Nicholas Sparks quotes | 107 quotes van Nicholas Sparks

Ben je op zoek naar een Nicholas Sparks quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Nicholas Sparks quotes. Veel leesplezier!

Nicholas Sparks quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Nicholas Sparks verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Nicholas Sparks quotes:

I am nothing special, of this I am sure. I am a common man with common thoughts and I’ve led a common life. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten, but I’ve loved another with all my heart and soul, and to me, this has always been enough..

NL: Ik ben niets bijzonders, daar ben ik zeker van. Ik ben een gewone man met gewone gedachten en ik heb een gemeenschappelijk leven geleid. Er zijn geen monumenten aan mij gewijd en mijn naam zal snel vergeten worden, maar ik heb van een ander gehouden met heel mijn hart en ziel, en voor mij is dit altijd genoeg geweest..

— Nicholas Sparks, The Notebook


Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.

NL: Liefde is als de wind, je kunt het niet zien, maar je kunt het voelen.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


So it’s not gonna be easy. It’s going to be really hard; we’re gonna have to work at this everyday, but I want to do that because I want you. I want all of you, forever, everyday. You and me… everyday.

NL: Dus het zal niet makkelijk zijn. Het wordt heel moeilijk, we zullen hier elke dag aan moeten werken, maar ik wil dat doen omdat ik jou wil. Ik wil jullie allemaal, voor altijd, elke dag. Jij en ik… elke dag.

— Nicholas Sparks, The Notebook


Just when you think it can’t get any worse, it can. And just when you think it can’t get any better, it can.

NL: Net als je denkt dat het niet erger kan worden, kan het. En net als je denkt dat het niet beter kan, kan het.

— Nicholas Sparks, At First Sight


You are, and always have been, my dream.

NL: Dat ben je, en dat ben je altijd geweest, mijn droom.

— Nicholas Sparks, The Notebook


You are my best friend as well as my lover, and I do not know which side of you I enjoy the most. I treasure each side, just as I have treasured our life together.

NL: Je bent mijn beste vriend en mijn minnaar, en ik weet niet aan welke kant ik het meest geniet. Ik koester elke kant, net zoals ik ons leven samen koester.

— Nicholas Sparks, The Notebook


The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds. And that’s what you’ve given me. That’s what I’d hoped to give you forever

NL: De beste liefde is het soort dat de ziel ontwaakt en ons doet reiken naar meer, dat een vuur in onze harten plant en vrede brengt in onze geest. En dat heb je me gegeven. Dat hoopte ik je voor altijd te geven.

— Nicholas Sparks


We fell in love, despite our differences, and once we did, something rare and beautiful was created. For me, love like that has only happened once, and that’s why every minute we spent together has been seared in my memory. I’ll never forget a single moment of it.

NL: We werden verliefd, ondanks onze verschillen, en toen we dat eenmaal deden, werd iets zeldzaams en moois gecreëerd. Voor mij is liefde als dat maar één keer gebeurd, en daarom is elke minuut die we samen doorbrachten versleten in mijn geheugen. Ik zal er nooit een moment van vergeten.

— Nicholas Sparks, The Notebook


They didn’t agree on much. In fact, they didn’t agree on anything. They fought all the time and challenged each other ever day. But despite their differences, they had one important thing in common. They were crazy about each other.

NL: Ze waren het niet vaak met elkaar eens. In feite waren ze het nergens over eens. Ze vochten de hele tijd en daagden elkaar uit. Maar ondanks hun verschillen hadden ze één belangrijk ding gemeen. Ze waren gek op elkaar.

— Nicholas Sparks, The Notebook


My daddy said, that the first time you fall in love, it changes you forever and no matter how hard you try, that feeling just never goes away.

NL: Mijn vader zei, dat de eerste keer dat je verliefd wordt, het je voor altijd verandert en hoe hard je ook probeert, dat gevoel verdwijnt nooit.

— Nicholas Sparks, The Notebook


You are the answer to every prayer I’ve offered. You are a song, a dream, a whisper, and I don’t know how I could have lived without you for as long as I have.

NL: Jij bent het antwoord op elk gebed dat ik heb aangeboden. Je bent een lied, een droom, een fluistering, en ik weet niet hoe ik zonder je had kunnen leven zo lang als ik heb.

— Nicholas Sparks, The Notebook


If you like her, if she makes you happy, and if you feel like you know her—then don’t let her go.

