Osho quotes | 14 quotes van Osho

Ben je op zoek naar een Osho quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Osho quotes. Veel leesplezier!

Osho quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Osho verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Osho quotes:

Falling in love you remain a child; rising in love you mature. By and by love becomes not a relationship, it becomes a state of your being. Not that you are in love – now you are love.

NL: Verliefd wordend blijf je een kind; verliefd wordend word je volwassen. Door en door liefde wordt geen relatie, het wordt een staat van je wezen. Niet dat je verliefd bent – nu ben je liefde.

— Osho


With me, illusions are bound to be shattered. I am here to shatter all illusions. Yes, it will irritate you, it will annoy you – that’s my way of functioning and working. I will sabotage you from your very roots! Unless you are totally destroyed as a mind, there is no hope for you.

NL: Bij mij zijn illusies vast verbrijzeld. Ik ben hier om alle illusies te vernielen. Ja, het zal je irriteren, het zal je irriteren – dat is mijn manier van functioneren en werken. Ik zal je saboteren van je wortels! Tenzij je volledig vernietigd bent als een geest, is er geen hoop voor je.

— Osho


Millions of people are suffering: they want to be loved but they don’t know how to love. And love cannot exist as a monologue; it is a dialogue, a very harmonious dialogue.

NL: Miljoenen mensen lijden: ze willen geliefd worden, maar ze weten niet hoe ze moeten liefhebben. En liefde kan niet bestaan als monoloog; het is een dialoog, een zeer harmonieuze dialoog.

— Osho


I love, because my love is not dependent on the object of love. My love is dependent on my state of being. So whether the other person changes, becomes different, friend turns into a foe, does not matter, because my love was never dependent on the other person. My love is my state of being. I simply love.

NL: Ik hou van je, omdat mijn liefde niet afhankelijk is van het voorwerp van liefde. Mijn liefde is afhankelijk van mijn staat van zijn. Dus of de andere persoon verandert, anders wordt, vriend verandert in een vijand, maakt niet uit, want mijn liefde was nooit afhankelijk van de andere persoon. Mijn liefde is mijn staat van zijn. Ik hou gewoon van je.

— Osho


To be creative means to be in love with life. You can be creative only if you love life enough that you want to enhance its beauty, you want to bring a little more music to it, a little more poetry to it, a little more dance to it.

NL: Creatief zijn betekent verliefd zijn op het leven. Je kunt alleen creatief zijn als je genoeg van het leven houdt dat je de schoonheid ervan wilt verbeteren, je wilt er wat meer muziek bij brengen, een beetje meer poëzie erbij, een beetje meer dans er op.

— Osho


Truth is not something outside to be discovered, it is something inside to be realized.

NL: Waarheid is niet iets buiten om ontdekt te worden, het is iets van binnen om gerealiseerd te worden.

— Osho, The Buddha Said…: Meeting the Challenge of Life’s Difficulties


Love is not a relationship, love is a state of being; it has nothing to do with anybody else. One is not “in love”, one is love. And of course when one is love, one is in love – but that is an outcome, a by-product, that is not the source. The source is that one is love.

NL: Liefde is geen relatie, liefde is een staat van zijn; het heeft niets met iemand anders te maken. Men is niet ‘in liefde’, men is liefde. En natuurlijk als men liefde is, is men verliefd, maar dat is een uitkomst, een bijproduct, dat is niet de bron. De bron is dat men liefde is.

— Osho


They say: Think twice before you jump. I say: Jump first and then think as much as you want!

NL: Ze zeggen: “Denk twee keer na voordat je springt.” Ik zeg: Spring eerst en denk dan zoveel als je wilt!

— Osho, Courage: The Joy of Living Dangerously


Remain in wonder if you want the mysteries to open up for you. Mysteries never open up for those who go on questioning. Questioners sooner or later end up in a library. Questioners sooner or later end up with scriptures, because scriptures are full of answers.And answers are dangerous, they kill your wonder.

NL: Ik vraag me af of je wilt dat de mysteries voor je opengaan. Mysteries openen zich nooit voor degenen die verder gaan met ondervragen. Vragenstellers komen vroeg of laat in een bibliotheek terecht. Vroeg of laat eindigen de vragen met geschriften, omdat de geschriften vol antwoorden zitten.En antwoorden zijn gevaarlijk, ze doden je wonder.

— Osho


you need power only to do something harmful.otherwise love is enough,compassion is enough.

NL: Je hebt alleen macht nodig om iets schadelijks te doen. Anders is liefde genoeg, mededogen is genoeg.

— Osho


respect life,revere life.there is nothing more holy than life,nothing more divine than life.

NL: Respecteer het leven, herzie het leven.Er is niets heiliger dan het leven, niets goddelijker dan het leven.

— Osho


You go on trying and trying, and you make many decisions and you take many vows,but nothing happens — you remain the same. Not that you have not tried,not that you have not tried enough, you have tried and tried and tried. And you fail because it is not a question of effort. More effort won’t help. It is a question of being alert, not of effort.

NL: Je blijft proberen en proberen, en je neemt veel beslissingen en je neemt veel geloften, maar er gebeurt niets — je blijft hetzelfde. Niet dat je het niet hebt geprobeerd, niet dat je niet genoeg hebt geprobeerd, je hebt het geprobeerd en geprobeerd. En je faalt omdat het geen kwestie van inspanning is. Meer moeite zal niet helpen. Het is een kwestie van alert zijn, niet van inspanning.

— Osho, Awareness: The Key to Living in Balance


A wise man is one who creates a harmony between head, heart, and body. In this harmony one comes to the revelation of the source of one’s life, the very center, the soul. And that is the greatest ecstasy possible – not only to human beings but in this whole universe, nothing more is possible. It is already too much.

NL: Een wijs mens is iemand die een harmonie creëert tussen hoofd, hart en lichaam. In deze harmonie komt men tot de openbaring van de bron van iemands leven, het centrum, de ziel. En dat is de grootste extase die mogelijk is, niet alleen voor mensen maar in dit hele universum, is niets meer mogelijk. Het is al te veel.

— Osho, Watch and Wait: relaxing and waking up – instinct and intuition


Wherever you feel death, feel it. Don’t escape. Death is beautiful; death is the greatest mystery, more mysterious than life. Through life you can gain the world, the futile world- meaningless, worthless. Through death you can gain the eternal. Death is the door.

NL: Waar je ook de dood voelt, voel het. Niet ontsnappen. De dood is mooi; de dood is het grootste mysterie, mysterieuser dan het leven. Door het leven kun je de wereld winnen, de nutteloze wereld… betekenisloos, waardeloos. Door de dood kun je het eeuwige winnen. De dood is de deur.

— Osho