Patrick Ness quotes | 17 quotes van Patrick Ness

Ben je op zoek naar een Patrick Ness quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Patrick Ness quotes. Veel leesplezier!

Patrick Ness quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Patrick Ness verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Patrick Ness quotes:

It’s not that you should never love something so much that it can control you.It’s that you need to love something that much so you can never be controlled.It’s not a weakness.It’s your best strength.

NL: Het is niet zo dat je nooit zoveel van iets moet houden dat het je kan beheersen.Het is dat je van iets moet houden dat je nooit onder controle kan worden gehouden.Het is geen zwakte.Het is je beste kracht.

— Patrick Ness, The Ask and the Answer


Real life is only ever just real life. Messy. What it means depends on how you look at it. The only thing you’ve got to do is find a way to live there.

NL: Het echte leven is alleen maar het echte leven. Rotzooi. Wat het betekent hangt af van hoe je het bekijkt. Het enige wat je moet doen is een manier vinden om daar te wonen.

— Patrick Ness, More Than This


We have to lie to ourselves to live. Otherwise, we’d go crazy.

NL: We moeten tegen onszelf liegen om te leven. Anders zouden we gek worden.

— Patrick Ness, More Than This


People see stories everywhere…We take random events and we put them together in a pattern so we can comfort ourselves with a story, no matter how much it obviously isn’t true…We have to lie to ourselves to live. Otherwise, we’d go crazy.

NL: M

— Patrick Ness, More Than This


You said we all want there to be more than this! Well, there’s always more than this. There’s always something you don’t know.

NL: Je zei dat we allemaal willen dat er meer is dan dit! Er is altijd meer dan dit. Er is altijd iets wat je niet weet.

— Patrick Ness, More Than This


So we forgive each other?” The crooked smile climbs up one more time. “Again?”And I look right into his eyes, right into him as far as I can see, because I want him to hear me, I want him to hear me with everything I mean and feel and say.”Always,” I say to him. “Every time.

NL: Dus we vergeven elkaar?” De kromme glimlach klimt nog een keer omhoog. “Weer?”En ik kijk recht in zijn ogen, recht in hem voor zover ik kan zien, omdat ik wil dat hij me hoort, ik wil dat hij me hoort met alles wat ik bedoel en voel en zeg.”Altijd,” zeg ik tegen hem. “Elke keer.

— Patrick Ness, The Ask and the Answer


Being a leader is making the people you love hate you a little more each day.

NL: Een leider zijn maakt de mensen waar je van houdt elke dag een beetje meer haat je.

— Patrick Ness, The Ask and the Answer


A good idea always attracts other good ideas.

NL: Een goed idee trekt altijd andere goede ideeën aan.

— Patrick Ness


Librarians are tour-guides for all of knowledge.

NL: Bibliothecarissen zijn gidsen voor alle kennis.

— Patrick Ness


You won’t,” says the Mayor, smiling again. “Everyone knows you aren’t a killer, Todd.”He pushes Viola forward again -She calls out from the pain of it -Viola, I think – -I grit my teeth and raise the rifle -I cock it -And I say what’s true -“I would kill to save her,” I say.

NL: Dat doe je niet,” zegt de burgemeester, weer lachen. “Iedereen weet dat je geen moordenaar bent, Todd.”Hij duwt Viola weer naar voren -Ze roept uit de pijn van het -Viola, ik denk –Ik grit mijn tanden en hef het geweer –Ik hak het –En ik zeg wat waar is –“Ik zou doden om haar te redden,” zeg ik.

— Patrick Ness, The Ask and the Answer


Hope may be the thing that pulls you forward, may be the thing that keeps you going, but that it’s dangerous, that it’s painful and risky, that it’s making a dare in the world and when has the world ever let us win a dare?

NL: Hoop is misschien het ding dat je vooruit trekt, misschien het ding dat je op de been houdt, maar dat het gevaarlijk is, dat het pijnlijk en riskant is, dat het een uitdaging maakt in de wereld en wanneer heeft de wereld ons ooit een uitdaging laten winnen?

— Patrick Ness, The Knife of Never Letting Go


HELP!”I race to the square, crossing it, looking all around, listening out-..It’s empty.Viola’s breathing heavy in my arms .And Haven is empty.I reach the middle of the square.I don’t see nor hear a soul.I spin around again.“HELP!” I cry.But there’s no one.Haven’s completely empty.There ain’t hope here after all.

NL: Help!.Ik race naar het plein, het oversteken, kijken rond, luisterend uit-..Het is leeg.Viola…zwaar ademen in mijn armen.En Haven is leeg.Ik bereik het midden van het plein.Ik zie niet zien of horen een ziel.Ik draai weer.HELP!Ik huil.Maar er is niemand.Haven is volledig leeg.Er ain de hoop hier na alles.

— Patrick Ness, The Knife of Never Letting Go


I think how hope may be the thing that pulls you forward, may be the thing that keeps you going, but that it’s dangerous, too, that it’s painful and risky, that it’s making a dare to the world and when has the world ever let us win a dare?

NL: Ik denk dat hoe hoop het ding kan zijn dat je vooruit trekt, misschien het ding dat je op de been houdt, maar dat het ook gevaarlijk is, dat het pijnlijk en riskant is, dat het een uitdaging voor de wereld maakt en wanneer heeft de wereld ons ooit een uitdaging laten winnen?

— Patrick Ness, The Knife of Never Letting Go


There is a brightness on her face and she keeps urging me on with tilts of her head and smiles and I think how hope may be the thing that pulls you forward, may be the thing that keeps you going, but that it’s dangerous, too, that it’s painful and risky, that it’s making a dare to the world and when has the world ever let us win a dare?

NL: Er is een helderheid op haar gezicht en ze blijft aandringen me op met kantelen van haar hoofd en glimlachen en ik denk hoe hoop kan zijn het ding dat je naar voren trekt, kan het ding dat je op de been houdt, maar dat het gevaarlijk is, ook, dat het pijnlijk en riskant is, dat het een uitdaging voor de wereld maakt en wanneer heeft de wereld ons ooit een uitdaging laten winnen?

— Patrick Ness


And then his noise falls completely silent-And he stops struggling-And looking right into my eyes-He dies.My Todd dies.

NL: En dan valt zijn geluid volledig stil-en hij stopt worstelen-en kijken recht in mijn ogen-Hij sterft.Mijn Todd sterft.

— Patrick Ness, Monsters of Men


His absence is so big it’s like he’s there.

NL: Zijn afwezigheid is zo groot dat het lijkt alsof hij daar is.

— Patrick Ness, The Knife of Never Letting Go


Death is not the end.

NL: De dood is niet het einde.

— Patrick Ness, Release