NL: Als je haar leuk vindt, als ze je gelukkig maakt, en als je het gevoel hebt dat je haar kent… laat haar dan niet gaan.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


I love you more than there are stars in the sky and fish in the sea.

NL: Ik hou meer van je dan er sterren in de lucht zijn en vissen in de zee.

— Nicholas Sparks


True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning.

NL: Ware liefde is zeldzaam, en het is het enige dat het leven echt betekenis geeft.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


The greater the love, the greater the tragedy when it’s over.

NL: Hoe groter de liefde, hoe groter de tragedie als het voorbij is.

— Nicholas Sparks, Nights in Rodanthe


And when her lips met mine, I knew that I could live to be a hundred and visit every country in the world, but nothing would ever compare to that single moment when I first kissed the girl of my dreams and knew that my love would last forever.

NL: En toen haar lippen de mijne ontmoetten, wist ik dat ik honderd kon worden en elk land ter wereld kon bezoeken, maar niets zou ooit te vergelijken zijn met dat moment toen ik voor het eerst het meisje van mijn dromen kuste en wist dat mijn liefde eeuwig zou duren.

— Nicholas Sparks, Dear John


Life, he realize, was much like a song. In the beginning there is mystery, in the end there is confirmation, but it’s in the middle where all the emotion resides to make the whole thing worthwhile.

NL: Het leven, realiseerde hij zich, was als een lied. In het begin is er mysterie, uiteindelijk is er bevestiging, maar het is in het midden waar alle emotie verblijft om het hele ding de moeite waard te maken.

— Nicholas Sparks, The Last Song


The saddest people I’ve ever met in life are the ones who don’t care deeply about anything at all. Passion and satisfaction go hand in hand, and without them, any happiness is only temporary, because there’s nothing to make it last.

NL: De droevigste mensen die ik ooit heb ontmoet zijn degenen die helemaal niets geven om iets. Passie en tevredenheid gaan hand in hand, en zonder hen is enig geluk slechts tijdelijk, omdat er niets is om het te laten duren.

— Nicholas Sparks, Dear John


If conversation was the lyrics, laughter was the music, making time spent together a melody that could be replayed over and over without getting stale.

NL: Als conversatie de tekst was, lachen was de muziek, waardoor tijd samen doorgebracht een melodie die steeds opnieuw kon worden gespeeld zonder oud te worden.

— Nicholas Sparks


I fell in love with her when we were together, then fell deeper in love with her in the years we were apart.

NL: Ik werd verliefd op haar toen we samen waren, en toen werd ik dieper verliefd op haar in de jaren dat we uit elkaar waren.

— Nicholas Sparks, Dear John


The emotion that can break your heart is sometimes the very one that heals it…

NL: De emotie die je hart kan breken is soms juist degene die het geneest…

— Nicholas Sparks, At First Sight


Without you in my arms, I feel an emptiness in my soul. I find myself searching the crowds for your face – I know it’s an impossibility, but I cannot help myself.

NL: Zonder jou in mijn armen voel ik een leegte in mijn ziel. Ik weet dat het onmogelijk is, maar ik kan het niet helpen.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


When I look in the mirror, I know I’m looking at someone who isn’t sure she deserves to be loved at all.

NL: Als ik in de spiegel kijk, weet ik dat ik naar iemand kijk die niet zeker is dat ze het verdient om geliefd te worden.

— Nicholas Sparks, Dear John


Spending time with you showed me what I’ve been missing in my life.

NL: Tijd doorbrengen met jou liet me zien wat ik miste in mijn leven.

— Nicholas Sparks, The Choice


I’d learned that some things are best kept secret.

NL: Ik had geleerd dat sommige dingen het beste geheim gehouden kunnen worden.

— Nicholas Sparks, Dear John


love, I’ve come to understand is more than three words mumbled before bedtime.

NL: Liefde, ik heb begrepen dat er meer dan drie woorden mompelden voor bedtijd.

— Nicholas Sparks


She was my dream. She made me who I am, and holding her in my arms was more natural to me than my own heartbeat. I think about her all the time. Even now, when I’m sitting here, I think about her. There could never have been another.

NL: Ze was mijn droom. Ze maakte me wie ik ben, en haar vasthouden in mijn armen was meer natuurlijk voor mij dan mijn eigen hartslag. Ik denk de hele tijd aan haar. Zelfs nu, als ik hier zit, denk ik aan haar. Er had nooit een ander kunnen zijn.

