Nora Roberts quotes | 22 quotes van Nora Roberts

Ben je op zoek naar een Nora Roberts quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Nora Roberts quotes. Veel leesplezier!

Nora Roberts quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Nora Roberts verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Nora Roberts quotes:

I’ve never been the one. Not for anybody.”He closed the distance between them. “You’ll get used to it.” He tipped her face up to his, kissed her.“Why? Why am I the one?”“Because my life opened up, and it flooded with color when you walked back into it.

NL: Ik ben nooit de ware geweest. Voor niemand.Hij sloot de afstand tussen hen. Je raakt er wel aan gewend.Hij tikte haar gezicht tegen de zijne, kuste haar. Waarom ben ik die ene? Omdat mijn leven geopend, en het overstroomde met kleur toen je terug liep in het.

— Nora Roberts, Vision in White


Do you know how many ways love can hit you? So it makes you happy, or miserable? It makes you sick in the belly or hurt in the heart. It makes everything brighter and sharper, or it blurs all the edges. It makes you feel like a king or a fool. Every way love can hit you, it’s hit me when it comes to you

NL: Weet je hoeveel manieren liefde je kan raken? Dus het maakt je gelukkig, of ellendig? Het maakt je ziek in de buik of pijn in het hart. Het maakt alles helderder en scherper, of het vervaagt alle randen. Het geeft je het gevoel dat je een koning of een dwaas bent. Elke manier waarop liefde je kan raken, het raakt me als het op jou aankomt.

— Nora Roberts, Black Hills


Magic exists. Who can doubt it, when there are rainbows and wildflowers, the music of the wind and the silence of the stars? Anyone who has loved has been touched by magic. It is such a simple and such an extraordinary part of the lives we live.

NL: Magie bestaat. Wie kan daaraan twijfelen, als er regenbogen en wilde bloemen zijn, de muziek van de wind en de stilte van de sterren? Iedereen die heeft geliefd is geraakt door magie. Het is zo’n eenvoudig en zo’n buitengewoon deel van het leven dat we leven.

— Nora Roberts


That woman doesn’t have the sense God gave a retarded flea.

NL: Die vrouw heeft niet het gevoel dat God een achterlijke vlo gaf.

— Nora Roberts, Black Rose


If you don’t go after what you want, you’ll never have it. If you don’t ask, the answer is always no. If you don’t step forward, you’re always in the same place.

NL: Als je niet nagaat wat je wilt, krijg je het nooit. Als je het niet vraagt, is het antwoord altijd nee. Als je niet naar voren stapt, ben je altijd op dezelfde plek.

— Nora Roberts


know what you want, work to get it, then value it once you have it.

NL: Weet wat je wilt, werk om het te krijgen, en waardeer het als je het eenmaal hebt.

— Nora Roberts, Morrigan’s Cross


Earrings are like orgasms. You can never have too many.” ” I never thought about it quite that way.” Well, you’re a man. ” She gave his knee a friendly pat.

NL: Oorbellen zijn net orgasmes. Je kunt er nooit te veel hebben.” “Ik heb er nooit zo over nagedacht.” Nou, je bent een man.” Ze gaf zijn knie een vriendelijke schouderklop.

— Nora Roberts, Daring to Dream


Not everyone who loves music can play the tune.Estelle

NL: Niet iedereen die van muziek houdt kan het deuntje spelen.Estelle

— Nora Roberts


I guess money can’t buy happiness if you shop in the wrong places.

NL: Geld kan geen geluk kopen als je op de verkeerde plekken winkelt.

— Nora Roberts, Tribute


Don’t turn your back on your own happiness just to hug your pride.

NL: Keer je eigen geluk niet de rug toe om je trots te knuffelen.

— Nora Roberts, Enchanted


Damn me to hell or take me to heaven, but for Gods sake, do it now….

NL: Verdoem me naar de hel of breng me naar de hemel, maar in godsnaam, doe het nu…

— Nora Roberts, The Stanislaski Brothers: Mikhail and Alex


The tune was sad, as the best of Ireland was, melancholy and lovely as a lover’s tears.

NL: De melodie was triest, zoals het beste van Ierland was, melancholie en heerlijk als de tranen van een geliefde.

— Nora Roberts, Born in Fire


A woman with romance in her life lived as grandly as a queen, because her heart was treasured.

NL: Een vrouw met romantiek in haar leven leefde net zo groots als een koningin, omdat haar hart werd gekoesterd.

— Nora Roberts, Bed of Roses


He wanted to be a poet,’ someone else put in while Maggie hugged Tim and patted his back. ‘Said he’d only lacked the words to be one.

NL: Hij wilde dichter worden,’ iemand anders zette in terwijl Maggie Tim knuffelde en op zijn rug sloeg. Hij zei dat hij alleen de woorden miste om één te zijn.

— Nora Roberts, Born in Fire


it taught me, that when a woman lets herself love, she loses. it taught me that to survive, you rely on yourself first and last.” -adrianne”It should have also taught you that sometimes love has no threshold.” -philip

NL: Het leerde me, dat als een vrouw zich laat liefhebben, ze verliest. Het leerde me dat om te overleven, je op jezelf vertrouwt als eerste en als laatste.” -adrianne”Het had je ook moeten leren dat liefde soms geen drempel heeft.” – Philip.

— Nora Roberts, Sweet Revenge


I find myself fascinated by a man who admits to enjoying fairy tales and uses the word “impinge”- barely misses a beat while indulging in a brief girl-on-girl fantasy. You’re a man of layers, Ford.”Me and Shrek, we’re onions.

NL: Ik vind mezelf gefascineerd door een man die toegeeft van sprookjes te genieten en het woord “impinge” gebruikt. Hij mist nauwelijks een beat terwijl hij zich overgeeft aan een korte meisjes fantasie. Je bent een man van lagen, Ford.”Ik en Shrek, we zijn uien.

— Nora Roberts, Tribute


He won’t be one of those girlishly pretty men with curly gold hair…He’ll be dark, dangerous, too. Brave, certainly, but not without flaws. I like my heroes human.

NL: Hij zal niet zo’n knappe meid zijn met krullend goud haar… hij zal ook donker en gevaarlijk zijn. Dapper, zeker, maar niet zonder gebreken. Ik hou van m’n helden.

— Nora Roberts, Enchanted


As a rule of thumb, I’d say one cliché per [Romance]–and then be damn sure you can make it work. But if you’re going to try to write the virginal amnesiac twin disguised as a boy mistaken for the mother (or father depending how well the disguise works) of a secret baby, honey, you better have some serious skills. Or seek therapy.

NL: Als vuistregel zou ik zeggen een cliché per [Romance] – en wees er dan zeker van dat je het kunt laten werken. Maar als je gaat proberen om de maagdelijke geheugenverlies tweeling vermomd als een jongen verward met de moeder (of vader afhankelijk van hoe goed de vermomming werkt) van een geheime baby te schrijven, schat, je kunt beter een aantal serieuze vaardigheden hebben. Of therapie zoeken.

— Nora Roberts


Sex might satisfy, food might fuel, love might sustain, but without coffee, what is the point?

NL: Seks kan bevredigen, eten kan brandstof geven, liefde kan standhouden, maar zonder koffie, wat is het nut?

— Nora Roberts, Heart of the Sea


Do you want to fix it?””I just said I was in love with her. Why wouldn’t I want to fix it?””You want to know how?””Goddamn it, Del.” He drank again. “Yes, since you’re so fucking smart. How do I fix it?””Crawl.”Jack blew out a breath. “I can do that”.

NL: Wil je het repareren?”Ik zei net dat ik verliefd op haar was. Waarom zou ik het niet willen repareren?”Wil je weten hoe?”Godverdomme, Del.” Hij heeft weer gedronken. “Ja, omdat je zo verdomd slim bent. Hoe los ik het op?””Crawl.”Jack blies een adem uit. “Dat kan ik doen.”

— Nora Roberts, Bed of Roses


Are you telling me you’re cooking me dinner?- Regan Its the quickest way, without physical contact, to get a woman into bed. The kitchen through there?

NL: Zeg je me dat je me aan het koken bent?- Regan Het is de snelste manier, zonder fysiek contact, om een vrouw in bed te krijgen. De keuken daar?

— Nora Roberts, The MacKade Brothers: Rafe and Jared


Oh, God. God, isn’t that perfect? He’s Dad. He’s Dad with a layer of nerd. Solid, steady, chipping away so patiently, you don’t even know you’ve had your shields hacked down until you’re defenseless. It’s the type.” “You’re not in love with a type, you’re in love with a man,” Penny corrected. “Or you’re not.

NL: Oh, God. God, is dat niet perfect? Hij is papa. Hij is papa met een laag nerd. Je weet niet eens dat je schilden gehackt zijn tot je weerloos bent. Het is het type.” “Je bent niet verliefd op een type, je bent verliefd op een man,” heeft Penny gecorrigeerd. “Of je bent het niet.

— Nora Roberts, Tribute