Nikki Rowe quotes | 23 quotes van Nikki Rowe

Ben je op zoek naar een Nikki Rowe quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Nikki Rowe quotes. Veel leesplezier!

Nikki Rowe quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Nikki Rowe verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Nikki Rowe quotes:

I said, but I have to go, there are so many places calling my name.

NL: Ik zei, maar ik moet gaan, er zijn zoveel plaatsen die mijn naam roepen.

— Nikki Rowe


You will meet many opponents in your time that will come face to face with your flaws, trust the chaos ~ pain & confusion is the pathway to break open and become free.

NL: U zult vele tegenstanders ontmoeten in uw tijd die oog in oog zullen komen met uw gebreken, vertrouw op de chaos ~ pijn & verwarring is het pad om open te breken en vrij te worden.

— Nikki Rowe


Know your worth and love yourself in such a way that anyone who is no good for you, wont be able to reach you.

NL: Ken je waarde en hou van jezelf op zo’n manier dat iedereen die niet goed voor je is, niet in staat zal zijn om je te bereiken.

— Nikki Rowe


You have to learn where your weaknesses end and your strengths starts or you will spend your life focusing on all that falls apart.

NL: Je moet leren waar je zwakheden eindigen en je krachten beginnen of je zult je leven besteden aan alles wat uit elkaar valt.

— Nikki Rowe


She was like the sun, She knew her place in the world – She would shine again regardless of all the storms and changeable weather She wouldn’t adjust her purpose for things that pass.

NL: Ze was als de zon, Ze wist haar plaats in de wereld – Ze zou weer schijnen, ongeacht alle stormen en veranderlijk weer Ze zou haar doel niet aanpassen voor dingen die voorbij gaan.

— Nikki Rowe


Have you ever thought; whilst looking all this time for the magic in the world, it’s been inside you all along? No matter how far you travel, how wide you spread your wings and learn to fly if you have no idea what treasures hide within you you’ll be searching your entire life.

NL: Heb je ooit gedacht; terwijl je al die tijd op zoek bent naar de magie in de wereld, zit het al die tijd in je? Het maakt niet uit hoe ver je reist, hoe breed je je vleugels spreidt en leert vliegen als je geen idee hebt welke schatten je in je hebt, zul je je hele leven doorzoeken.

— Nikki Rowe


Happiness will be fleeting if you constantly search for it in places that can be taken away. It’s an inside job.

NL: Geluk zal vluchtig zijn als je er voortdurend naar zoekt op plaatsen die kunnen worden weggenomen. Het is een inside job.

— Nikki Rowe


I am a wild woman. it would take a warrior to tame my spirit.

NL: Ik ben een wilde vrouw. Er zou een krijger nodig zijn om mijn geest te temmen.

— Nikki Rowe


You can give illness to her body but you can’t take the gypsy out of that girl.

NL: Je kunt ziekte geven aan haar lichaam, maar je kunt de zigeuner niet uit dat meisje halen.

— Nikki Rowe


Sometimes all it takes is a little watering everyday and a sunny day to follow, that’s how weeds become flowers and new dawns rise – why would it be any less then for a human life?

NL: Soms is alles wat nodig is een beetje water geven elke dag en een zonnige dag te volgen, dat is hoe onkruid wordt bloemen en nieuwe dageraad stijgen – waarom zou het niet minder dan voor een menselijk leven?

— Nikki Rowe


The thing is, there is no certainty in this life – in one second your entire world could shift. I’m not saying it will, but I am living proof that It can. We never prepare for tragedy and that’s a good thing but my god what’s it’s taught me is how little we appreciate what we have or some cases once had.

NL: Het punt is, er is geen zekerheid in dit leven – in een seconde kan je hele wereld veranderen. Ik zeg niet dat het zal, maar ik ben het levende bewijs dat het kan. We bereiden ons nooit voor op tragedie en dat is een goede zaak maar mijn god wat het me geleerd heeft is hoe weinig we waarderen wat we hebben of sommige gevallen ooit hadden.

— Nikki Rowe


what once cause catastrophe in my life has now become the catalyst for my direction.

