Patience Johnson quotes | 87 quotes van Patience Johnson

Ben je op zoek naar een Patience Johnson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Patience Johnson quotes. Veel leesplezier!

Patience Johnson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Patience Johnson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Patience Johnson quotes:

There is a miracle in your mess, don’t let the mess make you miss the miracle.

NL: Er zit een wonder in je puinhoop, laat de puinhoop je het wonder niet laten missen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


It’s when your plans look dead that God’s resurrection power begins to operate in your life in greater measure

NL: Het is wanneer uw plannen lijken dood dat Gods verrijzenis macht begint te werken in uw leven in grotere mate

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God is not interested in helping you finding out why you are in a mess, He is interested in fixing it.

NL: God is niet geïnteresseerd om je te helpen erachter te komen waarom je in een puinhoop zit, Hij is geïnteresseerd in het repareren ervan.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God always sees me with no make-ups on because He knew how we started.

NL: God ziet me altijd zonder make-up omdat hij wist hoe we begonnen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


There must always be an opposition because the enemy always opposes what the Lord has declared.

NL: Er moet altijd een oppositie zijn omdat de vijand zich altijd verzet tegen wat de Heer heeft verklaard.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I would rather have a man chasing JESUS than a house full of stuffs and garrage filled with big cars.

NL: Ik heb liever een man die achter JEZUS aanzit dan een huis vol spullen en rommel gevuld met grote auto’s.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I am amazed upon the many battle that we engage in, be it money, control or matters of the heart, only very few of us knows how to fight in the right way or understand who we are really fighting against. To win any battle you’ ve got to have the right strategy and resources because victories don’t come by accident.

NL: Ik ben verbaasd over de vele strijd die we voeren, of het nu gaat om geld, controle of zaken van het hart, slechts zeer weinigen van ons weten hoe we op de juiste manier moeten vechten of begrijpen tegen wie we werkelijk vechten. Om elke strijd te winnen moet je de juiste strategie en middelen hebben omdat overwinningen niet per ongeluk komen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


All the failures in my life freed me from all my fears so that I can succeed.

NL: Alle mislukkingen in mijn leven bevrijdden me van al mijn angsten zodat ik kon slagen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I am a bit old fashion but I believe in prayer, I believe prayer can move mountain. Prayer might not be our responsibility but it is a good starting place. It can give us heaven’s prospectives on human problems. I know we need to do a bit more than pray but that doesn’t mean we don’t need to pray.

NL: Ik ben een beetje ouderwets, maar ik geloof in gebed, ik geloof dat gebed kan bewegen berg. Gebed is misschien niet onze verantwoordelijkheid, maar het is een goede startplaats. Het kan ons de toekomst van de hemel over menselijke problemen geven. Ik weet dat we meer moeten doen dan bidden, maar dat betekent niet dat we niet hoeven te bidden.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Sometimes what not to do is more important than what to do. Sometimes when you are in crisis, when frustration are high or when you are under pressure, what you don’t do is more important than what you do. Don’t be afraid. ….

NL: Soms is wat je niet moet doen belangrijker dan wat je moet doen. Soms als je in een crisis zit, als frustratie hoog is of als je onder druk staat, is wat je niet doet belangrijker dan wat je doet. Wees niet bang. ….

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


If you never listen, you can’t see. The devil has got so many people so disconnected that they cannot even listen or even sense when the Lord is speaking.

NL: Als je nooit luistert, zie je niets. De duivel heeft zoveel mensen zo losgekoppeld dat ze niet eens kunnen luisteren of zelfs voelen wanneer de Heer spreekt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Christians we cannot be allowed to be fractured at a time like this. There are more of us, there are more of light in us than in the agents of darkness.

NL: Christenen mogen niet gebroken worden op een moment als dit. Er zijn er meer van ons, er is meer licht in ons dan in de agenten van de duisternis.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Man’s panic does not produce God’s power…..sometimes you need to pray before you post on social media.

NL: De paniek van de mens brengt Gods kracht niet voort… soms moet je bidden voordat je op sociale media komt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


At a time like this maybe the world is looking at us not just at a miracle crusade or sunday church service but the way we are living. Maybe they want to see whether what our Master left for us worked for us; there is a counter spirit to the spirit of fear, it is the love of God.

