Neil Gaiman quotes | 69 quotes van Neil Gaiman

Ben je op zoek naar een Neil Gaiman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Neil Gaiman quotes. Veel leesplezier!

Neil Gaiman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Neil Gaiman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Neil Gaiman quotes:

Have you ever been in love? Horrible isn’t it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up.

NL: Ben je ooit verliefd geweest? Vreselijk, hè? Het maakt je zo kwetsbaar. Het opent je borst en het opent je hart en het betekent dat iemand in je kan komen en je kan verpesten.

— Neil Gaiman, The Kindly Ones


In a perfect world, you could fuck people without giving them a piece of your heart. And every glittering kiss and every touch of flesh is another shard of heart you’ll never see again.

NL: In een perfecte wereld kun je mensen neuken zonder ze een stukje van je hart te geven. En elke glinsterende kus en elke aanraking van vlees is een andere scherf van hart die je nooit meer zult zien.

— Neil Gaiman, Fragile Things: Short Fictions and Wonders


Sleep my little baby-ohSleep until you wakenWhen you wake you’ll see the worldIf I’m not mistaken…Kiss a loverDance a measure,Find your nameAnd buried treasure…Face your lifeIts pain, Its pleasure,Leave no path untaken.

NL: Slaap mijn kleine baby-oh Slaap tot je wakker wordtAls je wakker wordt zul je de wereld zienAls ik me niet vergis…Kus een minnaarDans een maat,Vind je naamEn begraven schat…Vrees je levenZijn pijn, Zijn plezier,Laat geen pad ongevat.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


Then, one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life…you give them a piece of you. They don’t ask for it. They do something dumb one day like kiss you or smile at you, and then your life isn’t your own anymore.

NL: Dan, een dom persoon, niet anders dan een ander dom persoon, dwaalt in je stomme leven… je geeft ze een stukje van jou. Ze vragen er niet om. Op een dag doen ze iets doms zoals je kussen of lachen naar je, en dan is je leven niet meer van jezelf.

— Neil Gaiman, The Kindly Ones


I am the most miserable person who ever lived,” he said… “You are young, and in love,” said Primus. “Every young man in your position is the most miserable young man who ever lived.

NL: Ik ben de meest ellendige persoon die ooit heeft geleefd,” zei hij… “Je bent jong en verliefd,” zei Primus. “Elke jongeman in jouw positie is de meest ellendige jongeman die ooit heeft geleefd.

— Neil Gaiman, Stardust


Kiss a lover, Dance a measure, Find your name And buried treasure. Face your life, It’s pain, It’s pleasure, Leave no path untaken.

NL: Kus een minnaar, dans een maat, vind je naam en begraven schat. Zie je leven onder ogen, het is pijn, het is plezier, laat geen pad los.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


For love is no part of the dreamworld. Love belongs to Desire, and Desire is always cruel.

NL: Want liefde is geen deel van de droomwereld. Liefde behoort aan Desire, en Desire is altijd wreed.

— Neil Gaiman, The Doll’s House


Belinda stared into the fire for some time, thinking about what she had in her life, and what she had given up; and whether it would be worse to love someone who was no longer there, or not to love someone who was.

NL: Belinda staarde enige tijd in het vuur, denkend aan wat ze had in haar leven, en wat ze had opgegeven; en of het erger zou zijn om iemand lief te hebben die er niet meer was, of niet om iemand lief te hebben die was.

— Neil Gaiman, Smoke and Mirrors: Short Fiction and Illusions


You get what anybody gets – you get a lifetime.

NL: Je krijgt wat iedereen krijgt – je krijgt een leven lang.

— Neil Gaiman, Preludes & Nocturnes


Stories you read when you’re the right age never quite leave you. You may forget who wrote them or what the story was called. Sometimes you’ll forget precisely what happened, but if a story touches you it will stay with you, haunting the places in your mind that you rarely ever visit.

