P.C. Cast quotes | 16 quotes van P.C. Cast

Ben je op zoek naar een P.C. Cast quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste P.C. Cast quotes. Veel leesplezier!

P.C. Cast quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van P.C. Cast verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste P.C. Cast quotes:

Last time I saw you, I said that it hurt too much to love you. But I was wrong about that. The truth is it hurts too much not to love you.

NL: De laatste keer dat ik je zag, zei ik dat het te veel pijn deed om van je te houden. Maar ik had het mis. De waarheid is dat het te veel pijn doet om niet van je te houden.

— P.C. Cast


Remember, darkness does not always equate to evil, just as light does not always bring good.

NL: Vergeet niet dat duisternis niet altijd gelijk staat aan kwaad, net zoals licht niet altijd goed brengt.

— P.C. Cast, Betrayed


But she loves me. Me. Just the way I am.

NL: Maar ze houdt van me. Ik. Precies zoals ik ben.

— P.C. Cast, Destined


If I shot an arrow and thought about an ass, would it surprise you if it hit Erik?

NL: Als ik een pijl zou schieten en aan een kont zou denken, zou het je verbazen als het Erik raakte?

— P.C. Cast, Tempted


Your as slow as a fat kid on crutches

NL: Je bent zo traag als een dik kind op krukken.

— P.C. Cast


But we’re going to smile and pretend we’re fine with the dorky birthmas gifts because people do not get that they can’t mush a birthday into christmas.

NL: Maar we gaan lachen en doen alsof we het goed vinden met die stomme verjaardagscadeaus omdat mensen niet begrijpen dat ze een verjaardag niet kunnen verbrijzelen tot Kerstmis.

— P.C. Cast, Chosen


Damien has died and gone straight to gay boy heaven,’ Shaunee said…

NL: Damien stierf en ging rechtstreeks naar de hemel van de homojongen,’ Shaunee zei…

— P.C. Cast


Here’s a newsflash from the only High Preistess you have left at this dang school: Zoey isn’t dead. And believe me, I know dead. I’ve been there, done that, and got the frickin’ T-shirt.” – Stevie Rae

NL: Hier is een nieuwsflits van de enige High Preistess die je nog hebt op deze school: Zoey is niet dood. En geloof me, ik weet dat ik dood ben. Ik ben er geweest, heb dat gedaan, en heb het verdomde T-shirt.” – Stevie Rae.

— P.C. Cast, Burned


Who knew hitting my head and passing out would be so much fun?

NL: Wie wist dat mijn hoofd slaan en flauwvallen zo leuk zou zijn?

— P.C. Cast


Because you are the superhero fledgling. I’m just your more attractive sidekick. Oh, and the herd of nerds are your dorky minions.

NL: Omdat jij de superheld bent. Ik ben gewoon je meer aantrekkelijke hulpje. Oh, en de kudde nerds zijn jouw domme volgelingen.

— P.C. Cast, Untamed


A lot of men wouldn’t like being called a romantic. It’s not macho enough.’Quite often men are fools.

NL: Veel mannen zouden niet graag een romanticus genoemd worden. Het is niet macho genoeg.Mannen zijn vaak dwazen.

— P.C. Cast, Goddess of Light


Hades was the personification of dark and dangerous–a living, breathing Batman.

NL: Hades was de personificatie van donker en gevaarlijk. Een levende, ademende Batman.

— P.C. Cast, Goddess of Spring


This time the fluttery feeling in my stomach was more intense. It made the inside of my thighs tingle and my breathing deepen.

NL: Dit keer was het fluitgevoel in mijn maag intenser. Het maakte de binnenkant van mijn dijen tintelen en mijn ademhaling verdiepen.

— P.C. Cast


I watched you while you were sleeping and you looked completely at peace. I wish I could feel that. I wish I could close my eyes and feel at peace. But I can’t. I can’t feel anything if I’m notwith you, and even then all I can do is want something that I don’t think I can ever have, at least not now. So I left this, and my peace, with you. Stark.

NL: Ik keek naar je terwijl je sliep en je keek helemaal naar rust. Ik wou dat ik dat kon voelen. Ik wou dat ik mijn ogen kon sluiten en in vrede kon voelen. Maar ik kan het niet. Ik kan niets voelen als ik niet met jou, en zelfs dan alles wat ik kan doen is iets dat ik niet denk dat ik ooit kan hebben, tenminste niet nu. Dus liet ik dit achter, en mijn vrede, met jou. Stark.

— P.C. Cast, Hunted


He’s waiting for yu, young queen.’Shocked, I stared at Seoras. ‘Heath?’The Warrior’s look was wise and understanding – his voice gentle. ‘Aye, yur Heath probably does await you somewhere in the future, but it is of your Guardian I speak.

NL: Hij wacht op je, jonge koningin.Verschrikkelijk, ik staarde naar Seoras. ‘Heath?’The Warrior’s look was wijs en begripvol – zijn stem zachtaardig. ‘Ja, jouw Heath wacht je waarschijnlijk ergens in de toekomst, maar het is van je Wachter die ik spreek.

— P.C. Cast, Awakened


See with your soul and not your eyesbecause to dance with the beasts youmust penetrate their disguise.

NL: Kijk met je ziel en niet met je ogen want om met de beesten te dansen moet je hun vermomming doorboren.

— P.C. Cast