Nalini Singh quotes | 15 quotes van Nalini Singh

Ben je op zoek naar een Nalini Singh quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Nalini Singh quotes. Veel leesplezier!

Nalini Singh quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Nalini Singh verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Nalini Singh quotes:

You’re in my every breath and every thought, intertwined so deep inside me that love’s not a strong enough word—you have my devotion, your name branded on my soul, my wolf yours to command. A hundred years? It’ll never be enough. I want eternity.

NL: Je bent in mijn elke adem en elke gedachte, verweven zo diep in mij dat liefde niet een sterk genoeg woord…je hebt mijn toewijding, uw naam gebrandmerkt op mijn ziel, mijn wolf de uwe om te bevelen. Honderd jaar? Het zal nooit genoeg zijn. Ik wil eeuwigheid.

— Nalini Singh, Kiss of Snow


For the first time in forever, he was stunned to silence. Not by her words, but by the tenderness in her hands, the worry in her eyes. He was an archangel. He’d been wounded far, far worse and shrugged it off. But then, there had been no woman with sun kissed by the sunset and eyes of storm gray to tear into him for daring to get himself hurt.

NL: Voor het eerst in een eeuwigheid, was hij verbijsterd om te zwijgen. Niet door haar woorden, maar door de tederheid in haar handen, de zorgen in haar ogen. Hij was een aartsengel. Hij was ver gewond, veel erger en haalde het eraf. Maar toen, was er geen vrouw met zon gekust door de zonsondergang en ogen van storm grijs om in hem te scheuren voor het durven om zichzelf pijn te doen.

— Nalini Singh, Archangel’s Consort


You have the power to tear me to pieces, to wound me so deep and true that I’ll never recover. What Rissa’s death did to the boy I was? You have the ability to do a thousand times worse to the man I’ve become.

NL: Je hebt de kracht om me aan stukken te scheuren, om me zo diep en waar te verwonden dat ik nooit meer zal herstellen. Wat Rissa’s dood deed met de jongen die ik was? Je hebt het vermogen om duizend keer slechter te doen tegen de man die ik ben geworden.

— Nalini Singh, Kiss of Snow


How long have you been with Raphael?”“You ask a lot of questions for a dead woman.”“What can I say? I prefer to die well-informed.”-Venom and Elena

NL: Hoe lang ben je al bij Raphael?U stelt veel vragen voor een dode vrouw…Wat kan ik zeggen? Ik sterf liever goed geïnformeerd… Venom en Elena

— Nalini Singh, Angels’ Blood


You know how spooky Ashwini is. She called an hour ago to tell me she has a secret stash of handheld grenade launchers she thought I might want to know about. My response was, ‘What the fuck?

NL: Je weet hoe griezelig Ashwini is. Ze belde een uur geleden om me te vertellen dat ze een geheime voorraad handheld granaatwerpers heeft waarvan ze dacht dat ik het wilde weten. Mijn antwoord was: ‘Wat krijgen we nou?

— Nalini Singh, Angels’ Blood


Riley : “Do you want to claw at me, kitty-cat? Come on.”Mercy: “Sorry, I don’t beat defenseless puppies.

NL: Riley: “Wil je naar me klauwen, poesje? Kom op.”Mercy: “Sorry, ik versla geen weerloze puppy’s.

— Nalini Singh, Branded by Fire


Only ignorance excuses stupidity

NL: Alleen onwetendheid excuseert domheid

— Nalini Singh, Angels’ Blood


Life changes us. To wish otherwise is pointless.

NL: Het leven verandert ons. Anders wensen is zinloos.

— Nalini Singh, Angels Of Darkness


Once, he hadn’t been able to touch her without causing himself pain. Now, it only hurt when he didn’t touch her.

NL: Ooit kon hij haar niet aanraken zonder zichzelf pijn te doen. Het deed alleen pijn als hij haar niet aanraakte.

— Nalini Singh, Play of Passion


Hawke,” he said. “That’s the word you need to be saying.

NL: Hawke,” zei hij. “Dat is het woord dat je moet zeggen.

— Nalini Singh, Kiss of Snow


After this is over, I want a shower in a really big bathroom.””I’ll get us the penthouse.””What makes you think you’ll be sharing it with me?””I live in hope.

NL: Als dit voorbij is, wil ik een douche in een hele grote badkamer.”Ik haal ons het penthouse.”Waarom denk je dat je het met mij gaat delen?”Ik leef in hoop.

— Nalini Singh, Angels’ Flight


Hope is the greatest gift and the greatest evil…Hope saved us and hope might yet kill us.

NL: Hoop is de grootste gave en het grootste kwaad…Hope redde ons en hoop zou ons nog kunnen doden.

— Nalini Singh, Silver Silence


A life is not a waste of time

NL: Een leven is geen tijdsverspilling.

— Nalini Singh, Angels’ Blood


What can I say? I prefer to die well informed.

NL: Wat kan ik zeggen? Ik sterf liever goed geïnformeerd.

— Nalini Singh, Angels’ Blood


Was it not worth the loss of a little immortality to have that strange mix of innocence and strength close to him?

NL: Was het niet het verlies van een beetje onsterfelijkheid waard om die vreemde mix van onschuld en kracht dicht bij hem te hebben?

— Nalini Singh, Angels’ Blood