Pablo Neruda quotes | 38 quotes van Pablo Neruda

Ben je op zoek naar een Pablo Neruda quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Pablo Neruda quotes. Veel leesplezier!

Pablo Neruda quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Pablo Neruda verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Pablo Neruda quotes:

I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close.

NL: Ik hou van je zonder te weten hoe, wanneer of waar. Ik hou gewoon van je, zonder problemen of trots: Ik hou van je op deze manier omdat ik geen andere manier van liefhebben weet, maar dit, waarin er geen ik of jij is, zo intiem dat je hand op mijn borst mijn hand is, zo intiem dat wanneer ik in slaap val je ogen dicht.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.

NL: Ik hou van je als bepaalde duistere dingen worden geliefd, in het geheim, tussen de schaduw en de ziel.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


Love is so short, forgetting is so long.

NL: Liefde is zo kort, vergeten is zo lang.

— Pablo Neruda, Love: Ten Poems


I want to do with you what spring does with the cherry trees.

NL: Ik wil met jou doen wat de lente doet met de kersenbomen.

— Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair


Tonight I can write the saddest linesI loved her, and sometimes she loved me too.

NL: Vanavond kan ik de droevigste regels schrijven die ik van haar hield, en soms hield ze ook van mij.

— Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair


As if you were on fire from within.The moon lives in the lining of your skin.

NL: Alsof je van binnenuit in brand staat.De maan leeft in de voering van je huid.

— Pablo Neruda


You are like nobody since I love you.

NL: Je bent als niemand meer sinds ik van je hou.

— Pablo Neruda


In this part of the story I am the one whodies, the only one, and I will die of love because I love you,because I love you, Love, in fire and in blood.

NL: In dit deel van het verhaal ben ik degene die de enige is, en ik zal sterven aan liefde omdat ik van je hou, omdat ik van je hou, Liefde, in vuur en in bloed.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


Then love knew it was called love. And when I lifted my eyes to your name, suddenly your heart showed me my way

NL: Toen wist de liefde dat het liefde heette. En toen ik mijn ogen ophief naar jouw naam, opeens liet je hart me mijn weg zien.

— Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada; Cien sonetos de amor


I am no longer in love with her, that’s certain, but maybe I love her. Love is so short, forgetting is so long.

NL: Ik ben niet meer verliefd op haar, dat is zeker, maar misschien hou ik van haar. Liefde is zo kort, vergeten is zo lang.

— Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair


And I, infinitesima­l being, drunk with the great starry void, likeness, image of mystery, I felt myself a pure part of the abyss, I wheeled with the stars, my heart broke loose on the wind.

NL: En ik, infinitesima verzonken zijnde, dronken van de grote sterren leegte, gelijkenis, beeld van mysterie, voelde ik mezelf een puur deel van de afgrond, Ik reed met de sterren, mijn hart brak los op de wind.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


I crave your mouth, your voice, your hair.Silent and starving, I prowl through the streets. Bread does not nourish me, dawn disrupts me, all day I hunt for the liquid measure of your steps.

NL: Ik hunker naar je mond, je stem, je haar.Zacht en uitgehongerd, sluip ik door de straten. Brood voedt me niet, dageraad verstoort me, de hele dag jaag ik op de vloeibare maat van je stappen.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


Love! Love until the night collapses!

NL: Liefde! Liefde tot de nacht instort!

— Pablo Neruda, Machu Picchu


By night, Love, tie your heart to mine, and the two together in their sleep will defeat the darkness

NL: ’s Nachts, Liefde, bind je hart aan het mijne, en de twee samen in hun slaap zullen de duisternis verslaan.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


You can cut all the flowers but you cannot keep Spring from coming.

NL: Je kunt alle bloemen snijden, maar je kunt de lente niet tegenhouden.

— Pablo Neruda


Donde termina el arco iris,en tu alma o en el horizonte?Where does the rainbow end,in your soul or on the horizon?

NL: Waar eindigt de regenboog, in je ziel of aan de horizon?Where does the rainbow end,in your soul or on the Horizon?

— Pablo Neruda, The Book of Questions


Y por que el sol es tan mal amigodel caminante en el desierto?Y por que el sol es tan simpaticoen el jardin del hospital?And why is the sun such a bad companionto the traveler in the desert?And why is the sun so congenial in the hospital garden?

NL: En waarom is de zon zo slecht bevriend met de wandelaar in de woestijn?En waarom is de zon zo sympathiek in de tuin van het ziekenhuis?And why is the sun such a bad companionont the traveler in the desert?And why is the sun so congenial in the ziekenhuis garden?

— Pablo Neruda


Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.

NL: Alleen met een vurig geduld zullen we de prachtige stad veroveren die alle mensen licht, gerechtigheid en waardigheid zal geven. Dan heeft de poëzie niet voor niets gezongen.

— Pablo Neruda, Toward the Splendid City: Nobel Lecture


Absence is a house so vast that inside you will pass through its walls and hang pictures on the air.

NL: Afwezigheid is een huis zo groot dat je binnen door de muren en hangen foto’s op de lucht.

— Pablo Neruda


We the mortals touch the metals,the wind, the ocean shores, the stones,knowing they will go on, inert or burning,and I was discovering, naming all the these things:it was my destiny to love and say goodbye.