NL: Op een moment als dit misschien kijkt de wereld naar ons niet alleen naar een wonder kruistocht of zondag kerkdienst, maar de manier waarop we leven. Misschien willen ze zien of wat onze Meester voor ons achterliet, voor ons werkte; er is een tegenzin voor de geest van angst, het is de liefde van God.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


This is not the first time that the world has been in a mess but you are still God, you left us on the earth, not only to preach in a building but to be the church beyond the buildings.

NL: Dit is niet de eerste keer dat de wereld in een puinhoop is geweest, maar je bent nog steeds God, je liet ons op de aarde, niet alleen om te prediken in een gebouw, maar om de kerk achter de gebouwen te zijn.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The agenda of the Media is not to inform you, they don’t care about you, they are trying to show you the truth. There are some intelligent Christians but they can’t find them and put on the air …for instance me

NL: De agenda van de Media is niet om jullie te informeren, ze geven niet om jullie, ze proberen jullie de waarheid te laten zien. Er zijn een aantal intelligente christenen, maar ze kunnen ze niet vinden en in de lucht zetten… bijvoorbeeld ik

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Be careful the mistake of yesterday always lives with tomorrow.

NL: Wees voorzichtig de fout van gisteren leeft altijd met morgen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I don’t want to settle down because God has satisfied me and heard my prayers. I want to stay hungry and thirsty for the things of God.

NL: Ik wil me niet settelen omdat God mij tevreden heeft gesteld en mijn gebeden heeft gehoord. Ik wil hongerig en dorstig blijven naar de dingen van God.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The presence of crisis does not prove the absence of God. I think in time of crisis Christians should rise up and point to the world on something bigger. The crisis is an opportunity for us to proclaim to the children of darkness what we proclaim in the light.

NL: De aanwezigheid van crisis bewijst niet de afwezigheid van God. Ik denk dat in tijden van crisis christenen moeten opstaan en wijzen naar de wereld op iets groters. De crisis is een kans voor ons om aan de kinderen van de duisternis te verkondigen wat wij in het licht verkondigen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God always wants us to see things from heaven’s prospective. You may not be doing much to your community but what you are is so important. You are significant.

NL: God wil altijd dat we dingen zien vanuit de toekomst van de hemel. Je doet misschien niet veel met je gemeenschap, maar wat je bent is zo belangrijk. Je bent belangrijk.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Five minutes after something happened might not be the best time for you to get into your Facebook and tell everybody. Men’s panic does not produce God’s power.

NL: Vijf minuten nadat er iets gebeurd is is misschien niet het beste moment voor je om in je Facebook te komen en het iedereen te vertellen. De paniek van de mensen brengt Gods kracht niet voort.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Conflict is much the same, injustice and inequality is nothing new to our generation only the contest has changed because not only that everyone has opinion but they also have an opportunity to voice it and that is a bit dangerous.

NL: Conflict is veel hetzelfde, onrecht en ongelijkheid is niets nieuws voor onze generatie alleen de wedstrijd is veranderd omdat niet alleen iedereen een mening heeft, maar ze ook een kans hebben om het te zeggen en dat is een beetje gevaarlijk.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The conflict hasn’t gotten worst but the contest has really changed………….

NL: Het conflict is niet erg geworden, maar de wedstrijd is echt veranderd……..

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I am so happy that I grew up knowing the word of God, the spirit of discernment in me is 24hrs activated, I can differentiate between light and darkness. I put on the amour of God even when the whole world is going to hell, I refuse to join them. The light in me shall overshadow every power of darkness.

NL: Ik ben zo blij dat ik opgroeide met het weten van het woord van God, de geest van onderscheiding in mij is 24u geactiveerd, ik kan onderscheid maken tussen licht en duisternis. Ik doe de amour van God aan, zelfs als de hele wereld naar de hel gaat, weiger ik me bij hen aan te sluiten. Het licht in mij zal elke kracht van duisternis overschaduwen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


All of my life God has allowed me to share prospectives with people who are different. You cannot lead people whose prospective you are not willing to understand.

