P.G. Wodehouse quotes | 22 quotes van P.G. Wodehouse

Ben je op zoek naar een P.G. Wodehouse quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste P.G. Wodehouse quotes. Veel leesplezier!

P.G. Wodehouse quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van P.G. Wodehouse verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste P.G. Wodehouse quotes:

The voice of Love seemed to call to me, but it was a wrong number.

NL: De stem van Liefde leek naar mij te roepen, maar het was een verkeerd nummer.

— P.G. Wodehouse, Very Good, Jeeves!


Marriage is not a process for prolonging the life of love, sir. It merely mummifies its corpse.

NL: Het huwelijk is geen proces om het leven van de liefde te verlengen, meneer. Het mummelt alleen zijn lijk.

— P.G. Wodehouse, The Small Bachelor


He had the look of one who had drunk the cup of life and found a dead beetle at the bottom.

NL: Hij had de blik van iemand die de beker van het leven had gedronken en vond een dode kever op de bodem.

— P.G. Wodehouse


He had just about enough intelligence to open his mouth when he wanted to eat, but certainly no more.

NL: Hij had net genoeg intelligentie om zijn mond open te doen als hij wilde eten, maar zeker niet meer.

— P.G. Wodehouse


It is a good rule in life never to apologize. The right sort of people do not want apologies, and the wrong sort take a mean advantage of them.

NL: Het is een goede regel in het leven om nooit excuses aan te bieden. De juiste mensen willen geen excuses, en de verkeerde soort maakt er misbruik van.

— P.G. Wodehouse, The Man Upstairs and Other Stories


There are moments, Jeeves, when one asks oneself, ‘Do trousers matter?'””The mood will pass, sir.

NL: Er zijn momenten, Jeeves, dat men zich afvraagt: ‘Doen broeken ertoe?””De stemming zal voorbij gaan, meneer.

— P.G. Wodehouse, The Code of the Woosters


Red hair, sir, in my opinion, is dangerous.

NL: Rood haar, meneer, naar mijn mening, is gevaarlijk.

— P.G. Wodehouse, Very Good, Jeeves!


I could see that, if not actually disgruntled, he was far from being gruntled.

NL: Ik kon zien dat, zo niet ontevreden, hij verre van gegromd was.

— P.G. Wodehouse, The Code of the Woosters


Freddie experienced the sort of abysmal soul-sadness which afflicts one of Tolstoy’s Russian peasants when, after putting in a heavy day’s work strangling his father, beating his wife, and dropping the baby into the city’s reservoir, he turns to the cupboards, only to find the vodka bottle empty.

NL: Freddie ervoer het soort verschrikkelijke zielenziekte die een van Tolstoj’s Russische boeren treft toen hij, na een zware dag werk te hebben verricht, zijn vader wurgde, zijn vrouw sloeg en de baby in het reservoir van de stad liet vallen, draaide hij zich naar de kasten, alleen maar om de wodkafles leeg te vinden.

— P.G. Wodehouse, The Best of Wodehouse: An Anthology


I’m not absolutely certain of the facts, but I rather fancy it’s Shakespeare who says that it’s always just when a fellow is feeling particularly braced with things in general that Fate sneaks up behind him with the bit of lead piping.

NL: Ik ben niet helemaal zeker van de feiten, maar ik denk dat het Shakespeare is die zegt dat het altijd is wanneer een kerel zich bijzonder geboeid voelt met dingen in het algemeen dat het lot achter hem sluipt met het stukje loodleidingen.

— P.G. Wodehouse, Jeeves and the Unbidden Guest


What ho!” I said.”What ho!” said Motty.”What ho! What ho!””What ho! What ho! What ho!”After that it seemed rather difficult to go on with the conversation.

NL: Wat ho!” Ik zei.”Wat ho!” Zei Motty.”Wat ho! Wat ho!”Wat ho! Wat ho! Wat ho!”Nadat het nogal moeilijk leek om verder te gaan met het gesprek.

— P.G. Wodehouse, My Man Jeeves


A melancholy-looking man, he had the appearance of one who has searched for the leak in life’s gas-pipe with a lighted candle.

NL: Een melancholisch uitziende man, hij had het uiterlijk van iemand die gezocht heeft naar het lek in de gaspijp van het leven met een verlichte kaars.

— P.G. Wodehouse, The Man Upstairs and Other Stories


If there is one thing I dislike, it is the man who tries to air his grievances when I wish to air mine.

NL: Als er iets is wat ik niet leuk vind, is het de man die zijn grieven probeert te luchten als ik de mijne wil luchten.

— P.G. Wodehouse, Love Among the Chickens


I know I was writing stories when I was five. I don’t remember what I did before that. Just loafed, I suppose.

NL: Ik weet dat ik verhalen schreef toen ik vijf was. Ik weet niet meer wat ik daarvoor deed. Gewoon geluimd, neem ik aan.

— P.G. Wodehouse


Unseen in the background, Fate was quietly slipping lead into the boxing-glove.

NL: Ongezien op de achtergrond, slipte het lot rustig lood in de bokshandschoen.

— P.G. Wodehouse, Very Good, Jeeves!


I am not always good and noble. I am the hero of this story, but I have my off moments.

NL: Ik ben niet altijd goed en nobel. Ik ben de held van dit verhaal, maar ik heb mijn slechte momenten.

— P.G. Wodehouse, Love Among the Chickens


The fascination of shooting as a sport depends almost wholly on whether you are at the right or wrong end of the gun.

NL: De fascinatie van het schieten als sport hangt bijna volledig af van of je aan het juiste of verkeerde einde van het pistool.

— P.G. Wodehouse, The Adventures of Sally


Mike nodded. A sombre nod. The nod Napoleon might have given if somebody had met him in 1812 and said, “So, you’re back from Moscow, eh?

NL: Mike knikte. Een sombere knik. De knik die Napoleon zou hebben gegeven als iemand hem in 1812 had ontmoet en zei: “Dus, je bent terug uit Moskou, eh?

— P.G. Wodehouse, Mike and Psmith


There is only one cure for grey hair. It was invented by a Frenchman. It is called the guillotine.

NL: Er is maar één remedie voor grijs haar. Het is uitgevonden door een Fransman. Het heet de guillotine.

— P.G. Wodehouse


You would not enjoy Nietzsche, sir. He is fundamentally unsound.

NL: U zou niet genieten van Nietzsche, meneer. Hij is fundamenteel ongezond.

— P.G. Wodehouse, Carry on, Jeeves


In a series of events, all of which had been a bit thick, this, in his opinion, achieved the maximum of thickness.

NL: In een reeks gebeurtenissen, die allemaal een beetje dik waren, bereikte dit, naar zijn mening, de maximale dikte.

— P.G. Wodehouse


It was one of those cases where you approve the broad, general principle of an idea but can’t help being in a bit of a twitter at the prospect of putting it into practical effect. I explained this to Jeeves, and he said much the same thing had bothered Hamlet.

NL: Het was een van die gevallen waarin je het brede, algemene principe van een idee goedkeurt, maar niet kan helpen om in een beetje twitter te zijn bij het vooruitzicht om het in praktijk te brengen. Ik heb dit aan Jeeves uitgelegd, en hij zei dat hetzelfde Hamlet dwarszat.

— P.G. Wodehouse, Jeeves in the Morning