Oscar Wilde quotes | 68 quotes van Oscar Wilde

Ben je op zoek naar een Oscar Wilde quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Oscar Wilde quotes. Veel leesplezier!

Oscar Wilde quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Oscar Wilde verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Oscar Wilde quotes:

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.

NL: Hou nooit van iemand die je behandelt alsof je gewoon bent.

— Oscar Wilde


The heart was made to be broken.

NL: Het hart was gemaakt om gebroken te worden.

— Oscar Wilde


The very essence of romance is uncertainty.

NL: De essentie van romantiek is onzekerheid.

— Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest and Other Plays


To love oneself is the beginning of a lifelong romance.

NL: Jezelf liefhebben is het begin van een levenslange romantiek.

— Oscar Wilde, An Ideal Husband


Who, being loved, is poor?

NL: Wie, bemind worden, is arm?

— Oscar Wilde


Yet each man kills the thing he lovesBy each let this be heardSome do it with a bitter lookSome with a flattering wordThe coward does it with a kissThe brave man with a sword

NL: Maar elke man doodt het ding waar hij van houdt… door ieder laat dit horen… sommige doen het met een bittere blik… sommige met een vleiend woord… de lafaard doet het met een kus… de dappere man met een zwaard…

— Oscar Wilde, The Ballad Of Reading Gaol


One should always be in love. That’s the reason one should never marry.

NL: Je moet altijd verliefd zijn. Dat is de reden waarom je nooit mag trouwen.

— Oscar Wilde


A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

NL: Een man kan gelukkig zijn met elke vrouw zolang hij niet van haar houdt.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and a richness to life that nothing else can bring.

NL: Houd liefde in je hart. Een leven zonder is als een zonloze tuin als de bloemen dood zijn. Het bewustzijn van liefdevol en geliefd zijn brengt een warmte en een rijkdom tot leven die niets anders kan brengen.

— Oscar Wilde


I really don’t see anything romantic in proposing. It is very romantic to be in love. But there is nothing romantic about a definite proposal. Why, one may be accepted. One usually is, I believe. Then the excitement is all over. The very essence of romance is uncertainty. If ever I get married, I’ll certainly try to forget the fact.

NL: Ik zie echt niets romantisch in een aanzoek. Het is erg romantisch om verliefd te zijn. Maar er is niets romantisch aan een definitief voorstel. Waarom, men kan worden aanvaard. Meestal wel, geloof ik. Dan is de opwinding voorbij. De essentie van romantiek is onzekerheid. Als ik ooit ga trouwen, zal ik zeker proberen het feit te vergeten.

— Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest


Hearts Live By Being Wounded

NL: Harten leven door gewond te zijn

— Oscar Wilde


It takes great courage to see the world in all its tainted glory, and still to love it. And even more courage to see it in the one you love

NL: Er is veel moed voor nodig om de wereld te zien in al zijn bedorven glorie, en nog steeds om ervan te houden. En nog meer moed om het te zien in degene van wie je houdt

— Oscar Wilde, An Ideal Husband


A kiss may ruin a human life

NL: Een kus kan een mensenleven ruïneren.

— Oscar Wilde


My life-my whole life- take it, and do with it what you will. I love you-love you as I have never loved any living thing. From the moment I met you I loved you, loved you blindly, adoringly,madly!You didn’t know it then-you know it now.

NL: Mijn hele leven… neem het en doe ermee wat je wilt. Ik hou van je, zoals ik nog nooit van een levend ding gehouden heb. Vanaf het moment dat ik je ontmoette hield ik van je, hield van je blindelings, schattig, gek!Je wist het toen niet-je weet het nu.

— Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan


When I like people immensely I never tell their names to anyone. It is like surrendering a part of them. I have grown to love secrecy.

NL: Als ik mensen enorm leuk vind, vertel ik nooit hun namen aan iemand. Het is alsof je een deel van hen overgeeft. Ik ben van geheimzinnigheid gaan houden.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

NL: Leven is het zeldzaamste ter wereld. De meeste mensen bestaan, dat is alles.

— Oscar Wilde


Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.

NL: Iedereen die op zijn eigen manier leeft lijdt aan een gebrek aan verbeelding.

— Oscar Wilde


Paradoxically though it may seem, it is none the less true that life imitates art far more than art imitates life.

NL: Paradoxaal genoeg lijkt het erop dat het leven veel meer kunst nabootst dan kunst het leven nabootst.

— Oscar Wilde


The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for.

NL: Het doel van het leven is zelfontwikkeling. Om iemands natuur perfect te realiseren – daar is ieder van ons hier voor.

— Oscar Wilde


Life is not complex. We are complex. Life is simple, and the simple thing is the right thing.

NL: Het leven is niet complex. We zijn complex. Het leven is simpel en het simpele is het juiste.

— Oscar Wilde


To regret one’s own experiences is to arrest one’s own development. To deny one’s own experiences is to put a lie into the lips of one’s own life. It is no less than a denial of the soul.