— Nicholas Sparks, The Notebook


Romance is thinking about your significant other, when you are supposed to be thinking about something else.

NL: Romantiek denkt aan je belangrijke andere, terwijl je verondersteld wordt aan iets anders te denken.

— Nicholas Sparks


If you’re a bird… I’m a bird…

NL: Als je een vogel bent… Ik ben een vogel…

— Nicholas Sparks, The Notebook


Someday you’ll find someone special again. People who’ve been in love once usually do. It’s in their nature.

NL: Op een dag zul je weer een speciaal iemand vinden. Mensen die ooit verliefd zijn geweest doen dat meestal. Het zit in hun aard.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


He stared at her, knowing with certainty that he was falling in love. He pulled her close and kissed her beneath a blanket of stars, wondering how on earth he’d been lucky enough to find her.

NL: Hij staarde naar haar, wetende met zekerheid dat hij verliefd werd. Hij trok haar dichtbij en kuste haar onder een deken van sterren, zich afvragend hoe hij het geluk had gehad haar te vinden.

— Nicholas Sparks, The Last Song


The scariest thing about distance is that you don’t know whether they’ll miss you or forget you.

NL: Het engste ding over afstand is dat je niet weet of ze je zullen missen of vergeten.

— Nicholas Sparks, The Notebook


I don’t want to lose you.’ His voice almost a whisper. Seeing his haggard expression, she took his hand and squeezed it, then reluctantly let it go. She could feel the tears again, and she fought them back. ‘But you don’t want to keep me, either, do you?’ To that, he had no response.

NL: Ik wil je niet kwijt. Zijn stem fluisterde bijna. Toen ze zijn hagedissen-uitdrukking zag, pakte ze zijn hand en kneep ze erin, en liet ze het met tegenzin los. Ze voelde de tranen weer, en ze vocht terug. ‘Maar je wilt mij ook niet houden, of wel?’ Daar reageerde hij niet op.

— Nicholas Sparks, The Rescue


You really love her don’t you,” she said.With all my heart.”She looked as sad as I’d ever seen her.What’s your heart telling you to do?”I don’t know.”Maybe”, she said gently,”You’re trying to hard to hear it.

NL: Je houdt echt van haar, nietwaar,” zei ze.Met heel mijn hart.”Ze zag er zo verdrietig uit als ik haar ooit had gezien.Wat zegt je hart je om te doen?”Ik weet het niet.”Misschien,” zei ze zachtjes, “je probeert het moeilijk te horen.

— Nicholas Sparks


This is not a goodbye, my darling, this is a thank you. Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return. Thank you for the memories I will cherish forever. But most of all, thank you for showing me that there will come a time when I can eventually let you go.I love you, T.

NL: Dit is geen afscheid, lieverd, dit is een bedankje. Bedankt dat je in mijn leven bent gekomen en mij vreugde hebt gegeven, bedankt dat je van me hield en mijn liefde terugkreeg. Bedankt voor de herinneringen die ik voor altijd koester. Maar vooral, bedankt dat je me laat zien dat er een tijd komt dat ik je uiteindelijk kan laten gaan.Ik hou van je, T.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


How far should a person go in the name of true love?

NL: Hoe ver moet iemand gaan in naam van ware liefde?

— Nicholas Sparks, The Choice


Loving someone and having them love you back is the most precious thing in the world.

NL: Iemand liefhebben en van je houden is het kostbaarste in de wereld.

— Nicholas Sparks, The Rescue


Dusk is just an illusion because the sun is either above the horizon or below it. And that means that day and night are linked in a way that few things are there cannot be one without the other yet they cannot exist at the same time. How would it feel I remember wondering to be always together yet forever apart?

NL: Dusk is slechts een illusie omdat de zon zich boven de horizon of eronder bevindt. En dat betekent dat dag en nacht met elkaar verbonden zijn op een manier dat er weinig dingen zijn die er niet één kunnen zijn zonder de ander, maar dat ze niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Hoe zou het voelen dat ik me afvroeg om altijd samen te zijn… maar voor altijd apart?

— Nicholas Sparks, The Notebook


She wasnt exactly sure when it happened. Or even when it started. All she knew for sure was that right here and now, she was falling hard and she could only pray that he was feeling the same way.

NL: Ze wist het niet precies zeker toen het gebeurde. Of zelfs toen het begon. Alles wat ze zeker wist was dat hier en nu, ze viel hard en ze kon alleen maar bidden dat hij zich hetzelfde voelde.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


How far would you go to keep the hope of love alive?

