Patrick Rothfuss quotes | 13 quotes van Patrick Rothfuss

Ben je op zoek naar een Patrick Rothfuss quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Patrick Rothfuss quotes. Veel leesplezier!

Patrick Rothfuss quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Patrick Rothfuss verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Patrick Rothfuss quotes:

There are so many men, all endlessly attempting to sweep me off my feet. And there is one of you, trying just the opposite. Making sure my feet are firm beneath me, lest I fall.

NL: Er zijn zoveel mannen, die me eindeloos proberen te verjagen. En één van jullie probeert het tegenovergestelde. Zorgen dat mijn voeten stevig onder me zijn, zodat ik niet val.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


Denna is a wild thing,” I explained. “Like a hind or a summer storm. If a storm blows down your house, or breaks a tree, you don’t say the storm was mean. It was cruel. It acted according to its nature and something unfortunately was hurt. The same is true of Denna.

NL: Denna is een wilde zaak,” legde ik uit. “Als een achterhoede of een zomerstorm. Als een storm je huis opblaast, of een boom breekt, zeg je niet dat de storm gemeen was. Het was wreed. Het handelde naar zijn aard en iets werd helaas gekwetst. Hetzelfde geldt voor Denna.

— Patrick Rothfuss, The Name of the Wind


The truth is that the world is full of dragons, and none of us are as powerful or cool as we’d like to be. And that sucks. But when you’re confronted with that fact, you can either crawl into a hole and quit, or you can get out there, take off your shoes, and Bilbo it up.

NL: De waarheid is dat de wereld vol draken zit, en niemand van ons is zo machtig of cool als we willen zijn. En dat is klote. Maar als je geconfronteerd met dat feit, kunt u ofwel kruipen in een gat en stoppen, of je kunt daar naar buiten, uit je schoenen, en Bilbo het omhoog.

— Patrick Rothfuss


Fear tends to come from ignorance. Once I knew what the problem was, it was just a problem, nothing to fear.

NL: Angst komt meestal voort uit onwetendheid. Toen ik eenmaal wist wat het probleem was, was het gewoon een probleem, niets om bang voor te zijn.

— Patrick Rothfuss, The Name of the Wind


No man is brave that has never walked a hundred miles. If you want to know the truth of who you are, walk until not a person knows your name. Travel is the great leveler, the great teacher, bitter as medicine, crueler than mirror-glass. A long stretch of road will teach you more about yourself than a hundred years of quiet.

NL: Geen man is dapper die nooit honderd mijl heeft gelopen. Als je de waarheid wilt weten over wie je bent, loop dan tot iemand je naam niet kent. Reizen is de grote leveler, de grote leraar, bitter als medicijn, wreder dan spiegel-glas. Een lange weg leert je meer over jezelf dan honderd jaar stilte.

— Patrick Rothfuss


It’s not over if you’re still here,” Chronicler said. “It’s not a tragedy if you’re still alive.

NL: Het is nog niet voorbij als je hier nog steeds bent, zei Chronicler. Het is geen tragedie als je nog leeft.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


Half of seeming clever is keeping your mouth shut at the right times.

NL: De helft van slim lijken is je mond dichthouden op de juiste momenten.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


… for most practical purposes, Tarbean had two parts: Waterside and Hillside. Waterside is where people are poor. That makes them beggars, thieves and whores. Hillside is where people are rich. That makes them solicitors, politicians and courtesans.

NL: … voor de meeste praktische doeleinden, Tarbean had twee delen: Waterside en Hillside. Waterside is waar mensen arm zijn. Dat maakt hen bedelaars, dieven en hoeren. Hillside is waar mensen rijk zijn. Dat maakt hen advocaten, politici en courtisanes.

— Patrick Rothfuss, The Name of the Wind


I’d heard you were dead.””I heard you wear a red lace corset,” I said matter-of-factly. “But I don’t believe every bit of nonsense that gets rumored about.

NL: Ik hoorde dat je dood was. “Ik hoorde dat je een rode kanten korset droeg, ik zei materie-van-feitelijk. Maar ik geloof niet elk beetje onzin dat wordt gerucht over.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


There are three things all wise men fear: the sea in storm, a night with no moon, and the anger of a gentle man.

NL: Er zijn drie dingen die alle wijzen vrezen: de zee in storm, een nacht zonder maan, en de toorn van een zachtmoedig man.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


so many thoughts, my kvothe. you know too much to be happy.

NL: Zoveel gedachten, mijn kvothe. Je weet te veel om gelukkig te zijn.

— Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear


Roses! I swear you men have all your romance from the same worn book. Flowers are a good thing, a sweet thing to give a lady. But it is always roses, always red, and always perfect hothouse blooms when they can come by them.

NL: Rozen! Ik zweer het jullie mannen hebben al jullie romantiek uit hetzelfde versleten boek. Bloemen zijn een goede zaak, een lief ding om een dame te geven. Maar het zijn altijd rozen, altijd rood, en altijd perfecte hothouse bloeit wanneer ze kunnen komen door hen.

— Patrick Rothfuss, The Name of the Wind


I should have been bolder and kissed her at the end. I should have been more cautious. I had talked too much. I had said too little.

NL: Ik had stoutmoediger moeten zijn en haar aan het eind moeten kussen. Ik had voorzichtiger moeten zijn. Ik had te veel gepraat. Ik had te weinig gezegd.

— Patrick Rothfuss, The Name of the Wind