NL: Mijn hele leven heeft God mij toegestaan om mijn toekomst te delen met mensen die anders zijn. Je kunt mensen niet leiden wiens toekomst je niet wilt begrijpen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Surrounded by enemies, surrounded by evil, surrounded by darkness, injustice…….”don’t be afraid , those who are with us are more than those who are with them”2 Kings 6:16

NL: Omringd door vijanden, omringd door kwaad, omringd door duisternis, onrecht……… Wees niet bang, zij die bij ons zijn zijn meer dan zij die bij hen zijn”2 Koningen 6:16

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Whenever someone is a threat to the enemy there will be an attack dispatched against that person to try to minimise their effectiveness.

NL: Wanneer iemand een bedreiging voor de vijand is zal er een aanval tegen die persoon worden uitgezonden om te proberen hun effectiviteit te minimaliseren.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


There is power in the word of God if used properly.

NL: Er is kracht in het woord van God als het goed wordt gebruikt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


There is a remedy and there is a hope but the remedy is not in the political party or in places that will take you away from hope. You better run to God, that is the only place you can find both.

NL: Er is een remedie en er is hoop, maar de remedie is niet in de politieke partij of op plaatsen die je weg van hoop zullen nemen. Je kunt beter naar God rennen, dat is de enige plek waar je beide kunt vinden.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


My advice for those of you who felt being marginalised, undervalued and taken for granted; guess what? That is the Arena where God creates Leaders.

NL: Mijn advies voor degenen onder jullie die zich gemarginaliseerd, ondergewaardeerd en voor lief genomen voelden; raad eens? Dat is de Arena waar God Leiders schept.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I didn’t come from a success lineage but I am so glad that my earthly lineage is not my final story because when I gave my life to Jesus twelve years back, God interrupted my story.

NL: Ik kom niet uit een succesvolle afkomst, maar ik ben zo blij dat mijn aardse afkomst niet mijn laatste verhaal is want toen ik mijn leven gaf aan Jezus twaalf jaar terug, onderbrak God mijn verhaal.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Parents never you make church and studying the word of God optional for your children. If they are in your house, get them up, teach them the word of God, the greatest awards, PhD or achievements any child could have is to grow up in the word of God. I and my family are living witness and it is extending to our third generation.

NL: Ouders maken nooit de kerk en het bestuderen van het woord van God optioneel voor uw kinderen. Als ze in uw huis zijn, haal ze op, leer ze het woord van God, de grootste prijzen, PhD of prestaties elk kind zou kunnen hebben is om op te groeien in het woord van God. Ik en mijn familie zijn getuige en het strekt zich uit tot onze derde generatie.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I do not have any trust fund, I have always trusted God for all my funds.

NL: Ik heb geen trustfonds, ik heb God altijd vertrouwd voor al mijn fondsen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Whenever you are in transition it is always important to choose the words that you use. You call it crises in your life and I call it transition.

NL: Wanneer je in transitie bent is het altijd belangrijk om de woorden te kiezen die je gebruikt. Je noemt het crises in je leven en ik noem het overgang.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


All my pains has always increased my sense of purpose.

NL: Al mijn pijnen hebben altijd mijn gevoel voor doel vergroot.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


If God gives you a gift and you don’t know what to do with it, it won’t make you happy. Some of you God gave a wonderful husband but you can’t make a home and some of you God gave a wonderful wife but you can’t make a good husband. Some of you can’t even unwrap the gift so that you can appreciate it.

NL: Als God je een gave geeft en je weet niet wat je ermee moet doen, zal het je niet gelukkig maken. Sommigen van jullie gaf God een geweldige echtgenoot maar jullie kunnen geen thuis maken en sommigen van jullie gaf God een geweldige vrouw maar jullie kunnen geen goede echtgenoot zijn. Sommigen van jullie kunnen het cadeau niet eens uitpakken zodat jullie het kunnen waarderen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


If you can feed in the presence of your enemies, if you can be blessed under the weight of burdens, when you praise God in pain, it is preparation for provision.

NL: Als jullie in de aanwezigheid van jullie vijanden kunnen voeden, als jullie gezegend kunnen worden onder het gewicht van de lasten, wanneer jullie God in pijn prijzen, dan is het een voorbereiding op voorzieningen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


When you do away with God you become your own god, because you recognise no greater power in the universe than yourself.

NL: Wanneer je God wegdoet, word je je eigen god, omdat je geen grotere kracht in het universum herkent dan jezelf.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I have graduated to the extent of not asking what is happening in my life because I trust the maker(God).