NL: Hoe ver zou je gaan om de hoop op liefde in leven te houden?

— Nicholas Sparks, The Choice


We’d met at a carefree time, a moment full of promise, in its place now were the harsh lessons of the real world.

NL: We ontmoetten elkaar op een zorgeloze tijd, een moment vol belofte, op zijn plaats nu waren de harde lessen van de echte wereld.

— Nicholas Sparks, Dear John


Yes… it wasn’t over, it still isn’t over.

NL: Ja… het was nog niet voorbij, het is nog steeds niet voorbij.

— Nicholas Sparks


I guess what I’m trying to say is that you are there, in everything I am, in everything I’ve ever done, and looking back, I know that I should have told you know much you’ve always meant to me.

NL: Ik denk dat wat ik probeer te zeggen is dat je er bent, in alles wat ik ben, in alles wat ik ooit heb gedaan, en terugkijkend, weet ik dat ik je had moeten vertellen dat je veel voor me betekende.

— Nicholas Sparks, The Wedding


You’re a hero and a gentleman, you’re kind and honest, but more than that, you’re the first man I ever truly loved. And no matter what the future brings, you always will be, and I know that my life is better for it.

NL: Je bent een held en een heer, je bent aardig en eerlijk, maar meer dan dat, je bent de eerste man waar ik echt van hield. En wat de toekomst ook brengt, dat zal je altijd zijn, en ik weet dat mijn leven er beter voor is.

— Nicholas Sparks, Dear John


Love doesn’t mean anything if you’re not willing to make a commitment, and you have to think not only about what you want, but about what he wants. Not just now, but in the future.

NL: Liefde betekent niets als je niet bereid bent om een verbintenis aan te gaan, en je moet niet alleen nadenken over wat je wilt, maar ook over wat hij wil. Niet nu, maar in de toekomst.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


It is the possibility that keeps me going, and though you may call me a dreamer or a fool or any other thing, I believe that anything is possible.

NL: Het is de mogelijkheid die me op de been houdt, en hoewel je me een dromer of een dwaas of iets anders mag noemen, geloof ik dat alles mogelijk is.

— Nicholas Sparks


All of sudden, this shooting star went by, and all I could think was that they were listening to us somehow.

NL: Plotseling ging er een vallende ster voorbij, en ik kon alleen maar denken dat ze naar ons luisterden.

— Nicholas Sparks


No matter where it is in the sky… No matter where you are in the world… the moon is never bigger than your thumb. -John

NL: Het maakt niet uit waar het in de lucht is… waar je ook bent in de wereld… de maan is nooit groter dan je duim. John.

— Nicholas Sparks, Dear John


Being in love, I find myself smiling for no reason at all…

NL: Als ik verliefd ben, lach ik zonder reden…

— Nicholas Sparks, Dear John


He was the toast to her butter.

NL: Hij was de toast op haar boter.

— Nicholas Sparks, The Lucky One


If you simply ignored the feeling, you would never know what might happen, and in many ways that was worse than finding out in the first place. Because if you were wrong, you could go forward in your life without ever looking back over your shoulder and wondering what might have been.

NL: Als je gewoon het gevoel negeerde, zou je nooit weten wat er zou kunnen gebeuren, en in veel opzichten was dat erger dan er in de eerste plaats achter te komen. Want als je het mis had, zou je vooruit kunnen gaan in je leven zonder ooit terug te kijken over je schouder en je af te vragen wat er had kunnen zijn.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


But love, I’ve come to understand, is more than three words mumbled before bedtime. Love is sustained by action, a pattern of devotion in the things we do for each other every day.

NL: Maar liefde, ik heb begrepen, is meer dan drie woorden mompelen voor het slapen gaan. Liefde wordt ondersteund door actie, een patroon van toewijding in de dingen die we elke dag voor elkaar doen.

— Nicholas Sparks, The Wedding


I’m stuck babysitting turtle eggs while a volleyball player slash grease monkey slash aquarium volunteer tries to hit on me.” I’m not hitting on you,” he protested.No?”Believe me, you’d know if I was hitting on you. You wouldn’t be able to stop yourself from succumbing to my charms.

NL: Ik zit vast babysitten schildpad eieren terwijl een volleybal speler slash vet aap slash aquarium vrijwilliger probeert te raken op mij. Je zou niet in staat zijn om jezelf te stoppen van bezwijken aan mijn charmes.

— Nicholas Sparks, The Last Song


Deep in her heart, she wasn’t sure she deserved to be happy, nor did she believe that she was worthy of someone who seemed…normal.

NL: Diep in haar hart wist ze niet zeker of ze het verdiende om gelukkig te zijn, noch geloofde ze dat ze iemand waardig was die… normaal leek.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


Their fingers seemed to fit together in just the right way- effortlessly clasped,like perfect complements.

NL: Hun vingers leken bij elkaar te passen op precies de juiste manier- moeiteloos geklemd, als perfecte complementen.

— Nicholas Sparks


What’s your heart telling you to do?I don’t know.’Maybe, you’re trying too hard to hear it.

NL: Wat zegt je hart je om te doen?Ik weet het niet.’Misschien, je probeert te hard om het te horen.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


I might kiss you.I might be bad at it.That’s not possible.

NL: Ik zou je kunnen kussen. Ik ben er misschien slecht in. Dat is niet mogelijk.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


Every time I read to her, it was like I was courting her, because sometimes, just sometimes, she would fall in love with me again, just like she had a long time ago. And that’s the most wonderful feeling in the world. How many people are ever given that chance? To have someone you love fall in love with you over and over?

NL: Elke keer als ik haar voorlas, was het alsof ik haar het hof maakte, omdat soms, gewoon soms, ze weer verliefd op me zou worden, net als lang geleden. En dat is het mooiste gevoel ter wereld. Hoeveel mensen krijgen die kans ooit? Om iemand van wie je houdt steeds weer verliefd op je te laten worden?

— Nicholas Sparks, The Wedding


I am lost without you. I am soulless, a drifter without a home, a solitary bird in a flight to nowhere. I am all these things, and I am nothing at all. This, my darling, is my life without you. I long for you to show me how to live again.

NL: Ik ben verdwaald zonder jou. Ik ben zielloos, een zwerver zonder huis, een eenzame vogel in een vlucht naar nergens. Ik ben al deze dingen, en ik ben helemaal niets. Dit, mijn liefste, is mijn leven zonder jou. Ik verlang ernaar dat je me weer laat zien hoe ik moet leven.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


When we first met, I didn’t want to get involved with anyone. I didn’t have the time or energy, and I wasn’t sure that I was ready for it. But you were so good to me, and I got swept up in that. And little by little, I found myself falling in love with you.

NL: Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, wilde ik niets met iemand te maken hebben. Ik had geen tijd of energie, en ik wist niet zeker of ik er klaar voor was. Maar je was zo goed voor me, en ik werd meegesleept in dat. En beetje bij beetje, werd ik verliefd op je.

— Nicholas Sparks


and all I could think was that I would like to spend every morning for the rest of my life waking up beside her

NL: en alles wat ik kon denken was dat ik elke ochtend zou willen doorbrengen voor de rest van mijn leven wakker worden naast haar

— Nicholas Sparks, Dear John


Love is Love no matter old you are, and I knew if I gave you enough time, you’d come back to me.

NL: Liefde is Liefde, ongeacht hoe oud je ook bent, en ik wist dat als ik je genoeg tijd gaf, je bij mij terug zou komen.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


I love you now for what we’ve already shared, and I love you now in anticipation of all that’s to come.

NL: Ik hou nu van je voor wat we al hebben gedeeld, en ik hou nu van je in afwachting van alles wat er gaat komen.

— Nicholas Sparks, Nights in Rodanthe


You’re still alive. And that means you’ll love and be loved…and in the end, nothing else really matters.

NL: Je leeft nog. En dat betekent dat je zult liefhebben en geliefd zal worden… en op het einde, doet niets anders er echt toe.

— Nicholas Sparks, The Best of Me


She had been proud of his decision to serve his country, her heart bursting with love and admiration the first time she saw him outfitted in his dress blues.

NL: Ze was trots op zijn besluit om zijn land te dienen, haar hart barstte uit van liefde en bewondering de eerste keer dat ze zag hem uitgerust in zijn jurk blues.

— Nicholas Sparks, The Lucky One


It was their secret, a secret meant for just the two of them, and she’d never been able to imagine how it would sound coming from someone else. But, somehow, Logan made it sound just right.

NL: Het was hun geheim, een geheim bedoeld voor alleen hen tweeën, en ze had nooit kunnen bedenken hoe het zou klinken als het van iemand anders zou komen. Maar Logan liet het goed klinken.