NL: Om te betreuren dat iemands eigen ervaringen is om een eigen ontwikkeling te arresteren. Om iemands eigen ervaringen te ontkennen is om een leugen in de lippen van iemands eigen leven te zetten. Het is niet minder dan een ontkenning van de ziel.

— Oscar Wilde, De Profundis


The true mystery of the world is the visible, not the invisible.

NL: Het ware mysterie van de wereld is het zichtbare, niet het onzichtbare.

— Oscar Wilde


We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

NL: We zitten allemaal in de goot, maar sommigen van ons kijken naar de sterren.

— Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan


A man who does not think for himself does not think at all.

NL: Een man die niet voor zichzelf denkt denkt helemaal niet.

— Oscar Wilde


What fire does not destroy, it hardens

NL: Wat vuur niet vernietigt, het verhardt

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


I think God, in creating man, somewhat overestimated his ability.

NL: Ik denk dat God, in het creëren van de mens, zijn vermogen enigszins overschatte.

— Oscar Wilde


I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train.

NL: Ik reis nooit zonder mijn dagboek. Men moet altijd iets sensationeels hebben om in de trein te lezen.

— Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest


I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best.

NL: Ik heb de eenvoudigste smaak. Ik ben altijd tevreden met de beste.

— Oscar Wilde


There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.

NL: Er is maar één ding in de wereld erger dan dat er over wordt gepraat, en daar wordt niet over gesproken.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


I have nothing to declare except my genius.

NL: Ik heb niets aan te geven behalve mijn genie.

— Oscar Wilde


No good deed goes unpunished.

NL: Geen goede daad blijft ongestraft.

— Oscar Wilde


I like men who have a future and women who have a past.

NL: Ik hou van mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.

— Oscar Wilde


The world is a stage and the play is badly cast.

NL: De wereld is een podium en het toneelstuk is slecht gecast.

— Oscar Wilde


There are only two kinds of people who are really fascinating: people who know absolutely everything, and people who know absolutely nothing.

NL: Er zijn maar twee soorten mensen die echt fascinerend zijn: mensen die absoluut alles weten, en mensen die absoluut niets weten.

— Oscar Wilde


Humanity takes itself too seriously. It is the world’s original sin. If the cave-man had known how to laugh, History would have been different.

NL: De mensheid neemt zichzelf te serieus. Het is de oorspronkelijke zonde van de wereld. Als de holbewoner had geweten hoe te lachen, zou de geschiedenis anders zijn geweest.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


I always pass on good advice. It is the only thing to do with it. It is never of any use to oneself.

NL: Ik geef altijd goed advies door. Het is het enige wat ermee te maken heeft. Het is nooit van enig nut voor jezelf.

— Oscar Wilde, An Ideal Husband


Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.

NL: Tussen mannen en vrouwen is er geen vriendschap mogelijk. Er is passie, vijandschap, aanbidding, liefde, maar geen vriendschap.

— Oscar Wilde


It is perfectly monstrous,’ he said, at last, ’the way people go about nowadays saying things against one behind one’s back that are absolutely and entirely true.

NL: Het is volkomen monsterlijk,” zei hij, eindelijk, “de manier waarop mensen tegenwoordig dingen zeggen tegen iemand achter zijn rug die absoluut en volledig waar zijn.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


In matters of grave importance, style, not sincerity, is the vital thing.

NL: In zaken van groot belang, stijl, niet oprechtheid, is het belangrijkste.

— Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest


The only way a woman can ever reform a man is by boring him so completely that he loses all possible interest in life.

NL: De enige manier waarop een vrouw ooit een man kan hervormen is door hem zo volledig te vervelen dat hij alle mogelijke interesse in het leven verliest.

— Oscar Wilde


If you don’t get everything you want, think of the things you don’t get that you don’t want.

NL: Als je niet alles krijgt wat je wilt, denk dan aan de dingen die je niet snapt dat je niet wilt.

— Oscar Wilde


Oh! it is absurd to have a hard-and-fast rule about what one should read and what one shouldn’t. More than half of modern culture depends on what one shouldn’t read.

NL: Oh! Het is absurd om een harde en snelle regel te hebben over wat je moet lezen en wat je niet moet lezen. Meer dan de helft van de moderne cultuur hangt af van wat je niet moet lezen.

— Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest


Young people, nowadays, imagine that money is everything.Yes, murmured Lord Henry, settling his button-hole in his coat; and when they grow older they know it.

NL: Jonge mensen, tegenwoordig, stel je voor dat geld is alles.Ja, mompelde Heer Henry, het regelen van zijn knoopsgat in zijn jas; en als ze ouder worden weten ze het.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray and Other Writings


Nowadays most people die of a sort of creeping common sense, and discover when it is too late that the only things one never regrets are one’s mistakes.

NL: Tegenwoordig sterven de meeste mensen aan een soort kruipend gezond verstand, en ontdekken wanneer het te laat is dat de enige dingen waar je nooit spijt van krijgt, iemands fouten zijn.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


The public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing.

NL: Het publiek heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid om alles te weten, behalve wat de moeite waard is om te weten.

— Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism, and Selected Critical Prose


But then one regrets the loss even of one’s worst habits. Perhaps one regrets them the most. They are such an essential part of one’s personality.

NL: Maar dan heb je spijt van het verlies van je slechtste gewoontes. Misschien heb je er het meest spijt van. Ze zijn zo’n essentieel onderdeel van iemands persoonlijkheid.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


With age comes wisdom, but sometimes age comes alone.

NL: Met leeftijd komt wijsheid, maar soms komt leeftijd alleen.

— Oscar Wilde


It is a very sad thing that nowadays there is so little useless information.

NL: Het is heel triest dat er tegenwoordig zo weinig nutteloze informatie is.

— Oscar Wilde


In examinations the foolish ask questions that the wise cannot answer.

NL: In onderzoeken stellen de dwazen vragen die de wijzen niet kunnen beantwoorden.

— Oscar Wilde


Die Welt ist von Narren geschaffen, damit Weise in ihr Leben.

NL: De wereld is gemaakt door dwazen, zodat wijze in hun leven.

— Oscar Wilde, A Woman of No Importance


A flower blossoms for its own joy.

NL: Een bloem bloeit voor zijn eigen vreugde.

— Oscar Wilde


Pleasure is the only thing one should live for, nothing ages like happiness.

NL: Plezier is het enige waar je voor moet leven, niets is zo oud als geluk.

— Oscar Wilde


The only horrible thing in the world is ennui.

NL: Het enige verschrikkelijke in de wereld is ennui.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


The proper basis for marriage is mutual misunderstanding. The happiness of a married man depends on the people he has not married. One should always be in love – that’s the reason one should never marry.

NL: De juiste basis voor het huwelijk is wederzijds misverstand. Het geluk van een getrouwde man hangt af van de mensen die hij niet getrouwd heeft. Je moet altijd verliefd zijn – dat is de reden waarom je nooit moet trouwen.

— Oscar Wilde, Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories


When one is in love, one always begins by deceiving one’s self, and one always ends by deceiving others. That is what the world calls a romance.

NL: Wanneer men verliefd is, begint men altijd door iemands zelf te bedriegen, en eindigt men altijd door anderen te bedriegen. Dat is wat de wereld een romantiek noemt.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


She is all the great heroines of the world in one. She is more than an individual. I love her, and I must make her love me. I want to make Romeo jealous. I want the dead lovers of the world to hear our laughter, and grow sad. I want a breath of our passion to stir dust into consciousness, to wake their ashes into pain.

NL: Ze is alle grote heldinen van de wereld in één. Ze is meer dan een individu. Ik hou van haar en ik moet zorgen dat ze van me houdt. Ik wil Romeo jaloers maken. Ik wil dat de dode geliefden van de wereld ons gelach horen en verdrietig worden. Ik wil een adem van onze passie om stof in bewustzijn te roeren, om hun as tot pijn te wekken.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, Fiction, Classics


Deceiving others. That is what the world calls a romance.

NL: Anderen bedriegen. Dat is wat de wereld een romantiek noemt.

— Oscar Wilde


Romantic literature is in effect imaginative lying.

NL: Romantische literatuur is in feite fantasierijk liegen.

— Oscar Wilde


I had buried my romance in a bed of asphodel.

NL: Ik had mijn romantiek begraven in een bed van asphodel.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


He is fairer than the morning star, and whiter than the moon. For his body I would give my soul, and for his love I would surrender heaven.

NL: Hij is eerlijker dan de morgenster en witter dan de maan. Voor zijn lichaam zou ik mijn ziel geven, en voor zijn liefde zou ik de hemel overgeven.

— Oscar Wilde


The curves of your lips rewrite history.

NL: De rondingen van je lippen herschrijven de geschiedenis.

— Oscar Wilde


something was dead in each of us,and what was dead was hope.

NL: Er was iets dood in ieder van ons, en wat dood was, was hoop.

— Oscar Wilde, The Ballad Of Reading Gaol


Oh, brothers! I don’t care for brothers. My elder brother won’t die, and my younger brothers seem never to do anything else.

NL: Oh, broers! Ik geef niet om broers. Mijn oudere broer zal niet sterven, en mijn jongere broers lijken nooit iets anders te doen.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


Either this wallpaper goes, or I do.

NL: Of dit behang gaat, of ik doe het.

— Oscar Wilde


For he who lives more lives than one more deaths than one must die.

NL: Want wie meer leeft dan één dode, moet sterven.

— Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol and Other Poems


My wallpaper and I are fighting a duel to the death. One or the other of us has to go.

NL: Mijn behang en ik vechten tegen een duel tot de dood. De een of de ander moet gaan.

— Oscar Wilde


It would kill the past, and when that was dead, he would be free.

NL: Het zou het verleden doden, en als dat dood was, zou hij vrij zijn.

— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray


All bad poetry springs from genuine feeling. To be natural is to be obvious, and to be obvious is to be inartistic.

NL: Alle slechte poëzie komt voort uit oprecht gevoel. Natuurlijk zijn is voor de hand liggend, en voor de hand liggend zijn is onartistiek zijn.

— Oscar Wilde