NL: Wij, de stervelingen, raken de metalen, de wind, de kusten van de oceaan, de stenen, wetende dat ze verder zullen gaan, inert of verbranden, en ik ontdekte al deze dingen: het was mijn bestemming om lief te hebben en afscheid te nemen.

— Pablo Neruda, Still Another Day


It was at that agethat poetry came in search of me.

NL: Op die leeftijd kwam de poëzie op zoek naar mij.

— Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair


I hunger for your sleek laugh and your hands the color of a furious harvest. I want to eat the sunbeams flaring in your beauty.

NL: Ik heb honger naar je strakke lach en je handen de kleur van een woedende oogst. Ik wil de zonnestralen in jouw schoonheid opeten.

— Pablo Neruda


Green was the silence, wet was the light,the month of June trembled like a butterfly.

NL: Groen was de stilte, nat was het licht, de maand juni beefde als een vlinder.

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


I want to see thirstIn the syllables,Tough fireIn the sound;Feel through the darkFor the scream.

NL: Ik wil dorst zienIn de lettergrepen, Moeilijk vuurIn het geluid; Voel door het donkerVoor de schreeuw.

— Pablo Neruda


I don’t want to go on being a root in the dark,vacillating, stretched out, shivering with sleep,downward, in the soaked guts of the earth,absorbing and thinking, eating each day.

NL: Ik wil niet langer een wortel zijn in het donker, vlooiend, uitgestrekt, rillend van slaap, naar beneden, in de doorweekte ingewanden van de aarde, absorberend en denkend, elke dag etend.

— Pablo Neruda


Love is a clash of lightnings

NL: Liefde is een botsing van bliksemen

— Pablo Neruda, 100 Love Sonnets


Poetry is an act of peace. Peace goes into the making of a poet as flour goes into the making of bread.

NL: Poëzie is een daad van vrede. Vrede gaat in het maken van een dichter als bloem gaat in het maken van brood.

— Pablo Neruda


You know how this is:if I lookat the crystal moon, at the red branchof the slow autumn at my window,if I touchnear the firethe impalpable ashor the wrinkled body of the log,everything carries me to you,as if everything that exists,aromas, light, metals,were little boatsthat sailtoward those isles of yours that wait for me.

NL: Je weet hoe dit is: als ik naar de kristalmaan kijk, naar de rode tak van de trage herfst aan mijn raam, als ik het vuur aanraak de onuitputtelijke ashor het gerimpelde lichaam van de boomstam, alles draagt me naar jou, alsof alles wat bestaat, Aromas, licht, metalen, kleine boten zijn die naar die eilanden van jou varen die op mij wachten.

— Pablo Neruda, The Captain’s Verses


I love all things, not only the grand but the infinitely small: thimble, spurs, plates, flower vases…..

NL: Ik hou van alle dingen, niet alleen de grote maar de oneindig kleine: vingerhoed, sporen, borden, bloemenvazen…..

— Pablo Neruda


Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos

NL: Ik wil met je doen wat de lente met de kersenbomen doet.

— Pablo Neruda


I grew up in this town, my poetry was born between the hill and the river, it took its voice from the rain, and like the timber, it steeped itself in the forests.

NL: Ik groeide op in deze stad, mijn poëzie werd geboren tussen de heuvel en de rivier, het nam zijn stem uit de regen, en als het hout, het stekelde zich in de bossen.

— Pablo Neruda


Our love was bornoutside the walls,in the wind,in the night,in the earth,and that’s why the clay and the flower,the mud and the rootsknow your name.

NL: Onze liefde werd geboren buiten de muren, in de wind, in de nacht, in de aarde, en dat is waarom de klei en de bloem, de modder en de wortels je naam kennen.

— Pablo Neruda


So the freshness lives onin a lemon,in the sweet-smelling house of the rind,the proportions, arcane and acerb.

NL: Dus de frisheid leeft voort in een citroen, in het zoete geurende huis van het zwoerd, de proporties, arcane en acerb.

— Pablo Neruda, Odes to Common Things


Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

NL: Ik wil het niet meer, het is waar, maar misschien wil ik het wel.De liefde is zo kort, en het is zo lang vergeten.

— Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair


Escóndeme en tus brazospor esta noche sola,mientras la lluvia rompecontra el mar y la tierrasu boca innumerable.

NL: Verberg me vannacht alleen in je armen… terwijl de regen de zee en de aarde verbreekt.

— Pablo Neruda


La heradera del dia destruida.(The heiress of the destroyed day.)

NL: De erfgename van de verwoeste dag.(The Heiress of the destroyed day.)

— Pablo Neruda


A book,a book fullof human touches,of shirts,a bookwithout loneliness, with menand tools,a bookis victory.

NL: Een boek, een boek vol menselijke aanrakingen, overhemden, een boek zonder eenzaamheid, met mannen en gereedschappen, een boek is overwinning.

— Pablo Neruda, Odes to Common Things


Soy el desesperado, la palabra sin ecos, el que lo perdiò todo, y el que todo lo tuvo.

NL: Ik ben de wanhopige, het woord zonder echo, degene die alles verloor, en degene die alles had.

— Pablo Neruda, Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada