Pamela Clare quotes | 12 quotes van Pamela Clare

Ben je op zoek naar een Pamela Clare quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Pamela Clare quotes. Veel leesplezier!

Pamela Clare quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Pamela Clare verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Pamela Clare quotes:

He held up the AK-47, the muscles in his arm bunching against the weight. “This is an assault rifle.” Then held up the handgun. “This is a semi-automatic pistol.” Then he gave a little thrust of his hips and looked down at his penis. “That is my gun. As you’ve discovered, it’s pumpaction like a shotgun , but it doesn’t fire bullets.

NL: Hij hield de AK-47 omhoog, de spieren in zijn arm tegen het gewicht. Dit is een aanvalsgeweer. Dit is een semi-automatisch pistool.Vervolgens gaf hij een kleine stoot van zijn heupen en keek naar beneden op zijn penis. Dat is mijn pistool. Zoals je ontdekte, is het pompactie als een geweer, maar het vuurt niet kogels.

— Pamela Clare, Breaking Point


If you die, angel, it means I’m already dead.

NL: Als je sterft, engel, betekent het dat ik al dood ben.

— Pamela Clare, Breaking Point


I love you, Katherine James. I love you with everything I am. You’re the best thing that has ever happened to me. Remember that.”Gabe Rossiter

NL: Ik hou van je, Katherine James. Ik hou van je met alles wat ik ben. Je bent het beste wat me ooit is overkomen. Onthoud dat.”Gabe Rossiter

— Pamela Clare, Naked Edge


Her gaze met his, her blue eyes filled with confusion and terror – and love. If Julian hadn’t already been in love with her, that would have done it.

NL: Haar blik ontmoette de zijne, haar blauwe ogen gevuld met verwarring en terreur en liefde. Als Julian al niet verliefd op haar was geweest, was het gelukt.

— Pamela Clare, Hard Evidence


It’s not so much where I want you,Sophie, as it is how. Nothing tastes quite like a woman, and no woman tastes like you. – Marc Hunter

NL: Het is niet zozeer waar ik jou wil, Sophie, als wel hoe. Niets smaakt naar een vrouw en geen enkele vrouw smaakt naar jou. – Marc Hunter.

— Pamela Clare, Unlawful Contact


I couldn’t have gotten through any of this without you. Through all of it, you’ve been my support, my anchor. I don’t know how one man’s shoulders can possibly be so strong.”…He tilted her face up to his. “With the love I feel for you, bella, I could lift up the world.

NL: Zonder jou was ik hier niet doorheen gekomen. Door alles heen, ben je mijn steun geweest, mijn anker. Ik weet niet hoe iemands schouders zo sterk kunnen zijn.”…Hij tilde haar gezicht naar de zijne. “Met de liefde die ik voor je voel, bella, kan ik de wereld optillen.

— Pamela Clare, Striking Distance


Don’t get me wrong. I’m happy to be your morning lollipop, but I need to eat, too.

NL: Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij dat ik je ochtendlolly ben, maar ik moet ook eten.

— Pamela Clare, Striking Distance


Was he trying to rescue her?She fought not to roll her eyes. Men.

NL: Probeerde hij haar te redden?Ze vocht niet om haar ogen te rollen. Mannen.

— Pamela Clare, First Strike


He wanted to taste nothing unless it was the sweetness of her mouth, the musk of her arousal, the salt of her tears, wanted to touch nothing unless it was the silk of her hair, her soft curves, wanted to breathe nothing unless it had come from her lungs.

NL: Hij wilde niets proeven tenzij het de zoetheid van haar mond was, de muskus van haar opwinding, het zout van haar tranen, wilde niets aanraken tenzij het de zijde van haar haar was, haar zachte rondingen, wilde niets ademen tenzij het uit haar longen was gekomen.

— Pamela Clare, Striking Distance


So that’s it? You’re just going to rescue me and go?

NL: Dus dat is het? Ga je me redden en weggaan?

— Pamela Clare, First Strike


They danced slow circles in the sand, Javier singing the words to the Spanish version of the song, the melancholy music putting a strange ache in his chest, an ache he saw reflected in her eyes. Was she feeling what he was feeling?

NL: Ze dansten langzame cirkels in het zand, Javier zingen de woorden naar de Spaanse versie van het lied, de melancholische muziek die een vreemde pijn in zijn borst, een pijn die hij zag weerspiegeld in haar ogen. Voelde ze wat hij voelde?

— Pamela Clare, First Strike


She missed his voice, the music he played on his guitar, the sound of his laughter. And sex. yes, she missed that, too. Having the evenings and weekends free to whatever she wanted–something she had once cherished about being single–wasn’t nearly as satisfying as doing those things with Javier.But that’s what it meant to love a military man.

NL: Ze miste zijn stem, de muziek die hij op zijn gitaar speelde, het geluid van zijn gelach. En seks. Ja, dat heeft ze ook gemist. De avonden en weekends vrij hebben van wat ze maar wilde, iets wat ze ooit gekoesterd had over single zijn, was lang niet zo bevredigend als die dingen doen met Javier.Maar dat is wat het betekende om van een militair te houden.

— Pamela Clare