— Nicholas Sparks, The Lucky One


People come, people go – they’ll drift in and out of your life, almost like characters in a favorite book. When you finally close the cover, the characters have told their story and you start up again with another book, complete with new characters and adventures. Then you find yourself focusing on the new ones, not the ones from the past.

NL: Mensen komen, mensen gaan ze drijven in en uit je leven, bijna als personages in een favoriet boek. Wanneer je eindelijk de cover sluit, hebben de personages hun verhaal verteld en je begint weer met een ander boek, compleet met nieuwe personages en avonturen. Dan richt je je op de nieuwe, niet op die uit het verleden.

— Nicholas Sparks, The Rescue


Never forget that anticipation is an important part of life. Work’s important, family’s important, but without excitement, you have nothing. You’re cheating yourself if you refuse to enjoy what’s coming.

NL: Vergeet nooit dat anticipatie een belangrijk deel van het leven is. Werk is belangrijk, familie is belangrijk, maar zonder opwinding heb je niets. Je bedriegt jezelf als je weigert te genieten van wat er komt.

— Nicholas Sparks, Three Weeks With My Brother


Jamie: You know what I figured out today?Landon: What?Jamie: Maybe God has a bigger plan for me than I had for myself. Like this journey never ends. Like you were sent to me because I’m sick. To help me through all this. You’re my angel.

NL: Jamie: Weet je wat ik vandaag bedacht heb?Landon: Wat?Jamie: Misschien heeft God een groter plan voor mij dan ik voor mezelf had. Alsof deze reis nooit eindigt. Alsof je naar mij gestuurd bent omdat ik ziek ben. Om me hier doorheen te helpen. Je bent mijn engel.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


Youth offers the promise of happiness, but life offers the realities of grief.

NL: Jeugd biedt de belofte van geluk, maar het leven biedt de realiteit van verdriet.

— Nicholas Sparks, The Rescue


I’m sure you think that I don’t understand what you’re going through, but I do. It’s just that sometimes, our future is dictated by what we are, opposed to what we want.

NL: Ik weet zeker dat je denkt dat ik niet begrijp wat je doormaakt, maar ik wel. Soms wordt onze toekomst bepaald door wat we zijn, in tegenstelling tot wat we willen.

— Nicholas Sparks


Too many people seem to believe that silence was a void that needed to be filled, even if nothing important was said.

NL: Te veel mensen lijken te geloven dat stilte een leegte was die gevuld moest worden, zelfs als er niets belangrijks gezegd werd.

— Nicholas Sparks, Nights in Rodanthe


That’s the thing about life. A lot of the time, it isn’t easy at all. We just have to try to make the best of it.

NL: Dat is het met het leven. Vaak is het helemaal niet makkelijk. We moeten er het beste van maken.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


It is life, I think, to watch the water. A man can learn so many things.

NL: Het is het leven, denk ik, om naar het water te kijken. Een man kan zoveel dingen leren.

— Nicholas Sparks, The Notebook


I’ve come to believe that in everyone’s life, there’s one undeniable moment of change, a set of circumstances that suddenly alters everything.

NL: Ik ben gaan geloven dat in ieders leven, er een onmiskenbaar moment van verandering is, een reeks omstandigheden die plotseling alles verandert.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


Our lives can’t be measured by our final years, of this I am sure.

NL: Ons leven kan niet gemeten worden aan onze laatste jaren, daar ben ik zeker van.

— Nicholas Sparks, The Notebook


Do you know what you’re saying when you say, “Whatever”? It’s just a code word for the f-word, followed by “you.” And at your age, you never, ever. say that to anyone.’ ” Blaze leaned back. “So now, when someone says it to me, I just say, ‘You too.’ (72)

NL: Weet je wat je zegt als je zegt, “Wat dan ook”? Het is gewoon een codewoord voor het f-woord, gevolgd door “jij.” En op jouw leeftijd, nooit, nooit. Zeg dat tegen iedereen.” Blaze leunde achterover. Dus nu, als iemand het tegen me zegt, zeg ik: ‘Jij ook.’ (72)

— Nicholas Sparks


Strange, what being forced to slow down could do to a person.

NL: Vreemd, wat gedwongen worden om te vertragen kan een persoon aandoen.

— Nicholas Sparks, The Last Song


You can’t live your life for other people. You’ve got to do what’s right for you, even if it hurts some people you love.

