Mother Teresa quotes | 19 quotes van Mother Teresa

Ben je op zoek naar een Mother Teresa quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mother Teresa quotes. Veel leesplezier!

Mother Teresa quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mother Teresa verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mother Teresa quotes:

I am not sure exactly what heaven will be like, but I know that when we die and it comes time for God to judge us, he will not ask, ‘How many good things have you done in your life?’ rather he will ask, ‘How much love did you put into what you did?

NL: Ik weet niet precies hoe de hemel zal zijn, maar ik weet dat wanneer wij sterven en het tijd wordt voor God om ons te oordelen, hij niet zal vragen: ‘Hoeveel goede dingen hebt u gedaan in uw leven?’ Hij zal vragen: “Hoeveel liefde heb je in je daden gestoken?

— Mother Teresa


If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.

NL: Als we geen vrede hebben, is dat omdat we vergeten zijn dat we bij elkaar horen.

— Mother Teresa


It’s not how much we give but how much love we put into giving.

NL: Het is niet hoeveel we geven, maar hoeveel liefde we in het geven stoppen.

— Mother Teresa


I’m a little pencil in the hand of a writing God, who is sending a love letter to the world.

NL: Ik ben een klein potlood in de hand van een schrijvende God, die een liefdesbrief naar de wereld stuurt.

— Mother Teresa


Work without love is slavery.

NL: Werk zonder liefde is slavernij.

— Mother Teresa


The Simple PathSilence is PrayerPrayer is FaithFaith is LoveLove is ServiceThe Fruit of Service is Peace

NL: Het Eenvoudige PadSilence is GebedGebed is Geloof is Liefde Liefde is ServiceHet Fruit van Dienst is Vrede

— Mother Teresa


Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

NL: Laten we elkaar altijd met glimlach ontmoeten, want de glimlach is het begin van liefde.

— Mother Teresa


Love is not patronizing and charity isn’t about pity, it is about love. Charity and love are the same — with charity you give love, so don’t just give money but reach out your hand instead.

NL: Liefde is niet neerbuigend en liefdadigheid gaat niet over medelijden, het gaat over liefde. Liefde en liefde zijn hetzelfde — met liefdadigheid geef je liefde, dus geef niet alleen geld, maar steek je hand uit in plaats daarvan.

— Mother Teresa


Love is a fruit in season at all times and within reach of every hand.

NL: Liefde is een vrucht in het seizoen te allen tijde en binnen bereik van elke hand.

— Mother Teresa


A joyful heart is the normal result of a heart burning with love. She gives most who gives with joy.

NL: Een vreugdevol hart is het normale resultaat van een hart dat brandt van liefde. Ze geeft de meesten die geven met vreugde.

— Mother Teresa, In the Heart of the World: Thoughts, Stories and Prayers


Peace begins with a smile..

NL: Vrede begint met een glimlach..

— Mother Teresa


I would rather make mistakes in kindness and compassion than work miracles in unkindness and hardness.

NL: Ik maak liever fouten in vriendelijkheid en mededogen dan wonderen te verrichten in onvriendelijkheid en hardheid.

— Mother Teresa, A Gift for God: Prayers and Meditations


I prefer you to make mistakes in kindness than work miracles in unkindness.

NL: Ik heb liever dat je fouten maakt in vriendelijkheid dan wonderen doet in onvriendelijkheid.

— Mother Teresa


Prayer is the mortar that holds our house together.

NL: Het gebed is de mortier die ons huis bij elkaar houdt.

— Mother Teresa


I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love.

NL: Ik heb de paradox gevonden dat als ik liefheb tot het pijn doet, er geen pijn is, maar alleen meer liefde.

— Mother Teresa


Let us all smile at each other for a smile is the beginning of love.

NL: Laten we allemaal naar elkaar lachen voor een glimlach is het begin van liefde.

— Mother Teresa


Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.

NL: Laat niemand naar je toe komen zonder beter en gelukkiger te vertrekken. Wees de levende uitdrukking van Gods goedheid: vriendelijkheid in uw gezicht, vriendelijkheid in uw ogen, vriendelijkheid in uw glimlach.

— Mother Teresa


Be happy in the moment, that’s enough. Each moment is all we need, not more.

NL: Wees gelukkig in het moment, dat is genoeg. Elk moment is alles wat we nodig hebben, niet meer.

— Mother Teresa


Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.

NL: Wees trouw in kleine dingen omdat het in hen is dat uw kracht ligt.

— Mother Teresa