NL: Verhalen die je leest als je de juiste leeftijd hebt, verlaten je nooit. Je vergeet misschien wie ze geschreven heeft of hoe het verhaal heette. Soms vergeet je precies wat er gebeurd is, maar als een verhaal je raakt blijft het bij je, spoken de plaatsen in je hoofd die je zelden bezoekt.

— Neil Gaiman, M Is for Magic


Face your life, its pain, its pleasure, leave no path untaken.

NL: Zie je leven onder ogen, zijn pijn, zijn plezier, laat geen pad onverteerd.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


You’ve a good heart. Sometimes that’s enough to see you safe wherever you go. But mostly, it’s not.

NL: Je hebt een goed hart. Soms is dat genoeg om je veilig te zien waar je ook gaat. Maar meestal niet.

— Neil Gaiman, Neverwhere


I believe that life is a game, that life is a cruel joke, and that life is what happens when you’re alive and that you might as well lie back and enjoy it.

NL: Ik geloof dat het leven een spel is, dat het leven een wrede grap is, en dat het leven is wat er gebeurt als je leeft en dat je net zo goed achterover kunt liggen en ervan kunt genieten.

— Neil Gaiman, American Gods


Do not lose hope — what you seek will be found. Trust ghosts. Trust those that you have helped to help you in their turn. Trust dreams. Trust your heart, and trust your story. (from ‘Instructions’)

NL: Verlies de hoop niet… wat je zoekt zal gevonden worden. Vertrouw geesten. Vertrouw degenen die je geholpen hebt om je te helpen op hun beurt. Vertrouw dromen. Vertrouw op je hart en vertrouw op je verhaal. (uit ‘Instructies’)

— Neil Gaiman, Fragile Things: Short Fictions and Wonders


Normally, in anything I do, I’m fairly miserable. I do it, and I get grumpy because there is a huge, vast gulf, this aching disparity, between the platonic ideal of the project that was living in my head, and the small, sad, wizened, shaking, squeaking thing that I actually produce.

NL: Normaal gesproken voel ik me in alles wat ik doe nogal ellendig. Ik doe het, en ik word chagrijnig omdat er een enorme, enorme golf is, deze pijnlijke ongelijkheid, tussen het platonische ideaal van het project dat in mijn hoofd leefde, en het kleine, trieste, wizende, schuddende, piepende ding dat ik eigenlijk maak.

— Neil Gaiman


I think, well, I’ve had a shit of a life, all things considered. It wasn’t fair. Everyone I’ve ever loved is dead, and my leg hurts all the bloody time… But I think, any God that can do sunsets like that, a different one every night… ‘Strewth, well, you’ve got to respect the old bastard, haven’t you?

NL: Ik denk dat ik een rotleven heb gehad, alles in overweging genomen. Het was niet eerlijk. Iedereen waar ik ooit van gehouden heb is dood, en mijn been doet de hele tijd pijn… Maar ik denk dat elke God die zulke zonsondergangen kan doen, elke avond een andere… ‘Strewth, nou, je moet die oude klootzak respecteren, nietwaar?

— Neil Gaiman, Season of Mists


Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.

NL: Sprookjes zijn meer dan waar: niet omdat ze ons vertellen dat draken bestaan, maar omdat ze ons vertellen dat draken verslagen kunnen worden.

— Neil Gaiman, Coraline


If you dare nothing, then when the day is over, nothing is all you will have gained.

NL: Als je niets durft, dan als de dag voorbij is, is niets alles wat je hebt gewonnen.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


Go and make interesting mistakes, make amazing mistakes, make glorious and fantastic mistakes. Break rules. Leave the world more interesting for your being here.

NL: Ga en maak interessante fouten, maak geweldige fouten, maak glorieuze en fantastische fouten. Breek de regels. Laat de wereld interessanter zijn voor jouw aanwezigheid hier.

— Neil Gaiman, Make Good Art


Words save our lives, sometimes.

NL: Woorden redden soms ons leven.

— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane


Now you people have names. That’s because you don’t know who you are. We know who we are, so we don’t need names.

NL: Nu hebben jullie namen. Dat komt omdat je niet weet wie je bent. We weten wie we zijn, dus we hebben geen namen nodig.

— Neil Gaiman, Coraline


So that’s my wish for you, and all of us, and my wish for myself. Make New Mistakes. Make glorious, amazing mistakes. Make mistakes nobody’s ever made before. Don’t freeze, don’t stop, don’t worry that it isn’t good enough, or it isn’t perfect, whatever it is: art, or love, or work or family or life.

NL: Dus dat is mijn wens voor jou, en ons allemaal, en mijn wens voor mezelf. Maak nieuwe fouten. Maak glorieuze, verbazingwekkende fouten. Maak fouten die nog nooit iemand heeft gemaakt. Niet bevriezen, niet stoppen, maak je geen zorgen dat het niet goed genoeg is, of het is niet perfect, wat het ook is: kunst, of liefde, of werk of familie of leven.

— Neil Gaiman


Most books on witchcraft will tell you that witches work naked. This is because most books on witchcraft were written by men.

NL: De meeste boeken over hekserij zullen je vertellen dat heksen naakt werken. Dit komt omdat de meeste boeken over hekserij werden geschreven door mannen.

— Neil Gaiman


Hey,” said Shadow. “Huginn or Muninn, or whoever you are.” The bird turned, head tipped, suspiciously, on one side, and it stared at him with bright eyes.”Say ‘Nevermore,'” said Shadow.”Fuck you,” said the raven.

NL: Hé,” zei Shadow. “Huginn of Muninn, of wie je ook bent.” De vogel draaide, hoofd getipt, verdacht, aan één kant, en het staarde naar hem met heldere ogen.Zeg ‘Nevermore’, zei Shadow.”Krijg de klere,” zei de raaf.

— Neil Gaiman, American Gods


It may help to understand human affairs to be clear that most of the great triumphs and tragedies of history are caused, not by people being fundamentally good or fundamentally bad, but by people being fundamentally people.

NL: Het kan helpen om menselijke zaken te begrijpen om duidelijk te zijn dat de meeste grote triomfen en tragedies van de geschiedenis worden veroorzaakt, niet door mensen die fundamenteel goed of fundamenteel slecht zijn, maar door mensen die fundamenteel mensen zijn.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


Everybody going to be dead one day, just give them time.

NL: Iedereen zal op een dag dood zijn, geef ze gewoon de tijd.

— Neil Gaiman, Anansi Boys


How do I know you’ll keep your word?” asked Coraline.”I swear it,” said the other mother. “I swear it on my own mother’s grave.””Does she have a grave?” asked Coraline.”Oh yes,” said the other mother. “I put her in there myself. And when I found her trying to crawl out, I put her back.

NL: Hoe weet ik dat je je aan je woord houdt?” Ik vroeg het Coraline.”Ik zweer het,” zei de andere moeder. “Ik zweer het op het graf van mijn eigen moeder.”Heeft ze een graf?” Ik vroeg het Coraline.”O ja,” zei de andere moeder. “Ik heb haar er zelf in gestopt. En toen ik zag dat ze probeerde weg te kruipen, zette ik haar terug.

— Neil Gaiman, Coraline


Name the different kinds of people,’ said Miss Lupescu. ‘Now.’Bod thought for a moment. ‘The living,’ he said. ‘Er. The dead.’ He stopped. Then, ‘… Cats?’ he offered, uncertainly.

NL: Noem de verschillende soorten mensen, zei Miss Lupescu. Nu.Bod dacht voor een moment. De levenden, zei hij. Er. De doden… hij stopte. Dan,… Katten?.. bood hij, onzeker.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


25 And the Lord spake unto the Angel that guarded the eastern gate, saying ‘Where is the flaming sword that was given unto thee?’26 And the Angel said, ‘I had it here only a moment ago, I must have put it down some where, forget my own head next.’27 And the Lord did not ask him again.