NL: Ik ben afgestudeerd in de mate van niet vragen wat er gebeurt in mijn leven omdat ik vertrouw op de maker(God).

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I have my priorities and I know my purpose. I do not Praise God because of my pain but I praise Him because of what the pain is producing.

NL: Ik heb mijn prioriteiten en ik ken mijn doel. Ik prijs God niet vanwege mijn pijn, maar ik prijs Hem vanwege wat de pijn veroorzaakt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


When you praise God in pain, it is preparing you for provision.

NL: En wanneer jullie Allah loven in pijn, dan is dat jullie voorbereiding op het levensonderhoud.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The things I call crisis and all the things that were coming after me are all coming to serve the purpose of God in my life.

NL: De dingen die ik crisis noem en alle dingen die achter me aan kwamen komen allemaal om het doel van God te dienen in mijn leven.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God made my enemies to serve me in my absence. God made the things that conspired to destroy me feed me into the place that He was preparing for me. I am a big girl and I can handle trouble and my enemies.

NL: God heeft mijn vijanden gemaakt om mij te dienen in mijn afwezigheid. God maakte de dingen die samenspanden om mij te vernietigen, voeden me in de plaats die Hij bereidde voor mij. Ik ben een grote meid en ik kan problemen en vijanden aan.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God prepared a table before me in the presence of my insecurity, in the presence of my deficits, in the presence of my addictions, in the presence of my confusions, in the presence of what I have lost, in the presence of the threat that I won’t make it, in the presence of my enemies, I am looking straight ahead.

NL: God bereidde een tafel voor mij in de aanwezigheid van mijn onzekerheid, in de aanwezigheid van mijn tekorten, in de aanwezigheid van mijn verslavingen, in de aanwezigheid van mijn verwarringen, in de aanwezigheid van wat ik heb verloren, in de aanwezigheid van de dreiging die ik niet zal maken, in de aanwezigheid van mijn vijanden, ik kijk recht vooruit.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Learn to eat with your enemies all around you but most of all thank God for his presence. Keep your eyes fixed to the presence of God in the presence of your enemies.

NL: Leer te eten met je vijanden om je heen, maar vooral dank God voor zijn aanwezigheid. Houd uw ogen gericht op de aanwezigheid van God in de aanwezigheid van uw vijanden.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I have learned to thank God for what I cannot see, I have learned to trust God with what I cannot.

NL: Ik heb geleerd God te danken voor wat ik niet kan zien, ik heb geleerd om God te vertrouwen met wat ik niet kan.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Do you know that you can be surrounded by all these blessings, all these relationships, goodness, provisions, opportunities? But if you don’t know how to turn the blessing into praise, it will turn into pride and your life will never be filled with joy because your heart has holes in it.

NL: Weet je dat je omringd kunt worden door al deze zegeningen, al die relaties, goedheid, proviand, kansen? Maar als je niet weet hoe je de zegen moet veranderen in lof, zal het veranderen in trots en je leven zal nooit vervuld worden van vreugde omdat je hart gaten in het heeft.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Sometimes the fact that you can’t sense God isn’t an indication that He is not there. It is just an indication that you are hanging out in the wrong place.The cave is not a physical location, it is a state of mind.

NL: Soms is het feit dat je God niet kunt voelen geen indicatie dat Hij er niet is. Het is slechts een indicatie dat je op de verkeerde plaats rondhangt.De grot is geen fysieke locatie, het is een gemoedstoestand.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


You will always end up in frustration whenever you try to produce outside your purpose.

NL: Je zult altijd eindigen in frustratie wanneer je probeert te produceren buiten je doel.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Sometimes God wraps destiny in what we perceive as just another day. The same day that David’s father asked him to go and deliver bread to his brothers in the field was the same day that God used him to bring goliath down. Take every minute in your life serious.

NL: Soms wrapt God het lot in wat we waarnemen als gewoon een andere dag. Op dezelfde dag dat Davids vader hem vroeg om te gaan en brood te leveren aan zijn broeders in het veld, was dezelfde dag dat God hem gebruikte om Goliath neer te halen. Neem elke minuut in je leven serieus.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Real faith looks beneath the surface. Real faith knows that faith works sometimes in dark places. Real faith knows that sometimes in order to see a change, you will have to steer through your situation to really see it.