NL: Je kunt je leven niet voor andere mensen leven. Je moet doen wat goed voor je is, zelfs als het sommige mensen pijn doet waar je van houdt.

— Nicholas Sparks, The Notebook


In the end you should always do the right thing even if it’s hard.

NL: Uiteindelijk moet je altijd het juiste doen, zelfs als het moeilijk is.

— Nicholas Sparks, The Last Song


Maybe we’ve lived a thousand lives before this one and in each of them we’ve found each other… I know I’ve spent each life before this one searching for you. Not someone like you but you, for your soul and mine must always come together.

NL: Misschien hebben we voor deze duizend levens geleefd en in elk van hen hebben we elkaar gevonden… Ik weet dat ik elk leven heb doorgebracht voordat deze naar jou zocht. Niet iemand zoals jij, maar jij, want jouw ziel en de mijne moeten altijd samenkomen.

— Nicholas Sparks, The Notebook


Mom says it’s because she has PMS.Do you even know what that means?”I’m not a little kid anymore. It means pissed-at- men syndrome

NL: Mam zegt dat het komt omdat ze PMS heeft. Weet je wel wat dat betekent?”Ik ben geen klein kind meer. Het betekent pissig-op-mannen syndroom.

— Nicholas Sparks, The Last Song


…nothing wonderful lasted forever. Joy was as fleeting as a shooting star that crossed the evening sky, ready to blink out at any moment.

NL: …niets geweldigs duurde eeuwig. Joy was zo vluchtig als een vallende ster die de avondhemel doorstak, klaar om op elk moment te knipperen.

— Nicholas Sparks, Safe Haven


He was a wonderful man. And when a man is that special, you know it sooner than you think possible. You recognize it instinctively, and you’re certain that no matter what happens, there will never be another one like him.

NL: Hij was een geweldige man. En als een man zo speciaal is, weet je het eerder dan je denkt dat het mogelijk is. Je herkent het instinctief, en je bent er zeker van dat wat er ook gebeurt, er nooit meer een zoals hij zal zijn.

— Nicholas Sparks


I’ve never been afraid of them. Not once. Because I had you.

NL: Ik ben nooit bang voor ze geweest. Niet één keer. Omdat ik jou had.

— Nicholas Sparks, The Best of Me


Frugality, I’ve learned, has its own cost, one that sometimes lasts forever.

NL: Frugaliteit, heb ik geleerd, heeft zijn eigen kosten, een die soms eeuwig duurt.

— Nicholas Sparks, The Wedding


Every great love starts with a great story…

NL: Elke grote liefde begint met een geweldig verhaal…

— Nicholas Sparks, The Notebook


In our time together, you claimed a special place in my heart, one I’ll carry with me forever and that no one can ever replace.

NL: In onze tijd samen, claimden jullie een speciale plek in mijn hart, één die ik voor altijd bij me zal dragen en die niemand ooit kan vervangen.

— Nicholas Sparks, Dear John


Believe me, I’m no romantic, and while I’ve heard all about love at first sight, I’ve never believed in it, and I still don’t. But even so, there was something there, something recognizably real, and I couldn’t look away.

NL: Geloof me, ik ben niet romantisch, en hoewel ik alles heb gehoord over liefde op het eerste gezicht, heb ik er nooit in geloofd, en dat doe ik nog steeds niet. Maar toch, er was iets daar, iets herkenbaars echts, en ik kon niet wegkijken.

— Nicholas Sparks, Dear John


As a girl, she had come to believe in the ideal man — the prince or knight of her childhood stories. In the real world, however, men like that simply didn’t exist.

NL: Als meisje geloofde ze in de ideale man — de prins of ridder van haar kinderverhalen. In de echte wereld, echter, bestonden zulke mannen gewoon niet.

— Nicholas Sparks, Message in a Bottle


I been watchin’ you, workin day and night, slavin so hard you barely have time to catch your breath. People do that for three reasons. Either they crazy, or stupid, or tryin’ to forget.

NL: Ik hield je in de gaten, dag en nacht werken, slaaf zo hard dat je nauwelijks tijd hebt om op adem te komen. Mensen doen dat om drie redenen. Of ze zijn gek, of stom, of ze proberen het te vergeten.

— Nicholas Sparks, The Notebook


It all comes down to who is by your side and who is willing to stand up for love even when it seems impossible.