NL: 25 En de HEERE sprak tot den Engel, Die de oostelijke poort bewaakte, zeggende: Waar is het vlammende zwaard, dat u gegeven is?’26 En de Engel zei, ‘Ik had het hier nog maar een moment geleden, Ik moet het ergens neergelegd hebben waar, vergeet mijn eigen hoofd volgende.’27 En de Heer vroeg hem niet opnieuw.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


The house smelled musty and damp, and a little sweet, as if it were haunted by the ghosts of long-dead cookies.

NL: Het huis rook muf en vochtig, en een beetje zoet, alsof het werd achtervolgd door de geesten van lang dode koekjes.

— Neil Gaiman, American Gods


You’re Hell’s Angels, then? What chapter are you from?”REVELATIONS. CHAPTER SIX.

NL: Jullie zijn dus Hell’s Angels? Uit welk hoofdstuk kom je?’REVELATIES. HOOFDSTUK ZES.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


Death and Famine and War and Pollution continued biking towards Tadfield. And Grievous Bodily Harm, Cruelty To Animals, Things Not Working Properly Even After You’ve Given Them A Good Thumping but secretly No Alcohol Lager, and Really Cool People travelled with them.

NL: Dood en hongersnood en oorlog en vervuiling bleven fietsen naar Tadfield. En Grievous Bodily Harm, wreed voor dieren, dingen die niet goed werken zelfs nadat je hen een goede Thumping maar stiekem geen alcohol Lager, en echt coole mensen reisde met hen.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


Hell may have all the best composers, but heaven has all the best choreographers.

NL: De hel mag dan de beste componisten hebben, maar de hemel heeft de beste choreografen.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


He couldn’t see why people made such a fuss about people eating their silly old fruit anyway, but life would be a lot less fun if they didn’t. And there was never an apple, in Adam’s opinion, that wasn’t worth the trouble you got into for eating it.

NL: Hij kon niet zien waarom mensen maakte zo’n ophef over mensen het eten van hun domme oude fruit toch, maar het leven zou een stuk minder leuk als ze niet. En er was nooit een appel, naar Adams mening, dat was niet de moeite waard je kreeg in voor het eten ervan.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


You have a very open relationship with your fans.””Yes. We have an open relationship. Obviously they can see other authors if they want, and I can see other readers.

NL: Je hebt een open relatie met je fans. We hebben een open relatie. Uiteraard kunnen ze andere auteurs zien als ze willen, en ik kan andere lezers zien.

— Neil Gaiman


He was painfully shy, which, as is often the manner of the painfully shy, he overcompensated for by being too loud at the wrong times.

NL: Hij was pijnlijk verlegen, wat, zoals vaak de manier van de pijnlijk verlegen, hij overcompenseerde door te luid op de verkeerde tijden.

— Neil Gaiman, Stardust


There is a proverbial saying chiefly concerned with warning against too closely calculating the numerical value of un-hatched chicks.

NL: Er is een spreekwoord dat zich vooral bezighoudt met de waarschuwing dat de numerieke waarde van niet-gehate kuikens niet te nauwkeurig moet worden berekend.

— Neil Gaiman, Stardust


Of course, everyone’s parents are embarrassing. It goes with the territory. The nature of parents is to embarrass merely by existing, just as it is the nature of children of a certain age to cringe with embarrassment, shame, and mortification should their parents so much as speak to them on the street.

NL: Natuurlijk, iedereen zijn ouders zijn gênant. Het hoort bij het territorium. De aard van de ouders is te vernederen alleen door bestaande, net zoals het is de aard van kinderen van een bepaalde leeftijd te cringen met schaamte, schaamte, en versterving moeten hun ouders zo veel als tot hen spreken op straat.

— Neil Gaiman, Anansi Boys


Talk is free but the wise man chooses when to spend his words.

