Patricia Briggs quotes | 16 quotes van Patricia Briggs

Ben je op zoek naar een Patricia Briggs quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Patricia Briggs quotes. Veel leesplezier!

Patricia Briggs quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Patricia Briggs verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Patricia Briggs quotes:

I don’t like it when I outweigh my men.

NL: Ik vind het niet leuk als ik mijn mannen overdrijf.

— Patricia Briggs, Moon Called


When life doesn’t meet your expectations, it was important to take it with grace.

NL: Als het leven niet aan je verwachtingen voldoet, was het belangrijk om het met genade te nemen.

— Patricia Briggs, When Demons Walk


The only certainty life contains is death.

NL: De enige zekerheid die het leven bevat is de dood.

— Patricia Briggs, When Demons Walk


MS. THOMPSON, it said in heavy block letters, PLEASE KEEP YOUR FELINE OFF MY PROPERTY. IF I SEE IT AGAIN, I WILL EAT IT.

NL: Ms Thompson, er stond in grote letters… dat u uw gevoelens van mijn eigendom af moest houden. Als ik het weer zie, eet ik het op.

— Patricia Briggs, Moon Called


Why is it that all cars are women?” he asked. “Because they’re fussy and demanding,” answered Zee. “Because if they were men, they’d sit around and complain instead of getting the job done,” I told him.

NL: Waarom zijn alle auto’s vrouwen?” Hij vroeg het. “Omdat ze kieskeurig en veeleisend zijn,” antwoordde Zee. “Want als het mannen waren, zaten ze te klagen in plaats van de klus te klaren,” zei ik hem.

— Patricia Briggs, Silver Borne


It is one of those lessons that every child should learn: Don’t play with fire, sharp objects, or ancient artifacts.

NL: Het is een van die lessen die elk kind moet leren: Speel niet met vuur, scherpe voorwerpen of oude artefacten.

— Patricia Briggs


Intelligent men are dangerous.

NL: Intelligente mannen zijn gevaarlijk.

— Patricia Briggs, Dragon Bones


Any idiot can put up a website.

NL: Elke idioot kan een website opzetten.

— Patricia Briggs, Blood Bound


Civilization is vastly overrated.

NL: Beschaving wordt enorm overschat.

— Patricia Briggs, On the Prowl


When I die of heart failure the next time you frighten me like that, you can put that on my gravestone—‘I didn’t mean to startle her.

NL: Als ik sterf aan hartfalen de volgende keer dat je me zo bang maakt, kun je dat op mijn grafsteen zetten.Ik wilde haar niet laten schrikken.

— Patricia Briggs, Masques


Cheeses crusty, got all musty, got damp on the stone of a peach,” I agreed. He looked blank, so I repeated it with proper emphasis. “ ChEEZ-zes crusty. Got Al -musty. Got DAMp on the StoneofapeaCH.

NL: Kaas knapperig, helemaal muf, werd vochtig op de steen van een perzik,… ik was het eens. Hij zag er leeg uit, dus ik herhaalde het met de juiste nadruk. ChEEZ-zes crusty. Ik heb Al Musty. Ik heb DAMP op de Stoneofapeach.

— Patricia Briggs, Iron Kissed


Where does a werewolf sleep? Anywhere he wants to.

NL: Waar slaapt een weerwolf? Waar hij maar wil.

— Patricia Briggs, Silver Borne


I suppose we must work on being gracious and grateful until we can do for ourselves. Someday the wheel of fate will put us in a position to be of use to them, and we will remember how much easier it is to give help than it is to accept it.

NL: Ik denk dat we moeten werken om hoffelijk en dankbaar te zijn totdat we het voor onszelf kunnen doen. Op een dag zal het rad van het lot ons in een positie brengen om voor hen nuttig te zijn, en we zullen ons herinneren hoe veel gemakkelijker het is om hulp te geven dan het is om het te accepteren.

— Patricia Briggs, River Marked


It was like being leaned on by a very heavy, warm brick. A sexy brick.

NL: Het was alsof je erop leunde door een zeer zware, warme baksteen. Een sexy baksteen.

— Patricia Briggs, Iron Kissed


She wondered that hope was so much harder then despair.

NL: Ze vroeg zich af dat hoop zoveel moeilijker was dan wanhoop.

— Patricia Briggs, Cry Wolf


I don’t say goodbye very easily, Anna. Not gracefully or prettily.Goodbye tears your heart out and leaves it a feast for carrion birds who happen by.

NL: Ik neem niet snel afscheid, Anna. Niet sierlijk of mooi.Tot ziens scheurt je hart uit en laat het een feestmaal voor aasvogels die langskomen.

— Patricia Briggs, Dead Heat