NL: Echte geloof kijkt onder de oppervlakte. Echt geloof weet dat geloof soms werkt op donkere plaatsen. Het echte geloof weet dat je soms om een verandering te zien, door je situatie heen moet sturen om het echt te zien.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God’s perspectives requires persistence. To have God’s perspective in the world we live in requires persistence.

NL: Gods perspectieven vereisen volharding. Om Gods perspectief te hebben in de wereld waarin we leven, vereist doorzettingsvermogen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Have you ever asked yourself this question “what can God do through me?” The preacher has no platform if the people has no sense of mission.

NL: Heb je je ooit afgevraagd wat God via mij kan doen? De predikant heeft geen platform als de mensen geen gevoel voor missie hebben.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


In dealing with us, God always starts with our motives. What do you want for the people? What does God wants for his people? What do you want Him to do for you; that’s is a starting place.

NL: Door met ons om te gaan, begint God altijd met onze motieven. Wat wil je voor de mensen? Wat wil God voor zijn volk? Wat wil je dat Hij voor je doet; dat is een startplaats.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Blind barthimus used his mouth and his feet to affect what wasn’t working in his life? What do you use to affect what’s not working in your life? God is not interested in your perfection, He is interested in your participation. It is your participation that attracts the presence of God.

NL: Blinde Barthimus gebruikte zijn mond en zijn voeten om te beïnvloeden wat niet werkte in zijn leven? Wat heb je gebruikt om te beïnvloeden wat niet werkt in je leven? God is niet geïnteresseerd in uw perfectie, Hij is geïnteresseerd in uw deelname. Het is jullie deelname die de aanwezigheid van God aantrekt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I don’t just have only the peace of God, I do also have a God who gives peace, not just resources but the revelation of His presence.

NL: Ik heb niet alleen de vrede van God, ik heb ook een God die vrede geeft, niet alleen middelen, maar de openbaring van Zijn aanwezigheid.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Be anxious for no thing, be concerned about the state of your soul and that of your children, be concerned about God’s work in the world; these are genuine concern but when it comes to the things in your life…..be not anxious. If God is for us who can be against us?

NL: Wees bezorgd om niets, maak je zorgen over de staat van je ziel en die van je kinderen, maak je zorgen over Gods werk in de wereld; dit zijn echte zorgen, maar als het gaat om de dingen in je leven…. wees niet bezorgd. Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Don’t think because you can’t affect something at a great level that God can’t use you in a great way. David didn’t even train one day with the armies but He won the war. He didn’t even have a weapon but he killed a giant.

NL: Denk niet omdat je iets op een groot niveau niet kan beïnvloeden dat God je niet op een geweldige manier kan gebruiken. David trainde niet eens een dag met de legers, maar hij won de oorlog. Hij had niet eens een wapen, maar hij doodde een reus.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God wants to use you right where you are with what you have not what you do not have.

NL: God wil je gebruiken waar je bent met wat je niet hebt wat je niet hebt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Some people want to kill goliath but they do not want to attend to sheep. How can God use you to kill giants if you cannot follow simple instructions?

NL: Sommige mensen willen Goliath doden, maar ze willen niet naar schapen. Hoe kan God je gebruiken om reuzen te doden als je geen eenvoudige instructies kunt volgen?

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Sometimes we want God to use us to do big things when we would not even want to do the basics.

NL: Soms willen we dat God ons gebruikt om grote dingen te doen als we niet eens de basis willen doen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


You don’t have to position yourself in front of people to be used by God. You don’t have to convince anyone that you are good enough for the voice of God, just be grateful that God chooses who He wills and once He is ready to use you, no devil in hell can stop Him.

NL: Je hoeft jezelf niet voor mensen te positioneren om door God gebruikt te worden. Je hoeft niemand te overtuigen dat je goed genoeg bent voor de stem van God, wees gewoon dankbaar dat God kiest wie Hij wil en als Hij klaar is om je te gebruiken, kan geen duivel in de hel Hem tegenhouden.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


You can’t disappoint what God has appointed.

NL: Je kunt niet teleurstellen wat God heeft aangesteld.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


If you can’t see the assets in you, it will be hard for you to export it to the world. Recognise who you are and the world will recognise you.