NL: Praten is gratis, maar de wijze kiest wanneer hij zijn woorden uitgeeft.

— Neil Gaiman, Odd and the Frost Giants


Hearts may break, but hearts are the toughest of muscles, able to pump for a lifetime, seventy times a minute, and scarcely falter along the way. Even dreams, the most delicate and intangible of things, can prove remarkably difficult to kill.

NL: Harten kunnen breken, maar harten zijn de hardste van spieren, in staat om te pompen voor een leven, zeventig keer per minuut, en nauwelijks wankelen langs de weg. Zelfs dromen, de meest delicate en ongrijpbare van dingen, kunnen opmerkelijk moeilijk te doden blijken.

— Neil Gaiman, Fragile Things: Short Fictions and Wonders


I do not miss childhood, but I miss the way I took pleasure in small things, even as greater things crumbled. I could not control the world I was in, could not walk away from things or people or moments that hurt, but I took joy in the things that made me happy.

NL: Ik mis de kindertijd niet, maar ik mis de manier waarop ik genoegen nam in kleine dingen, zelfs als grotere dingen verbrokkelden. Ik kon de wereld waarin ik was niet beheersen, kon niet weglopen van dingen of mensen of momenten die pijn deden, maar ik nam vreugde in de dingen die me gelukkig maakte.

— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane


Call no man happy, said Shadow, until he is dead

NL: Noem niemand gelukkig, zei Shadow, totdat hij dood is.

— Neil Gaiman, American Gods


He told me that the phrase “the happiest days of your life” referred to your school days.This seemed nonsensical to me then, and I suspected it of being either adult propaganda or, more likely, confirmation of my creeping suspicion that the majority of adults actually had no memories of being children.

NL: Hij vertelde me dat de zin “de gelukkigste dagen van je leven” refereerde aan je schooldagen.Dit leek mij toen onzinnig, en ik vermoedde dat het ofwel volwassen propaganda was of, waarschijnlijker, bevestiging van mijn kruipende vermoeden dat de meerderheid van de volwassenen eigenlijk geen herinneringen had aan het zijn van kinderen.

— Neil Gaiman, The View from the Cheap Seats: Selected Nonfiction


I fell for her like a suicide from a bridge.

NL: Ik viel voor haar als een zelfmoord van een brug.

— Neil Gaiman, M Is for Magic


I am hope.

NL: Ik ben hoop.

— Neil Gaiman, Preludes & Nocturnes


And sometimes, when you fall, you fly.

NL: En soms, als je valt, vlieg je.

— Neil Gaiman, Fables and Reflections


You attend the funeral, you bid the dead farewell. You grieve. Then you continue with your life. And at times the fact of her absence will hit you like a blow to the chest, and you will weep. But this will happen less and less as time goes on. She is dead. You are alive. So live.

NL: Als je de begrafenis bijwoont, zeg je afscheid te nemen. Je treurt. Dan ga je verder met je leven. En soms zal het feit van haar afwezigheid je raken als een klap op de borst, en je zult huilen. Maar dit zal steeds minder gebeuren naarmate de tijd verstrijkt. Ze is dood. Je leeft nog. Dus leef.

— Neil Gaiman, Fables and Reflections


When the first living thing existed, I was there waiting. When the last living thing dies, my job will be finished. I’ll put the chairs on the tables, turn out the lights and lock the universe behind me when I leave.

NL: Toen het eerste levende ding bestond, stond ik daar te wachten. Als het laatste levende ding sterft, is mijn werk gedaan. Ik zet de stoelen op de tafels, doe het licht uit en sluit het universum achter me af als ik wegga.

— Neil Gaiman, Dream Country


She’s realized the real problem with stories — if you keep them going long enough, they always end in death.

NL: Ze realiseert zich het echte probleem met verhalen — als je ze lang genoeg laat doorgaan, eindigen ze altijd in de dood.