NL: Het komt allemaal neer op wie aan je zijde staat en wie bereid is op te komen voor liefde, zelfs als het onmogelijk lijkt.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


She leaned into me, and when I closed my eyes, I knew I wanted nothing more than to hold her this way forever.

NL: Ze leunde tegen me aan, en toen ik mijn ogen sloot, wist ik dat ik niets meer wilde dan haar voor altijd zo vast te houden.

— Nicholas Sparks, Dear John


Marriage is a partnership, not a democracy.

NL: Het huwelijk is een partnerschap, geen democratie.

— Nicholas Sparks, The Best of Me


You might not understand, but I gave you the best of me, and after you left, nothing was ever the same.

NL: Je begrijpt het misschien niet, maar ik gaf je het beste van mij, en nadat je weg was, was niets ooit hetzelfde.

— Nicholas Sparks, The Best of Me


Who did she know in Raleigh who took the time off to fix a house? Or read Whitman or Eliot, finding images in the mind, thoughts of the spirit? Or hunted dawn from the bow of a canoe? These weren’t the things that drove society, but she felt they shouldn’t be treated as unimportant. They made living worthwhile.

NL: Wie kende ze in Raleigh die vrij nam om een huis te maken? Of Whitman of Eliot lezen, beelden vinden in de geest, gedachten van de geest? Of de dageraad joegen vanuit de boog van een kano? Dit waren niet de dingen die de samenleving dreef, maar ze vond dat ze niet als onbelangrijk moesten worden behandeld. Ze maakten het leven de moeite waard.

— Nicholas Sparks, The Notebook


I love you too, Will Blakelee,” she whispered, leaning in to kiss him again.

NL: Ik hou ook van jou, Will Blakelee,” fluisterde ze, leunde in om hem weer te kussen.

— Nicholas Sparks, The Last Song


See me just as I see you.

NL: Zie me net zoals ik jou zie.

— Nicholas Sparks, See Me


EVERYONE MAKES MISTAKES, EVEN THE PERSONS WE LOVE.

NL: Iedereen maakt fouten, zelfs de personen waar we van houden.

— Nicholas Sparks, The Last Song


As the warm air blew in the car, simple snapshots of the life they’d lived together surfaced in his mind; but as always, those images led inexorably to their final day together.

NL: Toen de warme lucht in de auto ontplofte, kwamen er eenvoudige momentopnames van het leven dat ze samen hadden geleefd in zijn geest; maar zoals altijd, leidden die beelden onverbiddelijk tot hun laatste dag samen.

— Nicholas Sparks


It’s the possibility that keeps me going, not the guarantee.

NL: Het is de mogelijkheid die me op de been houdt, niet de garantie.

— Nicholas Sparks, The Notebook


I came to the conclusion that unrealized hopes, even small ones, were always wrenching.

NL: Ik kwam tot de conclusie dat ongerealiseerde hoop, zelfs kleine, altijd boeiend waren.

— Nicholas Sparks, The Wedding


What happens if a car comes? We die.

NL: Wat gebeurt er als er een auto komt? We sterven.

— Nicholas Sparks


Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful.

NL: Liefde is altijd geduldig en vriendelijk. Het is nooit jaloers. Liefde is nooit opschepperig of verwaand. Het is nooit onbeleefd of egoïstisch. Het is niet beledigend en niet wrokdragend.

— Nicholas Sparks, A Walk to Remember


The world is a better place when you smile.

NL: De wereld is een betere plek als je lacht.

— Nicholas Sparks, The Guardian


Poetry, she thought, wasn’t written to be analyzed; it was meant to inspire without reason, to touch without understanding.

NL: Poëzie, dacht ze, was niet geschreven om geanalyseerd te worden; het was bedoeld om te inspireren zonder reden, om aan te raken zonder begrip.

— Nicholas Sparks, The Notebook


And I learned what is obvious to a child. That life is simply a collection of little lives, each lived one day at a time. That each day should be spent finding beauty in flowers and poetry and talking to animals. That a day spent with dreaming and sunsets and refreshing breezes cannot be bettered.

NL: En ik heb geleerd wat duidelijk is voor een kind. Dat leven is gewoon een verzameling van kleine levens, elk leefde een dag per keer. Dat elke dag moet worden besteed aan het vinden van schoonheid in bloemen en poëzie en praten met dieren. Dat een dag doorgebracht met dromen en zonsondergangen en verfrissende briesjes niet kan worden verbeterd.

— Nicholas Sparks, The Notebook