geheim van geluk is om alle wonderen van de wereld te zien, en nooit de druppels olie op de lepel te vergeten.

— Paulo Coelho, The Alchemist


JOY goes against the foundations of mathematics: it multiplies when we divide.

NL: JOY gaat tegen de fundamenten van de wiskunde in: het vermenigvuldigt zich als we delen.

— Paulo Coelho


La felicidad es una bendición, pero generalmente es también una conquista.

NL: Geluk is een zegen, maar over het algemeen is het ook een verovering.

— Paulo Coelho


There is only that moment, and the incredible certainty that everything under the sun has been written by one hand only. It is the hand that evokes love, and creates a twin soul for every person in the world. Without such love, one’s dreams would have no meaning.

NL: Er is alleen dat moment, en de ongelooflijke zekerheid dat alles onder de zon alleen door één hand is geschreven. Het is de hand die liefde oproept en een tweelingziel creëert voor elke persoon in de wereld. Zonder zo’n liefde, zouden je dromen geen betekenis hebben.

— Paulo Coelho, The Alchemist


I think that, with age, people come to realize that death is inevitable. And we need to learn to face it with serenity, wisdom and resignation. Death often frees us from a lot of senseless sufferings.

NL: Ik denk dat, met de leeftijd, mensen zich gaan realiseren dat de dood onvermijdelijk is. En we moeten leren om het onder ogen te zien met sereniteit, wijsheid en berusting. De dood bevrijdt ons vaak van een hoop zinloos lijden.

— Paulo Coelho, The Devil and Miss Prym


to die tomorrow was no worse than dying on any other day. Every day was there to be lived or to mark one’s departure from this world.

NL: Morgen sterven was niet erger dan sterven op een andere dag. Elke dag was er om geleefd te worden of om iemands vertrek van deze wereld te markeren.

— Paulo Coelho, The Alchemist


Death is our constant companion, and it is death that gives each person’s life its true meaning.

NL: De dood is onze constante metgezel, en het is de dood die ieders leven zijn ware betekenis geeft.

— Paulo Coelho, The Pilgrimage


They say that in the second before our death, each of us understands the real reason for our existence, and out of that moment, heaven or hell is born.

NL: Ze zeggen dat in de tweede voor onze dood, ieder van ons begrijpt de echte reden voor ons bestaan, en uit dat moment, de hemel of de hel is geboren.

— Paulo Coelho, Aleph


In a world where everyone struggles to survive whatever the cost, how could one judge those who decide to die?

NL: In een wereld waar iedereen worstelt om te overleven wat de kosten ook zijn, hoe kan men oordelen over degenen die besluiten te sterven?

— Paulo Coelho, Veronika Decides to Die


Love, too, was just a question of time

NL: Liefde was ook een kwestie van tijd.

— Paulo Coelho, The Devil and Miss Prym


You don’t need to climb a mountain to know that it’s high.

NL: Je hoeft geen berg te beklimmen om te weten dat het hoog is.

— Paulo Coelho, Aleph


Déjà vu is more than just that fleeting moment of surprise, instantly forgotten because we never bother with things that make no sense. It show that time doesn’t pass. It’s a leap into something we have already experienced and that is being repeated.

NL: Déjà vu is meer dan alleen dat vluchtige moment van verrassing, direct vergeten omdat we nooit moeite doen met dingen die nergens op slaan. Het laat zien dat de tijd niet voorbij gaat. Het is een sprong in iets wat we al hebben meegemaakt en dat wordt herhaald.

— Paulo Coelho, Aleph


But we must never forget that spiritual experience is above all a practical experience of love. And with love, there is no rules. (….) The heart decides, and what it decides is all that really matters.

NL: Maar we mogen nooit vergeten dat spirituele ervaring vooral een praktische ervaring van liefde is. En met liefde zijn er geen regels. (…) Het hart beslist, en wat het beslist is het enige dat er echt toe doet.

— Paulo Coelho


If someone isn’t what others want them to be, the others become angry.

NL: Als iemand niet is wat anderen willen, worden de anderen boos.

— Paulo Coelho, The Alchemist