— Neil Gaiman, Preludes & Nocturnes


You lived what anybody gets, Bernie. You got a lifetime. No more. No less.

NL: Je hebt geleefd wat iedereen krijgt, Bernie. Je hebt een leven. Niet meer. Niet minder.

— Neil Gaiman, Brief Lives


DEATH: “Mostly they aren’t too keen to see me. They fear the sunless lands. But they enter your realm each night without fear.”MORPHEUS: “And I am far more terrible than you, sister.

NL: DOOD: “Meestal willen ze me niet zo graag zien. Ze vrezen het zonloze land. Maar ze betreden je rijk elke nacht zonder angst.’MoRPHEUS: ‘En ik ben veel verschrikkelijker dan jij, zuster.

— Neil Gaiman, Preludes & Nocturnes


If you want to call it that. But it is a very specific sort of magic. There’s a magic you take from death. Something leaves the world, something else comes into it.

NL: Als je het zo wilt noemen. Maar het is een heel specifiek soort magie. Er is een magie die je van de dood afpakt. Iets verlaat de wereld, er komt iets anders in terecht.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


So,” he asked. “How’s death?””Hard,” she said. “It just keeps going.

NL: Dus,” vroeg hij. Hoe gaat het met de dood?”Hard,” zei ze. “Het blijft maar doorgaan.

— Neil Gaiman, American Gods


The only reason people die, is because EVERYONE does it. You all just go along with it.It’s RUBBISH, death. It’s STUPID. I don’t want nothing to do with it.

NL: De enige reden waarom mensen sterven, is omdat iedereen het doet. Jullie gaan er allemaal mee akkoord. Het is RUBBISH, de dood. Het is stupid. Ik wil er niets mee te maken hebben.

— Neil Gaiman, The Doll’s House


For some folks death is release, and for others death is an abomination, a terrible thing. But in the end, I’m there for all of them.

NL: Voor sommige mensen is de dood vrij, en voor anderen is de dood een gruwel, een verschrikkelijk ding. Maar uiteindelijk ben ik er voor ze allemaal.

— Neil Gaiman, Dream Country


I must confess, I have always wondered what lay beyond life, my dear.Yeah, everybody wonders. And sooner or later everybody gets to find out.

NL: Ik moet bekennen, ik heb me altijd afgevraagd wat er buiten het leven lag, mijn liefste.Ja, iedereen vraagt zich af. En vroeg of laat komt iedereen erachter.

— Neil Gaiman, Fables and Reflections


Nobody died. how can you kill an idea? How can you kill the personification of an action?””Then what died? who are you mourning?””A point of view.

NL: Niemand stierf. Hoe kun je een idee doden? Hoe kun je de personificatie van een actie doden?”Wat stierf er toen? Wie ben je aan het rouwen?””Een standpunt.

— Neil Gaiman, The Wake


Charitably… I think… sometimes, perhaps, one must change or die. And, in the end, there were, perhaps, limits to how much he could let himself change.

NL: Charitable… Ik denk dat… soms, misschien, je moet veranderen of sterven. En uiteindelijk waren er misschien grenzen aan hoeveel hij zichzelf kon laten veranderen.

— Neil Gaiman, The Wake


America was, to them, the place that good people went to when they died. They were prepared to believe just about anything could happen in America.

NL: Amerika was voor hen de plek waar goede mensen heen gingen toen ze stierven. Ze waren bereid te geloven dat er bijna alles kon gebeuren in Amerika.

— Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch


I asked him if it were a mirage, and he said yes. I said it was a dream, and he agreed, But said it was the desert’s dream not his. And he told me that in a year or so, when he had aged enough for any man, then he would walk into the wind, until he saw the tents. This time, he said, he would go on with them.

NL: Ik vroeg hem of het een luchtspiegeling was, en hij zei ja. Ik zei dat het een droom was, en hij ging akkoord, maar zei dat het de droom van de woestijn was, niet de zijne. En hij vertelde mij, dat in een jaar of zo, toen hij rijp genoeg was voor een man, dan zou hij in de wind lopen, totdat hij zag de tenten. Deze keer, zei hij, zou hij met hen doorgaan.

