Napoleon Hill quotes | 12 quotes van Napoleon Hill

Ben je op zoek naar een Napoleon Hill quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Napoleon Hill quotes. Veel leesplezier!

Napoleon Hill quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Napoleon Hill verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Napoleon Hill quotes:

When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.

NL: Wanneer de nederlaag komt, accepteer het als een signaal dat jullie plannen niet goed zijn, herbouw die plannen, en voer opnieuw naar jullie begeerde doel.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller – Now Revised and Updated for the 21st Century


A quitter never wins-and-a winner never quits.

NL: Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller – Now Revised and Updated for the 21st Century


The starting point of all achievement is DESIRE. Keep this constantly in mind. Weak desire brings weak results, just as a small fire makes a small amount of heat.

NL: Het uitgangspunt van alle prestaties is DESIRE. Hou dit constant in gedachten. Zwakke begeerte brengt zwakke resultaten, net zoals een klein vuur een kleine hoeveelheid warmte maakt.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller – Now Revised and Updated for the 21st Century


Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.

NL: Wat de geest ook kan bedenken en geloven, het kan bereiken.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: A Black Choice


Do not wait: the time will never be ‘just right’. Start where you stand, and work whatever tools you may have at your command and better tools will be found as you go along.

NL: Wacht niet: de tijd zal nooit ‘juist goed’ zijn. Start waar je staat, en werk aan alle tools die je op je commando hebt en er zullen betere tools gevonden worden als je meegaat.

— Napoleon Hill


If you can’t do great things, do small things in a great way.

NL: Als je geen grote dingen kunt doen, doe kleine dingen op een geweldige manier.

— Napoleon Hill


Helen Keller became deaf, dumb, and blind shortly after birth. Despite her greatest misfortune, she has written her name indelibly in the pages of the history of the great. Her entire life has served as evidence that no one is ever defeated until defeat has been accepted as reality.

NL: Helen Keller werd doof, dom en blind kort na de geboorte. Ondanks haar grootste tegenslag, heeft ze haar naam onuitwisbaar geschreven in de pagina’s van de geschiedenis van de groten. Haar hele leven heeft gediend als bewijs dat niemand ooit is verslagen totdat de nederlaag als realiteit is geaccepteerd.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller – Now Revised and Updated for the 21st Century


One who has loved truly, can never lose entirely. Love is whimsical and temperamental. Its nature is ephemeral, and transitory. It comes when it pleases,and goes away without warning. Accept and enjoy it while it remains, but spend no time worrying about its departure. Worry will never bring it back.

NL: Iemand die echt heeft geliefd, kan nooit helemaal verliezen. Liefde is grillig en temperamentvol. Zijn natuur is kortstondig, en van voorbijgaande aard. Het komt als het wil, en gaat weg zonder waarschuwing. Accepteer en geniet ervan zolang het blijft, maar maak je geen zorgen over het vertrek. Zorgen brengen het nooit meer terug.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller – Now Revised and Updated for the 21st Century


Wise men, when in doubt whether to speak or to keep quiet, give themselves the benefit of the doubt, and remain silent.

NL: Wijzen, wanneer zij twijfelen of zij spreken of zwijgen, geven zichzelf het voordeel van de twijfel en zwijgen.

— Napoleon Hill


The mind has a definite way of clothing one’s thoughts in appropriate physical equivalents. Think in terms of poverty and you will live in poverty. Think in terms of opulence and you will attract opulence. Through the eternal law of harmonious attraction, one’s thoughts always clothe themselves in material things appropriate unto their nature.

NL: De geest heeft een bepaalde manier van kleding iemands gedachten in passende fysieke equivalenten. Denk aan armoede en je zult in armoede leven. Denk in termen van weelde en je zult weelde aantrekken. Door de eeuwige wet van harmonieuze aantrekking, kleden je gedachten zich altijd in materiële dingen die passend zijn voor hun natuur.

— Napoleon Hill, You Can Work Your Own Miracles


A genius is simply one who has taken full possession of his own mind and directed it toward objectives of his own choosing, without permitting outside influences to discourage or mislead him.

NL: Een genie is gewoon iemand die volledig bezit heeft genomen van zijn eigen geest en het gericht heeft op doelen van zijn eigen keuze, zonder dat externe invloeden hem ontmoedigen of misleiden.

— Napoleon Hill


Happiness is found in doing, not merely possessing.

NL: Geluk wordt gevonden in het doen, niet alleen bezit.

— Napoleon Hill, Think and Grow Rich