Orson Scott Card quotes | 16 quotes van Orson Scott Card

Ben je op zoek naar een Orson Scott Card quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Orson Scott Card quotes. Veel leesplezier!

Orson Scott Card quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Orson Scott Card verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Orson Scott Card quotes:

In the moment when I truly understand my enemy, understand him well enough to defeat him, then in that very moment I also love him. I think it’s impossible to really understand somebody, what they want, what they believe, and not love them the way they love themselves. And then, in that very moment when I love them…. I destroy them.

NL: Op het moment dat ik echt mijn vijand begrijp, hem goed genoeg begrijp om hem te verslaan, dan hou ik ook op dat moment van hem. Ik denk dat het onmogelijk is om echt iemand te begrijpen, wat ze willen, wat ze geloven, en niet van hen houden zoals ze van zichzelf houden. En dan, op dat moment dat ik van ze hou… Ik vernietig ze.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


Life is full of grief, to exactly the degree we allow ourselves to love other people.

NL: Het leven zit vol verdriet, in precies de mate die we onszelf toestaan om van andere mensen te houden.

— Orson Scott Card, Shadow of the Giant


You’re a monster.Thanks. Does this mean I get a raise?No, just a medal. The budget isn’t inexhaustable.

NL: Je bent een monster. Bedankt. Betekent dit dat ik opslag krijg?Nee, alleen een medaille. Het budget is niet onuitputtelijk.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


Peter, you’re twelve years old. I’m ten. They have a word for people our age. They call us children and they treat us like mice.

NL: Peter, je bent twaalf jaar oud. Ik ben tien. Ze hebben een woord voor mensen van onze leeftijd. Ze noemen ons kinderen en ze behandelen ons als muizen.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


This emotion I’m feeling now, this is love, right?””I don’t know. Is it a longing? Is it a giddy stupid happiness just because you’re with me?””Yes,” she said.”That’s influenza,” said Miro. “Watch for nausea or diarrhea within a few hours.

NL: Deze emotie die ik nu voel, is liefde, toch?”Ik weet het niet. Is het een verlangen? Is het een duizelingwekkend stom geluk alleen maar omdat je bij mij bent?”Ja,” zei ze.”Dat is griep,” zei Miro. “Kijk voor misselijkheid of diarree binnen een paar uur.

— Orson Scott Card, Children of the Mind


The wise are not wise because they make no mistakes. They are wise because they correct their mistakes as soon as they recognize them.

NL: De wijzen zijn niet wijs omdat ze geen fouten maken. Ze zijn wijs omdat ze hun fouten corrigeren zodra ze ze herkennen.

— Orson Scott Card, Xenocide


Fatherhood to us was an act of passion, soon forgot; but not to Orem ap Avonap. Never guessing that the blond and happy farmer was no blood of his, Orem had taken a part of that simple man into himself and saved it for this time. At any time in the Palace he might run by, Youth on this shoulders or, as time went by, toddling along behind.

NL: Vaderschap voor ons was een daad van passie, al snel vergeten; maar niet aan Orem ap Avonap. Nooit radend dat de blonde en gelukkige boer geen bloed van hem was, had Orem een deel van die eenvoudige man in zichzelf genomen en bewaard voor deze tijd. Op elk moment in het Paleis zou hij langs kunnen lopen, Jeugd op deze schouders of, naarmate de tijd verstreek, langs achteren peuteren.

— Orson Scott Card, Hart’s Hope


Humanity does not ask us to be happy. It merely asks us to be brilliant on its behalf.

NL: De mensheid vraagt ons niet om gelukkig te zijn. Het vraagt ons alleen maar om briljant te zijn voor haar.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


We have to go. I’m almost happy here.

NL: We moeten gaan. Ik ben hier bijna gelukkig.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


Happiness is not a life without pain, but rather a life in which the pain is traded for a worthy price.

NL: Geluk is niet een leven zonder pijn, maar eerder een leven waarin de pijn wordt verhandeld voor een waardige prijs.

— Orson Scott Card, Pastwatch: The Redemption of Christopher Columbus


It will hurt.” said Petra. “But let’s make the most of what we have, and not let future pain ruin present happiness.

NL: Het zal pijn doen.” Zei Petra. “Maar laten we het beste maken van wat we hebben, en laat toekomstige pijn het huidige geluk niet ruïneren.

— Orson Scott Card, Shadow Puppets


Sometimes happiness consists of finding the right balance of misery.

NL: Soms bestaat geluk uit het vinden van de juiste balans van ellende.

— Orson Scott Card, Sarah


I have hope for you, if only because you’re the only one left to hope for.

NL: Ik heb hoop voor je, al was het maar omdat je de enige bent waar ik op kan hopen.

— Orson Scott Card, Ender’s Game


I’ll have that someday, thought Peter. Someone who’ll kiss me good-bye at the door. Or maybe just someone to put a blindfold over my head before they shoot me. Depending on how things turn out.

NL: Ooit zal ik dat hebben, dacht Peter. Iemand die me gedag kust bij de deur. Of misschien iemand om een blinddoek over mijn hoofd te doen voordat ze me neerschieten. Afhankelijk van hoe het afloopt.

— Orson Scott Card, Shadow of the Hegemon


It was not right, thought Han Fei-tzu, for his wife to die before him: her ancestor-of-the-heart had outlived her husband. Besides, wives should live longer than husbands. Women were more complete inside themselves. They were also better at living in their children. They were never as solitary as a man alone.

NL: Het was niet juist, vond Han Fei-tzu, dat zijn vrouw voor hem stierf: haar voorvader-van-het-hart had haar man overleefd. Trouwens, vrouwen moeten langer leven dan echtgenoten. Vrouwen waren completer in zichzelf. Ze waren ook beter in het leven in hun kinderen. Ze waren nooit zo eenzaam als een man alleen.

— Orson Scott Card, Xenocide


I carry the seeds of death within me and plant them wherever I linger long enough to love.

NL: Ik draag de zaden van de dood in me en plant ze waar ik lang genoeg blijf om lief te hebben.

— Orson Scott Card, Speaker for the Dead