NL: wat ooit een catastrofe in mijn leven veroorzaakt is nu de katalysator voor mijn richting geworden.

— Nikki Rowe


I have this one little life to live with, it’s not the plan I had in mind but I can accept its the calling of my soul. The irony in gaining freedom through the heartbreak of stillness.

NL: Ik heb dit ene leventje om mee te leven, het is niet het plan dat ik in gedachten had, maar ik kan het accepteren de roeping van mijn ziel. De ironie in het verkrijgen van vrijheid door het breken van stilte.

— Nikki Rowe


The girl was a gypsy before an illness took control of her legs, now she watches in awe the world pass by whilst stillness teaches her about inner strength.

NL: Het meisje was een zigeuner voordat een ziekte haar benen onder controle nam, nu kijkt ze vol ontzag de wereld voorbij terwijl stilte haar leert over innerlijke kracht.

— Nikki Rowe


She was always fighting a battle but her smile would never tell you so.

NL: Ze vocht altijd in een gevecht, maar haar glimlach zou je dat nooit vertellen.

— Nikki Rowe


The world is broken he said, how will you fix it? I don’t think anyone can fix it but we can teach ourselves & eachother to focus on the good and the important and maybe little by little this place won’t feel so heavy.

NL: De wereld is gebroken zei hij, hoe ga je het oplossen? Ik denk niet dat iemand het kan repareren maar we kunnen onszelf en elkaar leren om ons te concentreren op het goede en het belangrijke en misschien beetje bij beetje zal deze plek niet zo zwaar voelen.

— Nikki Rowe


She was born to be free, let her run wild in her own way and you will never lose her.

NL: Ze is geboren om vrij te zijn, laat haar wild lopen op haar eigen manier en je zult haar nooit verliezen.

— Nikki Rowe


Wild woman are an unexplainable spark of life. They ooze freedom and seek awareness, they belong to nobody but themselves yet give a piece of who they are to everyone they meet. If you have met one, hold on to her, she’ll allow you into her chaos but she’ll also show you her magic.

NL: Wilde vrouwen zijn een onverklaarbare vonk van het leven. Ze strooien vrijheid uit en zoeken bewustzijn, ze zijn van niemand anders dan zichzelf… maar geven een stukje van wie ze zijn aan iedereen die ze ontmoeten. Als je er een hebt ontmoet, hou je vast aan haar, ze zal je toestaan in haar chaos, maar ze zal je ook haar magie laten zien.

— Nikki Rowe


i was lieing to myself when I thought I was lost, I have never been lost – I just wasn’t ready to be found.

NL: Ik loog tegen mezelf toen ik dacht dat ik verdwaald was, ik was nooit verdwaald – ik was gewoon niet klaar om gevonden te worden.

— Nikki Rowe


It wasn’t exactly love at first sight, but it was deeper than that. A sense of belonging to a place I never knew I wanted but somehow always needed. It was a home that carried a heartbeat.

NL: Het was niet echt liefde op het eerste gezicht, maar het was dieper dan dat. Een gevoel van behoren tot een plek waarvan ik nooit wist dat ik wilde, maar op de een of andere manier altijd nodig had. Het was een thuis dat een hartslag droeg.

— Nikki Rowe


With you, it’s different. I can see the rest of my life before my eyes and that scares me a little. Men don’t tame my wild heart but somehow I crossed your path and have never been the same since.

NL: Bij jou is het anders. Ik kan de rest van mijn leven voor mijn ogen zien en dat maakt me een beetje bang. Mannen temmen mijn wilde hart niet, maar op de een of andere manier kruiste ik jouw pad en ben nooit meer hetzelfde geweest sinds.

— Nikki Rowe


Don’t make homes out of hollow hero’s that don’t know how to save themselves.

NL: Maak geen huizen van holle helden die niet weten hoe ze zichzelf moeten redden.

— Nikki Rowe


I don’t wear the opinions of others anymore, I learnt to dress myself.

NL: Ik draag de mening van anderen niet meer, ik leerde mezelf te kleden.

— Nikki Rowe