NL: Als je de activa in je niet kunt zien, zal het moeilijk voor je zijn om het naar de wereld te exporteren. Herken wie je bent en de wereld zal je herkennen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


People run around looking for millions of likes in their life and on the social media but do you know what? If you get just one true like from just one who loves you the most, it surpasses all other millions. God loves you the most even without make over.

NL: Mensen rennen rond op zoek naar miljoenen likes in hun leven en op de sociale media, maar weet je wat? Als je er maar één krijgt zoals van iemand die het meest van je houdt, dan overstijgt het alle andere miljoenen. God bemint jullie het meest, zelfs zonder dat het voorbij is.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


In God’s presence I find peace that is much deeper than any disappointment. I will grow and I understand I can’t grow myself, that is why I need God and His grace.

NL: In Gods aanwezigheid vind ik vrede die veel dieper is dan enige teleurstelling. Ik zal groeien en ik begrijp dat ik mezelf niet kan laten groeien, daarom heb ik God en Zijn genade nodig.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I am so glad that God’s disappointment in me is not greater than his love and I still have a Destiny. I am growing in grace and mercy because that is the only soil that can produce the kind of life that God desires.

NL: Ik ben zo blij dat Gods teleurstelling in mij niet groter is dan zijn liefde en ik heb nog steeds een lot. Ik groei in genade en barmhartigheid omdat dat de enige grond is die het soort leven kan produceren dat God wenst.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God’s voice will be heard in the cave but only His visions will be revealed to you on the mountain. (A bit deep). God will always love you and will always speak to you but when you lose your perspective, you won’t see his plan.

NL: Gods stem zal gehoord worden in de grot, maar alleen Zijn visioenen zullen aan jullie geopenbaard worden op de berg. (Een beetje diep). God zal altijd van je houden en altijd tot je spreken maar als je je perspectief verliest, zul je zijn plan niet zien.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Some people are disappointed in their life because they are trying to use the tools that God did not authorised them to use in their life, trying to build on a purpose that is not even attached in their personality.

NL: Sommige mensen zijn teleurgesteld in hun leven omdat ze proberen om de instrumenten te gebruiken die God hen niet geautoriseerd heeft om in hun leven te gebruiken, proberend om te bouwen op een doel dat niet eens verbonden is met hun persoonlijkheid.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God always have a perfect way for every imperfect situations.

NL: God heeft altijd een perfecte manier voor elke onvolmaakte situatie.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The size of a plane does not change the weather but it will get you above it. The size of your faith may not change your situation but it will get you over it.

NL: De grootte van een vliegtuig verandert het weer niet, maar het zal je erboven brengen. De grootte van je geloof kan je situatie niet veranderen, maar het zal je er overheen krijgen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The more desperate the situation, the more opportunity for miracle. If you need something from God, you need to be at the right place, the right position and at the right time

NL: Hoe wanhopiger de situatie is, hoe meer kans op wonderen. Als je iets van God nodig hebt, moet je op de juiste plaats zijn, de juiste positie en op het juiste moment

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Do you want to feel better or do you want to get well are two different things. Some people go to church to feel better but never get well. Some come to church for comfort and leave unchanged. And that is what sin represents. ..it is a place to be comfortable thereby feeling normal in your own disfunction.

NL: Wil je je beter voelen of wil je beter worden zijn twee verschillende dingen. Sommige mensen gaan naar de kerk om zich beter te voelen, maar worden nooit beter. Sommigen komen naar de kerk voor comfort en verlaten ongewijzigd. En dat is wat zonde vertegenwoordigt. ..het is een plek om comfortabel te zijn waardoor je je normaal voelt in je eigen disfunctionering.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Stop praying to God to change your marriage or your finances because you might end up seeing that you are the one that need the change not your marriage or finances.

NL: Stop met bidden tot God om uw huwelijk of uw financiën te veranderen omdat u uiteindelijk zou kunnen zien dat u degene bent die de verandering niet uw huwelijk of financiën nodig hebt.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


What you see and what you listen to will determine how high you will go.

NL: Wat je ziet en waar je naar luistert zal bepalen hoe hoog je gaat.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


It is weird to me on how people will come to church frequently and have absolutely no desire or intention to change anything about their life based on what they experienced in the church.