— Neil Gaiman, Smoke and Mirrors: Short Fiction and Illusions


All Bette’s stories have happy endings. That’s because she knows where to stop. She’s realized the real problem with stories—if you keep them going long enough, they always end in death.

NL: Alle verhalen van Bette hebben een happy end. Dat komt omdat ze weet waar ze moet stoppen. Ze realiseert zich het echte probleem met verhalen… als je ze lang genoeg laat doorgaan, eindigen ze altijd in de dood.

— Neil Gaiman, Preludes & Nocturnes


Just remember, what the French say. No, probably not the French, they’ve got a president or something. The Brits, maybe, or the Swedes. You know what I mean?””No, Matthew. What do they say?””The king is dead, that’s what they say. The king is dead. Long live the king.

NL: Vergeet niet wat de Fransen zeggen. Nee, waarschijnlijk niet de Fransen, ze hebben een president of zoiets. De Britten misschien, of de Zweden. Snap je wat ik bedoel?”Nee, Matthew. Wat zeggen ze?”De koning is dood, dat zeggen ze. De koning is dood. Lang leve de koning.

— Neil Gaiman, The Wake


Bod shrugged. “So?” he said. “It’s only death. I mean, all of my best friends are dead.

NL: Bod heeft zich teruggetrokken. “Dus?” Hij zei. Het is maar de dood. Al mijn beste vrienden zijn dood.

— Neil Gaiman, The Graveyard Book


In ten years time I’ll be… (dead) sixty.

NL: Over tien jaar ben ik… (dood) zestig.

— Neil Gaiman, Signal to Noise


It’s not what I’d want for at my funeral. When I die, I just want them to plant me somewhere warm. And then when the pretty women walk over my grave I would grab their ankles, like in that movie.

NL: Dat is niet wat ik zou willen op mijn begrafenis. Als ik sterf, wil ik dat ze me ergens warm planten. En als de mooie vrouwen over mijn graf lopen… pakte ik hun enkels, zoals in die film.

— Neil Gaiman, American Gods


I don’t know much more than I did when I was alive. Most of the stuff I know now that I didn’t know then I can’t put into words.

NL: Ik weet niet veel meer dan toen ik nog leefde. De meeste dingen die ik nu weet dat ik niet wist dan kan ik het niet onder woorden brengen.

— Neil Gaiman, American Gods


He had had a severe shock some weeks earlier, when, having narrowly failed to capture a large grey-brown hare for his dinner, it had stopped at the edge of the forest, looked at him with disdain, and said, ‘Well, I hope you’re proud of yourself, that’s all,’ and had scampered off into the long grass

NL: Hij had een paar weken eerder een zware schok gehad, toen hij, na een grote grijsbruine haas te hebben gevangen voor zijn diner, het was gestopt aan de rand van het bos, keek hem met minachting aan, en zei: “Ik hoop dat je trots bent op jezelf, dat is alles,” en was weggeslopen in het lange gras

— Neil Gaiman, Stardust


I really don’t know what “I love you” means.I think it means “Don’t leave me here alone.

NL: Ik weet echt niet wat “ik hou van je” betekent.Ik denk dat het betekent “Laat me hier niet alleen.

— Neil Gaiman


It’s not that they’re small, the fair folk. Especially not the queen of them all, Mab of the flashing eyes and the slow smile with lips that can conjure your heart under the hills for a hundred years. It’s not that they’re small. It’s that we’re so far away.

NL: Het is niet dat ze klein zijn, het mooie volk. Vooral niet de koningin van hen allen, Mab van de knipperende ogen en de langzame glimlach met lippen die je hart kan toveren onder de heuvels voor honderd jaar. Het is niet dat ze klein zijn. Het is dat we zo ver weg zijn.

— Neil Gaiman