NL: Het is vreemd voor mij over hoe mensen vaak naar de kerk zullen komen en absoluut geen verlangen of intentie hebben om iets aan hun leven te veranderen op basis van wat ze ervaren hebben in de kerk.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Have you ever make out time to ask God if there is anything or anybody you need to drop in your life? Are you still holding on to offences? When is the right time to drop it?I am sure once you make this attempt He will show you.I declare that God is going to set some captives free.

NL: Heb je ooit tijd gemaakt om God te vragen of er iets of iemand is die je in je leven moet laten vallen? Hou je je nog steeds vast aan strafbare feiten? Wanneer is het juiste moment om het te laten vallen?Ik ben er zeker van dat zodra je deze poging doet Hij je zal laten zien.Ik verklaar dat God een aantal gevangenen vrij zal laten.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Offence is an event, offended is a decision. Offence and offended we have to live through it but to stay offended? To live in that place denies the very nature of the salvation that you claimed to have received.

NL: Misdaad is een gebeurtenis, beledigd is een beslissing. Beledigd en beledigd moeten we het overleven, maar beledigd blijven? Om op die plaats te leven ontkent de aard van de redding die jullie beweerden te hebben ontvangen.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


I didn’t get to God by effort or title, I got there by invitation. God can lift you quickly if you let Him. He really cares.

NL: Ik kwam niet bij God door moeite of titel, maar door uitnodiging. God kan je snel optillen als je Hem toestaat. Hij geeft er echt om.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Being married or being in a close relationship is not based on how quickly you can get offended but on how you are ready to drop the offences, get over it and move ahead.

NL: Getrouwd zijn of een hechte relatie hebben is niet gebaseerd op hoe snel je beledigd kunt raken, maar op hoe je klaar bent om de overtredingen te laten vallen, er overheen te komen en verder te gaan.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


Before Marriage opposite attracts, after marriage opposite attacks☺. Just telling you the truth.

NL: Voordat het huwelijk tegenover elkaar trekt, na het huwelijk tegenover aanvallen. Ik vertel je de waarheid.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


God takes two and make them one but satan takes one and make it two.

NL: God neemt er twee en maakt ze één, maar satan neemt er één en maakt er twee van.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


The closer the relationship, the greater the opportunities for intimacy. However the greater the opportunity the closer to offence. (A bit deep). Nobody can really make you mad more than someone that you really love. Nobody can hurt you like the somebody you have given your heart to.

NL: Hoe nauwer de relatie, hoe groter de mogelijkheden voor intimiteit. Maar hoe groter de kans hoe dichter bij de overtreding. (Een beetje diep). Niemand kan je meer kwaad maken dan iemand van wie je echt houdt. Niemand kan je pijn doen zoals degene aan wie je je hart hebt gegeven.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


You can’t love me if you don’t love you, you can’t think of nothing to do with me if you can’t think of nothing to do with yourself, stop feeling sorry for yourself and tidy up, clean up the apartment until you get a house, do that job until you build your own company. Look at what you have and think on how to make it better.

NL: Je kunt niet van me houden als je niet van jezelf houdt, je kunt niets met mij te maken hebben als je niets met jezelf te maken kunt hebben, stoppen met medelijden met jezelf en opruimen, het appartement opruimen tot je een huis hebt, dat werk doen totdat je je eigen bedrijf opbouwt. Kijk naar wat je hebt en denk erover na hoe je het beter kunt maken.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


There is a throne up there and someone is sitting on it. It is not you, the economy or your government. My God is still on the throne and I shall not worry.

NL: Er is een troon daarboven en er zit iemand op. Jij bent het niet, de economie of je regering. Mijn God is nog steeds op de troon en ik zal me geen zorgen maken.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


My faith gives me the ability to say, whatever is next, I’m ready. If it is Hillary or Trump I am ready because they might sit on the desk but they do not sit on the throne.

NL: Mijn geloof geeft me de mogelijkheid om te zeggen, wat er ook komt, ik ben er klaar voor. Als het Hillary of Trump is ben ik klaar omdat ze misschien op het bureau zitten maar ze zitten niet op de troon.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder


You don’t have to feel grateful in order to be grateful.

NL: Je hoeft je niet dankbaar te voelen om dankbaar te zijn.

— Patience Johnson, Why Does an Orderly God Allow Disorder